Code of Conduct & Code of Business Conduct

Toimintamme perustana on eettinen toimintaohjeemme Code of Conduct. Sidosryhmiemme toimintaa ohjaa Code of Business Conduct. Sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista epäeettisistä toiminnasta anonyymin Whistleblowing kanavan kautta.

 

Code of Conduct

Code of Conduct ohjaa toimintaamme niin työpaikalla kuin suhteessa asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Eettinen ohjeistus on luotu vuonna 2015 ja päivitetty vuonna 2019, 2020 ja 2021.

1. Lakien noudattaminen

Tunnemme ja seuraamme lain määräyksiä. Toimimme läpinäkyvästi noudattaen meitä velvoittavia lakeja ja ohjeistuksia. Huolehdimme parhaamme mukaan myös siitä, että pysymme näistä ajan tasalla. Noudatamme myös YK:n Gloabal Compactin sitoumuksia ja raportoimme niistä asianmukaisesti.

2. Sponda-brändin suojeleminen

Pyrkimyksemme on olla Suomen kiinteistösijoitusalan johtaja. Brändimme perustuu arvoihimme, visioomme ja strategiaamme. Sen ytimessä on halu luoda henkilöstöllemme, vuokralaisillemme ja yhteistyökumppaneillemme tilaa loistaa. Edellytämme brändilähettiläinä toimivilta työntekijöiltämme avointa ja kunnioittavaa käytöstä suhteessa toisiin työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin.

3. Ihmisoikeudet

Ihmiset ovat liiketoimintamme sydän. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja edistämään työntekijöidemme ihmisoikeuksia, kuten tasa-arvoa, syrjimättömyyttä sekä yhdistymisvapautta. Tuomitsemme lapsityövoiman käytön, pakkotyön ja muut ihmisoikeuksia loukkaavat toimintatavat kaikissa muodoissaan.

4. Terveys ja työhyvinvointi

Hyvinvointia tukeva työympäristö vaatii henkilöstön tarpeiden kokonaisvaltaista huomiointia. Edistämme työntekijöidemme fyysistä ja psyykkistä työterveyttä sekä turvallisuutta ennakoivalla yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. Pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa kaikilla on oikeus puhua ja tulla kuulluksi. Tuemme monipuolisesti myös työntekijöidemme urakehitystä.

5. Turvallisuus ja viihtyisyys

Liiketoimintamme ydin on kehittää turvallisia ja viihtyisiä kiinteistöjä ja kaupunkiympäristöjä. Haluamme, että kiinteistömme ovat turvallisia ja terveellisiä kaikille käyttäjille ja tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa. Keskeisillä paikoilla, hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä sijaitsevat kohteemme vähentävät käytön aikaista ympäristökuormitusta ja mahdollistavat ekologisen työmatkaliikkumisen.

6. Ympäristönsuojelu

Ympäristövastuu on olennainen osa strategiaamme ja toimintamme pohjautuu vahvaan elinkaariajatteluun. Huomioimme kestävän kehityksen näkökulman kaikessa mitä teemme ja edistämme tavoitteitamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Monialainen sidosryhmäyhteistyö mahdollistaa sen, että pystymme kehittämään uusia kestäviä toimintamalleja ja viemään koko alaa eteenpäin.

7. Reilua ja luotettavaa toimintaa

Pyrimme käymään kumppaneidemme kanssa avointa ja luottamuksellista vuoropuhelua. Noudatamme toiminnassamme korkeimpia oikeudellisia ja eettisiä normeja ja uskomme vahvasti, että voimme olla parhaita omilla ansioillamme. Tuomitsemme lahjonnan, rahanpesun ja muut laittomat tai epäeettiset käytännöt kaikissa muodoissaan.

8. Tietoturva

Tietoturvallisuus ja luottamuksellisuus ovat toiminnassamme elintärkeitä. Kunnioitamme yksityisyyttä ja käsittelemme henkilötietoa lakien ja määräysten mukaisesti. Ilmoitamme tietoturva- ja tietosuojaloukkauksista asianmukaisesti. Sidosryhmämme voivat ilmoittaa havaitsemastaan epäeettisestä toiminnasta Whistleblowing-kanavamme kautta.

Tutustu Code of Conduct -ohjeistukseemme tarkemmin »

 

Code of Business Conduct

Vuonna 2018 hyväksytty ja vuosina 2020 sekä 2021 uudistettu Code of Business Conduct luo eettiset pelisäännöt sidosryhmiemme toiminnalle. Kumppaneidemme tehtävänä on huolehtia, että myös alihankkijat noudattavat yhteistä ohjeistusta.

1. Lakien noudattaminen

Olemme Code of Conductissamme sitoutunut noudattamaan eettisiä toimintaperiaatteita Spondan päätöksenteossa ja toiminnassa. Noudatamme lakeja ja säännöksiä ja odotamme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

2. Sponda-brändin suojeleminen

Kaikki brändimme alla tapahtuva toiminta vaikuttaa yrityksestämme syntyvään mielikuvaan. Odotamme yhteistyökumppaneidemme toimivan avoimesti ja kunnioittavasti suhteessa asiakkaisiin sekä muihin sidosryhmiin. Kumppanimme voivat käyttää Spondan logoa tai mainita Spondan viitteenä vain silloin, kun asiaan on pyydetty lupa.

3. Työ- ja ihmisoikeudet

Odotamme kumppaneidemme noudattavan työterveys- ja työturvallisuusmääräyksiä ja takaavan työntekijöilleen yhdenvertaisen kohtelun sukupuolesta, iästä, terveydestä tai muista henkilökohtaisista tekijöistä riippumatta. Kumppaniemme työntekijöillä on oltava yhdistymisvapaus sekä oikeus liittyä valitsemiinsa työntekijäjärjestöihin. Kumppanimme eivät saa käyttää pakkotyötä tai lapsityövoimaa missään muodossa.

4. Kiinteistöjen terveellisyys ja turvallisuus

Kiinteistöjen terveellisyys ja turvallisuus ovat liiketoimintamme ydinasioita. Edellytämme kumppaniemme noudattavan turvallisuusmääräyksiä sekä sitoutuvan toimintansa jatkuvaan kehittämiseen, niin että kiinteistön käyttäjät voivat varmistua sekä rakennetun ympäristön että sisätilojen terveydestä ja turvallisuudesta. Toimittajillamme on vastuu ilmoittaa havaituista riskeistä ja ongelmista.

5. Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on olennainen osa strategiaamme. Odotamme kumppaniemme noudattavan kaikkia heidän toimintaansa liittyvää ympäristölainsäädäntöä, -määräyksiä ja -lupia. Kumppaniemme on tunnistettava toimintaansa liittyvät ympäristöriskit ja pyrittävä vähentämään niitä. Kumppaneidemme on myös pyydettäessä raportoitava ympäristövastuuseen liittyvästä toiminnastaan ja siinä edistymisestä.

6. Reilua ja luotettavaa toimintaa

Odotamme kumppaneiltamme vastuullisia toimintatapoja ja korkeimpien eettisten arvojen noudattamista. Haluamme olla ylpeitä omasta ja kumppaniemme osaamisesta sekä moraalista. Lahjonta, rahanpesu, korruptio, kiristys ja muut epäeettiset käytännöt ovat kiellettyjä kaikissa muodoissaan. Kohtuullisen hintaiset lahjat, ateriat ja tapahtumakutsut ovat sallittuja, kunhan ne eivät vaaranna päätöksenteon objektiivisuutta.

7. Tietoturva

Kumppaniemme on varmistettava, että liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme sekä yhteiseen kumppanuuteen ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen liittyvät asiat pysyvät ehdottoman luottamuksellisina ja että niitä käsitellään tietoturvallisesti. Noudatamme toiminnassamme tietosuojalainsäädäntöä ja ilmoitamme kaikista väärinkäytöksistä ja yksityisyyden tai tietoturvan loukkauksista asianmukaisesti.

Tutustu Code of Business Conduct -ohjeistukseemme tarkemmin >>