• Julkaisut
  • Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Sponda Oyj                   
Pörssitiedote
5.2.2015 klo 08:35

Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän ehdot ovat samat kuin aikaisemmissa kannustinjärjestelmissä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015-2017, 2016-2018 ja 2017-2019. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajakson 1.1.2015-31.12.2017 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2015-2017, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2015-2017 ja kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Ansaintajakson 2015-2017 mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2018.

Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintajaksoa seuraavan kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson aikana. Ansaintajakson 2015-2017 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2020. Avainhenkilön on sitouttamisjakson päättymisen jälkeen omistettava puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin kauan kuin avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Kultakin ansaintajaksolta maksettavan palkkion arvo on enintään avainhenkilön bruttovuosipalkka. Bruttovuosipalkalla tarkoitetaan palkkion maksamista edeltävän kalenterivuoden kokonaispalkkaa luontoisetuineen ilman vuosipalkkiojärjestelmää ja pitkäaikaista kannustinjärjestelmää.

Ansaintajaksolla 2015-2017 järjestelmän kohderyhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenet, yhteensä kuusi henkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan järjestelmään. Ansaintajakson 2015-2017 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400.000 Sponda Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Helsinki 5.2.2015

Sponda Oyj
Kari Inkinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 0400 402 653

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.