• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009

Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009

Sponda Oyj   
Tilinpäätöstiedote 
5.2.2010 klo 8.30Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008:
224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeiset
nettotuotot olivat 181,6 (166,8) milj. euroa. Yhtiön liikevoitto oli -13,3
(117,3) milj. euroa. Lukuun sisältyy kiinteistöjen käyvän arvon muutosta
yhteensä -175,1 (-44,9) milj. euroa.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.12.2009 (vertailukausi
1.1.-31.12.2008)

Liikevaihto kasvoi noin 8 % vertailukaudesta 243,0 (224,3) milj. euroon.
Nettotuotot kasvoivat noin 9 % 181,6 (166,8) milj. euroon.
Liikevoitto oli -13,3 (117,3) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli -81,6 (29,2) milj. euroa.
Tulos/osake oli -0,35 (0,16) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,45 (0,78) euroa.
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 767,5 (2 915,5) milj. euroa.
Nettovarallisuus/osake oli 3,54 (4,93) euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake oli 4,18 (6,04) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste oli 86,6 (88,5) %.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2009 maksetaan
0,12 euroa/osake.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.10.-31.12.2009

Liikevaihto nousi 59,8 (58,2) milj. euroon.
Nettotuotot olivat 44,6 (41,7) milj. euroa.
Liikevoitto oli 23,5 (30,2) milj. euroa. Lukuun sisältyy -14,4 (-17,5) milj.
euroa kiinteistöjen arvonmuutosta.
Tulos verojen jälkeen oli 6,3 (4,8) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,02 (0,03) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,07 (0,29) euroa.

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|               | 10-12/09 | 10-12/08 |  1-12/09 |  1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, |     |      |   86,6 |    88,5 |
| %              |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me       |   59,8 |   58,2 |   243,0 |   224,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me       |   44,6 |   41,7 |   181,6 |   166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me       |   23,5 |   30,2 |   -13,3 |   117,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e        |   0,02 |   0,03 |   -0,35 |   0,16* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen        |  0,07** |   0,29 |  0,45*** |    0,78 |
| kassavirta/osake, e     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen        |     |      |   3,54 |   4,93* |
| nettovarallisuus, e     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen     |     |      |   4,18 |   6,04* |
| nettovarallisuus, e     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |     |      |    37 |     32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   |     |      |    141 |    180 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Toisen neljänneksen aikana toteutetusta osakeannista johtuen osakekohtaisia
tunnuslukuja on oikaistu IAS 33 -standardin mukaisesti.
**) Osakekohtainen tunnusluku on laskettu 277 575 462 osakkeella. Vuoden 2008
vertailulukua ei ole oikaistu IAS 33 -standardin mukaisesti.
***) Osakekohtainen tunnusluku on laskettu 195 874 005 osakkeella. Vuoden 2008
vertailulukua ei ole oikaistu IAS 33 -standardin mukaisesti.

Toimitusjohtaja Kari Inkinen

Spondan vuokraustoiminnan tulos oli vuonna 2009 markkinoiden haasteellisuudesta
huolimatta erittäin hyvä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 8 % ja oli historian suurin
siitä huolimatta, että uusia kohteita ei ostettu ja kiinteistöjä myytiin 40
milj. eurolla. Rahoituskulut olivat alhaisella tasolla.

Positiivista oli myös kiinteistökehitystoiminnan aktivoituminen vuoden lopussa.
Aloitimme muun muassa City-Centerin toimistotalon rakennuttamisen Helsingin
ydinkeskustassa. Lisäksi investoimme kiinteistöjen perusparannuksiin erityisesti
kehittämällä kiinteistöjämme energiatehokkaammiksi.

Kiinteistösijoitustoiminnan luonteeseen kuuluu jälkisyklisyys, ja talouden
kehityksen vaihtelut näkyvät kiinteistöyhtiöiden tuloksissa noin vuoden
viiveellä. Tästä huolimatta ennustan, että pääkaupunkiseudun toimitilavuokrat
pitävät yleisiä odotuksia paremmin tasonsa. Ennustan myös, että vuoden 2010
alkupuoli on Spondan vuokraustoiminnalle haasteellinen ja vajaakäyttö lisääntyy
alkuvuoden aikana, mutta kehitys kääntyy positiiviseksi vuoden loppupuolella.

Vuonna 2010 vuokrausasteen ylläpitämisen lisäksi panostamme
ympäristövastuullisuuteen. Vuonna 2009 käynnistettiin Spondan 10+ -ohjelma,
jossa tähdätään kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseen yhdessä asiakkaiden
kanssa. Tavoitteena on löytää energiansäästökohteita yhdessä kiinteistöjen
käyttäjien kanssa. Pilottiprojektissa on mukana kymmenen eri-ikäistä ja
-tyyppistä kiinteistöä, joista yksi on Spondan oma toimitalo.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda arvioi, että yhtiön toimitilojen taloudellinen vuokrausaste laskee
edelleen alkuvuonna 2010. Vuokrausasteen odotetaan kuitenkin kääntyvän nousuun
vuoden 2010 kuluessa. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin
vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen bruttokansantuotteen kasvuun vuonna
2010.

Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun
syynä ovat sekä suunnitellut kiinteistömyynnit, että vuonna 2009 alkanut ja
vuoden 2010 alkupuolella jatkuva vuokrausasteen lasku.

Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistetut tappiot

Sponda Oyj tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä, että verottaja oli
päättänyt poiketa Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy) verovuodelta 2006
antamasta veroilmoituksesta ja katsonut yhtiön verotettavaksi tuloksi 192 milj.
euroa. Asia liittyy Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettuihin tappioihin, joita
oli verovuosilta 1996 - 1999 yhteensä noin 558 milj. euroa.

Lain mukaan yhtiön tappioita ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen
jälkeen yli puolet sen osakkeista vaihtaa omistajaa. Verotuksen toimittava
verovirasto voi kuitenkin erityisistä syistä myöntää oikeuden tappioiden
vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta. Kapiteeli Oy:lle myönnettiin
29.9.2006 ja 13.12.2006 poikkeusluvat tappioiden vähentämiseen. Sponda Oyj osti
14.12.2006 toteutetulle kaupalla Kapiteeli Oy:n koko osakekannan.

Käsitellessään Sponda Kiinteistöt Oy:n vuoden 2006 veroilmoitusta verottaja
katsoi, etteivät myönnetyt poikkeusluvat olisikaan voimassa, koska verottajan
mukaan yhtiön henkilöstön siirryttyä emoyhtiö Sponda Oyj:n palvelukseen, ei
Sponda Kiinteistöt Oy:n toiminnan voida katsoa jatkuneen poikkeuslupapäätöksessä
kuvatulla tavalla. Yhtiön käsityksen mukaan verottajan kanta on virheellinen,
koska kyseessä on vain palkanmaksun siirtäminen konsernin emoyhtiöön, yhtiön
liiketoiminnan jatkuessa entisellään.

Sponda Kiinteistöt Oy:n oikaisuvaatimuksesta Uudenmaan verotuksen
oikaisulautakunta muutti yksimielisesti verottajan päätöksen ja hyväksyi
vahvistettujen tappioiden vähennysoikeuden. Helsingin hallinto-oikeus hyväksyi
14.9.2009 äänestyspäätöksellään 2-1 veroasiamiehen oikaisulautakunnan
päätöksestä tekemän valituksen. Yhtiö on valittanut hallinto-oikeuden
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden antaman
valitusosoituksen mukaan valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää
valituslupaa. Yhtiön käyttämien asiantuntijoiden mukaan valituslupaa ei tarvita
ja asiassa on joka tapauksessa olemassa perusteet valitusluvan myöntämiselle.
Yhtiön saamien tietojen mukaan on mahdollista, että korkeimman hallinto-oikeuden
päätös pääasiassa saadaan kesään 2010 mennessä.

Uudenmaan yritysverotoimisto on oikaissut Sponda Kiinteistöt Oy:n vuoden 2006
verotuksen maksuunpanon, yhteensä 53,8 milj. euron osalta ja konserniverokeskus
on oikaissut Sponda Kiinteistöt Oy:n vuoden 2007 verotuksen yhteensä 59,7 milj.
euron ja vuoden 2008 verotuksen yhteensä 26,4 milj. euron osalta. Vuosilta 2006
- 2008 oikaistuja veroja on yhteensä 131 milj. euroa ja yhteisökorkoja 8,9 milj.
euroa eli yhteensä 139,9 milj. euroa. Oikaistuille määrille lasketaan
viivekorkoa, joka on 1.1.2010 alkaen 7 %. Viivekorkoa lasketaan vuoden 2006
verojen osalta 15.12.2009 lukien ja vuosien 2007 ja 2008 osalta 21.1.2010
lukien.

Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskeytysmääräyksen ja
konserniverokeskuksen tekemän kieltopäätöksen takia yhtiön ei kuitenkaan
tarvitse maksaa veroja ennen kuin hallinto-oikeuden päätöksestä tehty valitus on
ratkaistu. Koska yhtiön ei tarvitse maksaa veroja hallinto-oikeuden päätöksen
perusteella, ei Sponda Kiinteistöt Oy kirjaa verokulua asian ollessa kesken,
vaan ilmoittaa veroasian tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Mikäli korkein hallinto-oikeus ei muuttaisi hallinto-oikeuden päätöstä,
aiheutuisi yhtiölle vuodelta 2006 noin 49,9 milj. euron, vuodelta 2007 noin 55,8
milj. euron ja vuodelta 2008 noin 25,3 milj. euron eli yhteensä vuosilta 2006 -
2008 noin 131,0 milj. euron verokulu, jonka määrän yhtiö joutuisi maksamaan.
Sponda Kiinteistöt Oy käytti vuonna 2009 vanhenevia vahvistettuja tappiota 54,4
milj. euroa, mistä aiheutuisi noin 14,1 milj. euron verot. Lisäksi yhtiö
joutuisi maksamaan noin 8,9 milj. euroa yhteisökorkoa ja vuoden 2006 verojen
osalta 15.12.2009 lukien ja vuosien 2007 ja 2008 osalta 21.1.2010 lukien
viivekorkoa maksupäivään saakka. Yhtiö on arvioinut korkojen määräksi yhteensä
12,8 milj. euroa.

Sponda Oyj pitää käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen perusteella
hallinto-oikeuden päätöstä virheellisenä ja todennäköisempänä, että korkein
hallinto-oikeus hyväksyy Sponda Kiinteistöt Oy:n valituksen kuin, että valitus
hylättäisiin. Mikäli yhtiö joutuisi maksamaan veroja hallinto-oikeuden päätöksen
perusteella, tulee Sponda Kiinteistöt Oy kirjaamaan maksupäätöstä välittömästi
seuraavassa konsernin osavuosikatsauksessa tai tilinpäätöksessä verokulun
korkoineen kuluksi tuloslaskelmaan. Mikäli 131,0 milj. euron verokulu ja 8,9
milj. euron korot sekä 14,1 milj. euroa vuoden 2009 veroja olisi maksettu
tilikauden 1.1. - 31.12.2009 aikana, olisi konsernin tilikauden voitto ollut
-235,5 milj. euroa ja oma pääoma 959,6 milj. euroa. Mikäli maksua vastaava
kirjaus olisi tehty, olisi vastaavasti osakekohtainen nettovarallisuus ollut
2,99 euroa, osakekohtainen tulos -1,02 euroa, osakekohtainen operatiivinen
kassavirta -0,33 euroa ja omavaraisuusaste 32 %.

Spondalla oli 31.12.2009 käyttämättömiä, sitovia rahoituslimiittejä yhteensä 450
milj. euroa.

Toimintaympäristö - Suomi

Kiinteistötalouden Instituutti ry:n (KTI) alustavan arvion mukaan
kiinteistökauppoja toteutui Suomessa noin 1,5 mrd eurolla vuonna 2009, kun
vuonna 2008 kauppoja tehtiin noin 4 mrd eurolla. Nykyisessä markkinatilanteessa
kiinteistöt ovat kilpailukykyinen sijoituskohde, ja transaktiomarkkinoiden
odotetaankin elpyvän kuluvan vuoden aikana.

Vuokratasot laskivat jonkin verran vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla.
Helsingin ydinkeskustan ja Ruoholahden alueilla lasku oli maltillisempaa kuin
muilla alueilla.

Toimitilojen vajaakäytön arvioidaan kasvaneen vuoden 2009 lopussa. Talouden
elpymisen ennustetaan alkavan vuonna 2010. Koska vuonna 2009 markkinoille ei
tullut juurikaan uusia kohteita, olemassa olevan kannan vajaakäytön oletetaan
supistuvan kysynnän kasvun myötä vuoden 2010 jälkeen.

Toimintaympäristö - Venäjä

Venäjällä kansainvälisen taantuman vaikutukset olivat vuonna 2009 suurempia kuin
Suomessa. Tämä näkyi myös Venäjän kiinteistömarkkinoilla, jossa kiinteistökauppa
tyrehtyi lähes kokonaan ja vuokrat laskivat merkittävästi. Vajaakäyttö kasvoi
jopa 30 %:iin joillakin alueilla, eikä uusia kehityshankkeita aloitettu tiukan
rahoitustilanteen takia.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Venäjän taloudessa pohja on jo saavutettu, tyhjien
tilojen määrä ei enää lisäänny ja kysyntä on kasvussa. Talouden ennusteet
vuodelle 2010 ovat varovaisen optimistisia, ja Venäjän uskotaan toipuvan
Länsi-Eurooppaa nopeammin raakaöljyn kallistumisen vuoksi.

Liiketoiminta 1.1-31.12.2009

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt,
Kiinteistökehitys, Venäjä sekä Kiinteistörahastot. Sijoituskiinteistöt on jaettu
kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä
Logistiikkatilat. Muut segmentit ovat Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot ja
Venäjä.

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot olivat
katsauskauden aikana 181,6 (166,8) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus
tästä oli 53 %, kauppakeskusten 17 %, logistiikkatilojen 15 %,
Kiinteistörahastot-yksikön 6 % ja Venäjä-yksikön 9 %. Spondan kaksi vuotta
omistaman vertailukelpoisen kiinteistösalkun vuokratuottojen kehitys viimeksi
kuluneiden kahden vuoden aikana (nk. like-for-like rental growth) oli toimisto-
ja liiketilakiinteistöissä 1,40 %, kauppakeskuksissa 4,66 % ja
logistiikkakiinteistöissä -3,83 %. Vuokratuottojen kehitys on laskettu EPRAn
antamien suositusten mukaisesti. Kaikki Spondan vuokrasopimukset on sidottu
elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä
maantieteellisesti seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi    | 31.12. |  30.9. |  30.6. |  31.3. |  31.12. |
|             |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto- ja liiketilat, |  87,9 |  87,9 |  90,3 |   90,5 |   91,1 |
| %            |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppakeskukset     |  96,4 |  97,3 |  97,1 |   97,8 |   96,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %      |  74,5 |  75,0 |  76,1 |   78,8 |   77,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä %         |  88,2 |  87,5 |  89,1 |   88,5 |   86,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, % |  86,6 |  86,8 |  88,4 |   88,8 |   88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue*  | 31.12. |  30.9. |  30.6. |  31.3. |  31.12. |
|             |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin kantakaupunki, |  86,2 |  85,5 |  91,3 |   91,1 |   90,4 |
| %            |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %   |  84,8 |  85,6 |  85,7 |   86,8 |   86,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turku, Tampere, Oulu, % |  95,7 |  95,4 |  96,0 |   96,1 |   97,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä          |  88,2 |  87,5 |  89,1 |   88,5 |   86,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, % |  86,6 |  86,8 |  88,4 |   88,8 |   88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Maantieteellinen aluejako muutettu aiemmasta raportoinnista.

Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 31.12.2009 oli 1 030 (1 060)
milj. euroa. Spondalla oli asiakkaita 1 996 kpl ja vuokrasopimuksia yhteensä 3
178 kpl. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat Julkinen sektori (10,2 %
vuokratuotoista), Kesko-konserni (6,2 % vuokratuotoista), Sampo Pankki Oyj (3,9
% vuokratuotoista) sekä HOK-Elanto (3,8 % vuokratuotoista). Spondan 10 suurinta
vuokralaista muodostaa n. 32 % yhtiön vuokratuotoista. Vuokralaiset jakautuivat
toimialoittain seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala                     |    % nettovuokrasta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  |          7,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia                      |          0,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkinen sektori                 |          10,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppa                      |          27,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koulutus                     |          0,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka/Liikenne/Kuljetus           |          6,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media/kustantaminen                |          1,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Majoitus- ja ravitsemustoiminta          |          3,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut palvelut                   |          8,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankki/Sijoitus                  |          10,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentaminen                   |          2,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus/valmistus               |          6,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Terveydenhuolto                  |          4,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tietoliikenne                   |          6,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |          3,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,4 (4,6) vuotta. Toimisto- ja
liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,9 vuotta,
kauppakeskusten 5,1 vuotta ja logistiikkatilojen 2,9 vuotta. Loka-joulukuussa
2009 tuli voimaan uusia vuokrasopimuksia yhteensä 120 kpl (26 500 m²). Samana
ajanjaksona päättyneitä sopimuksia oli 126 kpl (55 400 m²). Vuokrasopimukset
erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 vuoden sisällä            |                14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 vuoden sisällä            |                10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 vuoden sisällä            |                12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 vuoden sisällä            |                 7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 vuoden sisällä            |                 9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 vuoden sisällä            |                 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 vuoden sisällä          |                26,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 31.12.2009 yhteensä 198 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 9 % kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Vuoden 2009 lopussa ulkopuolinen arvioitsija arvioi Spondan
sijoituskiinteistöjen arvot. Käyvän arvon muutos oli loka-joulukuussa -14,4
(31.12.2008: -17,5) milj. euroa ja koko vuoden aikana -175,1 (-44,9) milj.
euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä arvonmuutokseen vaikuttivat pääasiassa
kiinteistöjen markkinavuokrissa tapahtunut lasku sekä vajaakäytön nousu.
Arvioinnit tekivät Catella Property Group Suomessa ja CB Richard Ellis
Venäjällä, ja lausunnot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Kehitettävien
maa-alueiden käyvät arvot arvioi Newsec. Kiinteistörahastoista Sponda Fund I:ssä
ja Sponda Fund II:ssa käyvät arvot arvioi Jones Lang LaSalle ja Kiinteistötaito
Peltola & Co vuoden 2009 lopussa.

Spondan kiinteistöjen voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 10-12/2009 | 1-12/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)   |    -4,6 |   -54,7 |   -88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)  |      |   -49,4 |   -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökehityksen hankkeista saatu  |    -1,2 |   -1,2 |   34,4 |
| kehitysvoitto              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ajanmukaistamisinvestoinnit       |    -7,1 |   -21,3 |   -26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen   |    0,1 |   -8,4 |   34,4 |
| muutos (Suomi)             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen   |    1,5 | -26,9(** |   -1,7 |
| muutos (Venäjä)             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutos         |    -0,6 |  -5,0 (* |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt yhteensä      |   -11,7 |  -166,8 |   -52,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                |    -2,7 |   -8,3 |    7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä            |   -14,4 |  -175,1 |   -44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) valuuttakurssien muutoksista johtuva |      |      |      |
| arvonmuutos 6-12/2009          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) valuuttakurssien muutoksista    |      |      |      |
| johtuva arvonmuutos 1-6/2009      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen vuonna 2009 jakautuivat
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan      |  Yht. | Toimist | Kauppak | Logist | Kiintei | Venäjä |
| sijoituskiinteist |     |  o- ja | eskukset | iikka | stö-keh |    |
| öt, Me      |     | liiket |     |    |  itys |    |
|          |     |  ilat |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot   |  225,2 |  126,6 |   39,3 |  37,3 |   0,2 |  21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut   |  -56,8 |  -31,3 |   -8,0 | -10,8 |  -1,2 |  -5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot |  168,4 |  95,3 |   31,4 |  26,6 |  -1,0 |  16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteist | 2 915,5 | 1 460,6 |  541,6 | 462,8 |  189,1 | 261,3 |
| öt 1.1.2009, sis |     |     |     |    |     |    |
| kum. aktivoidut  |     |     |     |    |     |    |
| korot       |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut korot |   3,7 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |   3,0 |  0,7 |
| 2009       |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2009  |   0,0 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit   |  53,4 |  14,4 |   13,2 |  0,8 |  23,5 |  1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot   |   2,0 |   1,2 |   -0,1 |  -1,2 |   2,0 |  0,0 |
| segmenttien    |     |     |     |    |     |    |
| välillä      |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2009   |  -40,3 |  -4,2 |   0,0 | -35,3 |  -0,8 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon   | -166,8 |  -46,2 |  -11,3 | -30,9 |   3,6 | -81,9 |
| muutos      |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteist | 2 767,5 | 1 425,8 |  543,6 | 396,1 |  220,6 | 181,4 |
| öt 31.12.2009   |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon   |  -5,7 |  -3,2 |   -2,1 |  -6,7 |   1,9 | -31,3 |
| muutos %     |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen     |  6,9 % |  6,7 % |  6,6 % | 6,7 % |     | 10,1 % |
| nettovuokratuotto |     |     |     |    |     |    |
| /         |     |     |     |    |     |    |
| sijoituskiinteist |     |     |     |    |     |    |
| öt 31.12.2009*)  |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu,    |  7,19 |  6,67 |   6,12 |  8,11 |     | 11,48 |
| laskennassa    |     |     |     |    |     |    |
| käytetty     |     |     |     |    |     |    |
| keskimääräinen  |     |     |     |    |     |    |
| tuottovaatimus-% |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu    |  6,87 |     |     |    |     |    |
| laskennassa    |     |     |     |    |     |    |
| käytetty     |     |     |     |    |     |    |
| keskimääräinen  |     |     |     |    |     |    |
| tuottovaatimus-% |     |     |     |    |     |    |
| Suomi       |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) poislukien   |     |     |     |    |     |    |
| kiinteistökehitys |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Investoinnit ja divestoinnit

Vuoden 2009 aikana Sponda myi sijoituskiinteistöjä yhteensä 40,3 milj. eurolla,
josta viimeisen neljänneksen aikana 3,7 milj. euroa. Kiinteistöjä ei ostettu
vuoden aikana.

Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin 21,3 milj. euroa vuonna 2009, josta vuoden
viimeisellä neljänneksellä 7,2 milj. euroa. Spondan kiinteistökehityshankkeisiin
investoitiin vuoden 2009 aikana 32,0 milj. euroa, josta viimeisen neljänneksen
aikana 5,9 milj. euroa. Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääosin
Helsingin keskustassa sijaitsevaan City-Centerin uudistamistyöhön ja Ratinan
kauppakeskuksen maakauppaan.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 87,9
(31.12.2008: 91,1) %. Kiinteistösalkun käypä arvo 31.12.2009 oli 1 425,8 milj.
euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2009 alusta oli -46,2 milj. euroa.
Toimisto-ja liiketilakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli noin 770 000 m²,
josta toimistotilojen osuus oli noin 80 % ja liiketilojen osuus 20 %. Yksikön
liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat katsauskaudella seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me          | 10-12/2009 |  10-12/2008 |  1-12/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |    31,9 |     31,5 |    129,0 |   125,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |    23,6 |     22,3 |    96,3 |    92,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |    14,2 |     -0,5 |    46,5 |    47,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2009 aikana Sponda myi toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 4,2 milj.
eurolla. Kiinteistöjä ei ostettu katsauskaudella. Investoinnit ylläpitoon olivat
vuoden loppuun mennessä 15,5 milj. euroa.

Sponda allekirjoitti sitovan sopimuksen 23.12.2009 Koy Vanhajämerän myynnistä
CapMan Hotels RE Ky:lle 10 miljoonalla eurolla. Toimistona tällä hetkellä
palveleva 5 185 neliömetrin kiinteistö sijaitsee Helsingin Kampissa, osoitteessa
Albertinkatu 36 ja Lönnrotinkatu 27. Sponda kirjaa kaupasta 1,2 miljoonan euron
myyntivoiton, joka kirjataan vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kauppakeskukset

Kauppakeskusten taloudellinen vuokrausaste oli 96,4 (96,7) %. Kiinteistöjen
käypä arvo oli 543,6 milj. euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2009 aikana oli
-11,3 milj. euroa. Kauppakeskusten yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala oli
noin 140 000 m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat
katsauskaudella seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me          | 10-12/2009 |  10-12/2008 |  1-12/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |    10,3 |     7,6 |    39,3 |    29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |    8,7 |     5,6 |    31,4 |    22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |    8,4 |     1,7 |    18,7 |    17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuonna 2009 segmentin investoinnit olivat 13,2 milj. euroa. Tämä kohdistui, 0,7
milj. euron ylläpitoinvestointeja lukuun ottamatta, huhtikuun 1. päivänä
Ylöjärvellä avattuun Kauppakeskus Eloon.

Logistiikkakiinteistöt

Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 74,5 (77,4) %.
Kiinteistöjen käypä arvo oli vuoden 2009 lopussa 396,1 milj. euroa, ja käyvän
arvon muutos oli -30,9 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen vuokrattava
pinta-ala oli yhteensä 530 000 m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja
liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me          | 10-12/2009 |  10-12/2008 |  1-12/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    8,7 |      9,6 |    38,6 |    37,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto     |    5,6 |      7,1 |    27,4 |    28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |    0,6 |     -3,1 |    -4,5 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuonna 2009 Sponda myi logistiikkakiinteistöjä 35,3 milj. eurolla.
Uusia kiinteistöjä ei ostettu katsauskaudella. Investoinnit kiinteistöjen
ylläpitoon olivat vuoden alusta 0,8 milj. euroa.

Sponda ja Metso Automation solmivat 27.10.2009 sopimuksen Vantaan Hakkilaan
toteutettavasta tuotantotilasta. Pinta-alaltaan noin 22 000 neliömetrin
uudisrakennus nousee Spondan omistaman Vantaan Honkatalo -logistiikkakeskuksen
yhteyteen osoitteeseen Vanha Porvoontie 229. Uudisrakennus vuokrataan
kokonaisuudessaan Metson Automaatio-liiketoimintalinjan käyttöön
pitkäaikaisella, 15 vuoden vuokrasopimuksella. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle
uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000
neliömetrin toimisto- ja varastotilat. Toimistorakennus siirtyy lähes
kokonaisuudessaan Metson käyttöön. Spondan kokonaisinvestoinnin arvioidaan
olevan noin 40 miljoonaa euroa.

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli vuoden 2009 lopussa 220,6 milj.
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 90,4 milj. euroa ja loput, 130,2 milj. euroa
oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin. Vuoden aikana
kiinteistöjen kehitykseen ja hankkeisiin investoitiin yhteensä 23,5 milj. euroa,
joista suurin osa kohdistui City-Center -projektiin ja Tampereen Ratinan
maa-alueen ostoon.

Spondan tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto kiinteistökehityshankkeiden
investointikustannuksista. Kiinteistökehitystoiminta aktivoituu vuoden 2010
aikana. Spondan kiinteistökehitystoiminta koostuu sekä uudishankekohteista että
olemassa olevien kiinteistöjen perusparannuskohteista.

City-Center -projekti etenee maanpäällisiin kerroksiin. Seuraava vaihe käsittää
korttelin sisäpihalla käynnistyvät toimistotalon rakennustyöt, ja uusia
liiketiloja rakennetaan liikekorttelin ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen sekä
pysäköintikannen tilalle kolmanteen kerrokseen. City-Centerin uudistustyön
arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan
noin 125 milj. euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.

Venäjä

Katsauskauden lopussa Venäjä-yksikön taloudellinen vuokrausaste oli 88,2 (86,3)
%. Kiinteistösalkun käypä arvo oli vuoden lopussa 181,4 milj. euroa, ja käyvän
arvon muutos vuoden 2009 alusta oli -81,9 milj. euroa. Venäjällä sijaitsevien
kiinteistöjen käyvän arvon arvioi CB Richard Ellis tilinpäätöshetkellä.

Investoinnit kiinteistökehitykseen ja kiinteistöjen ylläpitoon olivat vuonna
2009 yhteensä 0,4 milj. euroa.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | 10-12/2009 |  10-12/2008 |  1-12/2009 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |     4,9 |      6,3 |    21,8 |    16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto    |     3,5 |      4,5 |    16,4 |    12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |     1,8 |     -3,1 |    -70,4 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kk. Myös Spondan
vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western
Realty (Ducat II) ja OOO Adastra -kiinteistöjä Moskovassa ja Pietarissa, joissa
vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Spondan vuokrasopimusten
keskimääräinen kesto 31.12.2009 Venäjällä oli 3,0 vuotta, ja vuokrasopimukset
erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                40,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda saa noin puolet Venäjältä tulevista vuokratuotoista dollareina, ja noin
puolet ruplina. Ruplavuokrista merkittävä osa on sidottu sovittuun dollarin tai
euron kurssiin. Yhtiön ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa yksikön
kustannuksista on ruplamääräisiä. Spondan politiikkana on suojata Venäjän
liiketoiminnan tuleva 6 kuukauden valuuttamääräinen kassavirta.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa: First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa
hallinnointipalkkion. Rahastojen, pois lukien First Top LuxCo, kiinteistökannan
arvioi Jones Lang LaSalle ja Kiinteistötaito Peltola & Co vuoden 2009 lopussa.

Yksikön liikevaihto (sisältäen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet),
nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me        | 10-12/2009 |   10-12/2008 |  1-12/2009 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |     3,4 |      2,5 |    12,7 |    13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto    |     2,9 |      2,0 |    10,9 |    11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |    -1,4 |      -1,1 |    -3,6 |    14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet jakautuivat seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|             | 10-12/2009 | 10-12/2008 | 1-12/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintopalkkiot     |    1,7 |    2,3 |    6,6 |    8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto-osuudet      |    1,6 |    0,0 |    5,8 |    4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    3,3 |    2,3 |    12,4 |    13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Vuoden 2009
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten arvo oli 105,9 milj. euroa.

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Vuoden 2009 lopussa
rahaston omistaman kiinteistösalkun arvo oli 186,4 milj. euroa.

Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen
keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston
sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo vuoden
2009 lopussa oli 95,8 milj. euroa.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 280 milj. euroa, manageerauksesta.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2009 oli 96,0 (31.12.2008: 140,7)
milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -40,8 (-389,8) ja rahoituksen
nettorahavirta oli -41,7 (238,0) milj. euroa. Nettorahoituskulut olivat
katsauskauden aikana -65,0 (-75,1) milj. euroa. Aktivoitavat korkokulut olivat
3,7 (12,4) milj. euroa.

Spondan omavaraisuusaste oli 31.12.2009 37 (31.12.2008: 32) % ja
nettovelkaantumisaste 141 (180) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 597,8
(1 828,3) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,4 (3,0)
vuotta. Keskikorko oli 3,7 (4,6) % sisältäen korkojohdannaiset.
Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 65 %. Koko velkapääoman
korkosidonnaisuusaika oli 1,8 (1,7) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate
oli 2,7 (2,1).

Sponda soveltaa suojauslaskentaa, jonka perusteella suojauslaskennan kriteerit
täyttävien koronvaihtosopimusten ja korko-optioiden käyvän arvon muutokset
kirjataan taseen omaan pääomaan.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 31.12.2009 nimellisarvoltaan yhteensä 670
milj. euron syndikoiduista lainoista, 250 milj. euron joukkovelkakirjalainoista,
153 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 527 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 450 milj.
euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 141,3 milj. euroa eli 4,7 %
konsernin taseesta.

Sponda allekirjoitti joulukuussa 2009 sopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n
kanssa 150 milj. euron vakuudettomasta 5-vuotisesta lainasta. Lainan marginaali
vastaa nykyistä markkinatasoa ja lainan ehdot vastaavat Spondan muiden lainojen
ehtoja. Laina käytetään kokonaisuudessaan olemassa olevien velkojen
takaisinmaksuun ja laina korvaa maaliskuussa 2010 erääntyvän samansuuruisen
lyhytaikaisen limiittisopimuksen.

Henkilöstö ja hallinto

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 135
(137) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 121 (125).
Sponda-konsernin palveluksessa oli 31.12.2009 yhteensä 134 (141) henkilöä,
joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 120 (125). Spondalla on henkilöstöä
Suomessa ja Venäjällä. Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat
katsauskaudella 22,0 (24,2) milj. euroa.

Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu
yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylimmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen
sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006. Spondan hallitus päätti
jatkaa ylimmän johdon pitkäaikaista osakepohjaista sitouttamisjärjestelmää
vuosille 2009-2011. Järjestelmän piiriin kuuluvat yhtiön johtoryhmän jäsenet.
Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen
operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla
hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä
kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.

Konsernirakenne

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy, sekä näiden tytäryhtiöt.

Spondan osake ja osakkeenomistajat

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi vuonna 2009 oli 2,57 euroa. Korkein
noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 3,93 euroa ja alin 1,87
euroa. Osakkeita vaihdettiin vuoden aikana 233,1 miljoonaa kappaletta 599,2
milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2009 oli 2,73 euroa, ja yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli 758 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.3.2009 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Loka-joulukuussa 2009 Sponda ei tehnyt liputusilmoituksia.

Yhtiöllä oli 31.12.2009 yhteensä 9 905 osakkeenomistajaa, joiden omistus
jakautui sektoreittain seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt               | 18 281 780 |       6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 115 571 346 |       41,6 |
|                       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |  9 663 461 |       3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                | 26 998 859 |       9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             | 101 550 110 |       36,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  3 934 727 |       1,4 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |  1 575 179 |       0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 277 575 462 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallitus ja tilintarkastajat

Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo
Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen.
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2009 hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajakseen Timo Korvenpään.

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää,
Lauri Ratia ja Arja Talma ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittävistä osakkeenomistajista ja Erkki Virtanen on riippumaton yhtiöstä.

Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab, ja varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö.

Martin Tallberg erosi Sponda Oyj:n hallituksesta 25.8.2009.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin 25.3.2009 pidetyn yhtiökokouksen
jälkeen seuraavat henkilöt: Arja Talma puheenjohtajaksi, Timo Korvenpää
varapuheenjohtajaksi ja Erkki Virtanen jäseneksi.

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 25.3.2009 pidetyn
yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt: Lauri Ratia puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén ja Tuula Entelä ja Martin Tallberg jäseneksi.

Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja
sijoittajasuhdejohtaja, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti ehdottaa
yhtiökokoukselle 17.3.2010, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin kuusi jäsentä, ja jäseniksi valittaisiin nykyiset jäsenet Klaus
Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota, joka on samansuuruinen kuin vuoden
2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvällä toimikaudella maksettu palkkio:
hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle
36.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 31.200 euroa. Lisäksi
nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikille hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien
kokoukset. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan
markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.31.3.2010 on julkistettu.

Spondan hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan
yhtiökokouskutsuun.

Nimitysvaliokunnan jäseninä olivat kolme suurinta osakkeenomistajaa 2.11.2009:

Solidium Oy, Kari Järvinen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Timo Ritakallio ja
OP-Delta -sijoitusrahasto, Harri Nummela.

Ympäristövastuu

Kiinteistöalan rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristön hyvinvoinnin
turvaamisessa on keskeinen. Kiinteistöala tuottaa noin kolmanneksen Suomen
kasvihuonekaasupäästöistä. Rakentaminen, korjaaminen sekä kiinteistöjen ylläpito
ja käyttö vaikuttavat kaikki ympäristöön. Suomen hallituksen lokakuussa 2009
tekemä päätös 80 prosentin ilmastopäästöjen säästöistä vuoteen 2050 mennessä
asettaa kiinteistöalalle haasteita, joihin Sponda pyrkii omalta osaltaan
vastaamaan.

Sponda nosti ympäristöosaamisen yritysvastuun strategiseksi painopistealueeksi
syksyllä 2009. Sponda kehittää monipuolisia ratkaisuja ja toimintatapoja
kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.
Yhdessä asiakkaiden kanssa pyritään löytämään parhaat käyttäjäystävälliset
keinot, jotka tukevat myös asiakkaan omia ympäristötavoitteita.

Vastuullisena kiinteistön omistajana Spondalle on tärkeää ottaa huomioon
kiinteistöjensä ympäristövaikutukset sekä hankevaiheessa että kiinteistöjen
ollessa käytössä. Sponda ottaa huomioon asiakkaidensa tarpeet ja
ympäristönäkökohdat rakennusten ja toimitilojen suunnittelussa sekä
toteutuksessa. Vuonna 2009 käynnistettiin 10+-ohjelma, jossa tähdätään
kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa.
Tavoitteena on paikantaa energiansäästökohteita yhdessä kiinteistöjen käyttäjien
kanssa. Pilottiprojektissa on mukana kymmenen eri-ikäistä ja erityyppistä
kiinteistöä, joista yksi on Spondan oma toimitalo.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda Oyj allekirjoitti tammikuussa 2010 jatkosopimuksen Sampo Pankki Oyj:n
kanssa 57,6 milj. euron 3-vuotisesta lainasta. Allekirjoitetulla sopimuksella
jatketaan alun perin kauppakeskus Eloa varten otettua lyhytaikaista
projektilainaa. Lainan marginaali vastaa nykyistä markkinatasoa ja lainan ehdot
säilyvät muuttumattomina.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda arvioi, että yhtiön toimitilojen taloudellinen vuokrausaste laskee
edelleen alkuvuonna 2010. Vuokrausasteen odotetaan kuitenkin kääntyvän nousuun
vuoden 2010 kuluessa. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin
vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen bruttokansantuotteen kasvuun vuonna
2010.

Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun
syynä ovat sekä suunnitellut kiinteistömyynnit, että vuonna 2009 alkanut ja
vuoden 2010 alkupuolella jatkuva vuokrausasteen lasku.

Lähiajan riskit ja epävarmuudet

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja
epävarmuustekijät aiheutuvat talouden arvioidun kohentumisen lykkääntymisestä ja
liittyvät taloudellisen vuokrausasteen laskuun, markkinavuokrien alenemiseen
sekä vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvaan vuokratuottojen menettämiseen.

Yleinen taloudellinen tilanne saattaa aiheuttaa Spondan asiakkaiden maksukyvyn
heikentymistä Suomessa ja Venäjällä vuonna 2010, joka puolestaan voi laskea
Spondan vuokratuottoja ja lisätä vajaakäyttöastetta yhtiön omistamissa
kiinteistöissä.

Venäjän lainsäädännön ja viranomaiskäytännön erilaisuus Suomeen verrattuna
voivat aiheuttaa ylimääräisiä riskejä Spondalle. Liiketoiminta Venäjällä lisää
Spondan valuuttakurssiriskiä. Valuuttakurssimuutoksista voi aiheutua
kurssitappioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tulokseen. Sponda
suojaa tulevan valuuttamääräisen kassavirran 6 kuukautta eteenpäin.

Yhtiö voi joutua maksamaan Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettuihin tappioihin
liittyvät verot kuluvan tilikauden aikana, ja tällöin yhtiö joutuisi kirjaamaan
vastaavan verokulun. Tällä olisi heikentävä vaikutus yhtiön tulokseen ja
omavaraisuuteen.

Nopea ja voimakas markkinakorkojen nousu vuonna 2010 lisäisi Spondan
rahoituskuluja, sekä vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tulokseen.

Yhtiökokous ja osinko

Sponda Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 17.3.2010 ja
ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,12 euroa/osake.


5.2.2010
Sponda Oyj
HallitusLisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai
040-527 4462.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fiSponda Oyj

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            | 10-12/2009 | 10-12/2008 | 1-12/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja    |    56,4 |    55,8 |   230,3 |   210,8 |
|  | käyttökorvaukset   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot      |    0,1 |    0,1 |    0,3 |    0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimu |      |      |      |      |
|  | ksista        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen      |    3,3 |    2,3 |   12,4 |   13,1 |
|  | hallinnointipalkkiot |      |      |      |      |
|  | ja voitto-osuudet   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |    59,8 |    58,2 |   243,0 |   224,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut     |   -14,7 |   -16,0 |   -59,5 |   -55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät |    -0,5 |    -0,5 |   -1,9 |   -2,0 |
|  | kulut         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |   -15,2 |   -16,5 |   -61,4 |   -57,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot        |    44,6 |    41,7 |   181,6 |   166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen   |    -0,2 |    9,7 |    0,3 |   12,1 |
| luovutusvoitot/-tappiot  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään   |   -14,4 |   -17,5 |  -175,1 |   -44,9 |
| arvoon arvostamisesta   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon poisto     |    0,0 |   -13,0 |    0,0 |   -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöj |    1,3 |    15,7 |    4,0 |   21,5 |
| en luovutusvoitot/-tappiot |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin  |    -0,5 |    -0,4 |   -1,5 |   -2,1 |
| kulut           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut      |    -5,4 |    -5,3 |   -20,5 |   -22,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten  |    -0,1 |    -0,2 |    0,0 |   -0,4 |
| tuloksesta         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |    0,1 |    -0,1 |    0,8 |    0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |    -2,0 |    -0,4 |   -2,9 |   -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |    23,5 |    30,2 |   -13,3 |   117,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot       |    0,7 |    -0,1 |    2,1 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       |   -16,1 |   -19,9 |   -67,2 |   -76,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus      |     - |     - |     - |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut  |   -15,4 |   -20,0 |   -65,0 |   -75,1 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    |    8,1 |    10,3 |   -78,3 |   42,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten  |    -1,3 |    -1,1 |   -3,2 |   -1,3 |
| tilikausien verot     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot    |    -0,5 |    -4,4 |   -0,1 |   -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä     |    -1,7 |    -5,5 |   -3,3 |   -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |    6,3 |    4,8 |   -81,6 |   29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden       |      |      |      |      |
| voiton/tappion       |      |      |      |      |
| jakautuminen:       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |    6,4 |    4,8 |   -81,5 |   29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |    0,0 |    -0,1 |   -0,1 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitosta   |      |      |      |      |
| laskettu osakekohtainen  |      |      |      |      |
| tulos:           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |    0,02 |    0,03 |   -0,35 |   0,16 |
| laimennusvaikutuksella   |      |      |      |      |
| oikaistu,         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajille    |    0,01 |    0,01 |   -0,40 |   0,13 |
| kuuluva laimentamaton ja  |      |      |      |      |
| laimennusvaikutuksella   |      |      |      |      |
| oikaistu,         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan haltijoille |    0,01 |    0,02 |   0,05 |   0,03 |
| kuuluva laimentamaton ja  |      |      |      |      |
| laimennusvaikutuksella   |      |      |      |      |
| oikaistu,         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin,   |      |      |      |      |
| milj. kpl         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |   277,6 |   178,0 |   230,6 |   178,0 |
| laimennusvaikutuksella   |      |      |      |      |
| oikaistu, milj.kpl     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen tulos    |    17,4 |    6,1 |   67,4 |   38,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivinen tulos   |   -11,1 |    -1,2 |  -148,9 |   -9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma (IFRS) |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden       |    6,3 |    4,8 |   -81,6 |   29,2 |
| voitto/tappio       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotappiot/-voitot    |    5,4 |   -37,2 |   -10,4 |   -39,9 |
| rahavirran suojauksista  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |    1,0 |    -3,2 |    0,7 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät         |     - |    0,1 |     - |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen eriin   |    -1,7 |    9,9 |    2,4 |   10,4 |
| liittyvät verot      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut laajan |    4,6 |   -30,4 |   -7,3 |   -31,5 |
| tuloksen erät verojen   |      |      |      |      |
| jälkeen          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja    |    11,0 |   -25,6 |   -88,9 |   -2,3 |
| voitto/tappio       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan    |      |      |      |      |
| voiton/tappion       |      |      |      |      |
| jakautuminen:       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |    11,0 |   -25,6 |   -88,8 |   -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |    0,0 |    -0,1 |   -0,1 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 31.12.2009 |  31.12.2008 |   1.1.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt       |   2 767,5 |   2 915,5 |   2 539,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset           |    56,2 |     60,6 |     35,0 |
| kiinteistörahastoihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset           |    14,3 |     14,5 |     15,7 |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            |    14,5 |     14,5 |     27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet   |     0,0 |     0,0 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset     |     2,7 |     2,7 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä   |     2,8 |     3,3 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset      |     7,4 |     4,7 |     26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |    41,1 |     56,6 |     56,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |   2 906,6 |   3 072,5 |   2 707,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt    |    22,8 |     29,5 |     37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset |    31,6 |     56,7 |    130,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |    29,1 |     16,0 |     27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |    83,6 |    102,3 |    195,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |   2 990,2 |   3 174,7 |   2 903,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |    111,0 |    111,0 |    111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    159,5 |    159,5 |    159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |    -0,9 |     -1,4 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto       |    -27,4 |    -19,7 |     9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto     |     0,6 |     0,6 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |    412,0 |    209,7 |    209,7 |
| rahasto             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun oman pääoman rahasto    |    129,0 |    129,0 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat      |    328,0 |    418,4 |    444,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1 111,7 |   1 007,1 |    935,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus        |     1,8 |     1,8 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |   1 113,6 |   1 008,9 |    938,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 287,2 |   1 543,8 |   1 056,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset            |     0,0 |     8,7 |     15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat            |    30,5 |     26,3 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |    193,8 |    216,7 |    213,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |   1 511,4 |   1 795,5 |   1 285,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat  |    310,6 |    284,5 |    606,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat     |    54,5 |     85,9 |     73,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |    365,2 |    370,4 |    679,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |   1 876,6 |   2 165,8 |   1 964,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |   2 990,2 |   3 174,7 |   2 903,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 597,8 |   1 828,3 |   1 662,7 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |    1-12/2009 |    1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos             |      -81,6 |      29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                 |      243,4 |      134,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos        |      19,1 |      49,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot               |       1,2 |       1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot              |      -78,4 |      -70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät            |      -5,1 |      -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot              |       0,0 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöltä saadut osingot     |       0,5 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut verot          |      -3,0 |      -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta      |      96,0 |      140,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituskiinteistöihin   |      -77,2 |     -466,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit kiinteistörahastoihin    |      -3,9 |      -16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja       |      -0,3 |      -0,8 |
| aineettomiin hyödykkeisiin        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot sijoituskiinteistöistä   |      40,6 |      93,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineettomista ja      |       0,0 |       0,0 |
| aineellisista hyödykkeistä        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut      |       0,0 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta       |      -40,8 |     -389,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut        |      200,2 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta         |        - |      128,6 |
| joukkovelkakirjalainasta saadut maksut  |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot      |      91,2 |      540,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  |     -248,0 |     -140,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen         |      -73,7 |     -235,4 |
| nostot/takaisinmaksut          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen          |      -11,4 |        - |
| joukkovelkakirjalainan maksetut korot  |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot             |        - |      -55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta        |      -41,7 |      238,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos            |      13,6 |      -11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa         |      16,0 |      27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus   |      -0,5 |      -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa         |      29,1 |      16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | Osake |  Yli | Muunto- | Käyvän | Uudellee | Sijoi- |
|  |         | -pääo | kurssi |  erot | arvon | narvost | tetun |
|  |         |  ma | -rahas |     | rahast | us-rahas | vapaan |
|  |         |    |   to |     |   o |    to |  oman |
|  |         |    |    |     |    |     | pääoma |
|  |         |    |    |     |    |     |   n |
|  |         |    |    |     |    |     | rahast |
|  |         |    |    |     |    |     |   o |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 111,0 | 159,5 |   0,7 |  9,8 |   0,6 | 209,7 |
| 31.12.2007      |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton |    |    |     |    |     |    |
| vaikutus       |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oma pääoma | 111,0 | 159,5 |   0,7 |  9,8 |   0,6 | 209,7 |
| 1.1.2008       |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |    |    |  -2,0 | -29,5 |     |    |
| tulos        |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos        |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat ja  |    |     |    |     |    |
| maksettavat optiot      |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 111,0 | 159,5 |  -1,4 | -19,7 |   0,6 | 209,7 |
| 31.12.2008      |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | Muun | Kertyn |  Yht. | Vähem- |   Oma |    |
|  |         | oman |  eet |     | mistön |  pääoma |    |
|  |         | pääom | voitto |     | osuus | yhteensä |    |
|  |         |  an | -varat |     |    |     |    |
|  |         | rahas |    |     |    |     |    |
|  |         |  to |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      |   - | 441,3 |  932,6 |  2,2 |  934,8 |    |
| 31.12.2007      |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton |    |  3,3 |   3,3 |    |   3,3 |    |
| vaikutus       |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oma pääoma |   - | 444,6 |  935,9 |  2,2 |  938,1 |    |
| 1.1.2008       |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |    |  29,3 |  -2,2 |  -0,1 |   -2,3 |    |
| tulos        |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos        | 129,0 |    |  129,0 |  -0,3 |  128,7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    | -55,5 |  -55,5 |    |  -55,5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat ja  |    |     |    |   0,0 |    |
| maksettavat optiot      |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 129,0 | 418,4 | 1 007,1 |  1,8 | 1 008,9 |    |
| 31.12.2008      |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | Osake |  Yli | Muunto- | Käyvän | Uudellee | Sijoi- |
|  |         | -pääo | kurssi |  erot | arvon | narvost | tetun |
|  |         |  ma | -rahas |     | rahast | usrahas | vapaan |
|  |         |    |   to |     |   o |    to |  oman |
|  |         |    |    |     |    |     | pääoma |
|  |         |    |    |     |    |     |   n |
|  |         |    |    |     |    |     | rahast |
|  |         |    |    |     |    |     |   o |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 111,0 | 159,5 |  -1,4 | -19,7 |   0,6 | 209,7 |
| 31.12.2008      |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |    |    |   0,4 |  -7,7 |     |    |
| tulos        |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos        |    |    |     |    |     | 202,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 111,0 | 159,5 |  -0,9 | -27,4 |   0,6 | 412,0 |
| 31.12.2009      |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | Muun | Kertyn |  Yht. | Vähem- |   Oma |    |
|  |         | oman |  eet |     | mistön |  pääoma |    |
|  |         | pääom | voitto |     | osuus | yhteensä |    |
|  |         |  an | varat |     |    |     |    |
|  |         | rahas |    |     |    |     |    |
|  |         |  to |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 129,0 | 418,4 | 1 007,1 |  1,8 | 1 008,9 |    |
| 31.12.2008      |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |    | -81,5 |  -88,8 |  -0,1 |  -88,9 |    |
| tulos        |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman     |    |  -8,4 |  -8,4 |    |   -8,4 |    |
| ehtoisen       |    |    |     |    |     |    |
| joukkovelkakirjalain |    |    |     |    |     |    |
| an maksetut korot  |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos        |    |  -0,5 |  201,8 |  0,2 |  202,0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 129,0 | 328,0 | 1 111,7 |  1,8 | 1 113,6 |    |
| 31.12.2009      |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on noudatettu 31.12.2009
voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Tarkempaa tietoa
laskentaperiaatteista löytyy Sponda Oyj:n konsernitilinpäätöksestä 31.12.2009.
Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa
esitetystä summasta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Arvio uusien standardien ja tulkintojen vaikutuksesta

Seuraavilla vuoden 2009 alusta voimaanastuneilla standardimuutoksilla on ollut
vaikutusta Spondan konsernin raportointiin:

IAS 23 Vieraan pääoman menot: Uudistettu standardi edellyttää, että ehdot
täyttävän hyödykkeen hankintamenoon sisällytetään välittömästi kyseisen
hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan
pääoman menot. Spondan kohdalla tämä tarkoittaa lähinnä
kiinteistökehitystoiminnan rakennushankkeita. Yhtiö otti standardin käyttöön
takautuvasti alkaen 1.1.2006. Aikaisemmin vieraan pääoman menot on kirjattu
kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Laatimisperiaatteen
muutos vaikuttaa tuloslaskelmassa vieraan pääoman menoihin ja
kiinteistökehityshankkeiden käyvän arvon muutokseen. Muutoksen takia vuoden 2008
osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen tietoja on oikaistu. Muutoksen vaikutus
1.1.2008 kertyneisiin voittovaroihin on 3,3 milj. euroa, vuoden 2008 tulokseen
2,6 milj. euroa ja vuoden 2008 tulokseen/osake 0,01 euroa.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen: Uudistetun standardin mukaisesti Sponda
esittää vuoden 2009 alusta alkaen kahtena erillisenä laskelmana tuloslaskelman
ja laajan tuloslaskelman. Uudistus vaikuttaa myös yhtiön oman pääoman laskelman
esittämiseen.

IAS 40 Sijoituskiinteistöt: Standardin muutoksen myötä Sponda esittää
rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt käypään arvoon. Tämä edellyttää
kuitenkin, että käypä arvo on luotettavasti määriteltävissä. Helsingin
keskustassa sijaitsevan City-Center -projektin kehitysinvestointien osalta
käyvän arvon arvostusta ei ole tehty. Standardimuutosta ei sovelleta
takautuvasti.

IFRS 8 Toimintasegmentit: Standardin mukaan segmenttitietojen tulee perustua
johdolle säännöllisesti toimitettavaan sisäiseen raportointiin. Standardin
käyttöön oton myötä Sponda on lisännyt Kauppakeskukset segmenttiraportointiin.

Kiinteistön hankintamenon ja sitä alemman käyvän arvon erotuksesta ei ole
kirjattu laskennallista verosaamista, mikäli kiinteistö on käsitelty IAS
12.15b-kohdan mukaisena omaisuuserähankintana eikä sen hankintamenon ja
kiinteistön verotuksellisen arvon erosta ole alun perin hankinnan yhteydessä
kirjattu verovelkaa.

Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain
Me

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslask | Toimis | Kauppak | Logi | Kiinte | Venäj | Rahas | Muut | Konse |
| elmatiedo | to- ja | eskukse | stii | istök | ä   | tot  |    | rni  |
| t     | liiket | t    | kka | ehitys |    |    |    | yht. |
| 1-12/2009 | ilat  |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaih | 129,0 |  39,3 | 38,6 |  1,4 | 21,8 | 12,7 |  0,0 | 243,0 |
| to    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitok | -32,7 |  -8,0 | -11, |  -2,2 | -5,5 | -1,9 |  0,0 | -61,4 |
| ulut ja  |    |     |  2 |    |    |    |    |    |
| rahastoje |    |     |   |    |    |    |    |    |
| n     |    |     |   |    |    |    |    |    |
| välittömä |    |     |   |    |    |    |    |    |
| t kulut  |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuot |  96,3 |  31,4 | 27,4 |  -0,8 | 16,4 | 10,9 |  0,0 | 181,6 |
| ot    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoi |  0,3 |   0,0 | 1,4 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,6 |
| tot    |    |     |   |    |    |    |    |    |
| sijoitusk |    |     |   |    |    |    |    |    |
| iinteistö |    |     |   |    |    |    |    |    |
| istä   |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitap |  -0,3 |   0,0 | -1,1 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | -1,3 |
| piot   |    |     |   |    |    |    |    |    |
| sijoitusk |    |     |   |    |    |    |    |    |
| iinteistö |    |     |   |    |    |    |    |    |
| istä   |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiin |  3,0 |   0,0 | 0,0 |  1,1 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  4,0 |
| t.luov.vo |    |     |   |    |    |    |    |    |
| itot/tapp |    |     |   |    |    |    |    |    |
| iot    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/ta | -46,2 |  -11,3 | -30, |  3,6 | -81,9 | -8,3 |  0,0 | -175, |
| ppio   |    |     |  9 |    |    |    |    |   1 |
| käypään  |    |     |   |    |    |    |    |    |
| arvoon  |    |     |   |    |    |    |    |    |
| arvostami |    |     |   |    |    |    |    |    |
| sessa   |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo |  0,0 |   0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| n     |    |     |   |    |    |    |    |    |
| kohdistus |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto |  -6,6 |  -1,3 | -1,3 |  -3,3 | -3,4 | -6,1 |  0,0 | -22,0 |
| ja    |    |     |   |    |    |    |    |    |
| markkinoi |    |     |   |    |    |    |    |    |
| nti    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |  0,1 |  -0,1 | 0,0 |  -0,6 | -1,5 |  0,0 |  0,0 | -2,1 |
| tuotot ja |    |     |   |    |    |    |    |    |
| kulut   |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit |  46,5 |  18,7 | -4,5 |  0,0 | -70,4 | -3,6 |  0,0 | -13,3 |
| to    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitust |    |     |   |    |    |    | -65,0 | -65,0 |
| uotot ja |    |     |   |    |    |    |    |    |
| -kulut  |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto  |    |     |   |    |    |    | -65,0 | -78,3 |
| ennen   |    |     |   |    |    |    |    |    |
| veroja  |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot |    |     |   |    |    |    | -3,3 | -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |     |   |    |    |    | -68,3 | -81,6 |
| n voitto |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoin |  14,4 |  13,2 | 0,8 |  23,5 |  1,4 |  3,9 |  0,4 | 57,6 |
| nit    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin |   1 |  543,6 | 396, | 235,1 | 181,4 | 56,2 | 149,3 |   2 |
| varat   | 428,5 |     |  1 |    |    |    |    | 990,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslask | Toimis | Kauppak | Logi | Kiinte | Venäj | Rahas | Muut | Konse |
| elmatiedo | to- ja | eskukse | stii | istök | ä   | tot  |    | rni  |
| t     | liiket | t    | kka | ehitys |    |    |    | yhtee |
| 1-12/2008 | ilat  |     |   |    |    |    |    | nsä  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaih | 125,7 |  29,3 | 37,9 |  2,0 | 16,2 | 13,2 |  0,0 | 224,3 |
| to    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitok | -32,8 |  -7,1 | -9,4 |  -2,2 | -4,1 | -1,8 |  0,0 | -57,5 |
| ulut ja  |    |     |   |    |    |    |    |    |
| rahastoje |    |     |   |    |    |    |    |    |
| n     |    |     |   |    |    |    |    |    |
| välittömä |    |     |   |    |    |    |    |    |
| t kulut  |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuot |  92,9 |  22,2 | 28,5 |  -0,1 | 12,0 | 11,3 |  0,0 | 166,8 |
| ot    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoi |  11,5 |   0,0 | 0,0 |  0,8 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 12,3 |
| tot    |    |     |   |    |    |    |    |    |
| sijoitusk |    |     |   |    |    |    |    |    |
| iinteistö |    |     |   |    |    |    |    |    |
| istä   |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitap |  -0,2 |   0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | -0,2 |
| piot   |    |     |   |    |    |    |    |    |
| sijoitusk |    |     |   |    |    |    |    |    |
| iinteistö |    |     |   |    |    |    |    |    |
| istä   |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiin |  4,7 |   0,0 | 0,0 |  15,3 |  0,0 |  1,6 |  0,0 | 21,5 |
| t.luov.vo |    |     |   |    |    |    |    |    |
| itot/tapp |    |     |   |    |    |    |    |    |
| iot    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/ta | -53,8 |  -3,6 | -23, |  34,5 | -6,0 |  7,7 |  0,0 | -44,9 |
| ppio   |    |     |  6 |    |    |    |    |    |
| käypään  |    |     |   |    |    |    |    |    |
| arvoon  |    |     |   |    |    |    |    |    |
| arvostami |    |     |   |    |    |    |    |    |
| sessa   |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo |  0,0 |   0,0 | 0,0 | -13,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | -13,0 |
| n     |    |     |   |    |    |    |    |    |
| kohdoistu |    |     |   |    |    |    |    |    |
| s     |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto |  -6,4 |  -1,3 | -2,1 |  -3,4 | -4,7 | -6,3 |  0,0 | -24,2 |
| ja    |    |     |   |    |    |    |    |    |
| markkinoi |    |     |   |    |    |    |    |    |
| nti    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |  -0,9 |   0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | -0,9 |
| tuotot ja |    |     |   |    |    |    |    |    |
| kulut   |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit |  47,7 |  17,3 | 2,8 |  34,0 |  1,3 | 14,3 |  0,0 | 117,3 |
| to    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitust |    |     |   |    |    |    | -75,1 | -75,1 |
| uotot ja |    |     |   |    |    |    |    |    |
| -kulut  |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto  |    |     |   |    |    |    | -75,1 | 42,2 |
| ennen   |    |     |   |    |    |    |    |    |
| veroja  |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot |    |     |   |    |    |    | -13,1 | -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |     |   |    |    |    | -88,2 | 29,2 |
| n voitto |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoin |  29,7 |  39,7 | 23,8 | 205,2 | 187,1 | 16,3 |  0,8 | 502,6 |
| nit    |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin |   1 |  541,6 | 462, | 203,7 | 261,3 | 60,6 | 181,4 |   3 |
| varat   | 463,3 |     |  8 |    |    |    |    | 174,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantiete |    |     |   |    |    |    |    |    |
| elliset  |    |     |   |    |    |    |    |    |
| alueet  |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.200 | Tuotot | Varat  |   |    |    |    |    |    |
| 9     |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi   | 221,2 | 2 808,8 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  |  21,8 |  181,4 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 243,0 | 2 990,2 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.200 | Tuotot | Varat  |   |    |    |    |    |    |
| 8     |    |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi   | 208,1 | 2 913,4 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  |  16,2 |  261,3 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 224,3 | 3 174,7 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos

Operatiivisella tuloksella kuvataan konsernin ydinliiketoiminnan tulosta.
Operatiivinen tulos lasketaan oikaisemalla konsernin tuloslaskelmaa muun muassa
kiinteistöjen sekä rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksilla,
myyntivoitoilla ja -tappioilla, liikearvon poistoilla sekä muilla sellaisilla
tuotoilla ja kuluilla, jotka yhtiön mielestä ovat ei-operatiivisia eriä.

Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            | 10-12/2009 | 10-12/2008 | 1-12/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen tulos    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Nettotuotot      |    44,6 |    41,7 |   181,6 |   166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Markkinoinnin ja   |    -5,8 |    -5,7 |   -22,0 |   -24,2 |
|  | hallinnon kulut    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Liiketoiminnan muut  |    -1,7 |    -0,5 |   -1,1 |    0,0 |
|  | tuotot ja kulut    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahoitustuotot ja   |   -16,9 |   -23,5 |   -68,7 |   -87,3 |
|  | -kulut        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Operatiiviseen    |    -1,3 |    -1,1 |   -3,2 |   -1,3 |
|  | tulokseen perustuvat |      |      |      |      |
|  | verot         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Operatiiviseen    |    -1,5 |    -4,9 |   -19,1 |   -15,2 |
|  | tulokseen perustuvat |      |      |      |      |
|  | laskennalliset verot |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Operatiivinen     |    0,0 |      |    0,0 |    0,0 |
|  | vähemmistön osuus   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |    17,4 |    6,1 |   67,4 |   38,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivinen tulos   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Sijoituskiinteistöjen |    -0,2 |    9,7 |    0,3 |   12,1 |
|  | luovutusvoitot/-tappi |      |      |      |      |
|  | ot          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Voitto/tappio käypään |   -14,4 |   -17,5 |  -175,1 |   -44,9 |
|  | arvoon arvostamisesta |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Liikearvon poisto   |    0,0 |   -13,0 |    0,0 |   -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vaihto-omaisuuskiinte |    1,3 |    15,7 |    4,0 |   21,5 |
|  | istöjen        |      |      |      |      |
|  | luovutusvoitot/-tappi |      |      |      |      |
|  | ot          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Markkinoinnin ja   |    0,0 |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
|  | hallinnon kulut    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Liiketoiminnan muut  |    -0,3 |    -0,3 |   -1,0 |   -1,0 |
|  | tuotot ja kulut    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahoitustuotot ja   |    1,5 |    3,5 |    3,7 |   12,2 |
|  | -kulut        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ei-operatiiviseen   |    0,0 |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
|  | tulokseen perustuvat |      |      |      |      |
|  | verot         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ei-operatiiviseen   |    1,0 |    0,5 |   19,0 |    3,4 |
|  | tulokseen perustuvat |      |      |      |      |
|  | laskennalliset verot |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ei-operatiivinen   |    0,0 |    0,1 |    0,1 |    0,1 |
|  | vähemmistön osuus   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |   -11,1 |    -1,2 |  -148,9 |   -9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------Sijoituskiinteistöt
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa |   2 915,5 |   2 534,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton vaikutus kauden      |       |     4,5 |
| alkusaldoon                  |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt          |     0,0 |    210,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin    |     53,4 |    275,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt           |    -40,3 |    -82,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin              |     0,0 |     1,3 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellisista   |       |       |
| käyttöomaisuushyödykkeistä           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot vaihto-omaisuuskiinteistöistä     |     2,0 |     14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                  |     0,0 |     -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan pääoman menot, kauden    |     3,7 |     12,4 |
| lisäys                     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta  |    -166,8 |    -52,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden    |   2 767,5 |   2 915,5 |
| lopussa                    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Spondalla oli 31.12.2009 yhteensä 198 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 9 % kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Vuoden 2009 lopussa ulkopuolinen arvioitsija arvioi Spondan
sijoituskiinteistöjen arvot. Käyvän arvon muutos oli loka-joulukuussa -14,4
(31.12.2008: -17,5) milj. euroa ja koko vuoden aikana -175,1 (-44,9) milj.
euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä arvonmuutokseen vaikuttivat pääasiassa
kiinteistöjen markkinavuokrissa tapahtunut lasku sekä vajaakäytön nousu.
Arvioinnit tekivät Catella Property Group Suomessa ja CB Richard Ellis
Venäjällä, ja lausunnot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Kehitettävien
maa-alueiden käyvät arvot arvioi Newsec. Kiinteistörahastoista Sponda Fund I:ssä
ja Sponda Fund II:ssa käyvät arvot arvioi Jones Lang LaSalle ja Kiinteistötaito
Peltola & Co vuoden 2009 lopussa.

Merkittävimmät investointisitoumukset

City-Center -projekti etenee maanpäällisiin kerroksiin. Seuraava vaihe käsittää
korttelin sisäpihalla käynnistyvät toimistotalon rakennustyöt, ja uusia
liiketiloja rakennetaan liikekorttelin ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen sekä
pysäköintikannen tilalle kolmanteen kerrokseen. City-Centerin uudistustyön
arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan
noin 125 milj. euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.

Sponda Oyj ja Metso Automation Oy solmivat 27.10.2009 sopimuksen Vantaan
Hakkilaan toteutettavasta tuotantotilasta. Pinta-alaltaan noin 22 000
neliömetrin uudisrakennus nousee Spondan omistaman Vantaan Honkatalo
-logistiikkakeskuksen yhteyteen osoitteeseen Vanha Porvoontie 229. Uudisrakennus
vuokrataan kokonaisuudessaan Metson Automaatio-liiketoimintalinjan käyttöön
pitkäaikaisella, 15 vuoden vuokrasopimuksella. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle
uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000
neliömetrin toimisto- ja varastotilat. Toimistorakennus siirtyy lähes
kokonaisuudessaan Metson käyttöön. Spondan kokonaisinvestoinnin arvioidaan
olevan noin 40 miljoonaa euroa.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa         |     14,5 |     15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                   |     0,3 |      0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                  |      - |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/        |      - |     -1,3 |
| sijoituskiinteistöihin            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                 |     1,9 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot              |     -0,5 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa         |     14,3 |     14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa         |     29,5 |     37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset           |     -6,7 |     -4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin        |     0,0 |     -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa         |     22,8 |     29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                         | 31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus annettu     |    141,3 |     50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset              |    269,2 |    109,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo      |    17,5 |     17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset                |     0,0 |     57,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä                |    286,7 |    183,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut             | 31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut                  |    103,3 |     44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset              |     3,0 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset                |    16,2 |     7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussitoumukset kiinteistörahastoihin    |    18,3 |     18,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                | 31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo   |   1027,8 |     915 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo        |    -37,0 |    -27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo     |    512,5 |    187,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo      |     3,6 |     1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo          |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo           |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset              | 31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, nimellisarvo        |      - |     5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, käypä arvo         |      - |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot, nimellisarvo      |     4,9 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut valuuttaoptiot, nimellisarvo     |     4,9 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptioiden käypä nettoarvo       |    -0,1 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 10-12/09 | 10-12/08 | 1-12/09 | 1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e          |   0,02 |   0,03 |  -0,35 |   0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |     |     |    37 |    32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %     |     |     |   141 |   180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen omapääoma,    |     |     |   3,54 |   4,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta/osake, |   0,07 |   0,29 |   0,45 |   0,78 |
| e                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen       |     |     |   4,18 |   6,04 |
| nettovarallisuus, e       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | = |    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille   |
|             |  |    | kuuluva tilikauden tulos       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajille   | = |    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille   |
| kuuluva tulos/osake,  |  |    | kuuluva tilikauden tulos       |
|             |  |    | -                  |
|             |  |    | hybridilainan kaudelle        |
|             |  |    | kohdistuvat             |
|             |  |    | korot                |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan      | = |    | Hybridilainan kaudelle kohdistuvat  |
| haltioille kuuluva    |  |    | korot                |
| tulos/osake,      |  |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärään painotettu  |
|             |  |    | keskiarvo              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | = | 100 x | Oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Taseen loppusumma - saadut ennakot  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | = | 100 x | Korolliset nettorahoitusvelat    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma    | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille    |
| pääoma,         |  |    | kuuluva oma pääoma          |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Muun oman pääoman rahasto     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä  |
|             |  |    | tilinpäätöspäivänä          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      | = |    | Liikevoitto             |
| kassavirta/osake,    |  |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon   |
|             |  |    | arvostamisesta            |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Liikearvon kohdistus        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Hallinnon poistot         |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Varausten muutokset       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset       |
|             |  |    | rahoitustuotot ja -kulut       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset verot    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Muut erät            |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV, osakekohtainen | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille    |
| netto-          |  |    | kuuluva oma pääoma          |
--------------------------------------------------------------------------------
| varallisuus,      |  |    | - Muun oman pääoman rahasto     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Kiinteistöjen käypään arvoon    |
|             |  |    | arvostamisesta ja poistoerosta    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    |  syntynyt laskennallinen verovelka |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kiinteistöjen laskennallisesta   |
|             |  |    | verovelasta syntynyt goodwill-arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä  |
|             |  |    | tilinpäätöspäivänä          |
--------------------------------------------------------------------------------


Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 22,3 milj. euroa vuonna 2009
(1-12/2008: 23,9 milj. euroa).

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon työsuhde-etuudet             | 31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet  |     2,2 |     2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet            |     0,4 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |     2,6 |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda Oyj allekirjoitti tammikuussa 2010 jatkosopimuksen Sampo Pankki Oyj:n
kanssa 57,6 milj. euron 3-vuotisesta lainasta. Allekirjoitetulla sopimuksella
jatketaan alun perin kauppakeskus Eloa varten otettua lyhytaikaista
projektilainaa. Lainan marginaali vastaa nykyistä markkinatasoa ja lainan ehdot
säilyvät muuttumattomina.