• Julkaisut
 • SPONDA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2017

SPONDA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2017

Sponda Oyj                                                                 
Pörssitiedote               
2.2.2018 klo 8.30

SPONDA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2017:

YHTEENVETO VUODESTA 2017 (vertailukausi 1.1.-31.12.2016)

 • Konsernin liikevaihto nousi 263,7 (259,0) milj. euroon.
 • Nettotuotot olivat 193,7 (190,9) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 173,5 (206,7) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta 4,9 (26,7) milj. euroa.
 • Tulos/osake oli 0,65 (0,41) euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 935,3 (3 755,5) milj. euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli 89,6 (89,6) %.

YHTEENVETO LOKA-MARRASKUUSTA 2017 (vertailukausi 1.10.-31.12.2016)

 • Liikevaihto oli 66,6 (65,7) milj. euroa.
 • Nettotuotot olivat 48,2 (47,2) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 67,2 (73,9) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta 24,4 (33,7) milj. euroa.
 • Tulos/osake oli 0,46 (0,17) euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 10-12/201710-12/20161-12/20171-12/2016
Liikevaihto, M€66,665,7263,7259,0
Nettotuotot, M€48,247,2193,7190,9
Liikevoitto, M€67,273,9173,5206,7
Tulos/osake, €0,460,170,650,41
Osakekohtainen oma pääoma, €  4,495,16
Omavaraisuusaste, %  32,047,4

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen talouskasvu on ollut ennakoitua vahvempaa ja sen odotetaan jatkuvan vuonna 2018. Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,4 % vuonna 2018. Talouden vahvistumisella on positiivinen vaikutus myös työllisyyteen. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli 7,1 % marraskuun 2017 lopussa.

KONSERNIN TULOS VUONNA 2017

Sponda konsernin tilikauden tulos vuonna 2017 oli 224,5 (137,5) milj. euroa ja tulos ennen veroja oli 98,3 (155,5) milj. euroa. Liikevoitto oli 173,5 (206,7) milj. euroa.

Nettotuotot kasvoivat noin 1,5 %, ja olivat 193,7 (190,9) milj. euroa. Nettotuottojen kasvu vertailukauteen johtuu pääosin Forumin kiinteistökaupasta, jonka tulosvaikutus sisältyy vuoden 2016 vertailulukuihin vasta maaliskuusta alkaen. Nettotuottojen kehitykseen negatiivisesti vaikuttavat erät olivat kiinteistöjen myynnit sekä vertailukelpoisen portfolion nettotuottojen negatiivinen kehitys, yhteensä -1,9 milj. euroa. Hallinnon ja markkinoinnin kulut sekä liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat yhteensä 32,9 (23,1) milj. euroa. Tästä hallinnon ja markkinoinnin kulut olivat 25,5 (22,8) milj. euroa. Nousu johtuu pääosin yhtiössä vielä ansainnassa olleiden osakepalkkiojärjestelmien päättämisestä aiheutuneista kuluista. Muihin tuottoihin ja kuluihin on kirjattu julkiseen ostotarjoukseen liittyviä asiantuntijapalkkioita n. 7 milj. euroa.

Tilikauden aikana on kirjattu myyntivoittoa 12,9 (15,4) milj. euroa sekä sijoitus että vaihto-omaisuuskiinteistöjen myynneistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos kaudella oli positiivinen 4,9 (26,7) milj. euroa. Positiivinen arvonmuutos tulee kokonaisuudessaan Suomessa sijaitsevasta kiinteistöportfoliosta, jossa viimeisen vuosineljänneksen aikana tuottovaatimukset laskivat edelleen. Konsernin tulosta rasittaa 5,2 (3,1) milj. euron liikearvon poisto joka kohdistuu Ratinan hankkeeseen ja se poistetaan projektin valmistumisen myötä. 

Kauden rahoitustuotot- ja kulut olivat -75,2 (-51,2) milj. euroa. Rahoituskulut nousivat, koska tilikauden viimeisen vuosineljänneksen aikana purettiin vanhat rahoitussopimukset. Laskennalliset verovelat pienentyivät tilikauden aikana noin 127,4 milj. euroa johtuen pääosin viimeisen vuosineljänneksen aikana tehdyistä uusista rahoitusjärjestelyistä joissa aiemmasta poiketen velallisena olivat yksittäiset kiinteistöyhtiöt.

IFRIC 21:n mukaan yhtiö kirjaa velan taseeseen sen syntymishetkellä. Yhtiö jaksottaa kiinteistöverot tuloslaskelmaan ajan kulumisen perusteella.

KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-31.12.2017

Spondalla oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 164 vuokrattavaa kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on n. 1,2 milj. m². Kiinteistöjen pinta-alasta noin 60 % on toimistotilaa, 22 % kauppakeskuksia ja 17 % logistiikkatilaa. Noin 1 % vuokrattavasta pinta-alasta on Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Vuoden 2017 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot tarkasti ulkopuolinen arvioitsija sekä Suomessa (Catella Property Oy) että Venäjällä (CB Richard Ellis). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli vuoden 2017 lopussa noin 3,9 mrd euroa.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€10-12/201710-12/20161-12/20171-12/2016
Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)31,042,946,260,1
Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)0,00,00,0-4,1
Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto3,42,013,97,4
Ajanmukaistamisinvestoinnit-10,1-11,2-37,8-31,0
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi)4,72,62,812,6
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä)-3,1-2,9-15,8-14,1
Valuuttakurssien muutos0,20,3-2,6-2,1
Sijoituskiinteistöt yhteensä26,133,76,728,7
Kiinteistörahastot-1,70,0-1,7-2,0
Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet0,00,00,00,0
Konserni yhteensä24,433,74,926,7

DIVESTOINNIT JA INVESTOINNIT

Divestoinnit

M€1.10.-
31.12.2017
1.10.-
31.12.2016
1.1.-
31.12.2017
1.1.-
31.12.2016
Myydyt sijoituskiinteistöt    
Myyntihinta8,29,119,036,7
Myyntivoitto/ -tappio *)0,6-0,14,00,8
Tasearvo7,69,215,035,9

*) Sisältää myyntikulut

Investoinnit

M€1.10.-
31.12.2017
1.10.-
31.12.2016
1.1.-
31.12.2017
1.1.-
31.12.2016
Ostetut kiinteistöt0,0-1,0-12,5-590,5
Ylläpitoinvestoinnit-10,1-11,2-37,8-31,0
Kiinteistökehitysinvestoinnit-28,3-19,7-99,7-60,9
Investoinnit yhteensä-38,4-31,9-150,1-682,4

RAHOITUS SEKÄ TASEEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Sponda-konsernin korollinen vieras pääoma kasvoi merkittävästi viimeisen vuosineljänneksen aikana johtuen rahoituksen uudelleenjärjestelyistä. Korollinen vieras pääoma oli joulukuun 2017 lopussa 3 186 (1 863) milj. euroa. Konsernin kassavarat olivat 729 (13) milj. euroa, ja nettovelka 2 457 (1 850) milj. euroa. Lainasalkku muodostui yhteensä 325 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 319 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 2 542 milj. euron rahalaitoslainoista. Spondalla oli tilikauden lopussa investointeihin tarkoitettuja limiittejä 47 milj. euroa. Konsernin uusissa rahoitusjärjestelyissä siirryttiin vakuudelliseen lainotukseen ja sen myötä vakuudellisten lainojen määrä kasvoi merkittävästi. Yhtiöllä oli vuoden 2017 lopussa vakuudellisia lainoja 2 579 milj. euroa, joka on noin 54 % konsernin taseesta.

Taseen keskeiset tunnusluvut muuttuivat merkittävästi johtuen yllämainituista rahoitusjärjestelyistä, omistajalle maksetuista osingoista, sekä pääoman palautuksista. Spondan omavaraisuusaste 31.12.2017 oli 32,0 (47,4) %. Loan to Value (LTV), perustuen nettovelkaan, oli 61,8 (48,3) %. Luottojen pääomilla painotettu keskimääräinen laina-aika oli 1,8 (2,6) vuotta ja keskikorko oli 3,4 (2,7) % sisältäen korkojohdannaiset sekä jaksotetut järjestelypalkkiot. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 56 (67) %.

Spondan nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -75,2 (-51,2) milj. euroa ja aktivoitavat korkokulut olivat 3,3 (1,2) milj. euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 61,8 (122,5) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -132,1 (-650,8) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli 787,2 (318,8) milj. euroa.

Taseen tunnusluvut

 31.12.201730.9.201730.6.201731.3.201731.12.2016
Omavaraisuusaste, %32,046,846,647,447,4
Keskikorko, %3,42,42,42,72,7
Suojausaste, %5657647267
Keskimääräinen laina-aika, vuosia1,82,02,22,42,6
Loan to Value (LTV)*, %61,849,449,348,248,3
Korollinen vieraspääoma, milj. euroa3 1861 9441 9391 8751 863
Kassavaroja, milj. euroa72910331513
Investointeihin tarkoitetut limiitit, milj. euroa470000
Käyttämättömät rahoituslimiitit, milj. euroa0590613438438

*) Nettovelkaan perustuen

SPONDAN OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Polar Bidco S.à r.l.:n ostotarjous Spondan kaikista osakkeista

Polar Bidco S.à r.l., joka on The Blackstone Group L.P:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, ja Sponda Oyj solmivat 5.6.2017 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Polar Bidco teki vapaaehtoisen Spondan hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Spondan osakkeet. Ostotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan jälkeen Polar Bidco S.à r.l. ilmoitti 8.8.2017, että se on hankkinut 98,80 % kaikista Spondan osakkeista. Polar Bidco S.à r.l. käynnisti Spondan vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölaissa tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Spondan osakkeet, ja 5.12.2017 Polar Bidco S.à r.l. ilmoitti, että se on saanut omistusoikeuden vähemmistöosakkeisiin. Samaan aikaan Nasdaq Helsinki Oy päätti poistaa Spondan osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta, ja osakkeiden noteeraus päättyi 5.12.2017.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Sponda arvioi, että sen vuoden 2018 riskit ja epävarmuustekijät liittyvän pääosin seuraaviin alueisiin:

Tilakysynnän muutos johtuen esimerkiksi teknologian kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti vuokrausasteen ja nettotuottojen kehitykseen.

Venäjällä riskit liittyvät pääosin Venäjän talouden kehitykseen ja sen vaikutukseen Spondan Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen myyntiin vuonna 2018.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Sponda arvioi nettotuottojen laskevan hieman vuoden 2017 lukuun verrattuna. Lasku johtuu suurien korjaushankkeiden aiheuttamasta tilapäisestä vuokranmenetyksestä. Operatiivisen tuloksen ennen käyvän arvon muutoksia odotetaan kuitenkin pysyvän vakaana ja olevan edellisen vuoden raportoidulla tasolla. Arvio perustuu siihen, että kuluvan vuoden aikana valmistuu kaksi suurta kiinteistökehityskohdetta. Arviot eivät sisällä mahdollisten myyntien tai ostojen vaikutusta tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Spondan rahoituksen uudelleenjärjestelyistä johtuen kunkin joukkovelkakirjalainan arvo-osuuden omistajalla oli halutessaan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua ehtojen mukaisesti. Joukkovelkakirjalainoja maksettiin takaisin 4,5 milj. eurolla. Takaisinmaksu kohdistui toukokuussa 2020 erääntyvään 175,0 milj. euron joukkovelkakirjalainaan, ja takaisinmaksu suoritettiin ehtojen mukaisesti tammikuussa 2018.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGOKSI

Hallitus ehdottaa että yhtiö jakaa ainoalle osakkeenomistajalle osinkoja tai pääoman palautuksia yhteensä noin 320,5 miljoonaa euroa. Päätös osingon jakamisesta tehdään varsinaisessa yhtiökokouksessa arviolta 2.2.2018.

2.2.2018
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020 431 3311 tai 0400 402 653
Liiketoimintajohtaja, yrityssuunnittelu ja Coworking, Pia Arrhenius, puh. 020 431 3454 tai 040 527 4462
Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 020 431 3480 tai 040 754 5961

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Release attachment: