• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Sponda Oyj                      
Tilinpäätöstiedote
3.2.2011 klo 8.30

Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

Sponda Oyj:n liikevaihto oli 232,1 milj. euroa vuonna 2010 (31.12.2009: 237,2 milj. euroa). Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeiset nettotuotot laskivat ennakoidusti 168,7 (175,8) milj. euroon. Laskuun vaikuttivat merkittävästi vuosien 2009 ja 2010 aikana toteutetut kiinteistöjen myynnit sekä normaalia korkeammat ylläpitokulut. Spondan liikevoitto oli 216,2 (-13,3) milj. euroa.

Yhtiön liikevaihtoon vaikutti kiinteistörahastojen voitto-osuuden esittäminen tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän arvon muutos -rivillä. Voitto-osuus oli vuonna 2010 5,6 milj. euroa ja loka-joulukuussa 1,4 milj. euroa. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.12.2010 (vertailukausi 1.1.-31.12.2009)

  — Liikevaihto oli 232,1 (237,2) milj. euroa. Lasku johtui kiinteistöjen myynneistä ja kiinteistöjen vajaakäytön kasvusta alkuvuonna.
  — Nettotuotot olivat 168,7 (175,8) milj. euroa.
  — Liikevoitto oli 216,2 (-13,3) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 44,4 (-169,3) milj. euroa.
  — Tulos verojen jälkeen oli 120,4 (-81,6) milj. euroa.
  — Tulos/osake oli 0,40 (-0,40) euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,37 (0,45) euroa.
  — Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 870,6 (2 767,5) milj. euroa.
  — Nettovarallisuus/osake oli 3,86 (3,54) euroa.
  — Taloudellinen vuokrausaste oli 88,0 (86,6) %.
  — Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2010 maksetaan 0,15 euroa/osake.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.10.-31.12.2010 (vertailukausi 1.10.-31.12.2009)

  — Liikevaihto oli 58,5 (58,3) milj. euroa.
  — Nettotuotot olivat 42,5 (43,0) milj. euroa.
  — Liikevoitto oli 83,0 (23,5) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 33,4 (-12,9) milj. euroa.
  — Tulos verojen jälkeen oli 54,2 (6,3) milj. euroa.
  — Tulos/osake oli 0,19 (0,01) euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,09 (0,07) euroa.

Konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtaja Kari Inkinen

Olen tyytyväinen siihen, että Spondan kiinteistökannan vajaakäyttö laski vuonna 2010 haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta. Toimistojen vajaakäyttö on pääkaupunkiseudulla alle markkinoiden tason. Erityisen positiivista vajaakäytön kehitys on ollut Venäjän kiinteistöissä, jotka ovat lähes täyteen vuokrattu. Myös logistiikkakiinteistöissä nähtiin vajaakäytön laskua. Vuoden lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö oli 12,0 %. Venäjällä vajaakäyttö oli vain 3,6 %.

Erityisesti vuoden 2010 toisella puoliskolla Suomen kiinteistömarkkinoille tuli paljon kohteita myyntiin. Potentiaalisia ostajia oli sekä Suomen markkinoilta että ulkomailta. Tämä näkyi myös kiinteistöjen arvoissa, jotka lähtivät nousuun Helsingin ydinkeskustassa ja muilla pääkaupunkiseudun prime-alueilla. Myös Venäjällä kiinteistöjen arvot ovat nousussa, mutta toistaiseksi muutos näkyi vain Moskovan alueella.

Spondan kiinteistökehitystoiminta jatkuu aktiivisena. Kahden käynnissä olevan kohteen, Hakkilan tuotantolaitoksen ja Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin, rakennuttamisen lisäksi aloitamme alkuvuonna mm. Zeppelinin kauppakeskuksen laajennuksen Oulussa. Sponda kunnostaa Tampereen kaupungilta ostettavan Hämeenkadun toimistokiinteistön vuoden 2011 aikana. Lisäksi tavoitteenamme on aloittaa Ratinan kauppakeskuksen rakentaminen Tampereen keskustaan tulevana kesänä.

Toimintaympäristö – Suomi

Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrä kasvoi vuoden 2010 loppua kohti, ja Kiinteistötalouden Instituutti ry:n (KTI) mukaan marraskuun loppuun mennessä kauppoja tehtiin noin 1,7 miljardilla eurolla. Koko vuoden volyymin arvioidaan nousevan 2 miljardin euron tasolle, mikä on hieman vuotta 2009 enemmän. Kiinteistökauppojen rahoituksen saatavuus on parantunut, mutta pankit lainoittavat edelleen vain matalariskisiä kohteita kohtuullisilla lainoitusasteilla.

Pääkaupunkiseudun toimistojen vajaakäytön nousun arvioidaan taittuneen vuoden 2010 lopussa. Vajaakäytön ennustetaan kääntyvän laskuun vuoden 2011 alussa.

Toimistovuokrien lasku pysähtyi kevään ja kesän 2010 aikana. Vuokrat ovat alemmalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä, mutta esimerkiksi Helsingin keskustassa ja Ruoholahdessa sijaitsevissa toimistotiloissa sekä pääkaupunkiseudun liiketiloissa vuokratasot ovat pitäneet hyvin ja vuokrien odotetaan kääntyneen nousuun loppuvuonna 2010.

Toimintaympäristö – Venäjä

Suomen Pankin ennusteen mukaan Venäjän talouskasvun odotetaan olevan noin 4 %:n tasolla vuonna 2010. Talouden kasvua tukee öljyn hinnan nousu, työttömyyden lasku sekä kuluttajien kasvanut luottamus.

Kiinteistöjen arvot ovat lähteneet maltilliseen nousuun Moskovassa. CB Richard Ellisin mukaan kiinteistöjen vajaakäytön arvioidaan olevan 16-18 %:n tasolla Moskovassa. Vaikka nettokäyttöönotto on positiivinen, Moskovan toimistomarkkinoille on valmistumassa lisää toimistotilaa, jota ei ole vielä vuokrattu. Pietarissa toimistojen vajaakäyttö on noin 20 % vaihdellen kiinteistön sijainnin ja laadun mukaan. Vuokratasot ovat lähteneet maltilliseen nousuun Moskovassa, ja pysyneet Pietarissa vakaina.

Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuus 1.1.-31.12.2010

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys, Venäjä sekä Kiinteistörahastot. Sijoituskiinteistöt on jaettu kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä Logistiikkakiinteistöt. Muut segmentit ovat Kiinteistökehitys, Venäjä ja Kiinteistörahastot.

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot olivat katsauskauden aikana 168,7 (175,8) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 53 %, kauppakeskusten 19 %, logistiikkatilojen 15 %, Venäjä-yksikön 10 % ja Kiinteistörahastot-yksikön 3 %.

Spondalla oli 31.12.2010 yhteensä 192 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja liiketilaa, 10 % kauppakeskuksia ja 35 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Vuoden 2010 lopussa Catella Property Oy arvioi Spondan sijoituskiinteistöjen arvot Suomessa ja CB Richard Ellis Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos vuonna 2010 oli 40,5 (-166,8) milj. euroa ja loka-joulukuussa 32,3 (-11,7) milj. euroa. Spondan suurin hanke, City-Center arvostettiin keskeneräisenä hankkeena käypään arvoon vuoden 2010 lopussa, eikä tällä ole oleellista tulosvaikutusta.

Vuoden viimeisen neljänneksen arvonmuutos Venäjällä,13,8milj. euroa, johtui lähes kokonaan Moskovan kiinteistöjen tuottovaatimusten muutoksista. Kiinteistörahastojen omistamien kiinteistöjen käyvän arvon muutos oli vuonna 2010 -1,7 (-8,3) milj. euroa. Vuoden 2010 lopussa kiinteistörahastoissa olevien kiinteistöjen arvostuksen teki Sponda Fund I:ssä Jones Lang LaSalle ja Sponda Fund II:ssa Kiinteistötaito Peltola. Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet olivat vuoden aikana 5,6 milj. euroa ja loka-joulukuussa 1,4 milj. euroa. Lausunnot sekä Suomen että Venäjän kiinteistöjen arvonmäärityksistä löytyvät Spondan internet-sivuilta www.sponda.fi >sijoittajat>taloudellinen kehitys.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita koskevasta ehdotuksesta yhtiökokoukselle 16.3.2011. Tarkemmat tiedot ehdotuksesta löytyy otsikon Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta alla.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda arvioi, että vuonna 2011 sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö jatkaa laskuaan. Arvio perustuu ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2011 sekä prime-alueiden parantuneeseen kysyntään.

Vuoden 2011 nettotuottojen arvioidaan olevan vuoden 2010 nettotuottoja suuremmat. Nousun syitä ovat sekä arvioitu vajaakäytön lasku että vuoden aikana valmistuvat kiinteistökehityskohteet.

Yhtiökokous ja osinko

Sponda Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.3.2011 ja ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,15 euroa/osake.

Uusi julkistamismenettely

Sponda Oyj siirtyy Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan uuteen julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteensa. Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

3.2.2011
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,

talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja

viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai
040-527 4462.

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Release attachment: