• Julkaisut
  • Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista

Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista

Sponda Oyj                   
Pörssitiedote
5.2.2014 klo 9:10

Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta
ja sen tavoitteista

Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista kalenterivuosille 2014-2016. Ansaintajakson 1.1.2014-31.12.2016 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2014-2016, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2014-2016 ja konsernin kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Ansaintajakson 2014-2016 mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2017.

Ansaintajaksolla 2014-2016 järjestelmän kohderyhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenet, yhteensä seitsemän henkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan järjestelmään. Ansaintajakson 2014-2016 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 370.000 Sponda Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmän ehdoista on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteessa 20.3.2012, 1.2.2013 ja 1.11.2013.

Helsinki 5.2.2014

Sponda Oyj

Kari Inkinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 0400-402 653

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,3 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,4 miljoonaa neliömetriä.