Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtamiskäytännöt pohjautuvat yhtiömme strategian lisäksi eettiseen toimintaohjeeseen Code of Conductiin, YK:n Global Compact -periaatteisiin sekä näitä täydentäviin yhtiön sisäisiin toimintaohjeisiin sekä sitoumuksiin.

Vastuullisuusteemojemme johtaminen on hajautettu sekä johtoryhmä- että operatiivisella tasolla. Vastuullisuustyötä ja sen kehitystä ohjaa vastuullisuuspäällikkö ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaa toimitusjohtaja.

Spondan johtoryhmä seuraa vastuullisuusasioita säännöllisesti ja tarvittaessa niitä käsitellään myös yhtiön hallituksessa. Vastuullisuusteemoissa edistymistä koko Spondan tasolla käsittelee Sustainability Steering Group, joka kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmasta. Tavoitteemme on ylittää odotukset niin asiakkaidemme, yhteiskunnan kuin ympäristönkin näkökulmasta, tarjota parasta palvelua sekä tuottaa aitoa lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme.

Lataa tästä yllä oleva vastuullisuuden tiekartta pdf-tiedostona >>

Tutustu tarkemmin tapaamme johtaa vastuullisuutta vastuullisuuskatsauksestamme >>

 

Vastuullisuuden sitoumukset

Eettinen toimintaohjeemme, Code of Conduct, luo perustan vastuullisuustyöllemme sekä sen johtamiselle. Toimintaohje kattaa vastuullisuutemme periaatteet kuten hyvän hallintotavan, vastuut ja odotukset tärkeimpiä sidosryhmiä kohtaan, läpinäkyvän liiketoiminnan, lahjonnan ja korruption vastaisuuden, ympäristövastuun sekä vastuumme työnantajana.

Sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaneidemme toimintaa ohjaa oma eettinen ohjeistus, Code of Business Conduct.

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä YK:n Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaisuuteen.

 

Vastuullisuusraportointi

Raportoimme säännöllisesti kestävän kehityksen mukaisesta toiminnastamme ja saavuttamistamme tuloksista. Noudatamme vastuullisuusraportoinnissa Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeistoa.

Vuosittaiseen vastuullisuusraportointiimme kuuluvat muun muassa seuraavat kansainväliset ja arvostetut vastuullisuuden raportoinnit:

YK:n Global Compact

YK:n Global Compact on yrityksille suunnattu maailmanlaajuinen yhteiskuntavastuualoite, jonka kymmenen vastuullisuusperiaatteen noudattamista raportoidaan YK:lle vuosittain. Raportointi on julkisesti saatavilla täällä >>

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)

GRESB on maailmanlaajuinen kiinteistöalan kattava vastuullisuusraportointijärjestelmä, jossa raportoidaan muun muassa yritysvastuun johtamisjärjestelmistä ja periaatteista sekä niiden implementoinneista ja saavutuksista.

Lisäksi kuulumme Helsingin kaupungin Ilmastokumppanuusverkostoon. Raportoimme yhteistyöverkostolle vuosittain ilmastositoumuksemme tulokset.

 

Riskit ja mahdollisuudet

Pyrimme turvaamaan liiketoimintamme tehokkaalla riskienhallinnalla. Arvioimme riskejä sekä niiden toteutumisen todennäköisyyden että taloudellisten vaikutusten kautta. Keskeiset riskimme on jaoteltu strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin, vahinko- ja omaisuusriskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Ympäristövastuu on yksi strategisista painopistealueistamme, ja sen merkitys näkyy myös riskienhallinnan prosessissa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet otettiin osaksi johtoryhmämme säännöllistä riskiarviota vuonna 2014 ja arvio päivitetään vuosittain.

Ilmastonmuutokseen liittyviä riskit toiminnallemme ovat esimerkiksi äärisääilmiöiden lisääntyminen sekä meriveden pinnan nousu.

 

Green Office -toimitilat

Pääkonttorimme Helsingin keskustassa ja cowork-toimitila MOW (Mothership of Work) ovat mukana WWF:n Green Office-ohjelmassa. Tämän myötä kiinteistöissä on paneuduttu muun muassa energiansäästöön, jätteiden lajitteluun, hankintojen ympäristöystävällisyyteen sekä henkilöstön ympäristötietoisuuteen.

Toimistotyöskentelyn ympäristönäkökohtien lisäksi olemme panostaneet ympäristöystävälliseen työmatkaliikkumiseen työsuhdepolkupyörien ja vähäpäästöisten työsuhdeautojen avulla.