Vastuunrajoitus – Blackstone ostotarjous

Vastuunrajoitus

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn johdosta. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Kanadan, Japanin, Australian, Etelä-Afrikan ja Hongkongin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai määräykset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Sponda Oyj (”Sponda”) ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti alueella, missä se on soveltuvan lain vastainen, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita saa levittää, lähettää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se on soveltuvan lain vastaista. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä suoraan tai välillisesti postipalvelujen kautta tai millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan muulla välineellä (sisältäen muun muassa faksin, teleksin, puhelimen tai sähköisen siirron internetin välityksellä tai muutoin) tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sellaisella tavalla tai välineellä eikä Kanadasta, Japanista, Australiasta, Etelä-Afrikasta tai Hongkongista. Kukaan Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa oleva osakkeenomistaja eikä kukaan kyseisen osakkeenomistajan lukuun tai puolesta toimiva henkilö ole oikeutettu hyväksymään ostotarjousta.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Spondan osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Spondaa ei koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, (”Laki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta eikä Sponda ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (the U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous tehdään Spondan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Spondan osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Spondan muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön Spondan osakkeista. Ostotarjouksen ja yhdistymisen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tämän verkkosivuston sisältämät taloudelliset tiedot on laadittu Suomen kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Spondan osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Polar Bidco S.à r.l. (”Tarjouksentekijä”) ja Sponda ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Spondan johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Spondan osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Spondaa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, Spondan ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Lain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa ja muutoin kuin ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa sellaisia Spondan osakkeita, jotka ovat ostotarjouksen kohteena, tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Spondan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Spondan arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Ostotarjouksen tai minkään erillisen ostotarjouksen minkäänlainen laajentaminen Yhdysvaltoihin tehdään ainoastaan yhdessä sellaisen järjestäjäpankin kanssa, joka on Lain mukaisesti rekisteröity arvopaperinvälittäjä.

Vahvistaminen

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostut toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistat, että asuinpakkasi ei ole etkä tällä hetkellä ole Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn »

En hyväksy »

« Takaisin