• Julkaisut
  • SPONDA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2018

SPONDA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2018

Sponda Oyj                                         
Pörssitiedote                          
21.3.2019 klo 08:30

SPONDA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2018:

YHTEENVETO VUODESTA 2018 (VERTAILUKAUSI 1.1.-31.12.2017)

  • Konsernin liikevaihto laski 259,2 (263,7) milj. euroon.
  • Nettotuotot olivat 182,8 (193,7) milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 155,1 (173,5) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -8,4 (4,9) milj. euroa.
  • Tulos/osake oli 0,10 (0,21) euroa.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 755,8 (3 935,3) milj. euroa.

YHTEENVETO HEINÄ-JOULUKUUSTA 2018 (VERTAILUKAUSI 1.7.-31.12.2017)

  • Liikevaihto oli 130,3 (130,7) milj. euroa.
  • Nettotuotot olivat 100,2 (104,9) milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 72,2 (109,4) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -27,4 (25,7) milj. euroa.
  • Tulos/osake oli 0,05 (0,11) euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 7-12/20187-12/20171-12/20181-12/2017
Liikevaihto, M€130,3130,7259,2263,7
Nettotuotot, M€100,2104,9182,8193,7
Liikevoitto, M€72,2109,4155,1173,5
Tulos/osake, €0,050,110,100,21
Osakekohtainen oma pääoma, €  3,673,97
Omavaraisuusaste, %  29,828,5

Koko vuoden kiinteistöverot on kirjattu kuluksi H1 2018 aikana muutetun laadintaperiaatteen mukaisesti. Laadintaperiaatteen muutos on viety myös vertailutietoihin ja sen vaikutus H2 2017 kustannuksiin on +7,6 milj. euroa. Koko vuoden lukuihin muutoksella ei ole vaikutusta.

Sponda muutti laatimisperiaatteita liittyen laskennallisiin veroihin H2 2018 ja oikaisi niin H1 2018 kuin tilikauden 2017 luvut vertailukelpoisiksi. Oikaistut luvut on esitetty vertailulukuina.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen talouskasvu on jatkunut vahvana ja sen odotetaan jatkuvan vuonna 2019 mutta hieman maltillisemmin. Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 1,5 % vuonna 2019. Talouden vahvistumisella on positiivinen vaikutus myös työllisyyteen. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli 7,4 % 2018 lopussa.

KONSERNIN TULOS VUONNA 2018

Sponda konsernin tilikauden tulos vuonna 2018 oli 33,8 (76,6) milj. euroa ja tulos ennen veroja oli 47,1 (98,3) milj. euroa. Liikevoitto oli 155,1 (173,5) milj. euroa.

Nettotuotot laskivat noin 5,6 %, ja olivat 182,8 (193,7) milj. euroa.  Nettotuottojen kehitykseen negatiivisesti vaikuttavat erät olivat muutaman kehitettävän kohteen tyhjentäminen ja kiinteistöjen myynnit. Hallinnon ja markkinoinnin kulut sekä liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat yhteensä 32,4 (32,9) milj. euroa. Tästä hallinnon ja markkinoinnin kulut olivat 29,5 (25,5) milj. euroa. Tähän vaikutti henkilöstömäärän nousu ja kertaluontoiset henkilöstökulut.

Spondan uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 12.2.2018 Kai Aejmelaeus ja hän aloitti tehtävässä huhtikuun aikana. Aejmelaeus seuraa tehtävässään Kari Inkistä, joka siirtyi Senior Advisoriksi ja Spondan hallituksen jäseneksi.

Tilikauden aikana on kirjattu myyntivoittoa 16,4 (12,9) milj. euroa sekä sijoitus että vaihto-omaisuuskiinteistöjen myynneistä. Sijoituskiinteistöjen ja kiinteistörahastojen käyvän arvon muutos kaudella oli -8,4 (4,9) milj. euroa. Negatiivinen arvonmuutos tulee pääasiassa Venäjällä sijaitsevista kiinteistösijoituksista. Konsernin tulosta rasittaa 3,3 (5,2) milj. euron liikearvon poisto joka kohdistuu Ratinan Kauppakeskus -hankkeeseen ja se poistettiin projektin valmistumisen myötä. 

Kauden rahoitustuotot- ja kulut olivat -107,9 (-75,2) milj. euroa. Rahoituskulut nousivat, koska edellisen tilikauden viimeisen vuosineljänneksen aikana purettiin vanhat rahoitussopimukset. Laskennallinen verokulu kasvoi tilikauden aikana noin -12,7 milj. euroon johtuen sijoituskiinteistöjen laskennallisten verojen laskentaperiaatteen muutoksesta. Lisätietoa tästä löytyy tiedotteen Laatimisperiaatteet -osiosta.

KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-31.12.2018

Spondalla oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 165 vuokrattavaa kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on n. 1,2 milj. m². Kiinteistöjen pinta-alasta noin 57 % on toimistotilaa, 25 % kauppakeskuksia ja 16 % logistiikkatilaa. Noin 1 % pinta-alasta on Venäjällä.

Spondan Suomessa sijaitsevien sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Vuoden 2018 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot tarkasti ulkopuolinen arvioitsija Suomessa (Catella Property Oy). Venäjän kohteet arvioitiin ulkopuolisen arvioitsijan toimesta (CB Richard Ellis). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 3,8 mrd euroa.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€7-12/20187-12/20171-12/20181-12/2017
Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)7,231,031,046,2
Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto8,524,813,9
Ajanmukaistamisinvestoinnit-28,1-19,3-42,3-37,8
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi)2,412,4-2,72,8
Arvonmuutos (Venäjä)-4,4-5,1-14,6-18,4
Sijoituskiinteistöt yhteensä-22,827,4-3,86,7
Kiinteistörahastot-4,6-1,7-4,6-1,7
Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet0,00,00,0
Konserni yhteensä-27,425,6-8,44,9

RAHOITUS SEKÄ TASEEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Korollinen vieras pääoma joulukuun 2018 lopussa 2 706 (3 186) milj. euroa. Konsernin kassavarat olivat 107 (729) milj. euroa, ja nettovelka 2 599 (2 457) milj. euroa. Lainasalkku muodostui yhteensä 170 milj. euron joukkovelkakirjalainasta ja 2 534 milj. euron rahalaitoslainoista. Spondalla oli tilikauden lopussa investointeihin tarkoitettuja limiittejä 47 milj. euroa. Konsernin uusissa rahoitusjärjestelyissä siirryttiin vakuudelliseen lainotukseen ja sen myötä vakuudellisten lainojen määrä kasvoi merkittävästi. Yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa vakuudellisia lainoja 2 551 milj. euroa, joka on noin 61 % konsernin taseesta.

Spondan omavaraisuusaste 31.12.2018 oli 29,8 (28,5) %. Loan to Value (LTV), perustuen nettovelkaan, oli 64,4 (61,8) %. Luottojen pääomilla painotettu keskimääräinen laina-aika oli 1,8 (1,8) vuotta. Kaikissa rahoituslaitoslainoissa on tiettyjä jatko-optioita, joita Sponda voi hyödyntää.  Konsernin keskikorko oli 3,6 (3,4) % sisältäen korkojohdannaiset sekä jaksotetut järjestelypalkkiot. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 56 (56) %.

Spondan nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -108,0 (-75,2) milj. euroa ja aktivoitavat korkokulut olivat 1,9 (3,3) milj. euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 67,3 (61,8) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -51,7 (-132,1) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli -637,2 (787,2) milj. euroa.

Taseen tunnusluvut

 31.12.201830.6.201831.12.201730.6.2017
Omavaraisuusaste, %29,825,128,545,7
Loan to Value (LTV)*, %64,469,361,849,3
Korollinen vieraspääoma, milj. euroa**2 7062 8933 1861 939
Kassavaroja, milj. euroa1076972933
Investointeihin tarkoitetut limiitit, milj. euroa4727470

*) Nettovelkaan perustuen
**) 31.12.2018 luku sisältää myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvää korollista velkaa 189,7 milj. euroa

SPONDAKONSERNI

Sponda Oyj kuuluu Luxemburgilaiseen Polar TopCo S.à r.l. – konserniin.

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä Sponda Oyj:stä, sekä sen kokonaan tai osittain omistamista kotimaisista osake- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Lisäksi konserniin kuuluvat Sponda Russia Oy:n omistamat ulkomaiset tytäryhtiöt.

SPONDAN JOHTO

Spondan uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 12.2.2018 Kai Aejmelaeus ja hän aloitti tehtävässä huhtikuun aikana. Aejmelaeus seuraa tehtävässään Kari Inkistä, joka siirtyi Senior Advisoriksi ja Spondan hallituksen jäseneksi.

Sponda on uusinut johtoryhmänsä loppuvuodesta 2018. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi Martti Savenius (operatiivinen johtaja), Joonas Mäkipeska (talous- ja rahoitusjohtaja), Timo Pantsari (tietohallintojohtaja) ja Ari Käkelä (lakijohtaja).

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Sponda arvioi, että sen vuoden 2019 riskit ja epävarmuustekijät liittyvän pääosin seuraaviin alueisiin:

Tilakysynnän muutos johtuen esimerkiksi teknologian kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti vuokrausasteen ja nettotuottojen kehitykseen.

Venäjällä riskit liittyvät pääosin Venäjän talouden kehitykseen ja sen vaikutukseen Spondan Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen mahdollisiin tuleviin myyteihin.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Yhtiö on päättänyt olla antamatta näkymiä vuodelle 2019.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sponda on tammi- ja helmikuussa myynyt kiinteistöjä tasearvoltaan 241,4 milj. euroa.

Yhtiö jakoi 8.2.2019 osinkoa 77 milj. euroa vuoden 2017 kertyneistä  voittovaroista. Yhtiökokous on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen osingonjaosta 7.2.2019 pidetyssä kokouksessa.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGOKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2018.

21.3.2019
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Aejmelaeus, puh. 020 431 3340
Talous- ja rahoitusjohtaja Joonas Mäkipeska, puh. 020 431 3480

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Release attachment: