• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007

Sponda Oyj:n TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007

Julkaisupäivä:5.2.2008luokka:

Sponda Oyj    
Tilinpäätöstiedote 
5.2.2008, klo 8.30Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2007

Sponda-konsernin liikevaihto oli 1.1.-31.12.2007 211,0 (31.12.2006: 116,9) milj.
euroa. Yhtiön nettotuotot kiinteistöjen ylläpitokulujen jälkeen olivat 152,8
(87,1) milj. euroa. Liikevoitto, sisältäen kiinteistöjen positiivista
arvonmuutosta 92,9 milj. euroa, kasvoi 256,7 (103,9) milj. euroon. Spondan
kiinteistösalkun taloudellinen vuokrausaste parani 91,2 (88,8) %:iin.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema lyhyesti 1.1.-31.12.2007 (vertailukausi
1.1.-31.12.2006):

Liikevaihto kasvoi 211,0 (116,9) milj. euroon.
Nettotuotot olivat 152,8 (87,1) milj. euroa.
Liikevoitto nousi 256,7 (103,9) milj. euroon. Luvussa on mukana kiinteistökannan
voitto käypään arvoon arvostamisesta, 92,9 milj. euroa.
Vuoden 2007 tulos verojen jälkeen oli 136,6 (48,3) milj. euroa.
Tulos/osake oli 1,27 (0,61) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,81 (0,56) euroa.
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli yhteensä 2 534,9 (2 455,1) milj. euroa.
Nettovarallisuus/osake oli 8,40 (7,45) euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake oli 10,04 (9,57) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste nousi 91,2 %:iin.
Hallitus ehdottaa osingoksi 0,50 euroa/osake.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.10.-31.12.2007 lyhyesti (vertailukausi
1.10.-31.12.2006):

Liikevaihto nousi 53,6 (37,1) milj. euroon.
Nettotuotot olivat 39,1 (26,2) milj. euroa.
Liikevoitto kasvoi 41,5 (30,8) milj. euroon sisältäen kiinteistökannan
arvonnousua 0,5 milj. euroa.
Loka-joulukuun tulos oli 18,0 (10,6) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,16 (0,13) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,22 (0,17) euroa.

Konsernin tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 10-12/07 | 10-12/06 |  1-12/07 |  1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, % |      |     |   91,2 |   88,8* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me        |   53,6 |   37,1 |   211,0 |   116,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me        |   39,1 |   26,2 |   152,8 |   87,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me        |   41,5 |   30,8 |   256,7 |   103,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e        |   0,16 |   0,13 |   1,27 |   0,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen         |   0,22 |   0,17 |   0,81 |   0,56 |
| kassavirta/osake, e**     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen        |      |     |   8,40 |   7,45 |
| nettovarallisuus, e      |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA osakekohtainen      |      |     |   10,04 |   9,57 |
| nettovarallisuus, e      |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %      |      |     |    32 |    20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   |      |     |    175 |    334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, e        |      |     |  0,50*** |   0,40 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Luku on Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa
**Operatiivinen kassavirta sisältää kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot
*** Hallituksen esitys

Toimitusjohtaja Kari Inkinen

"Vuosi 2007 oli Spondalle menestyksekäs. Spondan ja Kapiteelin integraatio
saatiin päätökseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tässä henkilöstön
aktiivisuudella oli erittäin suuri merkitys.

Vuokraustoiminta jatkui vilkkaana ja taloudellinen vuokrausaste parani vuoden
jokaisella neljänneksellä. Vuoden 2007 lopussa se oli 91,2 % josta voimme olla
erityisen ylpeitä.

Osakemarkkinoiden epävakaisuus vaikutti muiden yhtiöiden ohella myös Spondan
osakekurssiin negatiivisesti. Yhtiön toiminta ja tulos ovat kuitenkin
kehittyneet positiivisesti, ja kaikkien Spondan liiketoimintayksiköiden
kannattavuus oli hyvä. Sponda jatkaa toteuttamaansa kasvustrategiaa aktiivisella
kiinteistökehittämisellä ja kiinteistösijoitusten kasvattamisella Venäjällä.
Vuoden 2008 lopussa valmistuu useita kiinteistökehityshankkeita, joista
ennakkoon on suurin osa jo vuokrattu."

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2008 Spondan nettovuokratuottojen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta.
Arvio perustuu sekä keskivuokrien että taloudellisen vuokrausasteen paranemiseen
vuonna 2007. Lisäksi vuonna 2008 taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan hieman
paranevan vuoden 2007 lopun tilanteesta.

Osakekohtainen tulos paranee vuonna 2008 verrattuna vuoden 2007 osakekohtaiseen
tulokseen, kun luvuista eliminoidaan toteutuneet käyvän arvon muutokset. Vuonna
2008 kiinteistökehitykseen sitoutuu noin 150 milj. euroa pääomaa. Yhdessä
mahdollisen rahoituskustannusten nousun kanssa tämä vaikuttaa siihen, että
osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, joka sisältää kiinteistöjen
myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan olevan hieman alle vuoden 2007
vertailuluvun.

Toimintaympäristö

Vuosi 2007 oli Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla jälleen vilkas.
Kiinteistötalouden instituutti ry:n mukaan viime vuoden investointivolyymi oli
lähes 6 miljardia euroa. Sijoituksista noin 65 % tuli kansainvälisiltä
sijoittajilta. Yhdysvaltojen subprime-lainoista alkanut rahamarkkinoiden kriisi
on vaikuttanut kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin kiinteistöjen hintoja
laskevasti. Suomessa toteutuneiden kiinteistökauppojen perusteella voidaan
arvioida, että Helsingin ydinkeskustassa sekä muilla Helsingin parhailla
paikoilla sijaitsevista toimistokiinteistöistä käydään edelleen kauppaa kevään
korkeilla hintatasoilla. Näiden alueiden ulkopuolella on havaittavissa paineita
hintojen maltilliseen laskuun.

Vuokrauskysyntä oli toimistomarkkinoilla hyvä. Vuoden 2007 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla toimistotilojen vajaakäyttö nousi pääkaupunkiseudulla hieman
edellisvuodesta johtuen nk. vanhemman kiinteistökannan tyhjenemisestä Helsingin
keskustan ulkopuolella. Vuokratasot nousivat noin 5 % vuonna 2007, ja Helsingin
ydinkeskustassa nousu oli hieman voimakkaampaa.

Liiketilojen vajaakäyttö oli alhainen vuonna 2007. Vuoden aikana valmistui
useita liiketiloja, ja vuonna 2008 niitä valmistuu lisää sekä
pääkaupunkiseudulle että muualle Suomeen. Liiketilojen markkinavuokrissa oli
lievää nousua.

Pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöissä vajaakäyttö oli alhaisella tasolla.
Uusia tiloja rakennetaan etenkin Vuosaaren sataman kuljetusreittien varrelle.
Tämä lisää paljon kaivattua uudenaikaista logistiikkatilaa. Markkinavuokrat
nousivat edellisvuodesta, mikä osin johtuu uusien kiinteistöjen korkeammasta
vuokratasosta.

Liiketoiminta 1.1.-31.12.2007

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääosin
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot jaetaan viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö,
Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä ja Baltia.


Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat vuonna 2007 152,8 (31.12.2006:
87,1) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 74 %,
logistiikkatilojen 16 %, Kiinteistörahastot-yksikön 6 %, Venäjä ja Baltia
-yksikön 1 %. Muita nettotuottoja, sisältäen tytäryhtiö Ovenian tuotot, oli 3 %.
Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste parani edelleen ja jakaantui
kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti (31.12.2006
vuokrausaste on Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa):

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi  | 31.12.07 | 30.9.07 | 30.6.07 | 31.3.07 | 31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimistot ja     |   91,0 |   90,0 |   89,7 |  89,3 |   88,8 |
| liiketilat, %     |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %    |   91,9 |   91,0 |   89,5 |  89,0 |   88,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia   |   100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, |   91,2 |   90,3 |   89,8 |  89,3 |   88,8 |
| %           |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue | 31.12.07 | 30.9.07 | 30.6.07 | 31.3.07 | 31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin       |   90,6 |   90,2 |   88,3 |  86,7 |   89,7 |
| kantakaupunki, %   |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %  |   90,2 |   88,6 |   89,3 |  89,1 |   87,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkis.     |   90,6 |   89,5 |   88,2 |  87,7 |   87,1 |
| logistiikka, %    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue, %      |   96,9 |   96,6 |   96,7 |  98,0 |   93,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, |   91,2 |   90,3 |   89,8 |  89,3 |   88,8 |
| %           |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 31.12.2007 oli 797
(31.12.2006: 896) milj. euroa ja koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto
oli 4,4 (4,0) vuotta. Tulevan kassavirran muutos johtuu maaliskuun 2007 lopulla
myydystä 400 milj. euron kiinteistösalkusta. Toimisto- ja liiketilojen
vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,8 vuotta ja logistiikkatilojen 2,5
vuotta. Loka-joulukuussa 2007 solmittiin uusia sopimuksia yhteensä 145 kpl (85
000 m²). Vastaavalla ajanjaksolla päättyneitä sopimuksia oli 99 kpl (31 700 m²).
Kiinteistökannan vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                 7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 31.12.2007 yhteensä 205 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,3 miljoonaa neliömetriä. Tästä noin 67 % on
toimisto- ja liiketilaa ja 33 % logistiikkatilaa.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan jatkossa vähintään kaksi
kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Tammi-joulukuussa 2007 Spondan sijoituskiinteistöjen voitto käypään arvoon
arvostamisesta oli 92,9 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden
päättyessä 2 534,9 (31.12.2006: 2 455,1) milj. euroa.

Loka-joulukuussa Spondan sijoituskiinteistöjen voitto käypään arvoon
arvostamisesta oli 0,5 milj. euroa. Spondan kiinteistökannan arvioi vuoden
viimeisellä neljänneksellä Catella Property Oy.

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan        | Konserni | Toimistot | Logistii | Kiintei | Venäjä/ |
| sijoituskiinteistöt  | yhteensä | ja    | kka   | stö-keh | Baltia |
| 1.1.-31.12.2007    |     | liiketila |     | itys  |     |
|            |     | t     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot      |  190,5 |   154,4 |   32,0 |   2,2 |   1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut     |  -51,0 |   -40,6 |   -7,8 |  -2,2 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot   |  139,5 |   113,8 |   24,2 |   0,0 |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt  | 2 455,1 |  2 023,9 |  245,6 |  174,9 |  10,7 |
| 1.1.2007        |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2007     |  115,1 |   27,3 |   39,7 |   0,3 |  47,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      |  138,9 |   17,5 |   8,3 |  94,4 |  18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot      |   9,9 |    6,2 |   12,3 |  -8,6 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2007      |  -277,0 |  -263,7 |   -1,8 |  -11,5 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos  |   92,9 |   72,7 |   23,5 |  -3,3 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt  | 2 534,9 |  1 883,9 |  327,6 |  246,2 |  77,2 |
| 31.12.2007       |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos % |  3,8 % |   3,6 % |  9,6 % |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen       |  6,2 % |   5,9 % |  8,4 % |     | 10,4 % |
| nettovuokratuotto /  |     |      |     |     |     |
| sijoituskiinteistöt  |     |      |     |     |     |
| 31.12.2007 *)     |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon      |     | 5,0-8,0  | 7,0-7,75 |     |     |
| laskennassa käytetyt  |     |      |     |     |     |
| tuottovaatimus-%    |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu       | 6,4 %  |      |     |     |     |
| keskimääräinen     |     |      |     |     |     |
| tuottovaatimus-% koko |     |      |     |     |     |
| portfoliolle      |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Poislukien kiinteistökehitys


Investoinnit ja divestoinnit

Tammi-joulukuussa 2007 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 115,1 milj.
eurolla, josta viimeisen vuosineljänneksen aikana 91,4 milj. eurolla. Vuoden
2007 aikana Sponda myi sijoituskiinteistöjä 277,0 milj. eurolla. Viimeisellä
neljänneksellä ei myyty kiinteistöjä.

Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon vuonna 2007 olivat
20,7 milj. euroa, josta viimeisen vuosineljänneksen osuus oli 6,2 milj. euroa.
Kiinteistökehitykseen investoitiin koko vuoden aikana 118,2 milj. euroa, jotka
kohdistuivat Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön ja
Vuosaaren sataman logistiikkakeskuksen rakennuttamiseen, Itäkeskuksen
liiketilaan sekä Ruoholahden ja Sörnäisten toimistokiinteistöön.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -yksikön taloudellinen vuokrausaste parani
edelleen, ja oli 91,0 (31.12.2006: 88,8) %. Positiivinen kehitys näkyi
erityisesti Helsingin ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevissa
toimistokiinteistöissä.

Kiinteistöjen käypä arvo oli 31.12.2007 1 883,9 milj. euroa. Voitto käypään
arvoon arvostamisesta vuoden 2007 alusta oli 72,7 milj. euroa. Kiinteistösalkun
vuokrattava pinta-ala oli noin 880 000 m², josta toimistokiinteistöjen osuus oli
arviolta 75 % ja liiketilakiinteistöjen osuus 25 %. Yksikön liikevaihto,
nettovuokratuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimistot ja liiketilat, |  10-12/07 |  10-12/06 |  1-12/07 |  1-12/06 |
| Me            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |    37,4 |    27,9 |   154,4 |    84,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot       |    28,3 |    20,2 |   113,8 |    63,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |    26,5 |    29,7 |   197,4 |    78,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuonna 2007 Sponda osti toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 27,3 milj. eurolla,
josta viimeisellä neljänneksellä 17,6 milj. eurolla. Lisäksi Sponda osti
Ylöjärveltä rakenteilla olevan Elovainion kauppakeskuksen. Sen kauppahinta, 62
milj. euroa, maksetaan kiinteistön valmistuttua keväällä 2009.

Kiinteistöjä ei myyty viimeisellä vuosineljänneksellä. Investoinnit ylläpitoon
olivat vuoden loppuun mennessä 17,5 milj. euroa, josta viimeisen
vuosineljänneksen osuus oli 4,5 milj. euroa.

Logistiikkakiinteistöt

Logistiikkakiinteistöt-yksikön taloudellinen vuokrausaste parani ja oli
31.12.2007 91,9 (31.12.2006: 88,6) %. Kiinteistöjen käypä arvo oli 327,6 milj.
euroa, ja voitto käypään arvoon arvostamisesta vuoden 2007 alusta oli 23,5 milj.
euroa. Kiinteistösalkun vuokrattava pinta-ala oli noin 440 000 m².
Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto olivat
seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, Me    |  10-12/07 |  10-12/06 |  1-12/07 |   1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |    9,2 |    6,6 |    32,0 |     28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot      |    7,3 |    4,7 |    24,2 |     22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |    6,5 |    0,0 |    47,0 |     24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuonna 2007 Sponda osti logistiikkakiinteistöjä 39,7 milj. eurolla, josta
viimeisellä neljänneksellä 30,3 milj. eurolla mm. osoitteesta Tulppatie 1,
Helsinki. Kaudella ei myyty kiinteistöjä.

Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat vuoden 2007 lopussa 3,2 milj.
euroa, josta viimeisen vuosineljänneksen aikana investoitiin 0,6 milj. euroa.

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli vuoden 2007 lopussa 246,2 milj.
euroa. Tästä käyttämättömän maa-alueen osuus oli noin 100 milj. euroa ja loput,
146,2 milj. euroa, oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin.
Vuoden aikana kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 94,7
milj. euroa, josta loka-joulukuussa 36,2 milj. euroa.

Sponda myi asuntotuotantoon suunnitellun tontin Helsingin Itäkeskuksen alueelta
noin 13 milj. eurolla marraskuussa 2007. Tontilla on rakennusoikeutta noin 25
000 neliömetriä ja se sijaitsee Vanhanlinnantiellä samassa korttelissa, jolle
Sponda rakentaa HOK-Elannon uutta Prisma-kauppakeskusta. Sponda kirjasi kaupasta
n. 8,5 milj. euron myyntivoiton.
City-Center -projektin vaihe, joka käsittää
mm. Kaivokadun katutason ja asematunnelin tilojen rakentamisen, on käynnissä ja
sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 keväällä. Vaiheen harjannostajaiset
vietettiin tammikuussa 2008. Seuraava rakennusvaihe, keskustan huoltotunneliin
liittyvien maanalaisten huoltotilojen rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 2008.
City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2011 ja sen
kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa.

Vuosaaren sataman logistiikka-alue ja porttirakennus nousivat harjakorkeuteensa
tammikuussa 2008. Kiinteistöistä on hankkeen tässä vaiheessa vuokrattu
odotetusti noin neljäsosa. Pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin osalta
rakentaminen alkoi suunnitellusti vuoden 2008 alussa. Hankkeen
kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa josta ensimmäisen, vuoden 2008
lopussa valmistuvan, vaiheen osuus on 100 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa
vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien omistamiensa kohteiden
rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen alkoi
keväällä 2007 ja projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Kiinteistön sisätiloja
päästään rakentamaan keväällä 2008. Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin
56 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 21 500 m². Kohde on kokonaan
vuokrattu HOK Elannolle. Rakennus valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä.

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalon
rakentaminen etenee suunnitellusti. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa
ja vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennus on lähes kokonaan vuokrattu,
ja se valmistuu syksyllä 2008. Kiinteistön päävuokralaisina ovat Altia ja
Diacor.

Sponda aloitti toimistorakennuksen rakentamisen Helsingin Sörnäisiin
osoitteeseen Lautatarhankatu 2. Kohteesta on vuokrattu 51 %, ja sen
päävuokralaiseksi tulee Tradeka, jonka pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin.
Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava
pinta-ala on noin 9 200 m². Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna 2008.

Sponda ja Sponda Kiinteistöt (ent. Kapiteeli) valittiin huhtikuussa 2006
Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeiden toteuttajiksi. Sponda suunnittelee alueelle 48 000 m²:n
kauppakeskusta, jonka kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj.
euroa. Kohteen suunnittelu on meneillään, ja rakentamisen arvioidaan alkavan
syksyllä 2008.

Vaasan kaupunginhallitus valitsi lokakuussa 2007 Spondan kumppanikseen
jatkokehittämään Vaasan käytöstä poistuvan linja-autoaseman paikalle kaavailtua
kauppakeskusta. Tavoitteena on, että Sponda ja Vaasan kaupunki suunnittelevat ja
kaavoittavat yhteistyössä tontin kauppakeskusta varten. Kaavoitusprosessin
jälkeen Sponda ja kaupunki sopivat kaavoitettavan tontin kaupasta. Tontille
tavoitellaan n. 40 000 m²:n rakennusoikeutta sekä lisäksi noin 1 000
autopaikkaa. Kauppakeskus valmistuu aikaisintaan vuonna 2010.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kahdessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa
ja Sponda Kiinteistörahasto I Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen että niiden
hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistörahastot, Me |  10-12/07 |  10-12/06 |  1-12/07 |   1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |    6,8 |    1,9 |    14,5 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot      |    5,2 |    0,7 |    10,0 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |    4,5 |    1,1 |    6,8 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Vuoden 2007
loppuun mennessä rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 109 milj. euroa.

Sponda Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Katsauskauden
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 190 milj. euroa ja
rahaston tavoitekoko on 200 milj. euroa. Tavoitekoko saavutetaan vuoden 2008
alussa.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 300 milj. euroa, manageerauksesta.

Venäjä ja Baltia

Sponda etsii aktiivisesti kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityskohteita
Venäjän ja Baltian markkinoilta. Vuoden 2007 lopussa Spondan kiinteistösalkun
arvo oli noin 77 milj. euroa sisältäen toimisto- ja logistiikkakiinteistöt sekä
46 ha:n maa-alueen Pietarissa. Lisäksi Sponda omistaa 20 ha:n tontin Moskovan
läänissä. Vuoden 2007 liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia, Me  |  10-12/07 |  10-12/06 |  1-12/07 |   1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |    0,6 |    0,0 |    1,9 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot      |    0,5 |    0,0 |    1,5 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |    0,0 |    0,0 |    -0,4 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda osti rakenteilla olevan toimistokiinteistön 47,5 milj. dollarilla
Moskovan kaupungin keskustasta lokakuussa 2007. Kiinteistössä on vuokrattavaa
toimistotilaa yhteensä 3 025 m² ja parkkitilaa 54 autolle. Sponda käy alustavia
vuokrausneuvotteluja eri tahojen kanssa. Kiinteistö on käyttövalmis keväällä
2008.

Lokakuussa Sponda osti toimistokiinteistön 11,5 miljoonalla dollarilla
Pietarista osoitteessa Kaluzhskij pereulok 3. Kiinteistössä on vuokrattavaa
toimistotilaa yhteensä 2 730 m² ja parkkitilaa 27 autolle. Kiinteistö on täyteen
vuokrattu.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli 31.12.2007 211,5 (31.12.2006: 45,4)
milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -19,0 (-1 020,9) ja rahoituksen
nettorahavirta oli -188,7 (998,3) milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskauden aikana -72,3 (-38,5) milj. euroa.
Vuoden 2007 luku sisältää korkokuluvarauksia 0,6 milj. euroa liittyen Sampo
Pankin velkomusvaatimukseen. Spondan omavaraisuusaste oli 31.12.2007 32
(31.12.2006: 20) % ja nettovelkaantumisaste 175 (334) %. Korollinen vieras
pääoma oli 1 662,7 (2 005,6) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika
oli 2,6 (1,7) vuotta ja keskikorko 4,6 (4,6) %. Kiinteäkorkoisten ja
korkosuojattujen lainojen osuus oli 65 %. Koko velkapääoman
korkosidonnaisuusaika oli 2,6 (1,7) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate
oli 2,0 (2,5).

Vuoden 2007 lopussa Sponda-konsernin lainasalkku muodostui yhteensä 650 milj.
euron syndikoiduista lainoista, 396 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 312
milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 306 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä luottolimiittejä 158 milj.
euroa. Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja 12 milj. euroa eli 0,4 %
yhtiön taseesta.

Sponda Oyj allekirjoitti Bank DnB NORD A/S:n kanssa sopimuksen 5-vuotisesta 100
milj. euron luotosta marraskuussa 2007. Lainalla jälleenrahoitettiin yhtiön
lainaportfoliota, ja se korvasi vuosina 2002 ja 2003 nostetut luotot. Lainan
marginaali allekirjoitushetkellä oli 0,425 % yli Euriborin.

Henkilöstö ja hallinto

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli
vuoden 2006 vastaavaan kauteen verrattuna 217 (63) henkilöä, joista emoyhtiö
Sponda Oyj:n palveluksessa oli 126 (57) henkilöä ja tytäryhtiö Ovenia Oy:n
palveluksessa 85. Sponda-konsernin palveluksessa oli 31.12.2007 yhteensä 216
(225) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 120 (58) ja Ovenia
Oy:n palveluksessa oli 90 henkilöä. Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja
Venäjällä.

Vuonna 2007 Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat 25,9 (31.12.2006: 11,9)
milj. euroa. Tästä 21,2 milj. euroa oli emoyhtiö Spondan ja 4,7 milj. euroa
tytäryhtiö Ovenian kuluja. Kasvu johtui pääosin yhtiön henkilömäärän kasvusta
Kapiteelin hankinnan seurauksena.

Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on
sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen
osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006.
Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen
operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla
hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä
kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.

Konsernirakenne

Sponda lisäsi omistusosuuttaan kiinteistökohteiden johtamisen palveluita
tuottavassa Ovenia Oy:ssä 51 %:sta 70 %:iin elokuussa 2007. Laajentaakseen
Ovenian omistuspohjaa, Sponda vähensi omistusosuuttaan 70 %:sta 55 %:iin
joulukuussa 2007.

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy)ja Sponda Kiinteistöt Oy:n 55 prosenttia omistamasta
tytäryhtiö Ovenia Oy:stä sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda
Oyj tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluu Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy.

Spondan osake

Marraskuussa 2007 Sponda siirtyi Pohjoismaisen Pörssin luokituksessa suurista
yrityksistä keskisuuriin yrityksiin yhtiön osakekannan markkina-arvon
perusteella.

Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 5.1.2007 hallituksen päättämään
enintään 250 milj. euron maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella
liikkeeseen laskettiin uusia osakkeita 31 722 910 kappaletta merkintähintaan
7,80 euroa osakkeelta. Osakeannin perusteella tehtävän osakepääoman korotuksen
seurauksena Spondan osakepääoma nousi 111 030 185 euroon ja osakkeiden lukumäärä
111 030 185 osakkeeseen. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttivat täyteen
osinkoon vuodelta 2006 ja tuottivat muut osakkeenomistajan oikeudet Spondassa
siitä lähtien, kun osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 9.2.2007.

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-joulukuussa 2007 oli 10,55 euroa.
Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 13,29 euroa ja alin 7,40
euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-joulukuussa 95 miljoonaa kappaletta 1 007
milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 28.12.2007 oli 8,17 euroa, ja yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli 907 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2007 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Loka-joulukuussa 2007 Sponda teki liputusilmoituksen seuraavasti:
18.10.2007: Cohen Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat
4,959 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Katsauskauden päättyessä 31.12.2007 Spondan omistus jakautui seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen valtio                | 38 065 498 |       34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut julkisyhteisöt             |  2 925 190 |       2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 60 611 066 |       54,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                |  6 455 563 |       5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  1 391 122 |       1,3 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             |   912 796 |       0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |   596 179 |       0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |   72 771 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 111 030 185 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Hallitus ja tilintarkastajat

Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri
Pynnä, Lauri Ratia, Arja Talma ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on
Lauri Ratia ja varapuheenjohtaja on Jarmo Väisänen. Kaikki hallituksen jäsenet
ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta ovat riippumattomia
merkittävistä osakkeenomistajista.

Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena
Hankonen. Varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö.
Hallituksen valiokunnat
Hallitus perusti 4.4.2007 kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta
valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat
tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Arja Talma ja jäseninä Tuula
Entelä sekä Timo Korvenpää. Rakenne- sekä palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat
puheenjohtajana Lauri Ratia ja jäseninä Jarmo Väisänen sekä Harri Pynnä.
Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja
treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kahdeksan henkilöä.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Osakkenomistajien nimitysvaliokunta valmisteli ehdotuksen hallituksen
kokoonpanoksi ja hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. Jäsenet edustivat
yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka 1.11.2007 olivat:

Suomen valtio, 34,3 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan Pekka Timonen,
Valtion eläkerahasto, 0,6 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan Eino Keinänen,
ja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 0,4 % osakkeista ja äänistä,
edustajanaan Esko Torsti.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle 19.3.2008, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi jäsentä, ja jäseniksi valittaisiin
nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia ja Arja Talma
sekä uusina jäseninä Klaus Cawén ja Erkki Virtanen.

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen.
Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille vuonna 2008 maksettavaksi
(suluissa vuoden 2007 maksettu palkkio):

- puheenjohtajalle kuukausipalkkio 5 000 (5 000) euroa/kk
- varapuheenjohtajalle kuukausipalkkio 3 000 (3 000) euroa/kk
- jäsenelle kuukausipalkkio 2 600 (2 600) euroa/kk
- kokouspalkkio 600 (500) euroa/kokous/henkilö.

Velkomusvaatimus

Helsingin käräjäoikeus velvoitti 11.1.2007 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa
korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj jätti Helsingin
hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2007. Sampo
Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden
2006 tilinpäätöksessä. Vuodelle 2007 on kirjattu kuluksi ja varauksiin 0,6 milj.
euroa.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta.
Verotuksen
oikaisulautakunta on muuttanut verottajan Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent.
Kapiteeli Oy) vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä.
Veroasiamiehellä on valitusoikeus vuoden 2008 loppuun mennessä. Mikäli
oikaisulautakunnan päätös jää lainvoimaiseksi, on yhtiöllä käytettävissään
vahvistettuja tappioita verovuosilta 1996 - 1999 yhteensä noin 558 milj. euroa.
Ratkaisulla ei ole vaikutusta Spondan vuoden 2007 tulokseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda laski omistusosuuttaan kiinteistökohteiden
johtamisen palveluita tuottavassa Ovenia Oy:ssä 55 prosentista 45 prosenttiin.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2008 Spondan nettovuokratuottojen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta.
Arvio perustuu sekä keskivuokrien että taloudellisen vuokrausasteen paranemiseen
vuonna 2007. Lisäksi vuonna 2008 taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan hieman
paranevan vuoden 2007 lopun tilanteesta.

Osakekohtainen tulos paranee vuonna 2008 verrattuna vuoden 2007 osakekohtaiseen
tulokseen, kun luvuista eliminoidaan toteutuneet käyvän arvon muutokset. Vuonna
2008 kiinteistökehitykseen sitoutuu noin 150 milj. euroa pääomaa. Yhdessä
mahdollisten rahoituskustannusten nousun kanssa tämä vaikuttaa siihen että
osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, joka sisältää kiinteistöjen
myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan olevan hieman alle vuoden 2007
vertailuluvun.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kiinteistösijoitusalalla tunnistettuja riskejä ovat mm. kiinteistömarkkinoihin,
kiinteistösijoituksiin ja investointeihin liittyvät riskit, jotka toteutuessaan
voisivat vaikuttaa Spondankin tulokseen heikentävästi. Rakennuskustannusten
nousu ja projektien aikataulujen siirtyminen eteenpäin saattavat lisätä
kiinteistökehitykseen liittyviä kustannuksia. Lisäksi Venäjällä on
lupamenettelyihin liittyviä riskejä, jotka saattavat vaikuttaa
kiinteistökehitysprojektien aikatauluihin.

Rahoitukseen liittyy jälleenrahoitusriski ja lainasopimuksiin korkoriski.
Spondassa jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla,
hajauttamalla rahoituksen lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta
luotettavana velallisena. Vaihtuvakorkoisen rahoituksen korkoriskiä pienennetään
korkojohdannaissopimuksilla. Kasvava ulkomainen liiketoiminta lisää Spondan
valuuttakurssiriskiä.

Spondan operatiivisia riskejä ovat sisäisten prosessien tai järjestelmien
puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä myös mm.
juridiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Operatiivisia riskejä liittyy
esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan sekä ammattitaitoisen henkilöstön
pysyvyyteen.

Yhtiökokous ja osinko

Sponda Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokouspäiväksi 19.3.2008 ja ehdottaa
yhtiökokoukselle osingoksi 0,50 euroa/osake. Hallitus ehdottaa, että osinko
maksetaan 2.4.2008.

5.2.2008
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653 ja
talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh. 020-431 3320 tai 040-540 0741.Jakelu:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on
noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia. Osavuosikatsauksessa
sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä
vuositilinpäätöksessä.


Sponda Oyj

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 10-12/07 | 10-12/06 | 1-12/07 |  1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja       |   47,4 |   36,4 |  193,4 |   115,4 |
|  | käyttökorvaukset      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot         |   0,1 |    - |   0,3 |     - |
|  | rahoitusleasingsopimuksista |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelutuotot sekä     |   6,1 |   0,7 |   17,2 |    1,5 |
|  | rahastojen         |     |     |     |      |
|  | hallinnointipalkkiot ja   |     |     |     |      |
|  | voitto-osuudet       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |               |   53,6 |   37,1 |  211,0 |   116,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut              |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut        |  -13,6 |  -10,7 |  -55,2 |   -29,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelukulut sekä      |     |     |     |      |
|  | rahastojen         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | välittömät kulut      |   -0,9 |   -0,2 |   -2,9 |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |               |  -14,5 |  -10,9 |  -58,1 |   -29,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot           |   39,1 |   26,2 |  152,8 |   87,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen      |   0,0 |   0,0 |   1,2 |     - |
| luovutusvoitot/-tappiot     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon  |   0,5 |   7,1 |   92,9 |   26,2 |
| arvostamisesta         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöjen  |   8,7 |   1,6 |   35,6 |    1,6 |
| luovutusvoitot/-tappiot     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut |   -0,6 |   -0,3 |   -2,0 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut         |   -6,1 |   -4,4 |  -23,9 |   -10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot   |   0,0 |   1,1 |   0,5 |    1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut    |   -0,1 |   -0,5 |   -0,4 |   -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |   41,5 |   30,8 |  256,7 |   103,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot         |   1,2 |   3,6 |   4,4 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |  -17,9 |  -12,5 |  -76,1 |   -34,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus         |   -0,1 |   -7,5 |   -0,6 |   -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut    |  -16,8 |  -16,4 |  -72,3 |   -38,5 |
| yhteensä            |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja       |   24,6 |   14,4 |  184,4 |   65,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten    |   -0,3 |   0,5 |   -0,4 |   -0,4 |
| tilikausien verot        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot      |   -6,4 |   -4,3 |  -47,4 |   -16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä       |   -6,7 |   -3,8 |  -47,7 |   -17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto        |   18,0 |   10,6 |  136,6 |   48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:          |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |   18,0 |   10,6 |  136,5 |   48,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle          |   0,0 |    - |   0,1 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto        |   18,0 |   10,6 |  136,6 |   48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |     |     |     |      |
| kuuluvasta           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitosta laskettu        |     |     |     |      |
| osakekohtainen         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos:             |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen  |     |     |   1,27 |   0,61 |
| tulos,             |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos,     |     |     |   1,27 |   0,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin, milj.  |     |     |     |      |
| kpl               |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton          |     |     |  107,8 |   79,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu           |     |     |  107,8 |   79,3 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  31.12.2007 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt             |    2 534,9 |    2 455,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset kiinteistörahastoihin      |     34,9 |      19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |     15,6 |      19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |     27,5 |      27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |      4,1 |      5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset           |      2,7 |      2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset           |     26,4 |      5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |     56,9 |     110,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |    2 703,2 |    2 645,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt         |     37,2 |     231,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |     130,7 |      39,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |     27,4 |      23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |     195,2 |     294,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    2 898,5 |    2 939,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |     111,0 |      79,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |     159,4 |     159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |      0,7 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto            |      9,8 |      2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto          |      0,6 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   |     209,7 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat            |     441,3 |     349,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     932,6 |     591,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              |      2,2 |      1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |     934,8 |     592,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |    1 056,4 |     658,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |     15,1 |      22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |     212,6 |     218,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |    1 284,0 |     899,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat       |     606,3 |    1 347,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |     73,4 |      99,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |     679,6 |    1 447,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    1 963,7 |    2 346,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |    2 898,5 |    2 939,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |    1 662,7 |    2 005,6 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   |   1-12/2007 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos           |   |     136,5 |      48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut               |   |      27,0 |      29,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos      | 1) |     135,1 |      8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot             |   |      4,5 |      0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot            |   |     -78,4 |     -34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät          |   |     -13,7 |      -6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut/maksetut verot        |   |      0,5 |      -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta    |   |     211,5 |      45,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta       |   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapiteelin hankinta         |   |     -15,1 |     -929,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituskiinteistöihin |   |     -265,2 |     -110,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit kiinteistörahastoihin  |   |     -15,6 |     -19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja     |   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin hyödykkeisiin      |   |      -1,7 |      -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot sijoituskiinteistöistä |   |     277,9 |      37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat           |   |       - |      -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut    |   |      0,7 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta     |   |     -19,0 |    -1 020,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta        |   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut      |   |     239,5 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot    |   |     810,5 |     300,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen       |   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut            |   |     -371,9 |     -250,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot/   |   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut            |   |     -822,2 |     987,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |   |     -44,6 |     -39,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta      |   |     -188,7 |     998,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          |   |      3,8 |      22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa       |   |      23,6 |      0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa       |   |      27,4 |      23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää vaihto-omaisuus-     |   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kiinteistöjen vähennykset     |   |     186,3 |      10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | Osake-p |   Yli | Muunto- | Käyvän |  Uudel- |
| |            |  ääoma | kurssi-r |  erot | arvon |    l |
| |            |     |  ahasto |     | rahast | een-arvo |
| |            |     |     |     |   o |   stus |
| |            |     |     |     |    | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2005   |  79,2 |  158,8 |    - |  -4,2 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan     |     |     |     |  8,5 |     |
| | merkitty määrä     |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan    |     |     |     |  0,1 |     |
| | siirretty määrä    |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun        |     |     |     |  0,2 |     |
| | suojauslaskennan    |     |     |     |    |     |
| | instrumentit      |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys          |     |     |     |    |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan      |     |     |     |  -2,3 |   -0,2 |
| kirjattuihin tai sieltä  |     |     |     |    |     |
| pois siirrettyihin eriin |     |     |     |    |     |
| liittyvät verot      |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan  |     |     |     |  6,5 |   0,6 |
| kirjatut tuotot ja kulut |     |     |     |    |     |
| yhteensä         |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |     |     |     |  6,5 |   0,6 |
| tuotot ja kulut yhteensä |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |   0,1 |   0,7 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006   |  79,3 |  159,5 |    - |  2,3 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |            |     |     |     |   - |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
| |            |     |     |     |    |  pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | Sijoi- |  Kerty- |  Yht. | Vähem- | Yhteensä |
| |            |  tetun |    n |     | mistö |     |
| |            | vapaan |   eet |     |   n |     |
| |            |  oman | voitto-v |     | osuus |     |
| |            | pääoman |   arat |     |    |     |
| |            | rahasto |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2005   |    - |  340,5 |  574,3 |   - |  574,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan     |     |     |   8,5 |    |   8,5 |
| | merkitty määrä     |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan    |     |     |   0,1 |    |   0,1 |
| | siirretty määrä    |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun        |     |     |   0,2 |    |   0,2 |
| | suojauslaskennan    |     |     |     |    |     |
| | instrumentit      |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys          |     |     |   0,8 |    |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan      |     |     |  -2,5 |    |   -2,5 |
| kirjattuihin tai sieltä  |     |     |     |    |     |
| pois siirrettyihin eriin |     |     |     |    |     |
| liittyvät verot      |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan  |     |     |   7,1 |    |   7,1 |
| kirjatut tuotot ja kulut |     |     |     |    |     |
| yhteensä         |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |     |   48,4 |  48,4 |  -0,1 |   48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |     |   48,4 |  55,5 |  -0,1 |   55,4 |
| tuotot ja kulut yhteensä |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys          |     |     |     |  1,9 |   1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |     |  -39,6 |  -39,6 |    |  -39,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |     |     |   0,8 |    |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006   |    - |  349,3 |  591,0 |  1,8 |  592,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman  |     |     |     |    |     |
| muutokset         |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| M            |     |   Yli |     | Käyvän |  Uudel- |
|              |     |     |     |    |    l |
|              |     |     |     |    |   een- |
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | Osake- | kurssi- | Muunto- | arvon | arvostus |
| |            |     |     |     |    |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | pääoma | rahasto |  erot | rahast | rahasto |
| |            |     |     |     |   o |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006   |  79,3 |  159,5 |    - |  2,3 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan     |     |     |     |  9,6 |     |
| | merkitty määrä     |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan    |     |     |     |  0,1 |     |
| | siirretty määrä    |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun        |     |     |     |  0,4 |     |
| | suojauslaskennan    |     |     |     |    |     |
| | instrumentit      |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |     |     |   0,7 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan      |     |     |     |  -2,6 |     |
| kirjattuihin tai sieltä  |     |     |     |    |     |
| pois siirrettyihin eriin |     |     |     |    |     |
| liittyvät verot      |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan  |     |     |   0,7 |  7,5 |     |
| kirjatut tuotot ja kulut |     |     |     |    |     |
| yhteensä         |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |     |     |   0,7 |  7,5 |     |
| tuotot ja kulut yhteensä |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys         |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |  31,7 |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2007   |  111,0 |  159,5 |   0,7 |  9,8 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | Sijoite |     |     |    |     |
| |            |  tun |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | vapaan | Kertynee |     | Vähem- |   Oma |
| |            |  oman |    t |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | pääoman | voitto- |     | mistön |  pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | rahasto |  varat |  Yht. | osuus | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006   |    - |  349,3 |  591,0 |  1,8 |  592,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan     |     |     |   9,6 |    |   9,6 |
| | merkitty määrä     |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan    |     |     |   0,1 |    |   0,1 |
| | siirretty määrä    |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun        |     |     |   0,4 |    |   0,4 |
| | suojauslaskennan    |     |     |     |    |     |
| | instrumentit      |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |     |     |   0,7 |    |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan      |     |     |  -2,6 |    |   -2,6 |
| kirjattuihin tai sieltä  |     |     |     |    |     |
| pois siirrettyihin eriin |     |     |     |    |     |
| liittyvät verot      |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan  |     |     |   8,2 |    |   8,2 |
| kirjatut tuotot ja kulut |     |     |     |    |     |
| yhteensä         |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |     |  136,5 |  136,5 |  0,1 |  136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |     |  136,5 |  146,6 |  0,1 |  146,7 |
| tuotot ja kulut yhteensä |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys          |     |     |    - |  0,5 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |     |  -44,4 |  -44,4 |  -0,2 |  -44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |  209,7 |     |  241,4 |    |  241,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat  |     |   -0,1 |  -0,1 |    |   -0,1 |
| ja maksettavat optiot   |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2007   |  209,7 |  441,3 |  932,6 |  2,2 |  934,8 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Konserni on ottanut 1.1.2007 käyttöön IFRS 7 Rahoitusinstrumentit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin sekä IAS 1 -standardin muutoksen
liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin. Molempien standardien
käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin tulevan tilinpäätöksen liitetiedoissa
esitettäviin tietoihin. Muilta osin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat
samat kuin tilinpäätöksessä 31.12.2006.

Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2007      | Toimi | Logi | Kiint | Venäjä/ | Rahas | Muut | Konse |
|           | stot | stii | eistö | Baltia |  tot |    |  rni |
|           |  ja | kka | kehit |     |    |    | yhtee |
|           | liike |   |  ys |     |    |    |  nsä |
|           | tilat |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 154,4 | 32,0 |  2,2 |   1,9 | 14,5 |  6,0 | 211,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut ja  | -40,6 | -7,8 | -2,2 |  -0,4 | -4,5 | -2,6 | -58,1 |
| rahastojen     |    |   |    |     |    |    |    |
| välittömät kulut  |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot     | 113,8 | 24,2 |  0,0 |   1,5 | 10,0 |  3,4 | 152,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöj | -0,6 | 1,7 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,2 |
| en         |    |   |    |     |    |    |    |
| luovutusvoitot/-tap |    |   |    |     |    |    |    |
| piot        |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiin | 20,7 | 0,0 | 15,4 |   0,0 | -0,5 |  0,0 | 35,6 |
| teistöjen      |    |   |    |     |    |    |    |
| luovutusvoitot/-tap |    |   |    |     |    |    |    |
| piot        |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio    | 72,5 | 23,7 | -3,3 |   0,0 |  0,0 |  0,0 | 92,9 |
| käypään arvoon   |    |   |    |     |    |    |    |
| arvostamisesta   |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja     | -9,0 | -2,6 | -3,2 |  -1,9 | -2,7 | -6,5 | -25,9 |
| markkinointi    |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |  0,0 | 0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,1 |  0,1 |
| tuotot ja kulut   |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 197,4 | 47,0 |  8,9 |  -0,4 |  6,8 | -3,0 | 256,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Toimi | Logi | Kiint | Venäjä/ | Rahas | Muut | Konse |
|           | stot | stii | eistö | Baltia |  tot |    |  rni |
|           |  ja | kka | kehit |     |    |    | yhtee |
|           | liike |   |  ys |     |    |    |  nsä |
|           | tilat |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2006      |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 84,7 | 28,7 |  0,6 |     |  2,7 |  0,2 | 116,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut ja  | -21,6 | -6,5 | -0,3 |     | -1,4 |    | -29,8 |
| rahastojen     |    |   |    |     |    |    |    |
| välittömät kulut  |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot     | 63,1 | 22,2 |  0,3 |     |  1,3 |  0,2 | 87,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöj |    |   |    |     |    |    |    |
| en         |    |   |    |     |    |    |    |
| luovutusvoitot/-tap |    |   |    |     |    |    |    |
| piot        |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiin |  0,2 |   |    |     |  1,4 |    |  1,6 |
| teistöjen      |    |   |    |     |    |    |    |
| luovutusvoitot/-tap |    |   |    |     |    |    |    |
| piot        |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio    | 21,3 | 4,8 |  0,1 |     |    |    | 26,2 |
| käypään arvoon   |    |   |    |     |    |    |    |
| arvostamisesta   |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja     | -6,6 | -2,1 | -0,9 |  -0,8 | -1,5 |    | -11,9 |
| markkinointi    |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |    |   |    |     | -0,1 |  1,0 |  0,9 |
| tuotot ja kulut   |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 78,0 | 24,9 | -0,5 |  -0,8 |  1,1 |  1,2 | 103,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sijoituskiinteistöt

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                      |  31.12.2007 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden   |    2 455,1 |    1 259,7 |
| alussa                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapiteelin hankinta             |        |    1 070,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt         |     115,1 |     94,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin   |     138,9 |     43,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt          |    -277,0 |     -37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin             |      4,2 |     -1,5 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellisista  |        |        |
| käyttöomaisuushyödykkeistä          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot vaihto-omaisuuskiinteistöistä    |      7,6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                 |     -1,9 |      0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta |     92,9 |     26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden   |    2 534,9 |    2 455,1 |
| lopussa                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan
hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Sponda on valinnut
sijoituskiinteistöjensä arvostusmenetelmäksi käyvän arvon menetelmän, jolloin
käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.
Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Koko Spondan
kiinteistökanta arvioitiin vuoden 2007 lopussa Catella Property Oy:n toimesta.

Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset ovat seuraavista kohteista:

City-Center -projektin kehitystyöt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti. Keskustan
huoltotunneliin liittyvien maanalaisten huoltotilojen rakentaminen aloitetaan
alkuvuodesta 2008. City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2011
ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa.

Vuosaaren sataman logistiikka-alue ja porttirakennus nousivat harjakorkeuteensa
tammikuussa 2008. Myös pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin osalta
rakentaminen alkoi suunnitellusti vuoden 2008 alussa. Hankkeen
kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa josta ensimmäisen, vuoden 2008
lopussa valmistuvan, vaiheen osuus on 100 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa
vuoden 2008 marraskuussa.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen alkoi ja
etenee suunnitelman mukaisesti. Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56
milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 21 500 m². Kohde on kokonaan vuokrattu
HOK Elannolle. Rakennus valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä.

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalon
rakentaminen etenee suunnitellusti. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa
ja vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennus on lähes kokonaan vuokrattu,
ja se valmistuu syksyllä 2008.

Sponda aloitti toimistorakennuksen rakentamisen Helsingin Sörnäisiin
osoitteeseen Lautatarhankatu 2. Kohteesta on vuokrattu 51 %. Hankkeen
kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava pinta-ala
on noin 9 200 m². Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna 2008.

Sponda ja Sponda Kiinteistöt (ent. Kapiteeli) valittiin huhtikuussa 2006
Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeiden toteuttajiksi. Sponda suunnittelee alueelle 48 000 m²:n
kauppakeskusta, jonka kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj.
euroa. Kohteen suunnittelu on meneillään, ja rakentamisen arvioidaan alkavan
syksyllä 2008.

Vaasan kaupunginhallitus valitsi lokakuussa 2007 Spondan kumppanikseen
jatkokehittämään Vaasan käytöstä poistuvan linja-autoaseman paikalle kaavailtua
kauppakeskusta. Tavoitteena on, että Sponda ja Vaasan kaupunki suunnittelevat ja
kaavoittavat yhteistyössä tontin kauppakeskusta varten. Kaavoitusprosessin
jälkeen Sponda ja kaupunki sopivat kaavoitettavan tontin kaupasta. Tontille
tavoitellaan n. 40 000 m²:n rakennusoikeutta sekä lisäksi noin 1 000
autopaikkaa. Kauppakeskus valmistuu aikaisintaan vuonna 2010.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                  |  |   31.12.2007 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa     |  |      19,5 |      8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapiteelin hankinta          |  |       - |      5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |  |      1,9 |      4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |  |      -1,8 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/    |  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituskiinteistöihin        |  |      -3,4 |      1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot          |  |      -0,6 |      -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa     |  |      15,6 |      19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vaihto-omaisuuskiinteistöt

Vaihto-omaisuuskiinteistöihin kuuluu 74 kiinteistöä, jotka omistetaan pääasiassa
kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöiden kautta.

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |  31.12.2007 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt kauden alussa  |     231,1 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapiteelin hankinta             |        |     241,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt vaihto-omaisuuskiinteistöt      |    -186,3 |     -10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin       |     -7,6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt kauden lopussa  |     37,2 |     231,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen vaihto-omaisuuskiinteistöjen    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntituotot                |     221,9 |      12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen vaihto-omaisuuskiinteistöjen    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| tasearvo                  |    -186,3 |     -10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöjen        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| luovutusvoitot/-tappiot           |     35,6 |      1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sampo Pankin velkomusvaatimus

Helsingin käräjäoikeus velvoitti 11.1.2007 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa
korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj jätti Helsingin
hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2007. Sampo
Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden
2006 tilinpäätöksessä. Vuodelle 2007 on kirjattu kuluksi ja varauksiin 0,6 milj.
euroa.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta.
Verotuksen
oikaisulautakunta on muuttanut verottajan Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent.
Kapiteeli Oy) vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä.
Veroasiamiehellä on valitusoikeus vuoden 2008 loppuun mennessä. Mikäli
oikaisulautakunnan päätös jää lainvoimaiseksi, on yhtiöllä käytettävissään
vahvistettuja tappioita verovuosilta 1996 - 1999 yhteensä noin 558 milj. euroa.
Ratkaisulla ei ole vaikutusta Spondan vuoden 2007 tulokseen.

Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
Me

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  31.12.2007 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu |     12,1 |      15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset            |     81,9 |       0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo   |      0,0 |      149,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset             |      0,0 |      17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä             |     81,9 |      167,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut          |  31.12.2007 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut               |     28,1 |      22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                |      0,1 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset            |      2,3 |       2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset             |      7,5 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset             |  31.12.2007 |  31.12.2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman       |     660,0 |      541,8 |
| nimellisarvo                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo     |     10,0 |       2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo  |     557,0 |      737,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo   |     14,7 |      10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo        |     50,0 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo         |      0,0 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|               | 10-12/07 | 10-12/06 |  1-12/07 |  1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e        |   0,16 |   0,13 |   1,27 |   0,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |      |      |    32 |    20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   |      |      |    175 |    334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen        |      |      |   8,40 |   7,45 |
| nettovarallisuus, e     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen        |   0,22 |   0,17 |   0,81 |   0,56 |
| kassavirta/osake, e     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e  | =    | Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden     |
|          |     | tuloksesta                  |
|          |     | Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu  |
|          |     |     osakkeiden kappalemäärä        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | = 100 X | Oma pääoma                       |
| %         |     | Taseen loppusumma - saadut ennakot      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumis | = 100 X | Korollinen vieras pääoma - rahavarat     |
| -aste, %     |     | Oma pääoma                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen  | =    | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |
| oma pääoma, e   |     | 31.12.                    |
|          |     | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen   | =    | Liikevoitto                  |
| kassavirta/osake, |     | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon       |
| e 1)       |     | arvostamisesta                |
|          |     | +/- Varausten muutokset            |
|          |     | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut         |
|          |     | - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja  |
|          |     | -kulut                    |
|          |     | - Kassavirtavaikutteiset verot        |
|          |     | Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu  |
|          |     | osakkeiden kappalemäärä            |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA osakohtainen | =    | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |
| oma pääoma, e   |     | 31.12.                    |
|          |     | + Kiinteistöjen käypään arvoon arvostuksesta |
|          |     | ja poistoerosta syntynyt laskennallinen    |
|          |     | verovelka                   |
|          |     | - Kiinteistöjen laskennallisesta verovelasta |
|          |     | syntynyt goodwill-arvo            |
|          |     | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. |
|          |     |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot on vähennetty liikevoitosta ja
myyntitappiot on lisätty liikevoittoon vuosina 2004-2006.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 24,9 milj.euroa vuonna 2007
(1-12/2006: 13,6 milj.euroa).

Hallituksen jäsenet omistivat 3 970 osaketta ja johtoryhmä 31 368 osaketta
31.12.2007 (31.12.2006: 48 009 ja 7 682 osaketta).
Suomen valtion omistusosuus Spondan osakkeista oli 31.12.2007 34,3 %
(31.12.2006: 34,3 %). Sponda myi Suomen valtion kanssa sovitun osto-option
mukaisesti kolme maa-aluetta noin 65 milj.eurolla helmikuussa 2007.

Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 31.12.2007 tai 31.12.2006.

Johdon työsuhde-etuudet

--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-12/2007 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon palkat ja palkkiot          |      1,2 |      1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon kannustinpalkkiot          |      0,4 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon osakeperusteiset etuudet       |      0,9 |      1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |      2,5 |      2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Merkittävä kiinteistökauppa

Sponda myi 30.3.2007 allekirjoitetulla kaupalla Whitehall Street Estate
Limitedille ja Niam Nordic Investment Fund III:lle yhtiön strategiaan
kuulumattomia kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä toimitilakiinteistöjä ja
maa-alueita 401,1 milj. eurolla. Kauppaan kuului yhteensä 564
kiinteistökohdetta, joista 43 oli sijoituskiinteistöjä. Kaupasta kirjattiin
maaliskuussa myyntivoittoa noin 18 milj.euroa, joka toisella kvartaalilla
suoritetussa kauppahinnan tarkistuksessa pieneni 1,3 milj. euroa. Sponda vastaa
rahaston ja sen kiinteistöomaisuuden manageroinnista.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda laski omistusosuuttaan kiinteistökohteiden
johtamisen palveluita tuottavassa Ovenia Oy:ssä 55 prosentista 45 prosenttiin.

  Liitteet:
  pörssitiedote_fin.pdf