• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2014-31.12.2014

Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2014-31.12.2014

Sponda Oyj                             
Tilinpäätöstiedote
5.2.2015, klo 8.30

Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2014-31.12.2014

YHTEENVETO VUODESTA 2014 (vertailukausi 1.1.-31.12.2013)

  — Konsernin liikevaihto oli 246,7 (264,3) milj. euroa. Lasku johtui pääosin vuoden 2014 aikana myydyistä kiinteistöistä.
  — Nettotuotot olivat 176,0 (190,9) milj. euroa. 
  — Liikevoitto oli 151,7 (153,0) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -0,2 (-14,2) milj. euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,37 (0,40) euroa. 
  — Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 142,1 (3 253,3) milj. euroa. 
  — Nettovarallisuus/osake oli 4,65 (4,64) euroa.
  — Taloudellinen vuokrausaste oli 87,0 (87,9) %.
  — Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,19 euroa/osake.

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUUSTA 2014 (vertailukausi 1.10.-31.12.2013)

  — Liikevaihto oli 57,3 (65,3) milj. euroa.
  — Nettotuotot olivat 40,4 (47,4) milj. euroa. 
  — Liikevoitto oli 32,9 (29,5) milj. euroa. Liikevoitto sisältää käyvän arvon muutosta 1,6 (-12,7) milj. euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,09 (0,10) euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

EPRAN SUOSITUKSEN MUKAISET TUNNUSLUVUT

TOIMITUSJOHTAJA KARI INKINEN

Vuonna 2014 Spondan ydinliiketoiminta jatkui tasaisena ja uudistetun strategian mukaiset myynnit sekä investoinnit edistyivät merkittävästi.

Strategiaa toteutettiin myymällä osuudet kolmessa kiinteistörahastossa, noin puolet logistiikkakiinteistösalkusta ja suurin osa Turussa sijainneista kiinteistöistä. Vuokraustoiminta oli tuloksellista ja vuokrausaste onnistuttiin säilyttämään lähes vuoden 2013 lopun tasolla vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Vuokrausaste nousi erityisesti syksyn ja loppuvuoden aikana.

Osakkuusyhtiö Certeum Oy:n vuoden viimeisen neljänneksen tulos oli negatiivinen pääosin kiinteistöjen ja johdannaisten käyvän arvonmuutosten takia. Spondan kannalta tärkeä yhtiön operatiivinen kassavirta oli kuitenkin hyvä. Spondan osuus operatiivisesta kassavirrasta ilman perustamiskuluja oli n. 4,5 milj. euroa.

Spondan kiinteistökehitysprojektit etenevät sekä aikataulun mukaisesti että budjetissa. Tänä vuonna valmistuu kaksi uudisrakennuskohdetta ja kaksi laajaa perusparannushanketta. Kohteiden ennakkovuokraus on edennyt erittäin hyvin ja ne tuovat arvokkaan lisän Spondan liikevaihtoon ja kiinteistökantaan.

CERTEUM

Spondan osuus Certeum Oy:n kauden 1.10.-31.12.2014 tuloksesta on – 3,5 milj. euroa. Spondan osuuteen sisältyy sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta – 5,8 milj. euroa ja johdannaisten realisoitumatonta käyvän arvon muutosta – 2,7 milj. euroa. Kertaluonteisia perustamiskuluja oli 1,2 milj. euroa. Spondan osuus Certeum Oy:n operatiivisesta kassavirrasta ilman edellä mainittuja eriä oli 4,5 milj. euroa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ – SUOMI

Suomen BKT kasvoi vuoden 2014 aikana 0,1 % (valtiovarainministeriö, joulukuu 2014). BKT kääntyi lievään kasvuun vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä lähinnä nettoviennin kasvun ansiosta. Vuoden 2015 kasvuksi Valtiovarainministeriö ennustaa 0,9 %. Kasvuennuste perustuu viennin lisäksi yksityisen kulutuksen maltilliseen kasvuun ja lisääntyviin yksityisiin investointeihin.

Kiinteistökauppojen volyymi nousi noin 4,2 mrd euroon vuonna 2014 (KTI). Vuoden viimeisen neljänneksen volyymi oli yli 1 mrd euroa. Kiinteistökauppoja oli viimeksi yhtä paljon vuonna 2008, jolloin volyymi oli 4,15 mrd euroa. Kansainväliset sijoittajat olivat ostajana 35 prosentissa kaupoista ja ostajista 6 tuli Suomen markkinoille ensimmäistä kertaa.

Uudisrakentaminen on piristynyt hieman vuodesta 2013. Pääkaupunkiseudulle valmistui KTI:n mukaan noin 85 000 kem² uutta toimistotilaa syyskuun loppuun mennessä, mikä on lähes yhtä paljon kuin uusien toimistotilojen määrä koko vuoden 2013 aikana (88 000 kem²).

Heikko taloustilanne käänsi tyhjän toimistotilan määrän pääkaupunkiseudulla kasvuun vuoden toisella puoliskolla. Catellan mukaan keskimääräinen vajaakäyttöaste oli vuoden 2014 lopussa 12,5 %, kun se vuotta aiemmin oli 12,4 %. Helsingin ydinkeskustan vajaakäyttöaste kääntyi 1,1 %-yksikön laskuun vuoden toisella puoliskolla. Vuoden 2014 lopussa vajaakäyttöaste ydinkeskustassa oli 7,8 %.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ – VENÄJÄ

Venäjän bruttokansantuote kasvoi Maailman Pankin ennusteen mukaan 0,7 % vuonna 2014. Vuoden 2015 BKT:n muutokseksi Maailman Pankki ennustaa – 2,9 %. Syynä talouden supistumiseen ovat geopoliittiset jännitteet, pakotteet ja öljyn hinnan lasku. Venäjän taloustilanteen vuoksi ennusteisiin liittyy merkittävä epävarmuus.

Ruplan arvon voimakas lasku ja sen myötä lisääntynyt epävarmuus laskivat kiinteistökauppojen määrää Venäjällä vuoden viimeisellä neljänneksellä. CBRE:n alustavien tietojen mukaan viimeisen neljänneksen volyymi jäi alle 0,1 mrd dollarin. Koko vuoden volyymi oli noin 3,5 mrd dollaria. Kauppojen määrä puolittui vuodesta 2013, jolloin volyymi oli noin 7 mrd dollaria.

Moskovan toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste nousi CBRE:n ennakkotietojen mukaan 16 %:iin vuoden lopussa. Vuoden lopussa A-luokan tilojen vajaakäyttöaste oli noin 26 % ja B-luokan noin 12 %. Vuoden aikana Moskovaan valmistui 1,4 milj. m2 uutta toimistotilaa. Uutta toimistotilaa valmistui viimeksi yhtä paljon vuonna 2008. Yli puolet valmistuneesta tilasta on A-luokkaa.

Heikentynyt kysyntä ja runsas uudistuotanto luovat painetta vajaakäytön nousuun ja vuokrien laskuun.

LIIKETOIMINTA JA KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-31.12.2014

Vuoden 2014 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioi ulkopuolinen arvioitsija sekä Suomessa (Catella Property Oy) että Venäjällä (CB Richard Ellis). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos vuonna 2014 oli -3,9 (-16,1) milj. euroa, ja loka-joulukuussa 1,5 (-10,1) milj. euroa. Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen arvo kehittyi positiivisesti pääosin tuottovaatimusten laskun vuoksi. Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen negatiivinen käyvän arvon muutos aiheutui kiinteistöjen tuottovaatimusten ja markkinavuokrien muutoksista. Erittely käyvän arvon muutoksista on nähtävissä taulukossa ”Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta”.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€

Sponda on määritellyt sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vuoden 2014 lopussa yhtiön vakiintuneiden laatimisperiaatteiden mukaisesti. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioi vuoden 2014 lopussa Catella Property Oy Suomessa ja CB Richard Ellis Venäjällä. Venäjän taloustilanteen, pakotteiden ja ruplan voimakkaiden kurssimuutosten takia arvostukseen liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta. Epävarmuutta lisää erityisesti vertailukauppojen puute, vuokralaisten kanssa sovittavat muutokset vuokrasopimuksiin ja ruplan yleistyminen sopimusvaluuttana.

VUOKRAUSTOIMINTA

Sponda laskee kiinteistöjensä nettovuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten mukaisesti (nk. like-for-like net rental growth). Tämä oli toimistokiinteistöissä -3,0 (0,5) %, kauppakeskuksissa 3,2(-0,5) %, logistiikkakiinteistöissä -11,3 (-6,3) % ja Venäjän kiinteistöissä -10,7 (1,1) %. Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti:

*) Vuoden 2014 alusta samassa sijoituskiinteistössä sijaitsevat toimisto- ja liiketilat sekä kauppakeskukset on jaettu asianomaisiin segmentteihin osassa sijoituskiinteistöistä. Aiemmin kiinteistöt oli luokiteltu pääkäyttötarkoituksen mukaan. Muutos koski noin kymmentä kiinteistöä, ja sen vaikutus oli muutoksen tekohetkellä toimistokiinteistöissä -1,2 %-yksikköä ja kauppakeskuskiinteistöissä 3,6 %-yksikköä.

DIVESTOINNIT JA INVESTOINNIT

Divestoinnit M€

Investoinnit M€

Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääasiassa Ilmalan ja Lassilan toimistotalojen rakentamiseen.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Sponda arvioi, että kuluvan tilikauden riskit ja epävarmuustekijät liittyvät ennen kaikkea Suomen ja Venäjän talouden kehitykseen.

Venäjällä kyseiset riskit liittyvät vuokralaisten maksukyvyn heikkenemiseen ja taloudellisen vuokrausasteen laskuun. Venäjän valuutan heikentyminen voi aiheuttaa vuokralaisten maksukyvyttömyyttä ja kiinteistöjen arvojen laskua. Liiketoiminta Venäjällä aiheuttaa Spondalle valuuttakurssiriskejä. Valuuttakurssimuutoksista voi aiheutua kurssitappioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tulokseen. Venäjän markkinoiden epävarma tilanne voi hidastaa Spondan Venäjän kiinteistöjen myyntiä vuonna 2015.

Suomen talouden heikko kehitys voi aiheuttaa nettotuottojen laskua ja vuokralaisten maksukyvyttömyyttä.

Spondan kiinteistökehityskohteissa keskeisin riski liittyy tilojen vuokrauksen onnistumiseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan 22.1.2015 päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle 16.3.2015, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän, ja jäseniksi valittaisiin nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota: hallituksen puheenjohtajalle 66.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 33.000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta, ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Lisäksi ehdotetaan, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Spondan hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan jäseninä olivat kolme suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2014:

Oy Palsk Ab, Kaj-Gustaf Bergh;
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Pekka Pajamo; ja
HC Fastigheter Holding Oy Ab, Ole Johansson.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Sponda antaa tulevaisuuden näkymät vuodelle 2015 nettotuottojen kehityksen ja EPRA Earnings (operatiivinen tulos) kehityksen osalta. Taloudellisen vuokrausasteen kehityksen sijaan Sponda antaa näkymän vuodelle 2015 EPRA Earnings -luvusta. EPRA Earnings kuvaa Spondalle tärkeän operatiivisen tuloksen kehitystä.

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2015 olevan 158-168 milj. euroa. Arvio perustuu yhtiön näkemykseen myyntien toteutumisesta sekä vuokrauksen kehityksestä kuluvan vuoden aikana.

EPRA Earnings (Operatiivinen tulos)

Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan vuonna 2015 95-105 milj. euroa. Näkymä perustuu nettotuottojen kehitykseen ja yhtiön arvioon rahoituskulujen kehityksestä.

YHTIÖKOKOUS JA OSINKO

Sponda Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.3.2015 ja ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,19 euroa/osake.

5.2.2015
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020 431 3311 tai 0400 402 653,
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020 431 3318 tai 0400 472 313 ja yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020 431 3454
tai 040 527 4462.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Release attachment: