• Julkaisut
  • Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista

Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista

Sponda Oyj                   
Pörssitiedote
4.2.2016 klo 08:33

Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista

Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista kalenterivuosille 2016-2018. Ansaintajakson 1.1.2016-31.12.2018 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2016-2018, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2016-2018 ja konsernin kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Ansaintajakson 2016-2018 mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2019.

Ansaintajaksolla 2016-2018 järjestelmän kohderyhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenet, yhteensä kuusi henkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan järjestelmään. Ansaintajakson 2016-2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 350.000 Sponda Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmän ehdoista on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteessa
5.2.2015.

Helsinki 4.2.2016
Sponda Oyj

Kari Inkinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 0400 402 653

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,1 miljoonaa neliömetriä.