• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2015-31.12.2015

Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2015-31.12.2015

Sponda Oyj                      
Tilinpäätöstiedote
4.2.2016, klo 8.30

Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2015-31.12.2015

YHTEENVETO VUODESTA 2015 (vertailukausi 1.1.-31.12.2014)

  — Konsernin liikevaihto oli 230,5 (246,7) milj. euroa. Lasku johtui pääosin vuoden 2014 aikana myydyistä kiinteistöistä.
  — Nettotuotot olivat 165,7 (176,0) milj. euroa. 
  — Liikevoitto oli 178,1 (151,7) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta 23,2 (-0,2) milj. euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,36 (0,37) euroa. 
  — Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 101,7 (3 142,1) milj. euroa. 
  — Nettovarallisuus/osake oli 5,26 (4,65) euroa.
  — Taloudellinen vuokrausaste oli 87,7 (87,0) %.
  — Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,19 euroa/osake. 
  — Katsauskauden jälkeen Sponda ilmoitti kuuden kiinteistön ostosta Helsingin keskustasta.

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUUSTA 2015 (vertailukausi 1.10.-31.12.2014)

  — Liikevaihto oli 57,2 (57,3) milj. euroa.
  — Nettotuotot olivat 41,3 (40,4) milj. euroa. 
  — Liikevoitto oli 47,8 (32,9) milj. euroa. Liikevoitto sisältää käyvän arvon muutosta 10,3 (1,6) milj. euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,07 (0,09) euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

EPRAN SUOSITUKSEN MUKAISET TUNNUSLUVUT

TOIMITUSJOHTAJA KARI INKINEN

Vuonna 2015 Suomen vuokrausmarkkina on ollut haasteellinen ja erityisesti toimistotilojen käyttöaste markkinoilla on laskenut. Spondan ydinliiketoiminta toimisto- ja liiketilasegmenteissä jatkui kuitenkin tasaisena ja markkinoita paremmin. Ydinliiketoiminnan tulos ja taloudellinen vuokrausaste oli selvästi muita segmenttejä parempi.

Strategian mukaiset myynnit sekä investoinnit edistyivät tavoitteiden mukaisesti, mikä pienensi Spondan kiinteistökannan riskiprofiilia merkittävästi. Venäjällä toteutettiin kesällä 2015 kahden kiinteistön myynnit tasearvoon eli 39 milj. eurolla markkinan epävakaisuudesta huolimatta.

Suomessa strategiaa toteutettiin myymällä Spondan n. 38 %:n osuus Certeum Oy:ssä sekä Vuosaaren satamassa sijaitsevat kiinteistöt yhteensä n. 290 milj. eurolla. Molemmat kaupat saatiin päätökseen vuoden 2015 lopussa, ja olivat merkittävä askel strategian toteuttamisessa. Positiivista myynneissä oli myös se, että kaupat tehtiin joko käypään arvoon tai sen yli.

Spondan kiinteistökehitysprojektit etenivät aikataulussa. Vuoden 2015 lopussa valmistui Ilmalaan rakennettu toimistohanke. Kohteen vuokralainen muutti sisään joulukuussa 2015 ja kohde on täyteen vuokrattu. Sponda kirjasi kehityskatetta merkittävästi yli tavoitetason, joka on 15 % investoinnin määrästä. Tällä hetkellä Spondalla on yksi aktiivinen kehityskohde, Ratinan kauppakeskus Tampereella. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti, samoin ennakkovuokraus. Kohde on valmis keväällä 2018.

Spondan strategian toteuttaminen jatkuu vuonna 2016 kiinteistöjen myynneillä ja sijoittamalla myynneistä saatuja varoja uudelleen. Sijoituskohteita ovat sekä kiinteistökehityskohteet että kiinteistöjen ostot Spondan strategisilla alueilla Helsingissä ja Tampereella. Katsauskauden jälkeen Sponda tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen kuuden kiinteistön ostamisesta Helsingin ydinkeskustasta. Nämä kiinteistöt sopivat loistavasti Spondan strategiaan ja kiinteistöportfolioon.

LASKENNALLISET VEROVELAT

Vuonna 2006 tehtyyn portfoliokauppaan liittyvän tarpeettoman alakonsernin purkamisen seurauksena ja osakkeiden hankintamenoissa tapahtuvien muutosten vuoksi laskennallisten verojen määrän muuttui merkittävästi. Tilinpäätökseen 2015 kirjatun alakonsernin purkamisesta johtuvan laskennallisen verovelan pienentyminen oli noin 129 milj. euroa. Muutoksesta kerrottiin osavuosikatsauksessa, joka julkaistiin 3.11.2015.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ – SUOMI

Valtiovarainministeriön joulukuun 2015 ennusteessa vuoden 2015 koko vuoden BKT:n muutokseksi ennustetaan 0,2 %:n kasvua. Merkittävin tekijä kasvussa on yksityisen ja julkisen kulutuksen positiivinen kehitys. Kuluvana vuonna BKT:n ennustetaan kasvavan 1,2 %. Kasvun taustalla on kulutuksen ohella yksityiset investoinnit.

KTI:n mukaan vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana kiinteistökauppoja tehtiin 1,33 mrd eurolla ja koko vuoden volyymiksi muodostui 5,46 mrd euroa. Tämä tarkoittaa, että 2015 oli historian toiseksi aktiivisin kaupankäyntivuosi Suomessa. Vain vuonna 2007 kiinteistökauppojen arvo on ollut suurempi. Kansainvälinen sijoituskysyntä pysyi vahvana vuoden 2015 aikana, ja kansainvälisten sijoittajien osuus kaupoista oli 34 %.

Toimistotilojen uudisrakentaminen on hieman piristynyt vuodesta 2014, mutta on edelleen varsin alhaisella tasolla. Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoille valmistui Catellan mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä noin 86 000 m² uutta toimistoa, joka on yli 50 % enemmän kuin vuonna 2014.

Heikosta taloussuhdanteesta huolimatta pääkaupunkiseudun toimistotilan vajaakäyttöaste laski aavistuksen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Catellan mukaan keskimääräinen vajaakäyttöaste oli vuodenvaihteessa 13,3 %.

LIIKETOIMINTA JA KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-31.12.2015

Vuoden 2015 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioi ulkopuolinen arvioitsija sekä Suomessa (Catella Property Oy) että Venäjällä (CB Richard Ellis). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos vuonna 2015 oli 23,2 (-3,9) milj. euroa, ja loka-joulukuussa 10,3 (1,5) milj. euroa. Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen arvo kehittyi positiivisesti pääosin tuottovaatimusten laskun vuoksi erityisesti ydinkeskustan kiinteistöissä. Lisäksi positiiviseen kehitykseen vaikutti muun muassa kiinteistökehityksen kehityskate Ilmalan toimistohankkeen valmistuttua. Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen negatiivinen käyvän arvon muutos aiheutui kiinteistöjen markkinavuokrien muutoksista.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€

Sponda on määritellyt sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vuoden 2015 lopussa yhtiön vakiintuneiden laatimisperiaatteiden mukaisesti. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioi vuoden 2015 lopussa Catella Property Oy Suomessa ja CB Richard Ellis Venäjällä. Venäjän taloustilanteen, pakotteiden ja ruplan voimakkaiden kurssimuutosten takia arvostukseen liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta. Epävarmuutta lisää erityisesti vertailukauppojen puute, vuokralaisten kanssa sovittavat muutokset vuokrasopimuksiin ja ruplan yleistyminen sopimusvaluuttana.

VUOKRAUSTOIMINTA

Sponda laskee kiinteistöjensä nettovuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten mukaisesti (nk. like-for-like net rental growth). Tämä oli toimistokiinteistöissä 3,3 (-3,0) %, kauppakeskuksissa 1,3(3,2) %, logistiikkakiinteistöissä 27,8 (-11,3) % ja Venäjän kiinteistöissä -4,3 (-10,7) %. Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti:

DIVESTOINNIT JA INVESTOINNIT

Divestoinnit M€

*) Sisältää myyntikulut

Investoinnit M€

Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääasiassa Ilmalan ja Lassilan toimistotalojen rakentamiseen sekä Ratinan kauppakeskuksen rakentamiseen.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Sponda arvioi, että kuluvan tilikauden riskit ja epävarmuustekijät liittyvät ennen kaikkea Suomen ja Venäjän talouden kehitykseen.

Venäjällä kyseiset riskit liittyvät vuokralaisten maksukyvyn heikkenemiseen ja taloudellisen vuokrausasteen laskuun. Venäjän valuutan heikentyminen voi aiheuttaa vuokralaisten maksukyvyttömyyttä ja kiinteistöjen arvojen laskua. Liiketoiminta Venäjällä aiheuttaa Spondalle valuuttakurssiriskejä. Valuuttakurssimuutoksista voi aiheutua kurssitappioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tulokseen. Venäjän markkinoiden epävarma tilanne voi hidastaa Spondan Venäjän kiinteistöjen myyntiä vuonna 2016.

Suomen talouden heikko kehitys voi aiheuttaa nettotuottojen laskua ja vuokralaisten maksukyvyttömyyttä.

Spondan kiinteistökehityskohteissa keskeisin riski liittyy tilojen vuokrauksen onnistumiseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Sponda antaa tulevaisuuden näkymät vuodelle 2016 nettotuottojen kehityksen ja EPRA Earnings (oikaistu operatiivinen tulos) kehityksen osalta. Tulevaisuuden näkymät eivät sisällä sovitun kuuden kiinteistön hankinnan vaikutusta Spondan tulokseen.

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2016 olevan 152-168 milj. euroa. Arvio perustuu yhtiön näkemykseen ostojen ja myyntien toteutumisesta sekä vuokrauksen kehityksestä kuluvan vuoden aikana.

EPRA Earnings (Oikaistu operatiivinen tulos)

Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan vuonna 2016 82-98 milj. euroa. Näkymä perustuu nettotuottojen kehitykseen ja yhtiön arvioon rahoituskulujen kehityksestä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan 25.1.2016 päättänyt antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 21.3.2016 ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista jäsenistä ja hallituksen palkkioista. Nimitystoimikunnan ehdotukset löytyvät pörssitiedotteesta, joka on päivätty 25.1.2016.

Helmikuussa 2016 Sponda allekirjoitti kuusi kiinteistöä Helsingin keskustassa omistavan Ab Mercator Oy:n osakkeiden sekä kiinteistöjä hallinnoivan Ab Forum Capita Oy:n osakkeiden kauppoja koskevat sopimukset Forum Fastighets Kb:n ja Föreningen Konstsamfundet r.f.:n kanssa. Kiinteistöt sijaitsevat Forum-korttelissa Helsingin keskustassa. Kohteiden yhteenlaskettu, velaton kauppahinta on noin 576 miljoonaa euroa. Arvioitu nettotuotto ensimmäisen vuoden jälkeen on noin 4,9 %. Kauppahinta on ehdollinen tavanomaisille yrityskaupan jälkeen tehtäville tase- ja muille oikaisuille, ja kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen 29.2.2016.

Sponda rahoittaa yrityskaupan olemassa olevilla kassavaroillaan ja lyhytaikaisella noin 300 miljoonan euron bridge-lainalla. Yhtiö suunnittelee järjestävänsä merkintäetuoikeusannin säilyttääkseen nykyisen pääomarakenteen ja omavaraisuustason kaupan jälkeen. Kohteesta ja kaupasta on tiedotettu pörssitiedotteella 4.2.2016.

YHTIÖKOKOUS JA OSINKO

Sponda Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 21.3.2016 ja ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,19 euroa/osake.

4.2.2016
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020 431 3311 tai 0400 402 653,
yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020 431 3454
tai 040 527 4462 
talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 020 431 3318 tai 040 754 5961.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Release attachment: