• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2008

Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2008

Julkaisupäivä:6.2.2009luokka:

Sponda Oyj   
Tilinpäätöstiedote 
6.2.2009, klo 8:30


Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2008

Sponda-konsernin liikevaihto kasvoi 224,3 (31.12.2007: 210,9) milj. euroon.
Kiinteistöjen ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeiset
nettotuotot nousivat 166,8 (152,8) milj. euroon.

Yhtiön liikevoitto oli 126,2 (256,7) milj. euroa. Luvuissa on mukana
kiinteistöjen arvonmuutosta -36,0 (92,9) milj. euroa, mikä vuonna 2008 koostui
pääosin sijoituskiinteistöjen arvojen laskusta. Spondan taloudellinen
vuokrausaste oli 88,5 (91,2) %.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.12.2008 (vertailukausi
1.1.-31.12.2007)
Liikevaihto kasvoi 224,3 (210,9) milj. euroon.
Nettotuotot kasvoivat 166,8 (152,8) milj. euroon.
Liikevoitto oli 126,2 (256,7) milj. euroa. Kiinteistöjen arvonmuutos oli vuonna
2008 -36,0 (92,9) milj. euroa, joka sisältää kiinteistöjen
tuottovaatimusmuutosta -93,1 milj. euroa ja kiinteistökehityksen hankkeista
saatuja kehitysvoittoja 43,3 milj. euroa.
Vuoden 2008 tulos verojen jälkeen oli 26,6 (136,6) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,24 (1,27) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,78 (0,81) euroa.
Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli yhteensä 2 907,5 (2 534,9) milj. euroa.
Nettovarallisuus/osake 7,86 (8,40) euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake 9,64 (10,04) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste oli 31.12.2008 88,5 (91,2) %.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2008 ei makseta.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.10.-31.12.2008 (vertailukausi
1.10.-31.12.2007)

Liikevaihto nousi 58,2 (53,6) milj. euroon.
Nettotuotot kasvoivat 41,7 (39,1) milj. euroon.
Liikevoitto oli 37,8 (41,5) milj. euroa. Viimeisen neljänneksen aikana
sijoituskiinteistöjen arvojen muutos oli -9,9 (0,5) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli 7,7 (18,0) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,07 (0,16) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,29 (0,22) euroa.

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|                | 10-12/08 | 10-12/07 | 1-12/08 |  1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, % |      |      |   88,5 |   91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me        |   58,2 |   53,6 |  224,3 |   210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me        |   41,7 |   39,1 |  166,8 |   152,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me        |   37,8 |   41,5 |  126,2 |   256,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e        |   0,07 |   0,16 |   0,24 |   1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen         |   0,29 |   0,22 |   0,78 |   0,81 |
| kassavirta/osake, e      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen        |      |      |   7,86 |   8,40 |
| nettovarallisuus, e      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA osakekohtainen      |      |      |   9,64 |   10,04 |
| nettovarallisuus, e      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %      |      |      |    32 |    32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   |      |      |   181 |    175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, e        |      |      |  0,00* |   0,50 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Hallituksen esitys

Toimitusjohtaja Kari Inkinen

Vuosi 2008 oli Spondalle operatiivisesti hyvä rahoituskriisistä huolimatta, ja
yhtiön nettovuokratuotot paranivat vuodesta 2007 n. 9 %. Koko konsernin
taloudellinen vuokrausaste jäi vuoden 2007 lopun tasosta ja oli 88,5 %.
Taloudellinen vuokrausaste parani Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -yksikössä
ja laski Logistiikkakiinteistöt sekä Venäjä ja Baltia -yksiköissä. Lasku johtui
pääasiassa Vuosaaren satamaan rakennutettujen logistiikka- ja
toimistorakennusten valmistumisesta marraskuussa 2008.

Erityisen tyytyväinen olen siihen, että Spondan kiinteistökehitystoiminta
saavutti vuoden 2008 tavoitteensa. Kaikki kehitysprojektit valmistuivat
aikataulussa ja budjetissa. Kohteista kirjattiin yli 40 milj. euron käyvän arvon
nousu, mikä ylittää tavoitellun 15 %:n tuoton kehitysinvestoinneille. Kaikki
valmistuneet kohteet ovat täyteen vuokrattu Vuosaaren kohteita lukuun ottamatta.

Onnistuimme erittäin vaikeassa rahoitusmarkkinatilanteessa järjestelemään 150
milj. euron lainan uudelleen lokakuussa 2008. Tämä kuvaa mielestäni hyvin
pankkien luottamusta Spondaan.

Kuluvana vuonna yhtiöllä ei ole sitovia suuria investointitarpeita, ja
suunnitellut suurimmat kehitysinvestoinnit on siirretty tulevaisuuteen.

Sen jälkeen kun kiinteistömarkkinoilla kaupankäyntiaktiviteetti laski, on Sponda
myynyt kiinteistöjä n. 123 milj. eurolla. Vaikka markkinat odottavat
kiinteistöjen arvojen laskevan edelleen, onnistuimme tekemään kiinteistökaupat
joko sen hetkiseen käypään arvoon tai hieman korkeampaan tasoon.

Tulevaisuuden näkymät

Huolimatta siitä, että vuonna 2009 kiinteistömarkkinoilla odotetaan sekä
vuokratasojen että vuokrausasteen laskevan, Sponda ennustaa yhtiön
nettotuottojen olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2008. Ennuste perustuu
siihen, että vuonna 2008 vuokratasot nousivat ja Spondan
sijoituskiinteistösalkkuun valmistui täyteen vuokrattuja toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä.

Koska vuoden 2009 rahoitus- ja kiinteistömarkkinoihin liittyy Spondan vuoden
tuloksen kannalta merkittäviä epävarmuustekijöitä, Spondan tulevaisuuden näkymät
poikkeavat vuoden 2008 näkymistä. Yhtiö on aiemmin antanut ennusteen
nettovuokratuotoista, taloudellisesta vuokrausasteesta, osakekohtaisesta
operatiivisesta kassavirrasta sekä osakekohtaisesta tuloksesta.
Markkinatilanteesta johtuen yhtiö on päättänyt, että tällä hetkellä näkymä
voidaan antaa ainoastaan yhtiön nettovuokratuottojen kehityksestä.

Toimintaympäristö - Suomi

Toimisto-, liike- ja logistiikkatilamarkkinat ovat jälkisyklinen toimiala, joten
kansainvälisen taantuman vaikutukset eivät näkyneet Suomen
kiinteistömarkkinoilla vielä merkittävästi vuonna 2008. Vuokratasot jatkoivat
suotuisaa kehitystään mm. kasvaneen inflaation vuoksi. Myös vuokrausasteet
kehittyivät suotuisasti.
Kesän 2008 jälkeen kiinteistösijoitusalan transaktiomarkkinat hiljentyivät
lähinnä siksi, että rahoitusta ei ollut tarjolla. Kiinteistötalouden instituutti
ry (KTI) arvioi, että kiinteistökaupan kokonaisvolyymi oli Suomessa hieman alle
4 miljardia euroa vuonna 2008, kun vastaava luku oli noin 6 miljardia vuonna
2007. Kansainvälisten sijoittajien osuus Suomen kiinteistömarkkinoiden
volyymista oli viime vuonna noin 46 prosenttia.

Talouden suhdanne-ennusteet viittaavat siihen, että vuosi 2009 on
kiinteistösijoitusalalle haasteellinen. Vuoden 2009 aikana asiakasyrityksissä
tehtävät kustannusleikkaukset vaikuttavat vähentävästi tilojen kysyntään, mikä
vaikuttaa suoraan tilojen vajaakäyttöön. Mikäli myös inflaatio pysyy alhaisella
tasolla, vuokrien ei uskota nousevan vuonna 2009. Tilakysynnän ja vuokratasojen
muutosten arvioidaan oleva maltillisempia parhailla paikoilla, kuten Helsingin
ydinkeskustassa ja Ruoholahdessa, kuin muualla pääkaupunkiseudulla ja Suomessa.

Toimintaympäristö - Venäjä

Venäjän talouskasvu hidastui vuoden 2008 loppupuolella selvästi. Nordean mukaan
alkuvuoden 8 %:n kasvu hidastui 6 %:iin vuoden kolmannella neljänneksellä.
Kasvun hidastuminen johtui öljyn hinnan laskusta ja kansainvälisestä
rahoituskriisistä. Vähittäiskaupan ja teollisuustuotannon indikaattorit
ennakoivat kasvun hidastumista myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellä
mainittujen syiden lisäksi yritysten investoinnit vähenevät, ja kasvun odotetaan
hidastuvan noin yhteen prosenttiin vuonna 2009 valtion tukiohjelmista
huolimatta. Venäjän keskuspankki on siirtänyt ruplan valuuttaputkea, joka on
mahdollistanut ruplan devalvoitumisen euroon nähden arviolta 30 % viimeisen 6
kuukauden aikana.

Kansainvälinen rahoituskriisi on muuttanut Venäjän kiinteistömarkkinaa.
Kehityshankkeita on keskeytetty rahoitusongelmien vuoksi vuoden 2008
jälkipuoliskolla, ja kaupankäynti on hiljentynyt myös valmiiden kohteiden
osalta.

Vuoden 2008 alkupuoliskolla kysyntä Moskovan ja Pietarin vuokrausmarkkinoilla
ylitti tarjonnan. Kesän jälkeen kysyntä kohdistui aiempaa pienempiin
korkeatasoisiin tiloihin, ja vuonna 2009 vuokrausmarkkinoiden aktiviteetin
odotetaan olevan edellisvuotta alhaisempi. Tasokkaiden toimistotilojen
vajaakäyttö oli Moskovan ja Pietarin alueella alhainen. Prime-toimistotilojen
vuokratasot nousivat Venäjällä viime vuoden aikana, mutta sekä toimisto- että
liiketilojen vuokriin oletetaan kohdistuvan alennuspaineita vuonna 2009.

Liiketoiminta 1.1.-31.12.2008

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot jaettiin vuonna 2008 viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja
liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä
Venäjä ja Baltia.

Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat katsauskauden lopussa
166,8 (31.12.2007: 152,8) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli
69 %, logistiikkatilojen 17 %, Kiinteistörahastot-yksikön 7 % ja Venäjä ja
Baltia -yksikön 7 %. Spondan kaksi vuotta omistaman vertailukelpoisen
kiinteistösalkun vuokratuottojen kehitys viimeksi kuluneiden kahden vuoden
aikana (nk. like-for-like rental growth) oli toimisto- ja
liiketilakiinteistöissä 6,7 % ja logistiikkakiinteistöissä -0,6 %.
Logistiikkatilojen vuokratuottojen alenemiseen vaikutti Vantaalla sijaitsevan
kiinteistön tyhjeneminen kesällä. Vuokratuottojen kehitys on laskettu EPRAn
antamien suositusten mukaisesti.

Taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin sekä
maantieteellisesti seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi    | 31.12.08 | 30.9.0 | 30.6.08 | 31.3.08 | 31.12.07 |
|             |     |   8 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto ja liiketilat, |   92,3 |  91,5 |   91,5 |  91,2 |   91,0 |
| %            |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %      |   77,4 |  88,3 |   87,5 |  92,8 |   91,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia, %   |   86,3 | 100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, % |   88,5 |  91,7 |   91,1 |  92,0 |   91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue  | 31.12.08 | 30.9.0 | 30.6.08 | 31.3.08 | 31.12.07 |
|             |     |   8 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin kantakaupunki, |   90,4 |  90,3 |   91,9 |  90,9 |   90,6 |
| %            |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %   |   92,5 |  91,2 |   90,6 |  90,3 |   90,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkis.      |   75,0 |  86,8 |   85,8 |  91,8 |   90,6 |
| logistiikka, %      |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue, %       |   91,9 |  98,2 |   96,9 |  97,8 |   96,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, % |   88,5 |  91,7 |   91,1 |  92,0 |   91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 31.12.2008 oli 1 060
(31.12.2007: 797) milj. euroa. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat Suomen
valtio (8,9 % vuokratuotosta), Sampo Pankki Oyj (6,5 % vuokratuotosta),
Kesko-konserni (6,4 % vuokratuotosta) sekä Nordea-konserni (2,3 %
vuokratuotosta). Spondan 10 suurinta vuokralaista tuottaa hieman yli 30 %
yrityksen kokonaisvuokratuotoista.

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,6 (4,4) vuotta. Toimisto- ja
liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 5,0 vuotta ja
logistiikkatilojen 3,4 vuotta. Loka-joulukuussa 2008 tuli voimaan uusia
vuokrasopimuksia yhteensä 153 kpl (92 000 m²). Tästä noin puolet kohdistui
uusiin, vuoden lopussa valmistuneisiin toimisto- ja logistiikkakiinteistöihin.
Vastaavalla ajanjaksolla päättyneitä sopimuksia oli 106 kpl (28 000 m²).
Kiinteistökannan vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                 6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                 7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 31.12.2008 yhteensä 209 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 62 % on toimisto- ja
liiketilaa ja 38 % logistiikkatilaa.

Vuoden 2008 lopussa Spondan kiinteistökanta arvioitiin Catella Propertyn Group
toimesta. Virallinen arviolausunto laskentaperiaatteineen on luettavissa Spondan
tilinpäätöksestä sekä yhtiön internet-sivuilta.

Vuonna 2008 Spondan sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli -43,7
(31.12.2007: 92,9) milj. euroa. Koko kiinteistösalkun käypä arvo oli kauden
päättyessä 2 907,5 (2 534,9) milj. euroa.

Loka-joulukuussa Spondan sijoituskiinteistöjen tappio/voitto käypään arvoon
arvostamisesta oli -8,2 (31.12.2007: 0,5) milj. euroa. Muutokseen vaikuttivat
pääasiassa sekä kiinteistöjen tuottovaatimusten nousu että kehityskiinteistöjen
käypään arvoon arvostaminen.

Spondan kiinteistöjen voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  10-12/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)      |    -43,2 |     -88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)     |     -4,3 |     -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökehityksen hankkeista saatu     |     42,3 |     43,3 |
| kehitysvoitto                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ajanmukaistamisinvestoinnit          |     -5,7 |     -26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos  |     4,4 |     34,4 |
| (Suomi)                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos  |     -1,7 |     -1,7 |
| (Venäjä)                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt yhteensä         |     -8,2 |     -43,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                   |     -1,7 |      7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä               |     -9,9 |     -36,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen vuoden 2008 alusta jakautuivat
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan         | Yhteensä | Toimisto | Logis-t | Kiinteis | Venäjä |
| sijoituskiinteistöt, Me |     |   t ja |  iikka | tö-kehit |   ja |
|             |     | liiketil |     |    ys | Baltia |
|             |     |    at |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot       |  211,1 |  155,0 |  37,9 |   2,0 |  16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut      |  -55,6 |  -39,9 |  -9,4 |   -2,2 |  -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot    |  155,5 |  115,1 |  28,5 |   -0,1 |  12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt   | 2 534,9 | 1 883,9 |  327,6 |  246,2 |  77,2 |
| 1.1.2008         |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2008      |  210,6 |   8,3 |  18,6 |   0,0 | 183,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit       |  275,0 |   61,1 |   5,2 |  205,2 |  3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot       |   13,5 |  188,6 |  134,9 |  -310,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2008       |  -82,8 |  -82,2 |   0,0 |   -0,6 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos   |  -43,7 |  -57,4 |  -23,6 |   43,4 |  -6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt   | 2 907,5 | 2 002,2 |  462,8 |  184,2 | 258,3 |
| 31.12.2008        |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos %  |   -1,7 |   -3,0 |  -7,2 |   17,6 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen        |  6,8 % |  6,3 % |  8,5 % |     | 10,1 % |
| nettovuokratuotto /   |     |     |     |     |    |
| sijoituskiinteistöt   |     |     |     |     |    |
| 31.12.2008(*       |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon laskennassa |     | 5,2-10,0 | 6,5-8,7 |     | 9,5-10 |
| käytetyt         |     |     |     |     |  ,25 |
| tuottovaatimus-%     |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu        |   6,7 |     |     |     |    |
| keskimääräinen      |     |     |     |     |    |
| tuottovaatimus-% koko  |     |     |     |     |    |
| portfoliolle       |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) poislukien      |     |     |     |     |    |
| kiinteistökehitys    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Investoinnit ja divestoinnit

Vuonna 2008 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 210,6 milj. eurolla.
Viimeisen neljänneksen aikana kiinteistöjä ei ostettu. Vuoden 2008 aikana Sponda
myi sijoituskiinteistöjä 122,9 milj. eurolla, josta viimeisen neljänneksen osuus
oli 70,1 milj. euroa.

Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin vuoden aikana 26,6 milj. euroa, josta
viimeisen neljänneksen aikana 5,7 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen
investoitiin vuoden aikana 248,4 milj. euroa, josta viimeisen neljänneksen osuus
oli 59,0 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat vuoden 2008 lopussa
valmistuneisiin kiinteistökehityshankkeisiin, eli Vuosaaren sataman
logistiikkakeskukseen, toimistotaloihin Helsingin Ruoholahdessa ja Sörnäisissä
sekä liiketilakohteeseen Helsinkin Itäkeskuksessa, ja Helsingin keskustassa
sijaitsevaan City-Centerin uudistamistyöhön.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -yksikön taloudellinen vuokrausaste parani yli
prosenttiyksikön vuoden 2007 vertailuluvusta, ja oli 92,3 (31.12.2007: 91,0) %.
Erityisesti ydinkeskustan ulkopuolella, pääkaupunkiseudun alueella, vuokrausaste
nousi merkittävästi. Tähän vaikuttivat mm. valmistuneet kiinteistökehityskohteet
Helsingin Ruoholahdessa, Itäkeskuksessa ja Sörnäisissä.

Kiinteistösalkun käypä arvo oli kauden päättyessä 2 002,2 (1 883,9) milj. euroa,
ja tappio/voitto käypään arvoon arvostamisesta oli -57,4 (72,7) milj. euroa.
Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli yhteensä noin
890 000 m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto- ja      | 10-12/08 |  10-12/07 |  1-12/08 |  1-12/2007 |
| liiketilat, Me     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |   39,1 |    37,4 |   155,0 |    154,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto       |   27,9 |    28,3 |   115,1 |    113,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |    0,0 |    26,5 |    65,0 |    197,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuonna 2008 Sponda osti toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 8,3 milj. eurolla.
Viimeisen neljänneksen aikana ei ostettu kiinteistöjä. Kiinteistöjä myytiin
104,8 milj. eurolla, josta viimeisen neljänneksen osuus oli 52,5 milj. euroa.
Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat vuonna 2008 22,1 milj. euroa, josta
viimeisen neljänneksen aikana investoitiin 4,0 milj. euroa.

Sponda myi 21.10.2008 Espoossa, Tapiolan keskustassa sijaitsevan
Kiinteistöosakeyhtiö Tapiolan Toimitalon Tapiola KR III Ky
kiinteistöpääomarahastolle 28,3 miljoonalla eurolla. Myydyssä kiinteistössä on
liiketilaa n. 5 000 ja toimistotilaa n. 2 300 neliömetriä. Sponda kirjasi
kaupasta n. 9 miljoonan euron myyntivoiton.
Sponda myi Helsingin Etu-Töölössä sijaitsevan toimistokiinteistön Nordea
Henkivakuutus Suomi Oy:lle 1.12.2008. Kiinteistökaupan velaton hinta oli 9,1
miljoonaa euroa. Vuokrattavalta pinta-alaltaan noin 2 700 neliön
toimistokiinteistö sijaitsee osoitteessa Museokatu 8. Kaupalla ei ollut
tulosvaikutusta.
Logistiikkakiinteistöt
Logistiikkakiinteistöt-yksikön taloudellinen vuokrausaste oli 77,4 (31.12.2007:
91,9) %. Lasku johtui Vuosaaren sataman kiinteistöjen valmistumisesta marraskuun
2008 lopussa, jolloin valmiit kiinteistöt siirtyivät kiinteistökehityksestä
Logistiikkakiinteistöt-yksikön kiinteistösalkkuun. Sataman kiinteistöjen
vuokrausaste on n. 40 %.

Kiinteistöjen käypä arvo oli vuoden 2008 lopussa 462,8 (327,6) milj. euroa, ja
tappio/voitto käypään arvoon arvostamisesta oli -23,6 (23,5) milj. euroa.
Logistiikkakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli yhteensä 570 000 m². Yksikön
liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, Me     | 10-12/08 |  10-12/07 |  1-12/08 |   1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |    9,6 |    9,2 |    37,9 |     32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto       |    7,1 |    7,3 |    28,5 |     24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |   -3,2 |    6,5 |    2,8 |     47,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuonna 2008 Sponda osti logistiikkakiinteistöjä 18,6 milj. eurolla. Investoinnit
kiinteistöjen ylläpitoon olivat vuoden aikana 4,1 milj. euroa, josta viimeisen
neljänneksen aikana 1,2 milj. euroa.

Sponda myi 19.12.2008 kolme logistiikkakiinteistöä yhteensä noin 16,3
miljoonalla eurolla Sponda Fund II -kiinteistörahastolle. Myytävät kiinteistöt
sijaitsevat Kuusankoskella, Mikkelissä ja Oulussa, eli Sponda-konsernin
strategian mukaisten alueiden ulkopuolella. Vuokrattavalta pinta-alaltaan
yhteensä noin 16 000 neliön kiinteistöt ovat täyteen vuokrattuja. Kaupalla ei
ollut tulosvaikutusta, ja se saatettiin päätökseen 9.1.2009.
Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli vuoden 2008 lopussa 184,2 milj.
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 81,9 milj. euroa ja loput, 102,3 milj. euroa
oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin.

Vuoden 2008 aikana investoitiin kiinteistöjen kehitykseen ja hankkeisiin
yhteensä 204,6 milj. euroa, josta vuoden viimeisen neljänneksen aikana 54,2
milj. euroa. Sponda arvostaa kehityshankkeet käypään arvoon hankkeen
valmistuttua, ja yhtiön tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto projektien
investointikustannuksista. Yhtiön kaikki kiinteistökehityskohteet valmistuivat
vuoden 2008 lopussa City-Center -projektia lukuun ottamatta. Edellä mainittu
katetavoite saavutettiin, ja kohteista kirjattiin yhteensä 43,3 milj. euron
voitto tuloslaskelmaan. Käyvän arvon nousu perustuu Catella Propertyn Groupin
vuoden lopussa tekemään arviointiin.

Sponda myi 22.12.2008 VVO-yhtymä Oyj:lle kaksi asuntotuotantoon suunniteltua
tonttia Vantaan Jokiniemestä n. 15 miljoonalla eurolla. Tikkurilantien varrella
sijaitseville tonteille on suunniteltu asuntorakennusoikeutta yhteensä n. 40 000
neliömetriä. Sponda kirjasi kaupasta n. 12 miljoonan euron voiton.

Helsingin Ruoholahdessa, Lautatarhankadulla, Itäkeskuksessa ja Vuosaaren
satamassa koko katsauskauden käynnissä olleet rakennuttamisprojektit
valmistuivat aikataulussa ja budjetissa vuoden 2008 loppuun mennessä. Kaikki
kiinteistöt Vuosaaren sataman rakennuksia lukuun ottamatta ovat täyteen
vuokrattu.

City-Center -projektin rakennusvaihe, keskustan huoltotunneliin liittyvien
maanalaisten huoltotilojen rakentaminen, eteni suunnitelmien mukaisesti.
Seuraava vaihe, mikä käsittää toimistorakennuksen, 3. kerroksen liiketilojen ja
kauppakeskuksen valoaulan rakentamisen, on yhteisellä päätöksellä vuokralaisen
kanssa päätetty siirtää alkamaan aikaisintaan loppuvuodesta 2009. Tästä syystä
City-Centerin uudistustyön arvioidaan nyt valmistuvan vuonna 2012 ja sen
kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa. Sponda jatkaa
edelleen maanalaisia töitä vuonna 2009.

Sponda tiedotti 20.12.2007 ostaneensa Ylöjärvellä rakenteilla olevan
Elovainio-kauppakeskuksen n. 62 milj. eurolla. Kohteella on rakennusaikainen
rahoitus, jonka Sponda on järjestellyt uudelleen. Kohde maksetaan rakennuksen
valmistuttua, huhtikuussa 2009, jolloin myös määräytyy kiinteistön lopullinen
kauppahinta. Kauppakeskuksessa on vuokrattavaa liiketilaa noin 24 500
neliömetriä ja paikoitustilaa 850 autolle. Kiinteistö ostetaan täyteen
vuokrattuna, ja päävuokralaiseksi tulee K-citymarket.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa
hallinnointipalkkion. Kaikkien rahastojen kiinteistökanta arvioitiin
ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta vuoden lopussa. Käyvän arvon muutos oli
koko vuoden osalta 7,7 milj. euroa, ja viimeisen neljänneksen osalta -1,7 milj.
euroa.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistörahastot, Me |  10-12/08 |  10-12/07 |   1-12/08 |  1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |    2,5 |    6,8 |    13,2 |    14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto       |    2,0 |    5,2 |    11,3 |    10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |    -1,1 |    4,5 |    14,3 |    6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Vuoden 2008
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten arvo oli 107 milj. euroa.

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Joulukuun 2008
lopussa sen omistaman kiinteistösalkun arvo oli 199 milj. euroa.

Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen
keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston
sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo vuoden
2008 lopussa oli 82 milj. euroa. Katsauskauden jälkeen salkkuun ostettiin kolme
logistiikkakiinteistöä, arvoltaan n. 16 milj. euroa, Sponda Oyj:ltä.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 300 milj. euroa, manageerauksesta.

Venäjä ja Baltia

Katsauskauden lopussa Venäjä ja Baltia -yksikön taloudellinen vuokrausaste oli
86,3 (31.12.2007: 100) %. Vuokrausasteen lasku johtui siitä, että Sponda sai
Moskovassa sijaitsevaan toimistokiinteistöön, ZAO Ancoriin, lopullisen
omistusoikeuden vuoden 2008 lopussa, jolloin kohteen aktiivinen vuokraaminen
voitiin aloittaa. Ensimmäiset vuokrasopimukset kohteeseen on jo solmittu.

Kiinteistösalkun käypä arvo vuoden lopussa oli 258,3 milj. euroa, ja käyvän
arvon muutos oli -6,0 milj. euroa. Venäjän kiinteistöjen kaupankäyntivaluutta on
pääosin dollari, jonka johdosta ruplan devalvoituminen ei suoraan ole
vaikuttanut kiinteistöjen käypiin arvoihin. Arvon muutos johtui pääosin
tuottovaatimusten noususta. Arvostusmenetelmiin liittyvien suurten
epävarmuuksien johdosta sijoituskiinteistöt arvioitiin Spondan sisäisellä
arvioinnilla pois lukien ZAO Ancor ja Ducat II, jotka ovat olleet yhtiön
omistuksessa vasta lyhyen aikaa, ja jotka on arvostettu hankintahintaan.
Mainitut kaksi kiinteistöä muodostavat noin puolet Venäjän kiinteistösalkun
arvosta.

Investoinnit vuonna 2008 kiinteistökehitykseen ja uudishankintaan olivat
yhteensä 187,1 milj. euroa. Venäjän investoinnit on rahoitettu euroissa
emoyhtiön taseen kautta.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia, Me | 10-12/2008 | 10-12/2007 |  1-12/2008 |  1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |    6,3 |     0,6 |    16,2 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |    4,5 |     0,5 |    12,0 |     1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |    -3,1 |     0,0 |     1,3 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kk. Myös Spondan
vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western
Realty (Ducat II) ja OOO Adastra -kiinteistöjä Moskovassa ja Pietarissa missä
vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Vuokrasopimusten keskimääräinen
kesto 31.12.2008 Venäjällä oli 3,9 vuotta, ja vuokrasopimukset erääntyvät
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                 4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                 9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                 9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                 N/A |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda saa noin puolet Venäjältä tulevasta vuokratuotoista dollareina, ja noin
puolet ruplina, josta suuri osa on sidottu dollarin tai euron kurssiin. Yhtiön
ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa yksikön kustannuksista on
ruplamääräisiä. Spondan politiikkana on suojata Venäjän 6 kuukauden kassavirta.

Venäjä ja Baltia -yksikön nimi muuttui Venäjä-yksiköksi 1.1.2009 alkaen. Sponda
tutki Baltian kiinteistömarkkinoita ja yhtiön hallitus päätti, että Baltian
markkinat eivät ole tulevaisuudessa Spondan strateginen sijoituskohde.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli 31.12.2008 140,7 (31.12.2007: 211,5)
milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -389,8 (-19,0) ja rahoituksen
nettorahavirta oli 238,0 (-188,7) milj. euroa.

Nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -87,5 (-72,3) milj. euroa. Luvun
kasvuun vaikutti pääosin lainamäärän kasvu. Uusien kiinteistökehityshankkeiden
korkokulujen aktivointi aloitetaan vuonna 2009 IFRS 23:n mukaisesti.

Spondan omavaraisuusaste oli 31.12.2008 32 (31.12.2007: 32) % ja
nettovelkaantumisaste 181 (175) %. Omavaraisuuteen vaikuttavien
rahoitusjohdannaisten käyvän arvon muutos oli -40,6 (9,6) milj. euroa ennen
veroja.

Korollinen vieras pääoma oli 1 828,3 (1 662,7) milj. euroa ja luottojen
keskimääräinen laina-aika oli 3,0 (2,6) vuotta. Keskikorko oli 4,6 (4,6) %.
Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 58 %. Koko velkapääoman
korkosidonnaisuusaika oli 1,7 (2,6) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate
oli 2,1 (2,0).

Sponda soveltaa suojauslaskentaa, jonka perusteella suojauslaskennan kriteerit
täyttävien koronvaihtosopimusten ja korko-optioiden käyvän arvon muutokset
kirjataan taseen omaan pääomaan.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui nimellisarvoltaan 31.12.2008 yhteensä 800
milj. euron syndikoiduista lainoista, 259 milj. euron joukkovelkakirjalainoista,
136 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 636 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä luottolimiittejä 115 milj.
euroa. Limiitti on yritystodistusten varaohjelma. Sponda-konsernilla oli
vakuudellisia lainoja 50,3 milj. euroa eli 1,6 % yhtiön taseesta.

Sponda allekirjoitti 22.10.2008 sopimuksen kolmivuotisesta 150 miljoonan euron
syndikoidusta luotosta. Järjestely oli vakuudeton ja sillä jälleenrahoitettiin
erääntyviä pitkäaikaisia lainoja sekä marraskuussa 2003 liikkeeseen lasketut
joukkovelkakirjalainat. Syndikoidun luoton marginaali on jonkin verran
korvattavien joukkovelkakirjalainojen marginaalia korkeampi mutta muutos ei
vaikuta merkittävästi Spondan korkokuluihin vuositasolla.

Henkilöstö ja hallinto

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 137
(31.12.2007: 217) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 125
(126). Sponda-konsernin palveluksessa oli 31.12.2008 yhteensä 141 (216)
henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 125 (124). Spondalla on
henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä. Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat
vuonna 2008 24,2 (vuonna 2007: 25,9) milj. euroa. Vuoden 2007 vertailuluvuissa
näkyvät Ovenia Oy:n henkilöstö.

Spondan organisaatio ja johtoryhmän kokoonpano muuttui 1.1.2009 alkaen.
Logistiikkakiinteistöt-yksikkö yhdistettiin Toimisto- ja liiketilakiinteistöt
-yksikköön, ja yksikön uudeksi nimeksi tuli Sijoituskiinteistöt. Yksikköä johtaa
Ossi Hynynen, joka toimi Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -yksikön vetäjänä.
Venäjä ja Baltia -yksikön nimi muuttui Venäjä-yksiköksi. Samalla Spondan
toimintoja tehostettiin, ja yhtiön henkilömäärä väheni 8:lla. Vuodelle 2008
tästä aiheutui kertaluontoinen 0,3 milj. euron kustannus, mutta vuositasolla
säästön arvioidaan olevan 0,6 milj. euroa.

Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu
yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylimmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen
sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006. Järjestelmän piiriin
kuuluivat yhtiön johtoryhmän jäsenet vuosina 2006-2008. Sitouttamisjärjestelmän
mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan sekä
sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla hankitaan Spondan osakkeita, ja
osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa niiden
hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.

Spondan hallitus päätti jatkaa ylimmän johdon pitkäaikaista osakepohjaista
sitouttamisjärjestelmää vuosille 2009-2011. Järjestelmän ehdot säilyivät
ennallaan.

Konsernirakenne

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy.

Spondan osake

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi vuonna 2008 oli 5,41 euroa. Korkein
noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 8,75 euroa ja alin 2,32
euroa. Osakkeita vaihdettiin vuoden aikana 108,9 miljoonaa kappaletta 580 milj.
eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2008 oli 3,10 euroa, ja yhtiön osakekannan
markkina-arvo oli 344 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.3.2008 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Loka-joulukuussa 2008 Sponda teki liputusilmoitukset seuraavasti:
10.11.2008: Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ilmoitti, että sen omistamat
osakkeet edustavat 5,143 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
12.12.2008: Suomen valtio ja Solidium Oy ilmoittivat omistusjärjestelystä, jonka
seurauksena Suomen valtion omistusosuus alittaa ja Solidium Oy:n omistusosuus
ylittää arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälässä tarkoitetut omistusrajat.
Suomen valtio siirsi 11.12.2008 omistamansa Sponda Oyj:n osakkeet valtion
kokonaan omistamalle Solidium Oy:lle osakeyhtiölain mukaisena
apporttiomaisuutensa. Siirron jälkeen Suomen valtiolle ei jäänyt yhtään Sponda
Oyj:n osaketta. Solidium Oy:lle siirtyneet osakkeet, 38.065.498 kappaletta,
edustavat 34,28 % Spondan osakepääomasta ja äänimäärästä.
12.12.2008: Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ilmoitti, että sen omistamat
osakkeet edustavat 10,02 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
Katsauskauden päättyessä 31.12.2008 Spondan omistus jakautui seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt               |  2 189 090 |       2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 41 914 586 |       37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                | 11 659 311 |       10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  1 516 405 |       1,4 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             | 52 430 088 |       47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |  1 128 022 |       1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |   192 683 |       0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 111 030 185 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumustensa
mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia ja
Arja Talma sekä uusina jäseninä Klaus Cawén ja Erkki Virtanen. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Lauri Ratian. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Timo Korvenpää.

Spondan hallitus perusti kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä
rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat: Arja
Talma (puheenjohtaja) sekä Timo Korvenpää ja Erkki Virtanen (jäsenet).

Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat: Lauri Ratia (puheenjohtaja)
sekä Tuula Entelä ja Klaus Cawén (jäsenet).

Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT Raija-Leena Hankonen ja
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli, ja
varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja
treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmisteli ehdotuksen
hallituksen kokoonpanoksi ja hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. Jäsenet
edustivat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka 1.11.2008 olivat:

Suomen valtio, 34,3 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan Pekka Timonen,
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy, 3,9 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan
Susanna Renlund, ja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 0,7 % osakkeista ja äänistä,
edustajanaan Timo Ritakallio.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle 25.3.2009, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän jäsentä, ja jäseniksi valittaisiin
nykyisistä jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia,
Arja Talma ja Erkki Virtanen sekä uutena jäsenenä Martin Tallberg.

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on päättänyt ehdottaa, että hallituksen
palkkiot pysyvät ennallaan ja vahvistettaisiin seuraavasti (suluissa vuonna 2008
maksettu palkkio):

- puheenjohtajalle kuukausipalkkio 5 000 (5 000) euroa/kk
- varapuheenjohtajalle kuukausipalkkio 3 000 (3 000) euroa/kk
- jäsenelle kuukausipalkkio 2 600 (2 600) euroa/kk
- kokouspalkkio 600 (600) euroa/kokous/henkilö.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda ilmoitti 19.12.2008 allekirjoittaneensa sopimuksen kolmen
logistiikkakiinteistön myynnistä yhteensä noin 16,3 miljoonalla eurolla Sponda
Fund II -kiinteistörahastolle. Kauppa toteutui lopullisesti 9.1.2009. Myytävät
kiinteistöt sijaitsevat Kuusankoskella, Mikkelissä ja Oulussa.

Helsingin hovioikeus velvoitti 19.1.2009 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj. euroa
korkoa sekä viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Päätös on lainvoimainen,
ellei asiasta valiteta 20.3.2009 mennessä.

Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj. euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin
vuoden 2006 tilinpäätöksessä, joten päätöksellä ei ole Spondalle
tulosvaikutusta. Vuonna 2007 korkokuluvarausta kirjattiin 0,6 milj. euroa ja
vuonna 2008 0,1 milj. euroa, jolloin varauksen kokonaismäärä on 8,3 milj. euroa
31.12.2008.

Tulevaisuuden näkymät

Huolimatta siitä, että vuonna 2009 kiinteistömarkkinoilla odotetaan sekä
vuokratasojen että vuokrausasteen laskevan, Sponda ennustaa yhtiön
nettotuottojen olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2008. Ennuste perustuu
siihen, että vuonna 2008 vuokratasot nousivat ja Spondan
sijoituskiinteistösalkkuun valmistui täyteen vuokrattuja toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä.

Koska vuoden 2009 rahoitus- ja kiinteistömarkkinoihin liittyy Spondan vuoden
tuloksen kannalta merkittäviä epävarmuustekijöitä, Spondan tulevaisuuden näkymät
poikkeavat vuoden 2008 näkymistä. Yhtiö on aiemmin antanut ennusteen
nettovuokratuotoista, taloudellisesta vuokrausasteesta, osakekohtaisesta
operatiivisesta kassavirrasta sekä osakekohtaisesta tuloksesta.
Markkinatilanteesta johtuen yhtiö on päättänyt, että tällä hetkellä näkymä
voidaan antaa ainoastaan yhtiön nettovuokratuottojen kehityksestä.
näkymä voidaan antaa ainoastaan yhtiön nettovuokratuottojen kehityksestä.

Lähiajan riskit ja epävarmuudet

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja
epävarmuustekijät liittyvät laskusuhdanteesta ja rahoituskriisistä johtuen
jälleenrahoitukseen, kiinteistöjen käyvän arvon muutoksiin, taloudellisen
vuokrausasteen kehittymiseen, markkinavuokrien alenemiseen ja vuokralaisten
maksukyvyttömyydestä johtuvaan vuokratuottojen alenemiseen.

Kiinteistöjen arvot seuraavat suhdanteita, ja nykyisessä markkinatilanteessa on
mahdollista, että Spondan kiinteistöjen arvot laskevat edelleen vuonna 2009.
Tällä voi olla heikentävä vaikutus sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen että
tulokseen.

Epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vuonna 2009 vaikuttaa siihen, että pääoman
hinta nousee ja sen saatavuus heikkenee. Vuonna 2009 jälleenrahoitusriski
Spondassa kohdistuu kesällä erääntyviin yritystodistusten varaohjelmana oleviin
luottolimiitteihin. Tällä voi olla toteutuessaan haitallinen vaikutus Spondan
taloudelliseen tulokseen ja osingonmaksukykyyn. Jälleenrahoitusriskiä
pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla, hajauttamalla rahoituksen
lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velallisena.
Vaihtuvakorkoisen rahoituksen korkoriskiä pienennetään
korkojohdannaissopimuksilla.

Yleinen taloudellinen tilanne sekä Suomessa että Venäjällä saattaa aiheuttaa
Spondan asiakkaiden maksukyvyn heikentymistä vuonna 2009, joka puolestaan voi
laskea Spondan vuokratuottoja ja lisätä vajaakäyttöastetta yhtiön omistamissa
kiinteistöissä.

Kasvava liiketoiminta Venäjällä lisää Spondan valuuttakurssiriskiä. Yhtiö suojaa
Venäjältä tulevan kassavirran 6 kuukautta eteenpäin.

Yhtiökokous ja osinko

Sponda Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokouspäiväksi 25.3.2009 ja ehdottaa
yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2008.

Ehdotuksen perusteluina ovat rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne ja Spondan
omavaraisuuden kehitys. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus vaikuttaa siihen, että
sekä uuden lainan että uudelleenrahoituksen järjestelyt voivat tulevaisuudessa
vaikeutua. Kiinteistöjen käyvän arvon alenemisen odotetaan jatkuvan vuonna 2009,
mikä voi alentaa Spondan omavaraisuutta. Jotta yhtiö voi turvata taloudelliset
toimintaedellytyksensä epävarmassa markkinatilanteessa, ehdotetaan, että osinkoa
ei makseta.


6.2.2009
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653 ja
talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh. 020-431 3320 tai 040-540 0741.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi


Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tässä tilinpäätöksessä on noudatettu
IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia.


Sponda Oyj

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            | 10-12/08 |  10-12/07 |  1-12/08 |  1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja    |   55,7 |    47,4 |   210,8 |   193,4 |
|  | käyttökorvaukset    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot      |    0,1 |    0,1 |    0,3 |    0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimuk |      |      |      |      |
|  | sista         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelutuotot     |     - |    1,8 |     - |    6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen       |    2,3 |    4,3 |   13,1 |   11,1 |
|  | hallinnointipalkkiot  |      |      |      |      |
|  | ja voitto-osuudet   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |   58,2 |    53,6 |   224,3 |   210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut     |   -16,0 |   -13,6 |   -55,5 |   -55,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelukulut      |     - |    -0,4 |     - |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät |   -0,5 |    -0,5 |   -2,0 |   -1,5 |
|  | kulut         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |   -16,5 |   -14,5 |   -57,5 |   -58,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot         |   41,7 |    39,1 |   166,8 |   152,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen    |    9,7 |    0,0 |   12,1 |    1,2 |
| luovutusvoitot/-tappiot   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään    |   -9,9 |    0,5 |   -36,0 |   92,9 |
| arvoon arvostamisesta    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon poisto      |   -13,0 |     - |   -13,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöje |   15,7 |    8,7 |   21,5 |   35,6 |
| n luovutusvoitot/-tappiot  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin  |   -0,4 |    -0,6 |   -2,1 |   -2,0 |
| kulut            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut       |   -5,3 |    -6,1 |   -22,1 |   -23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten   |   -0,2 |     - |   -0,4 |     - |
| tuloksesta         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |   -0,1 |    0,0 |    0,8 |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |   -0,4 |    -0,1 |   -1,3 |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |   37,8 |    41,5 |   126,2 |   256,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot       |   -0,1 |    1,2 |    1,7 |    4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut        |   -23,6 |   -17,9 |   -89,1 |   -76,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus       |    0,0 |    -0,1 |   -0,1 |   -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut  |   -23,7 |   -16,8 |   -87,5 |   -72,3 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |   14,2 |    24,6 |   38,7 |   184,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten  |   -1,1 |    -0,3 |   -1,3 |   -0,4 |
| tilikausien verot      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot    |   -5,4 |    -6,4 |   -10,8 |   -47,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä     |   -6,5 |    -6,7 |   -12,1 |   -47,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |    7,7 |    18,0 |   26,6 |   136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |    7,7 |    18,0 |   26,7 |   136,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle        |   -0,1 |    0,0 |   -0,1 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |    7,7 |    18,0 |   26,6 |   136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |      |      |      |      |
| kuuluvasta voitosta     |      |      |      |      |
| laskettu osakekohtainen   |      |      |      |      |
| tulos:           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |      |      |   0,24 |   1,27 |
| laimennusvaikutuksella   |      |      |      |      |
| oikaistu,         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin,   |      |      |      |      |
| milj. kpl          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |      |      |   111,0 |   107,8 |
| laimennusvaikutuksella   |      |      |      |      |
| oikaistu,milj.kpl      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  31.12.2008 |   31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt             |    2 907,5 |    2 534,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset kiinteistörahastoihin      |     60,6 |      35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |     14,5 |      15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |     14,5 |      27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |      0,0 |      4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset           |      2,7 |      2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä         |      3,3 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset           |      4,7 |      26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |     56,6 |      56,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |    3 064,5 |    2 703,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt         |     29,5 |      37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |     56,7 |     130,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |     16,0 |      27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |     102,3 |     195,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    3 166,8 |    2 898,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |     111,0 |     111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |     159,5 |     159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |     -1,4 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto            |     -19,7 |      9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto          |      0,6 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   |     209,7 |     209,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun oman pääoman rahasto          |     129,0 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat            |     412,5 |     441,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |    1 001,2 |     932,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              |      1,8 |      2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |    1 003,0 |     934,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |    1 543,8 |    1 056,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |      8,7 |      15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |     26,3 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |     214,6 |     212,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |    1 793,4 |    1 284,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat       |     284,5 |     606,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |     85,9 |      73,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |     370,4 |     679,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    2 163,8 |    1 963,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |    3 166,8 |    2 898,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |    1 828,3 |    1 662,7 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |    1-12/2008 |    1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos             |      26,6 |      136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                 |      137,2 |      26,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos        |      49,8 |      135,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot               |       1,3 |       4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot              |      -70,3 |      -78,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät            |      -2,2 |      -13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot              |       0,0 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut verot          |      -1,8 |       0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta      |      140,7 |      211,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituskiinteistöihin   |     -466,7 |     -280,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit kiinteistörahastoihin    |      -16,3 |      -15,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin hyödykkeisiin        |      -0,8 |      -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot sijoituskiinteistöistä   |      93,9 |      277,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineettomista ja      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineellisista hyödykkeistä        |       0,0 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut      |        - |       0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta       |     -389,8 |      -19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut        |        - |      239,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| joukkovelkakirjalainasta saadut maksut  |      128,6 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot      |      540,7 |      810,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut              |     -140,4 |     -371,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot/     |       0,0 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut              |     -235,4 |     -822,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot             |      -55,5 |      -44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta        |      238,0 |     -188,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos            |      -11,1 |       3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa         |      27,4 |      23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus   |      -0,3 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa         |      16,0 |      27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Osake |   Yli | Muunto | Käyvän | Uudel-l | Sijoi-t |
|           |   - | kurssi- | - erot | arvon |  een- |  etun |
|           | pääom | rahasto |    | rahast | arvostu | vapaan |
|           |   a |     |    |   o |   s- |  oman |
|           |    |     |    |    | rahasto | pääoman |
|           |    |     |    |    |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 79,3 |  159,5 |   - |  2,3 |   0,6 |    - |
| 31.12.2006      |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus: |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan  |    |     |    |  9,6 |     |     |
| | merkitty määrä  |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan  |    |     |    |  0,1 |     |     |
| | siirretty määrä  |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun      |    |     |    |  0,4 |     |     |
| | suojauslaskennan |    |     |    |    |     |     |
| | instrumentit   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |     |  0,7 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan    |    |     |    |  -2,6 |     |     |
| kirjattuihin tai   |    |     |    |    |     |     |
| sieltä pois     |    |     |    |    |     |     |
| siirrettyihin eriin |    |     |    |    |     |     |
| liittyvät verot   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    |     |  0,7 |  7,5 |     |     |
| pääomaan kirjatut  |    |     |    |    |     |     |
| tuotot ja kulut   |    |     |    |    |     |     |
| yhteensä       |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella     |    |     |  0,7 |  7,5 |     |     |
| kirjatut tuotot ja  |    |     |    |    |     |     |
| kulut yhteensä    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys       |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti      | 31,7 |     |    |    |     |  209,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 111,0 |  159,5 |  0,7 |  9,8 |   0,6 |  209,7 |
| 31.12.2007      |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |          | Muun | Kertyne |  Yht. | Vähem- |   Oma |     |
| |          | oman |   et |    | mistön | pääoma |     |
| |          | pääom | voitto- |    | osuus | yhteens |     |
| |          |  an |  varat |    |    |    ä |     |
| |          | rahas |     |    |    |     |     |
| |          |  to |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      |   - |  349,3 | 591,0 |  1,8 |  592,8 |     |
| 31.12.2006      |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus: |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan  |    |     |  9,6 |    |   9,6 |     |
| | merkitty määrä  |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan  |    |     |  0,1 |    |   0,1 |     |
| | siirretty määrä  |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun      |    |     |  0,4 |    |   0,4 |     |
| | suojauslaskennan |    |     |    |    |     |     |
| | instrumentit   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |     |  0,7 |    |   0,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan    |    |     |  -2,6 |    |  -2,6 |     |
| kirjattuihin tai   |    |     |    |    |     |     |
| sieltä pois     |    |     |    |    |     |     |
| siirrettyihin eriin |    |     |    |    |     |     |
| liittyvät verot   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    |     |  8,2 |    |   8,2 |     |
| pääomaan kirjatut  |    |     |    |    |     |     |
| tuotot ja kulut   |    |     |    |    |     |     |
| yhteensä       |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |  136,5 | 136,5 |  0,1 |  136,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella     |    |  136,5 | 144,7 |  0,1 |  144,8 |     |
| kirjatut tuotot ja  |    |     |    |    |     |     |
| kulut yhteensä    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys        |    |     |    |  0,5 |   0,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |  -44,7 | -44,7 |  -0,2 |  -44,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti      |    |     | 241,4 |    |  241,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat ja  |   0,2 |  0,2 |    |   0,2 |     |
| maksettavat optiot      |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      |   - |  441,3 | 932,6 |  2,2 |  934,8 |     |
| 31.12.2007      |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman    | Osake |   Yli | Muunto | Käyvän | Uudel-l | Sijoi-t |
| pääoman muutokset  |   - | kurssi- | - erot | arvon |  een- |  etun |
|           | pääom | rahasto |    | rahast | arvostu | vapaan |
|           |   a |     |    |   o |   s- |  oman |
|           |    |     |    |    | rahasto | pääoman |
|           |    |     |    |    |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| M          |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 111,0 |  159,5 |  0,7 |  9,8 |   0,6 |  209,7 |
| 31.12.2007      |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus: |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan  |    |     |    | -40,6 |     |     |
| | merkitty määrä  |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan  |    |     |    |  0,7 |     |     |
| | siirretty määrä  |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun      |    |     |    |    |     |     |
| | suojauslaskennan |    |     |    |    |     |     |
| | instrumentit   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |     |  -2,0 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan    |    |     |    |  10,4 |     |     |
| kirjattuihin tai   |    |     |    |    |     |     |
| sieltä pois     |    |     |    |    |     |     |
| siirrettyihin eriin |    |     |    |    |     |     |
| liittyvät verot   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    |     |  -2,0 | -29,5 |     |     |
| pääomaan kirjatut  |    |     |    |    |     |     |
| tuotot ja kulut   |    |     |    |    |     |     |
| yhteensä       |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella     |    |     |  -2,0 | -29,5 |     |     |
| kirjatut tuotot ja  |    |     |    |    |     |     |
| kulut yhteensä    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys        |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys       |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoinen    |     |    |    |     |     |
| joukkovelkakirjalaina    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina      |    |     |    |    |     |     |
| toteutettavat ja   |    |     |    |    |     |     |
| maksettavat     |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| optiot        |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 111,0 |  159,5 |  -1,4 | -19,7 |   0,6 |  209,7 |
| 31.12.2008      |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |          | Muun | Kertyne |  Yht. | Vähem- |   Oma |     |
| |          | oman |   et |    | mistön | pääoma |     |
| |          | pääom | voitto- |    | osuus | yhteens |     |
| |          |  an |  varat |    |    |    ä |     |
| |          | rahas |     |    |    |     |     |
| |          |  to |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      |   - |  441,3 | 932,6 |  2,2 |  934,8 |     |
| 31.12.2007      |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus: |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan  |    |     | -40,6 |    |     |     |
| | merkitty määrä  |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan  |    |     |  0,7 |    |     |     |
| | siirretty määrä  |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun      |    |     |    |    |     |     |
| | suojauslaskennan |    |     |    |    |     |     |
| | instrumentit   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |     |  -2,0 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset    |    |   0,1 |  0,1 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan    |    |     |  10,4 |    |     |     |
| kirjattuihin tai   |    |     |    |    |     |     |
| sieltä pois     |    |     |    |    |     |     |
| siirrettyihin eriin |    |     |    |    |     |     |
| liittyvät verot   |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    |   0,1 | -31,5 |    |     |     |
| pääomaan kirjatut  |    |     |    |    |     |     |
| tuotot ja kulut   |    |     |    |    |     |     |
| yhteensä       |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |  26,7 |  26,7 |  -0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella     |    |  26,8 |  -4,8 |  -0,1 |  -4,9 |     |
| kirjatut tuotot ja  |    |     |    |    |     |     |
| kulut yhteensä    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys       |    |     |    |  -0,3 |  -0,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |  -55,5 | -55,5 |    |  -55,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman     | 129,0 |     | 129,0 |    |  129,0 |     |
| ehtoinen       |    |     |    |    |     |     |
| joukkovelkakirjalain |    |     |    |    |     |     |
| a          |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina      |    |   0,0 |    |    |   0,0 |     |
| toteutettavat ja   |    |     |    |    |     |     |
| maksettavat optiot  |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 129,0 |  412,5 |   1 |  1,8 | 1 003,0 |     |
| 31.12.2008      |    |     | 001,2 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten
mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita kuin yhtiön vuoden 2007 tilinpäätöksessä.

Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmat | Toimis | Logis |  Kiin- | Venäjä/ | Rahas | Muut | Konser |
| iedot     |  -tot | -tiik | teistö- | Baltia |   - |    |   ni |
| 1-12/2008   |   ja |  ka | kehitys |     |  tot |    |  yht. |
|        | liike- |    |     |     |    |    |    |
|        | tilat |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 155,0 | 37,9 |   2,0 |  16,2 | 13,2 |  0,0 | 224,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut | -39,9 | -9,4 |  -2,2 |  -4,1 | -1,8 |  0,0 | -57,5 |
| ja rahastojen |    |    |     |     |    |    |    |
| välittömät   |    |    |     |     |    |    |    |
| kulut     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot  | 115,1 | 28,5 |  -0,1 |  12,0 | 11,3 |  0,0 | 166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot  |  11,3 |  0,0 |   0,8 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  12,1 |
| ja -tappiot  |    |    |     |     |    |    |    |
| sijoituskiinte |    |    |     |     |    |    |    |
| istöistä    |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luo |  4,7 |  0,0 |  15,3 |   0,0 |  1,6 |  0,0 |  21,5 |
| v.voitot/tappi |    |    |     |     |    |    |    |
| ot       |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio | -57,4 | -23,6 |  43,4 |  -6,0 |  7,7 |  0,0 | -36,0 |
| käypään arvoon |    |    |     |     |    |    |    |
| arvostamisessa |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon   |  0,0 |  0,0 |  -13,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 | -13,0 |
| poisto     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja  |  -7,7 | -2,1 |  -3,4 |  -4,7 | -6,3 |  0,0 | -24,2 |
| markkinointi  |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja |  -0,9 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  -0,9 |
| kulut     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |  65,0 |  2,8 |  42,9 |   1,3 | 14,3 |  0,0 | 126,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot |    |    |     |     |    | -87,5 | -87,5 |
| ja -kulut   |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  |    |    |     |     |    | -87,5 |  38,7 |
| veroja     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |    |    |     |     |    | -12,1 | -12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |    |     |     |    | -99,6 |  26,6 |
| voitto     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit  |  69,5 | 23,8 |  205,2 |  187,1 | 16,3 |  0,7 | 502,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    |    |    |     |     |    | -0,5 |  -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin   |   2 | 462,8 |  198,7 |  258,3 | 60,6 | 181,5 |   3 |
| varat     | 004,9 |    |     |     |    |    | 166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin   |  18,7 | 13,5 |   2,2 |   7,3 |  0,6 | 43,6 |  85,9 |
| velat     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmat | Toimis | Logis | Kiinte | Venäjä/ | Rahas | Muut | Konser |
| iedot     |  -tot | -tiik | istöke | Baltia |   - |    |   ni |
| 1-12/2007   |   ja |  ka |  hitys |     |  tot |    |  yht. |
|        | liike- |    |     |     |    |    |    |
|        | tilat |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 154,4 | 32,0 |   2,2 |   1,9 | 14,5 |  5,9 | 210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut | -40,6 | -7,8 |  -2,2 |  -0,4 | -4,5 | -2,6 | -58,1 |
| ja rahastojen |    |    |     |     |    |    |    |
| välittömät   |    |    |     |     |    |    |    |
| kulut     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot  | 113,8 | 24,2 |   0,0 |   1,5 | 10,0 |  3,3 | 152,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot  |  -0,5 |  1,7 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,2 |
| ja -tappiot  |    |    |     |     |    |    |    |
| sijoituskiinte |    |    |     |     |    |    |    |
| istöistä    |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luo |  20,7 |  0,0 |  15,4 |   0,0 | -0,5 |  0,0 |  35,6 |
| v.voitot/tappi |    |    |     |     |    |    |    |
| ot       |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio |  72,5 | 23,7 |  -3,3 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  92,9 |
| käypään arvoon |    |    |     |     |    |    |    |
| arvostamisessa |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja  |  -9,1 | -2,6 |  -3,2 |  -1,9 | -2,7 | -6,4 | -25,9 |
| markkinointi  |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja |  0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,1 |  0,1 |
| kulut     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 197,4 | 47,0 |   8,9 |  -0,4 |  6,8 | -3,0 | 256,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot |    |    |     |     |    | -72,3 | -72,3 |
| ja -kulut   |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  |    |    |     |     |    | -75,3 | 184,4 |
| veroja     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |    |    |     |     |    | -47,8 | -47,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |    |     |     |    | -123, | 136,6 |
| voitto     |    |    |     |     |    |   1 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit  |  44,8 | 48,0 |  94,7 |  66,5 |  0,6 |  0,0 | 254,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    |    |    |     |     |    | -0,7 |  -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin   |   1 | 337,1 |  278,1 |  77,2 | 35,1 | 260,1 |   2 |
| varat     | 910,9 |    |     |     |    |    | 898,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin   |  5,2 |  1,0 |   9,0 |   0,0 |  2,8 | 70,5 |  88,5 |
| velat     |    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Tuloslaskelmatiedot, maantieteellinen jako
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     1-12/2008 |     1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |       170,0 |       158,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |       234,9 |       175,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                |      2 343,1 |      2 301,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Suomi              |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |       38,1 |        37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |       80,6 |        11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                |       321,8 |       224,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue              |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |       16,2 |        14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |       187,1 |        67,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                |       501,9 |       372,4 |
--------------------------------------------------------------------------------Sijoituskiinteistöt
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-12/2008 |   1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden   |    2 534,9 |    2 455,1 |
| alussa                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt         |     210,6 |     115,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin   |     275,0 |     138,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt          |     -82,8 |    -277,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin             |      1,3 |      4,2 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellisista  |        |        |
| käyttöomaisuushyödykkeistä          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot vaihto-omaisuuskiinteistöistä    |     14,7 |      7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                 |     -2,5 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta |     -43,7 |     92,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden   |    2 907,5 |    2 534,9 |
| lopussa                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset

City-Center -projektin rakennusvaihe, keskustan huoltotunneliin liittyvien
maanalaisten huoltotilojen rakentaminen, eteni suunnitelmien mukaisesti.
Seuraava vaihe, mikä käsittää toimistorakennuksen, 3. kerroksen liiketilojen ja
kauppakeskuksen valoaulan rakentamisen, on yhteisellä päätöksellä vuokralaisen
kanssa päätetty siirtää alkamaan aikaisintaan loppuvuodesta 2009. Tästä syystä
City-Centerin uudistustyön arvioidaan nyt valmistuvan vuonna 2012 ja sen
kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa. Sponda jatkaa
edelleen maanalaisia töitä vuonna 2009.

Sponda tiedotti 20.12.2007 ostaneensa Ylöjärvellä rakenteilla olevan
Elovainio-kauppakeskuksen n. 62 milj. eurolla. Kohteella on rakennusaikainen
rahoitus, jonka Sponda on järjestellyt uudelleen. Kohde maksetaan rakennuksen
valmistuttua, huhtikuussa 2009, jolloin myös määräytyy kiinteistön lopullinen
kauppahinta. Kauppakeskuksessa on vuokrattavaa liiketilaa noin 24 500
neliömetriä ja paikoitustilaa 850 autolle. Kiinteistö ostetaan täyteen
vuokrattuna, ja päävuokralaiseksi tulee K-citymarket.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.12.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa         |     15,7 |     19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                   |     0,8 |      2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                  |     0,0 |     -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituskiinteistöihin            |     -1,3 |     -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                 |     -0,1 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot              |     -0,6 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa         |     14,5 |     15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Vaihto-omaisuuskiinteistöt
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.12.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa         |     37,2 |     231,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset           |     -4,5 |    -186,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin        |     -3,1 |     -7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa         |     29,5 |     37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Velkomusvaatimus

Helsingin hovioikeus velvoitti 19.1.2009 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj. euroa
korkoa sekä viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Päätös on lainvoimainen,
ellei asiasta valiteta 20.3.2009 mennessä.

Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj. euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin
vuoden 2006 tilinpäätöksessä, joten päätöksellä ei ole Spondalle
tulosvaikutusta. Vuonna 2007 korkokuluvarausta kirjattiin 0,6 milj. euroa ja
vuonna 2008 0,1 milj. euroa, jolloin varauksen kokonaismäärä on 8,3 milj. euroa
31.12.2008.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi annettu       |  31.12.2008 |  31.12.2007 |
| kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus annettu   |     50,3 |     12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset             |     109,2 |     81,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo    |     17,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset              |     57,6 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä              |     183,8 |     81,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut           |  31.12.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut                |     44,6 |     28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset             |      3,0 |      2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset              |      7,3 |      7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset            |      0,9 |      1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |     55,8 |     39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset              |  31.12.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo |     915,0 |     660,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo      |     -27,0 |     10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo   |     187,5 |     557,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo    |      1,0 |     14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo         |       - |     50,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo          |       - |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, nimellisarvo       |      5,1 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, käypä arvo        |      0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 10-12/08 | 10-12/07 | 1-12/08 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e          |   0,07 |   0,16 |   0,24 |   1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |     |     |    32 |    32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %     |     |     |   181 |   175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen omapääoma,    |     |     |   7,86 |   8,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta/osake, |   0,29 |   0,22 |   0,78 |   0,81 |
| e                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen       |     |     |   9,64 |  10,04 |
| nettovarallisuus, e       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | = |    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille    |
|             |  |    | kuuluva tilikauden tulos        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien    |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu    |
|             |  |    | keskiarvo               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | = | 100 x | Oma pääoma               |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Taseen loppusumma - saadut ennakot   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, | = | 100 x | Korolliset nettorahoitusvelat     |
| %            |  |    |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Oma pääoma               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
| pääoma,        |  |    | oma pääoma               |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Muun oman pääoman rahasto      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä   |
|             |  |    | tilinpäätöspäivänä           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      | = |    | Liikevoitto              |
| kassavirta/osake,   |  |    |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon    |
|             |  |    | arvostamisesta             |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Liikearvon kohdistus         |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Hallinnon poistot          |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Varausten muutokset        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset        |
|             |  |    | rahoitustuotot ja -kulut        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset verot     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Muut erät             |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien    |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu    |
|             |  |    | keskiarvo               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,        | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
| osakekohtainen netto-  |  |    | oma pääoma               |
--------------------------------------------------------------------------------
| varallisuus,      |  |    | - Muun oman pääoman rahasto      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Kiinteistöjen käypään arvoon     |
|             |  |    | arvostamisesta ja poistoerosta     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    |  syntynyt laskennallinen verovelka  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kiinteistöjen laskennallisesta    |
|             |  |    | verovelasta syntynyt goodwill-arvo   |
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä   |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat järjestelmät:

Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 23,9 milj.euroa vuonna 2008
(2007: 24,9 milj.euroa).

Johdon työsuhde-etuudet

--------------------------------------------------------------------------------
|                         | 31.12.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet  |     2,3 |     2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet            |     0,3 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |     2,5 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda ilmoitti 19.12.2008 allekirjoittaneensa sopimuksen kolmen
logistiikkakiinteistön myynnistä yhteensä noin 16,3 miljoonalla eurolla Sponda
Fund II -kiinteistörahastolle. Kauppa toteutui lopullisesti 9.1.2009. Myytävät
kiinteistöt sijaitsevat Kuusankoskella, Mikkelissä ja Oulussa.

Helsingin hovioikeus velvoitti 19.1.2009 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj. euroa
korkoa sekä viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Päätös on lainvoimainen,
ellei asiasta valiteta 20.3.2009 mennessä.

Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj. euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin
vuoden 2006 tilinpäätöksessä, joten päätöksellä ei ole Spondalle
tulosvaikutusta. Vuonna 2007 korkokuluvarausta kirjattiin 0,6 milj. euroa ja
vuonna 2008 0,1 milj. euroa, jolloin varauksen kokonaismäärä on 8,3 milj. euroa
31.12.2008.

  Liitteet:
  tilinpäätös 2008_fi.pdf