• Julkaisut
  • SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017: Spondan vuosi on alkanut vakaasti

SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017: Spondan vuosi on alkanut vakaasti

Sponda Oyj                                               
Pörssitiedote
5.5.2017 klo 8:30

SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017: Spondan vuosi on alkanut vakaasti

YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2017 (vertailukausi 1.1.-31.3.2016)

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 66,1 (59,3) milj. euroon.
  • Nettotuotot olivat 46,3 (42,1) milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 44,3 (46,7) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta 1,0 (-2,0) milj. euroa.
  • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,08 (0,12) euroa.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 805,5 (3 702,5) milj. euroa.
  • Nettovarallisuus/osake (NAV) oli 5,19 (4,95) euroa.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli 89,1 (88,7) %.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 1-3/20171-3/20161-12/2016
Liikevaihto, M€66,159,3259,0
Nettotuotot, M€46,342,1190,9
Liikevoitto, M€44,346,7206,7
Tulos/osake, €0,090,090,41
Operatiivinen kassavirta/osake, €0,080,120,40
Osakekohtainen oma pääoma, €5,194,955,16
Omavaraisuusaste, %47,445,747,4

EPRAN SUOSITUKSEN MUKAISET TUNNUSLUVUT

 1-3/20171-3/20161-12/2016
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€26,923,3113,1
EPRA Earnings (operatiivinen tulos)/osake, €0,080,080,35
Oikaistu EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€28,321,7113,7
Oikaistu EPRA Earnings (operatiivinen tulos/osake), €0,080,080,35
EPRA, NAV (osakekohtainen nettovarallisuus), €5,505,255,49
EPRA, NNNAV (oikaistu osakekohtainen nettovarallisuus), €5,104,855,07
EPRA, Net Initial Yield, (alkutuotto), %5,385,525,29
EPRA, ”topped-up” NIY, (oikaistu alkutuotto), %5,395,555,31
EPRA Vacancy rate (vajaakäyttöaste), %10,8911,3510,38
EPRA Cost Ratio (sisältäen vajaakäytön kustannukset), %  16,36
EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset), %  12,40

TOIMITUSJOHTAJA KARI INKINEN

Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes oli Spondassa odotusten mukainen. Nettotuotot kasvoivat suunnitellusti ja kuten vuoden 2016 tulosjulkistuksen yhteydessä mainitsimme, ylläpitokulut nousivat lähinnä kiinteistöverojen nousun vuoksi. Taloudellinen vuokrausaste oli 89,1 %, kun se vuoden 2016 lopussa oli 89,6 % ja maaliskuun 2016 lopussa 88,7 %. Lasku vuoden lopun lukuun verrattuna johtui lähinnä Kauppakeskus-yksikön päättyneistä pop-up -sopimuksista.

Kiinteistökehitysprojektimme etenevät suunnitellusti ja aikataulussa. Ratinassa pidetään harjannostajaiset toukokuun puolessa välissä ja kohteen avautumiseen on enää noin vuosi. Ennakkovuokrausaste on nyt 47 % koko hankkeelle, ja kauppakeskukselle 58 %. Myös Vantaan Tikkurilaan rakennettavan toimisto- ja liiketilakiinteistön rakentaminen etenee aikataulussa. Ennakkovuokrausaste on 65 %.

Ainutlaatuinen Mothership of Work (MOW) -konseptimme laajenee elokuussa kun avaamme Ruoholahteen uuden MOW Stargaten. Asiakkaamme ovat kiittäneet onnistunutta MOW-konseptia. Olemme tyytyväisiä kun voimme MOW Stargatessa tarjota innostavan työympäristön 300 uudelle jäsenelle. MOW Stargaten vuokraus on käynnistynyt hyvin ja kiinnostus kohdetta kohtaan on suuri. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Suomen talouskasvun ennustetaan jatkuvan maltillisena vuonna 2017. Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan BKT kasvaa 1,2 % vuonna 2017. Talouskasvun taustalla ovat edelleen yksityinen kulutus sekä investoinnit.

Talouden kasvunäkymiä tukee myös Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin korkea taso. Maaliskuussa indikaattori oli 22,9 kun se vuoden 2016 maaliskuussa oli 10,4. Kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen oli korkealla ja näkemys työttömyyskehityksestä oli myönteinen. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli maaliskuun lopussa 0,8 prosenttia.

Vuosi on alkanut vilkkaasti Suomen kiinteistömarkkinoilla. KTI:n transaktioseurannan mukaan vuoden ensimmäisen neljänneksen transaktiovolyymi oli 1,16 mrd euroa, mikä on alhaisempi verrattuna viime vuoden ennätyslukemiin (Q1/2016: 2,21 mrd euroa), mutta aikaisempiin vuosiin verrattuna korkea. Volyymista 40 % oli ulkomaisten toimijoiden hankintoja. Liikekiinteistöt olivat alkuvuoden vaihdetuin kiinteistötyyppi (osuus n. 43 % koko volyymista). Vuoden 2016 kokonaisvolyymiksi kertyi 7,4 mrd. euroa.

JLL:n Q1 2017 markkinaraportin mukaan prime-tuottovaatimukset ovat laskeneet Helsingissä. Toimistokiinteistöjen prime-tuottovaatimus oli 4,00 % ja liikekiinteistöjen prime-tuotto oli 4,25 %. Muihin pohjoismaisiin pääkaupunkeihin verrattuna prime-tuotot ovat laskeneet vain Helsingissä. Helsingin Prime-vuokrat ovat nousseet vain toimistokiinteistöissä ja olivat 372 euroa/m2/vuosi. Liiketilojen prime-vuokrat Helsingissä pysyivät viime vuoden tasolla, 1 980 euroa/m2/vuosi.

Talousindikaattorit

20162017*2018*2019*
Suomen BKT:n muutos, %1,41,21,01,2
Työttömyysaste, %8,88,58,17,8
Kuluttajahintaindeksi, %0,41,21,31,4

*) Ennusteet
Toimintaympäristön kuvauksessa on käytetty seuraavia lähteitä: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Kevät 2017, (28.4.2017); Tilastokeskus (27.3.2017, 13.4.2017); KTI Transaction information service: Property transaction in Finland 2017/Q1; JLL Key Market Indicators Q1 2017

KONSERNIN TULOS TAMMI-MAALISKUU 2017

Sponda-konsernin tulos oli ajanjaksolta tammikuu-maaliskuu 32,3 (26,7) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli 32,2 (33,7) milj. euroa ja liikevoitto oli 44,3 (46,7) milj. euroa.

Kauden nettotuotot olivat 46,3 (42,1) milj. euroa. Nettotuottojen kasvun taustalla on Forumin kiinteistökauppa, jonka tulosvaikutus sisältyy konsernin lukuihin 1.3.2016 alkaen. Vertailukelpoisen kiinteistösalkun nettotuotot pysyivät samoina. Nettotuottoja pienentävät viime ja kuluvan vuoden aikana toteutuneet kiinteistöjen myynnit, joiden yhteenlaskettu vaikutus nettotuottoihin on -0,6 milj. euroa. Markkinoinnin ja hallinnon kulut pysyivät viime vuoden tasolla ja olivat 5,7 (5,7) milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat yhteensä -0,0 (0,3) milj. euroa.

Kauden aikana kirjattiin myyntivoittoa 3,9 (12,7) milj. euroa sijoitus- ja vaihto-omaisuuskiinteistöjen myynneistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos kaudella oli 1,0 (-2,0) milj. euroa. Konsernin tulosta rasitti 1,2 (0,6) milj. euron liikearvon poisto.

Kauden rahoitustuotot- ja kulut olivat -12,2 (-13,0) milj. euroa. Vertailukauden rahoituskuluihin vaikutti negatiivisesti Forumin kiinteistökauppaan liittyvät kertaluonteiset erät sekä johdannaisten realisoitumattomat käyvän arvon muutokset.

IFRIC 21:n mukaan yhtiö kirjaa velan taseeseen sen syntymishetkellä. Yhtiö jaksottaa kiinteistöverot tuloslaskelmaan ajan kulumisen perusteella.

KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-31.3.2017

Spondalla oli maaliskuun 2017 lopussa yhteensä 166 vuokrattavaa kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on n. 1,2 milj. m². Kiinteistöjen pinta-alasta noin 69 % on toimistotilaa, 17 % kauppakeskuksia ja 12 % logistiikkatilaa. Noin 1 % on Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Maaliskuun 2017 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitiin sisäisesti sekä Suomessa että Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli maaliskuun 2017 lopussa 3,8 mrd euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 1,0 (-2,0) milj. euroa. Tuottovaatimuksia ei ole muutettu. Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen arvo kehittyi positiivisesti pääosin markkinavuokrien korotuksien ansiosta etenkin Helsingin ydinkeskustan kiinteistöissä. Kiinteistökehityskatteella oli myös positiivinen vaikutus. Negatiivinen arvonmuutos tuli pääasiassa Venäjän kiinteistöistä.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€1-3/20171-3/20161-12/2016
Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)0,00,060,1
Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)0,0-1,8-4,1
Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto3,01,77,4
Ajanmukaistamisinvestoinnit-9,0-6,9-31,0
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi)8,88,312,6
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä)-3,3-1,1-14,1
Valuuttakurssien muutos1,4-2,3-2,1
Sijoituskiinteistöt yhteensä1,0-2,028,7
Kiinteistörahastot0,00,0-2,0
Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet0,00,00,0
Konserni yhteensä1,0-2,026,7

VUOKRAUSTOIMINTA

Sponda laskee katsauskaudelta kiinteistöjensä nettovuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten mukaisesti (nk. like-for-like net rental growth). Tammi-maaliskuulta tämä oli toimistokiinteistöissä -0,7 (0,7) % ja kauppakeskuksissa -4,1 (2,7) %. Vertailukelpoisia nettovuokratuottoja laski kiinteistöveron noususta johtuen kasvaneet ylläpitokulut. Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti:

%31.3.201731.12.201630.9.201630.6.201631.3.2016
Toimistokiinteistöt89,089,288,888,388,1
  Kantakaupunki92,691,891,591,591,4
  Ruoholahti82,785,085,084,684,5
  Muu pääkaupunkiseutu87,287,586,185,384,8
  Tampere93,393,495,997,197,1
  Muu Suomi78,078,278,058,057,4
Kauppakeskukset92,693,593,294,293,8
  Kantakaupunki91,992,492,494,293,7
  Muut93,895,494,594,293,9
Ei-strateginen omaisuus77,079,979,878,577,4
  Logistiikka74,274,072,873,468,9
  Venäjä79,584,885,381,982,9
Koko kiinteistökanta89,189,689,389,188,7

DIVESTOINNIT JA INVESTOINNIT

Sponda jatkaa kiinteistöportfolion kierrättämistä ja ei-strategisten kiinteistöjen myyntiä. Uudet investoinnit ja kiinteistökehityskohteet keskitetään toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöihin tunnistetuille kasvualueille. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on myyty sijoituskiinteistöjä yhteensä 4,9 milj. eurolla. Toimistokiinteistöjä on myyty 0,8 milj. eurolla ja ei strateginen omaisuus -segmenttiin kuuluvia logistiikkakiinteistöjä 4,1 milj. eurolla. Lisäksi vaihto-omaisuuskiinteistöjä on myyty 1,8 milj. eurolla. 
Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääasiassa Ratinan kauppakeskuksen rakentamiseen ja Vantaan Tikkurilaan rakennettavaan toimisto- ja liiketilakokonaisuuteen.

Divestoinnit

M€1.1.-
31.3.2017
1.1.-
31.3.2016
1.1.-
31.12.2016
Myydyt sijoituskiinteistöt   
Myyntihinta4,95,036,7
Myyntivoitto/ -tappio *)2,10,20,8
Tasearvo2,84,835,9

*) Sisältää myyntikulut

Investoinnit

M€1.1.-
31.3.2017
1.1.-
31.3.2016
1.1.-
31.12.2016
Ostetut kiinteistöt-587,5-590,5
Ylläpitoinvestoinnit-9,0-6,9-31,0
Kiinteistökehitysinvestoinnit-21,6-12,1-60,9
Investoinnit yhteensä-30,6-606,5-682,4

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Sponda arvioi, että sen vuoden 2017 riskit ja epävarmuustekijät liittyvän pääosin seuraaviin alueisiin:
Suomen talouden hidas positiivinen kehitys voi aiheuttaa taloudellisen vuokrausasteen laskua ja vuokralaisten maksukyvyn heikkenemistä. Samoin tilakysynnän muutos johtuen esimerkiksi teknologian kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti vuokrausasteen ja nettotuottojen kehitykseen.

Pankkien vakavaraisuuden vahvistamisvaatimukset voi johtaa pankkirahoituksen saatavuudenheikkenemiseen. Epävarmuus maailmantalouden ja korkojen kehityksestä voi vaikuttaa muun velkarahoituksen saatavuuteen.

Venäjällä riskit liittyvät pääosin Venäjän talouden kehitykseen ja sen vaikutukseen Spondan Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen myyntiin vuonna 2017.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Sponda antaa tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 nettotuottojen kehityksen ja EPRA Earnings (oikaistu operatiivinen tulos) kehityksen osalta.

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2017 olevan 182-192 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus. 

EPRA Earnings (Oikaistu operatiivinen tulos)
Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan vuonna 2017 106-116 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

5.5.2017
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020 431 3311 tai 0400 402 653
Yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020 431 3454 tai 040 527 4462
Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 020 431 3480 tai 040 754 5961

Puhelinkonferenssi ja audiocasting

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään perjantaina 5.5.2017 klo 10.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361

Koodi: 7717168

Webcast-esitystä voi seurata osoitteessa: https://sponda.videosync.fi/2017-05-05-q1

Puhelinkonferenssin nauhoite ja webcast-lähetys ovat myöhemmin kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sponda.fi >Sijoittajat > Taloudellista tietoa.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: