• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012

Sponda Oyj             
Osavuosikatsaus
4.5.2012, klo 8.30

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi lähes 13 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja oli 66,0 (31.3.2011: 58,6) milj. euroa. Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeiset nettotuotot nousivat 16 %, ja olivat 46,1 (39,6) milj. euroa. Spondan liikevoitto oli 43,6 (37,4) milj. euroa. Taloudellinen vuokrausaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä vuoden lopusta ja oli 88,4 (88,2) %.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2012 (vertailukausi 1.1.-31.3.2011)

  — Liikevaihto oli 66,0 (58,6) milj. euroa.
  — Nettotuotot olivat 46,1 (39,6) milj. euroa. 
  — Liikevoitto oli 43,6 (37,4) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 2,8 (3,1) milj. euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,09 (0,07) euroa. 
  — Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 177,4 (2 916,0) milj. euroa.
  — Nettovarallisuus/osake oli 3,98 (3,82) euroa.
  — Taloudellinen vuokrausaste oli 88,4 (88,2) %.
  — Tulevaisuuden näkymät pysyvät muuttumattomina nettotuottojen osalta, arviota taloudellisen vuokrausasteen kehityksestä muutetaan edelliseen katsaukseen nähden.

Konsernin tunnusluvut

EPRAn suosituksen mukaiset konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtaja Kari Inkinen

Kehitys vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä oli positiivista erityisesti kiinteistöjen vuokrausasteen osalta. Erityisen iloinen olen logistiikkatilojen kysynnän vilkastumisesta siitä huolimatta, että Suomen vienti ei tilastojen mukaan ole vielä kasvussa. Onnistuneiden vuokrausten ja omien vuokrausnäkymiemme parantumisen vuoksi olemme muuttaneet Spondan tulevaisuuden näkymiä vuokrausasteen osalta positiivisemmaksi.

Molemmat Spondan aktiiviset kiinteistökehityskohteet, Citycenter ja Ruoholahden toimistotalo, etenevät suunnitellusti. Tällä hetkellä Spondalla ei ole muita suuria rakennuttamishankkeita. Ratinan kauppakeskus odottaa vielä aloituspäätöstä. Arvioimme edelleen aloittavamme projektin tämän vuoden puolella.

Toimintympäristö  Suomi

Taloustilanteen epävarmuus näkyy kansantalouden vuoden 2012 ennusteiden suuresta vaihteluvälistä (-1,5 % ja + 1,9 %). Vuonna 2011 bruttokansantuote kasvoi noin 2,9 % ja valtiovarainministeriön ennuste tälle vuodelle on 0,8 %. Vuoden 2012 talouskasvu on paljolti yksityisen kulutuksen varassa. Viennin ongelmat jatkuvat, kun tärkeiden vientimaiden Ruotsin ja Saksan talouskasvu on hidastumassa.

Varovaisuus kiinteistömarkkinoilla jatkuu. Kiinteistökauppoja on tehty alkuvuodesta maltillisesti, 0,37 mrd eurolla, mikä ylittää vuoden 2011 myynnit 0,19 mrd euroa. Hintatasot muutamassa toteutuneessa kaupassa ovat olleet korkeita. Laadukkaille kohteille löytyy edelleen kysyntää. Pankkien lainanantohalukkuus on heikentynyt ja rahoitusta on saatavilla yhä harvemmille. Transaktiomarkkinalla on kuitenkin hyvät edellytykset vilkastua, koska markkinoilla on myynnissä laadukkaita kohteita. Rahoituksen saatavuus on avaintekijä markkinoiden piristymisessä.

Vuokrakysyntä ei ole vuoden alussa muuttunut merkittävästi. Keskustan toimistoille riittää kysyntää, etenkin pienemmille tiloille. Pääkaupunkiseudun toimistojen vajaakäyttöaste laski vuoden 2011 aikana. Tilatarjonta kasvaa uudiskohteiden valmistumisen myötä ja asettaa toimistojen vajaakäyttöasteelle nousupaineita.

Toimintaympäristö  Venäjä

Suomen Pankin mukaan Venäjän bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen 4,3 % vuonna 2011. Vuoden 2012 ennustetta on korjattu alaspäin ja se on nyt 3,7 %. Syynä muutokseen on yksityisen kulutuksen ja investointien ennakoitu notkahdus tänä vuonna.

Kiinteistömarkkinat ovat kehittyneet positiivisesti talouskasvun myötä, ja vuosi 2011 oli kiinteistökaupan ennätysvuosi. Kiinteistökaupan volyymi oli 56 mrd euroa.

Moskovan toimistojen vajaakäytön laskun odotetaan jatkuvan vuonna 2012, koska talous kasvaa eikä uudistuotanto pysy kasvavan kysynnän perässä. Vajaakäytön alueelliset erot ovat suuria ja A-luokan toimistokiinteistöjen vajaakäytön arvioidaan olevan keskimäärin noin 13 %:n tasolla. Etenkin keskustan A-luokan toimistotiloista on puute, mikä johtaa vuokrien nousuun.

Rakenteilla olevat toimistotilat valmistuvat vuosina 2012-2013, jonka jälkeen näkyvissä ei ole merkittävää uudisrakentamista Moskovan keskusta-alueelle. Jatkossa uudistuotanto tulee keskittymään 3-kehän ulkopuolelle. Rakentajat ovat myös kohdanneet ongelmia rahoituksen saatavuudessa, mikä lisää ongelmia uudistuotannossa.

Pietarissa markkinamuutokset ovat olleet maltillisia, eikä merkittävää vuokrien nousua ole ollut havaittavissa. Vuokrissa ei ole vastaavaa nousupainetta kuin Moskovassa, koska kysyntä on vähäisempää ja uutta tilaa on tulossa markkinoille parin seuraavan vuoden aikana suhteellisen paljon.

Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuus 1.1.-31.3.2012

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys, Venäjä sekä Kiinteistörahastot. Sijoituskiinteistöt on jaettu kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä Logistiikkakiinteistöt. Muut segmentit ovat Kiinteistökehitys, Venäjä ja Kiinteistörahastot.

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot olivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 46,1 (39,6) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus oli 52 %, kauppakeskusten 18 %, logistiikkatilojen 16 %, Venäjä-yksikön 11 % ja Kiinteistörahastot-yksikön 3 %.

Spondalla oli 31.3.2012 yhteensä 200 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on n. 1,5 milj. m². Noin 51 % on toimisto- ja liiketilaa, 11 % kauppakeskuksia ja 35 % logistiikkatilaa. Kiinteistöjen pinta-alasta 3 % sijaitsee Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Maaliskuun 2012 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitiin sisäisesti sekä Suomessa että Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 0,9 (1,7) milj. euroa. Positiiviseen arvonmuutokseen Suomessa vaikuttivat pääasiassa onnistuneet vuokraukset ja markkinavuokrien muutokset.

Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen jakautuivat seuraavasti:

Vuokraustoiminta

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti:

Tulevaisuuden näkymät

Sponda arvioi, että vuoden 2012 lopussa sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö on vuoden 2011 lopun tasolla. Aiempaa näkymää, jonka mukaan Sponda arvioi vajaakäytön nousevan hieman kuluvana vuonna, muutettiin onnistuneen vuokraustoiminnan sekä parantuneiden loppuvuoden näkymien vuoksi.

Vuoden 2012 vertailukelpoisten (pois lukien mahdolliset kiinteistömyynnit) nettotuottojen arvioidaan kasvavan maltillisesti vuoteen 2011 verrattuna. Nousun syitä ovat vuonna 2011 tehdyt kiinteistöjen ostot sekä valmistuneet kiinteistökehityskohteet.

Lähiajan riskit ja epävarmuudet

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät aiheutuvat Euroopan talouskriisistä, ja liittyvät taloudellisen vuokrausasteen laskuun sekä vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvaan vuokratuottojen menettämiseen.

Suomen talouden kehitykseen vaikuttaa erityisesti Euroopan julkisen talouden velkakriisin jatkuminen. Talouden kasvun kutistuminen voi vaikuttaa Suomen yritysten toimintaan ja sitä kautta lisätä toimitilojen vajaakäyttöä.

Spondan kiinteistökehityskohteissa keskeisimmät riskit liittyvät tilojen vuokrauksen onnistumiseen sekä rakennuskustannusten nousuun. Valmistuvien tilojen mahdollinen vajaakäyttö vaikuttaa koko konsernin vajaakäyttöön ja tätä kautta yhtiön nettotuottoihin negatiivisesti.

Venäjän lainsäädännön ja viranomaiskäytännön erilaisuus Suomeen verrattuna voivat aiheuttaa ylimääräisiä riskejä Spondalle. Liiketoiminta Venäjällä lisää Spondan valuuttakurssiriskiä. Valuuttakurssimuutoksista voi aiheutua kurssitappioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tulokseen.

4.5.2012
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai 040-527 4462.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi  

Release attachment: