• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

Sponda Oyj   
Osavuosikatsaus 
5.5.2010, klo 8.30Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

Sponda Oyj:n vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 59,1 milj
euroa (1.1.-31.3.2009: 60,6 milj. euroa). Ylläpitokulujen ja rahastojen
välittömien kulujen jälkeiset nettotuotot laskivat 41,9 (45,0) milj. euroon.
Lasku johtui pääosin poikkeuksellisen runsaslumisen ja kylmän talven
aiheuttamista korkeista kiinteistöjen ylläpitokuluista sekä vuoden alussa
ennakoidusti päättyneistä vuokrasopimuksista. Yhtiön liikevoitto oli 36,3
(-77,8) milj. euroa.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2010 (vertailukausi
1.1.-31.3.2009)

Liikevaihto oli 59,1 (60,6) milj. euroa.
Nettotuotot laskivat 41,9 (45,0) milj. euroon, mikä johtui pääosin
ylläpitokulujen noususta poikkeuksellisen lumisen ja kylmän talven takia sekä
vajaakäytön lisääntymisestä.
Liikevoitto oli 36,3 (-77,8) milj. euroa. Lukuun sisältyy kiinteistöjen
arvonmuutosta -1,6 (-117,3) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli 14,5 (-91,9) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,05 (-0,52) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,08 (0,18) euroa.
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 768,1 (2 802,8) milj. euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake oli 4,10 (5,42) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste laski ennakoidun mukaisesti 86,2 (88,8) %:iin.


Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1-3/10 |   1-3/09 |   1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, %   |    86,2 |    88,8 |    86,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, M          |    59,1 |    60,6 |    243,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, M          |    41,9 |    45,0 |    181,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, M          |    36,3 |    -77,8 |    -13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,           |    0,05 |   -0,52* |    -0,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta/osake,  |    0,08 |    0,18 |    0,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen nettovarallisuus, |    3,46 |    4,35* |    3,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen        |    4,10 |    5,42* |    4,18 |
| nettovarallisuus,         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |     37 |     30 |     37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %      |     145 |     199 |     141 |
--------------------------------------------------------------------------------


*) Vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana toteutetusta osakeannista johtuen
osakekohtaisia tunnuslukuja on oikaistu IAS 33 -standardin mukaisesti.

Toimitusjohtaja Kari Inkinen

Tilojen kysyntä on vilkastunut viime vuodesta, mutta vuokrausaste Spondan
pääsegmentissä, toimisto- ja liiketiloissa, laski ennakoidusti. Lasku johtui
vuoden vaihteessa päättyneistä sopimuksista. Ilahduttavaa on logistiikkatilojen,
erityisesti Vuosaaren sataman logistiikkarakennuksen, vuokrausasteen
positiivinen kehittyminen vuoden alusta.


Spondan liikevaihto laski vain hieman, vaikka kiinteistöjä on myyty alkuvuoden
aikana ja vajaakäyttö on kasvanut. Spondan nettovuokratuotot laskivat lähinnä
kovasta talvesta johtuneiden ylläpitokulujen kasvun ja lisääntyneen vajaakäytön
vuoksi. Positiivista on se, että Spondan kiinteistöissä solmittujen
vuokrasopimusten perusteella kaikkien kiinteistötyyppien vuokrien lasku on
pysähtynyt.

Kiinteistökehitystoiminta aktivoitui vuoden 2010 alussa kun sekä City-Centerin
toimistorakennuksen että Vantaan Hakkilan tuotantolaitoksen ja toimistotilojen
rakennustyöt käynnistyivät. Näistä Hakkilan tuotantolaitos valmistuu
ensimmäisenä, ja sen arvioitu käyttöönotto on vuoden 2011 alussa.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda arvioi, että yhtiön toimitilojen taloudellinen vuokrausaste ei laske enää
toisen neljänneksen 2010 aikana. Vuokrausasteen odotetaan kääntyvän nousuun
vuoden 2010 kuluessa. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin
vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2010.

Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun
syynä ovat sekä suunnitellut kiinteistömyynnit että vuonna 2009 alkanut ja
vuoden 2010 alkupuolella jatkunut vuokrausasteen lasku.

Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistetut tappiot

Sponda Oyj tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä, että verottaja oli
päättänyt poiketa Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy) verovuodelta 2006
antamasta veroilmoituksesta ja katsonut yhtiön verotettavaksi tuloksi 192 milj.
euroa. Asia liittyy Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettuihin tappioihin, joita
oli verovuosilta 1996 - 1999 yhteensä noin 558 milj. euroa.

Lain mukaan yhtiön tappioita ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen
jälkeen yli puolet sen osakkeista vaihtaa omistajaa. Verotuksen toimittava
verovirasto voi kuitenkin erityisistä syistä myöntää oikeuden tappioiden
vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta. Kapiteeli Oy:lle myönnettiin
29.9.2006 ja 13.12.2006 poikkeusluvat tappioiden vähentämiseen. Sponda Oyj osti
14.12.2006 toteutetulle kaupalla Kapiteeli Oy:n koko osakekannan.

Käsitellessään Sponda Kiinteistöt Oy:n vuoden 2006 veroilmoitusta verottaja
katsoi, etteivät myönnetyt poikkeusluvat olisikaan voimassa, koska verottajan
mukaan yhtiön henkilöstön siirryttyä emoyhtiö Sponda Oyj:n palvelukseen, ei
Sponda Kiinteistöt Oy:n toiminnan voida katsoa jatkuneen poikkeuslupapäätöksessä
kuvatulla tavalla. Yhtiön käsityksen mukaan verottajan kanta on virheellinen,
koska kyseessä on vain palkanmaksun siirtäminen konsernin emoyhtiöön, yhtiön
liiketoiminnan jatkuessa entisellään.

Sponda Kiinteistöt Oy:n oikaisuvaatimuksesta Uudenmaan verotuksen
oikaisulautakunta muutti yksimielisesti verottajan päätöksen ja hyväksyi
vahvistettujen tappioiden vähennysoikeuden. Helsingin hallinto-oikeus hyväksyi
14.9.2009 äänestyspäätöksellään 2-1 veroasiamiehen oikaisulautakunnan
päätöksestä tekemän valituksen. Yhtiö on valittanut hallinto-oikeuden
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden antaman
valitusosoituksen mukaan valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää
valituslupaa. Yhtiön käyttämien asiantuntijoiden mukaan valituslupaa ei tarvita
ja asiassa on joka tapauksessa olemassa perusteet valitusluvan myöntämiselle.
Yhtiön saamien tietojen mukaan on mahdollista, että korkeimman hallinto-oikeuden
päätös pääasiassa saadaan kesään 2010 mennessä.

Uudenmaan yritysverotoimisto on oikaissut Sponda Kiinteistöt Oy:n vuoden 2006
verotuksen maksuunpanon, yhteensä 53,8 milj. euron osalta ja konserniverokeskus
on oikaissut Sponda Kiinteistöt Oy:n vuoden 2007 verotuksen yhteensä 59,7 milj.
euron ja vuoden 2008 verotuksen yhteensä 26,4 milj. euron osalta. Vuosilta 2006
- 2008 oikaistuja veroja on yhteensä 131 milj. euroa ja yhteisökorkoja 8,9 milj.
euroa eli yhteensä 139,9 milj. euroa. Oikaistuille määrille lasketaan
viivekorkoa, joka on 1.1.2010 alkaen 7 %. Viivekorkoa lasketaan vuoden 2006
verojen osalta 15.12.2009 lukien ja vuosien 2007 ja 2008 osalta 21.1.2010
lukien. Viivekorkoa ensimmäisen neljänneksen aikana kertyi noin 2,0 milj.
euroa.

Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskeytysmääräyksen ja
konserniverokeskuksen tekemän kieltopäätöksen takia yhtiön ei kuitenkaan
tarvitse maksaa veroja ennen kuin hallinto-oikeuden päätöksestä tehty valitus on
ratkaistu. Koska yhtiön ei tarvitse maksaa veroja hallinto-oikeuden päätöksen
perusteella, ei Sponda Kiinteistöt Oy kirjaa verokulua asian ollessa kesken,
vaan ilmoittaa veroasian tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Mikäli korkein hallinto-oikeus ei muuttaisi hallinto-oikeuden päätöstä,
aiheutuisi yhtiölle vuodelta 2006 noin 49,9 milj. euron, vuodelta 2007 noin 55,8
milj. euron ja vuodelta 2008 noin 25,3 milj. euron eli yhteensä vuosilta 2006 -
2008 noin 131,0 milj. euron verokulu, jonka määrän yhtiö joutuisi maksamaan.
Sponda Kiinteistöt Oy käytti vuonna 2009 vanhenevia vahvistettuja tappiota 54,4
milj. euroa, mistä aiheutuisi noin 14,1 milj. euron verot. Lisäksi yhtiö
joutuisi maksamaan noin 8,9 milj. euroa yhteisökorkoa ja vuoden 2006 verojen
osalta 15.12.2009 lukien ja vuosien 2007 ja 2008 osalta 21.1.2010 lukien
viivekorkoa maksupäivään saakka. Yhtiö on arvioinut korkojen määräksi yhteensä
12,8 milj. euroa.

Sponda Oyj pitää käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen perusteella
hallinto-oikeuden päätöstä virheellisenä ja todennäköisempänä, että korkein
hallinto-oikeus hyväksyy Sponda Kiinteistöt Oy:n valituksen kuin, että valitus
hylättäisiin. Mikäli yhtiö joutuisi maksamaan veroja hallinto-oikeuden päätöksen
perusteella, tulee Sponda Kiinteistöt Oy kirjaamaan maksupäätöstä välittömästi
seuraavassa konsernin osavuosikatsauksessa tai tilinpäätöksessä verokulun
korkoineen kuluksi tuloslaskelmaan. Mikäli 131,0 milj. euron verokulu ja 10,9
milj. euron korot sekä 14,1 milj. euroa vuoden 2009 veroja olisi maksettu
31.3.2010, olisi konsernin ensimmäisen neljänneksen voitto ollut -141,5 milj.
euroa ja oma pääoma 936,0 milj. euroa. Mikäli maksua vastaava kirjaus olisi
tehty, olisi vastaavasti osakekohtainen nettovarallisuus ollut 2,90 euroa,
osakekohtainen tulos -0,51 euroa, osakekohtainen operatiivinen kassavirta -0,49
euroa ja omavaraisuusaste 31 %.

Spondalla oli 31.3.2010 käyttämättömiä, sitovia rahoituslimiittejä yhteensä 400
milj. euroa.

Toimintaympäristö - Suomi

Suomen kiinteistökauppojen volyymi oli edelleen alhainen. Kiinteistötalouden
Instituutti ry:n (KTI) mukaan vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana
kauppoja tehtiin noin 0,2 mrd eurolla. Vuonna 2009 vastaava luku oli noin 0,3
mrd. euroa. Markkinoilla oli kotimaisten institutionaalisten sijoittajien
lisäksi myös ulkomaalaisia sijoittajia.

Catella Property Oy arvioi, että vajaakäyttö oli pääkaupunkiseudun
toimistotiloissa vuoden 2009 lopussa noin 12,3 %. Edelleen Catella ennustaa,
että vajaakäyttö voi nousta kuluvan vuoden aikana jopa 15 %:iin.
Pääkaupunkiseudun liiketiloissa vajaakäyttö oli alhainen, 3,9 %, samoin
logistiikkatilojen vajaakäyttö oli matala, 4,4 %.

Markkinavuokrat ovat laskeneet jonkin verran pääkaupunkiseudulla, mutta lasku on
hidastunut. Helsingin ydinkeskustan toimisto- ja liiketiloissa vuokrien lasku
puolestaan on tasaantunut.

Toimintaympäristö - Venäjä

Suomen Pankki ennustaa Venäjän bruttokansantuotteen kasvuksi noin 6 % kuluvana
vuonna. Ennuste perustuu Venäjän päävientituotteiden, öljyn ja muiden
raaka-aineiden kysynnän kasvuun. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden alkanut
normalisoituminen edesauttaa investointien lisääntymistä Venäjälle.

Myös kiinteistömarkkinoilla havaittiin elpymisen merkkejä. Asiantuntijoiden
mukaan vajaakäyttöasteet sekä Moskovassa että Pietarissa ovat vielä korkealla
20-25 %:n tasolla, mutta vuokrausmarkkinoiden odotetaan elpyvän viimeistään
vuoden 2010 loppupuolella.

Liiketoiminta 1.1.-31.3.2010

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt,
Kiinteistökehitys, Venäjä sekä Kiinteistörahastot. Sijoituskiinteistöt on jaettu
kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä
Logistiikkatilat. Muut segmentit ovat Kiinteistökehitys, Venäjä ja
Kiinteistörahastot.

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot ja hallintopalkkiot
olivat katsauskauden aikana 41,9 (45,0) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen
osuus tästä oli 51 %, kauppakeskusten 18 %, logistiikkatilojen 14 %,
Venäjä-yksikön 10 % ja Kiinteistörahastot-yksikön 7 %. Spondan kaksi vuotta
omistaman vertailukelpoisen kiinteistösalkun vuokratuottojen kehitys viimeksi
kuluneiden kahden vuoden aikana (nk. like-for-like rental growth) oli toimisto-
ja liiketilakiinteistöissä -2,48 %, kauppakeskuksissa 1,82 %
logistiikkakiinteistöissä -3,69 % ja Venäjän kiinteistöissä -2,20 %. Venäjän
like-for-like vuokrat on laskettu ruplamääräisenä ilman valuuttakurssimuutoksia.
Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä
maantieteellisesti seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi | 31.3.10 |  31.12.09 | 30.9.09 |  30.6.09 | 31.3.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto- ja    |  86,5 |    87,9 |   87,9 |   90,3 |   90,5 |
| liiketilat, %    |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppakeskukset   |  96,5 |    96,4 |   97,3 |   97,1 |   97,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %   |  76,0 |    74,5 |   75,0 |   76,1 |   78,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä %      |  87,4 |    88,2 |   87,5 |   89,1 |   88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko        |  86,2 |    86,6 |   86,8 |   88,4 |   88,8 |
| kiinteistökanta, % |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen  | 31.3.10 |  31.12.09 | 30.9.09 |  30.6.09 | 31.3.09 |
| alue        |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin      |  86,5 |    86,2 |   85,5 |   91,3 |   91,1 |
| kantakaupunki, %  |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, % |  84,0 |    84,8 |   85,6 |   85,7 |   86,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turku, Tampere,   |  95,5 |    95,7 |   95,4 |   96,0 |   96,1 |
| Oulu        |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |  87,4 |    88,2 |   87,5 |   89,1 |   88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko        |  86,2 |    86,6 |   86,8 |   88,4 |   88,8 |
| kiinteistökanta, % |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli maaliskuun 2010 lopussa
1 066 (1 079) milj. euroa. Spondalla oli asiakkaita 1 990 kpl ja
vuokrasopimuksia yhteensä 3 119 kpl. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat
Julkinen sektori (10,2 % vuokratuotoista), Kesko-konserni (6,1 %
vuokratuotoista), Sampo Pankki Oyj (3,9 % vuokratuotoista) sekä HOK-Elanto (3,8
% vuokratuotoista). Spondan 10 suurinta vuokralaista muodostaa n. 32 % yhtiön
vuokratuotoista. Vuokralaiset jakautuivat toimialoittain seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala                     |    % nettovuokrasta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  |          8,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia                      |          0,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkinen sektori                 |          10,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppa                      |          27,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koulutus                     |          1,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka/Liikenne/Kuljetus           |          6,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media/kustantaminen                |          1,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Majoitus- ja ravitsemustoiminta          |          3,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut palvelut                   |          8,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankki/Sijoitus                  |          10,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentaminen                   |          2,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus/valmistus               |          6,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Terveydenhuolto                  |          3,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tietoliikenne                   |          6,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |          3,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,5 (4,6) vuotta. Toimisto- ja
liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 5,0 vuotta,
kauppakeskusten 4,9 vuotta ja logistiikkatilojen 3,5 vuotta. Tammi-maaliskuussa
2010 tuli voimaan uusia vuokrasopimuksia yhteensä 76 kpl (23 400 m²). Samana
ajanjaksona päättyneitä sopimuksia oli 94 kpl (24 173 m²). Vuokrasopimukset
erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen        |   % vuokratuotosta |    % vuokratuotosta |
|              |       31.3.2010 |        31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 vuoden sisällä      |         16,2 |          13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 vuoden sisällä      |         11,9 |          13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 vuoden sisällä      |          9,4 |          12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 vuoden sisällä      |          9,9 |           6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 vuoden sisällä      |          6,7 |           9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 vuoden sisällä      |          4,6 |           5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 vuoden sisällä    |         27,5 |          25,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi        |         14,0 |          13,7 |
| voimassaolevat       |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------


Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 31.3.2010 yhteensä 195 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 9 % kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen arvot
arvioitiin yhtiössä sisäisesti. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli
tammi-maaliskuussa -1,2 (-117,3) milj. euroa ja kiinteistörahastosijoitusten
käyvän arvon muutos oli -0,4 (0,0) milj. euroa. Vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä arvonmuutokseen vaikuttivat pääasiassa ylläpitokulujen nousu ja
sopimuskannan lyheneminen. Maaliskuun lopussa kiinteistörahastoista First Top
LuxCossa käyvät arvot arvioivat Kiinteistötaito Peltola & Co ja Jones Lang
LaSalle.

Spondan kiinteistöjen voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  1-3/2010 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)      |      0 |     -54,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)      |      0 |     -49,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökehityksen hankkeista saatu     |     0,9 |     -1,2 |
| kehitysvoitto                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ajanmukaistamisinvestoinnit          |    -5,6 |     -21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos   |    -2,8 |     -8,4 |
| (Suomi)                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos   |      0 |   -26,9(** |
| (Venäjä)                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutos            |     6,3 |    -5,0 (* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt yhteensä          |    -1,2 |    -166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                    |    -0,4 |     -8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä               |    -1,6 |    -175,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) valuuttakurssien muutoksista johtuva    |       |        |
| arvonmuutos 6-12/2009             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| **)sisältää valuuttakurssien muutoksista    |       |        |
| johtuvat arvonmuutoksen 1-6/2009        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen tammi-maaliskuussa 2010
jakautuivat seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|            | Yhteen | Toimist | Kauppa | Logist | Kiinte | Venäjä |
|            |   sä |  o- ja | keskuk | iikka | istök |    |
|            |    | liiketi |  set |    | ehitys |    |
|            |    |   lat |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot     |  54,6 |  29,8 |  10,0 |  9,1 |  0,1 |  5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut     | -16,2 |  -8,7 |  -2,3 |  -3,4 |  -0,3 |  -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot   |  38,4 |  21,1 |  7,7 |  5,6 |  -0,2 |  4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt  |   2 | 1 425,8 | 543,6 | 396,1 | 220,6 | 181,4 |
| 1.1.2010, sis kum.  | 767,5 |     |    |    |    |    |
| aktivoidut korot   |    |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut korot 2010 |  1,1 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,9 |  0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat       |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit     |  10,1 |   5,3 |  0,1 |  0,5 |  4,1 |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot     |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| segmenttien välillä  |    |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit        |  -9,3 |  -9,0 |  0,0 |  -0,3 |  0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos  |  -1,2 |  -5,4 |  -1,3 |  -0,8 |  0,1 |  6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt  |   2 | 1 416,7 | 542,3 | 395,5 | 225,7 | 188,0 |
| 31.3.2010       | 768,1 |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos % | -0,04 |  -0,38 | -0,24 | -0,20 |  0,05 |  3,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen       | 6,3 % |  6,0 % | 6,5 % | 5,7 % | 0,0 % | 9,7 % |
| nettovuokratuotto /  |    |     |    |    |    |    |
| sijoituskiinteistöt  |    |     |    |    |    |    |
| 31.3.2010(*      |    |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu      |  7,2 |   6,7 |  6,1 |  8,1 |  0,0 |  11,5 |
| laskennassa käytetty |    |     |    |    |    |    |
| keskimääräinen    |    |     |    |    |    |    |
| tuottovaatimus-%   |    |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu      |  6,9 |     |    |    |    |    |
| laskennassa käytetty |    |     |    |    |    |    |
| keskimääräinen    |    |     |    |    |    |    |
| tuottovaatimus-%   |    |     |    |    |    |    |
| Suomi         |    |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) poislukien     |    |     |    |    |    |    |
| kiinteistökehitys   |    |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Investoinnit ja divestoinnit

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana Sponda myi sijoituskiinteistöjä
yhteensä 9,3 milj. eurolla. Kiinteistöjä ei ostettu.

Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin katsauskaudella 5,6 milj. euroa. Spondan
kiinteistökehityshankkeisiin investoitiin 4,4 milj. euroa. Kiinteistökehityksen
investoinnit kohdistuivat pääosin Helsingin keskustassa sijaitsevaan
City-Centerin uudistamistyöhön.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 86,5
(31.3.2009: 90,5) %. Kiinteistösalkun käypä arvo 31.3.2010 oli 1 416,7 milj.
euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2010 alusta oli -5,4 milj. euroa.
Toimisto-ja liiketilakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli noin 760 000 m²,
josta toimistotilojen osuus oli noin 72 % ja liiketilojen osuus 28 %. Segmentin
liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat katsauskaudella seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me             |   1-3/2010 |   1-3/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |     30,3 |     32,8 |     129,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto         |     21,3 |     24,1 |      96,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |     15,6 |     -8,6 |      46,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana Sponda myi toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä 9,0 milj. eurolla. Kiinteistöjä ei ostettu
katsauskaudella. Investoinnit ylläpitoon olivat katsauskauden loppuun mennessä
5,4 milj. euroa.

Kauppakeskukset

Kauppakeskusten taloudellinen vuokrausaste oli 96,5 (97,8) %. Kiinteistöjen
käypä arvo oli 542,3 milj. euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2010 alusta oli
-1,3 milj. euroa. Kauppakeskusten yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala oli noin
140 000 m². Segmentin liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat
katsauskaudella seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me             |   1-3/2010 |   1-3/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |     10,0 |      8,3 |      39,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto         |      7,7 |      6,3 |      31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |      6,0 |     -1,5 |      18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-maaliskuussa 2010 segmentillä ei ollut merkittäviä investointeja
kiinteistöjen ylläpitoon eikä uushankintoihin.

Logistiikkakiinteistöt

Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 76,0 (78,8) %.
Kiinteistöjen käypä arvo oli maaliskuun 2010 lopussa 395,5 milj. euroa, ja
käyvän arvon muutos oli vuoden 2010 alusta -0,8 milj. euroa.
Logistiikkakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli yhteensä 530 000 m².
Segmentin liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me             |   1-3/2010 |   1-3/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |      9,4 |     10,4 |      38,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto         |      5,7 |      7,2 |      27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |      4,8 |     -8,0 |      -4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Sponda myi logistiikkakiinteistöjä 0,3
milj. eurolla. Uusia kiinteistöjä ei ostettu. Investoinnit kiinteistöjen
ylläpitoon olivat vuoden alusta 0,1 milj. euroa ja kiinteistökehitykseen 0,4
milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat Metso Automationille
rakennettavaan tuotantolaitokseen Vantaan Hakkilassa.

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli maaliskuun 2010 lopussa 225,7 milj.
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 89,7 milj. euroa ja loput, 136,0 milj. euroa
oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin. Vuoden 2010
ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen kehitykseen ja hankkeisiin
investoitiin yhteensä 4,1 milj. euroa, joista suurin osa kohdistui City-Center
-projektiin ja Turun ABC-aseman rakentamiseen.

Spondan tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto kiinteistökehityshankkeiden
investointikustannuksista. Spondan kiinteistökehitystoiminta koostuu sekä
uudishankekohteista että olemassa olevien kiinteistöjen perusparannuskohteista.

City-Center -projektissa korttelin sisäpihalla käynnistyivät toimistotalon
rakennustyöt, ja uusia liiketiloja rakennetaan liikekorttelin ensimmäiseen ja
toiseen kerrokseen sekä pysäköintikannen tilalle kolmanteen kerrokseen. Lisäksi
maanalaisten huoltotilojen rakennustyöt ovat käynnissä. City-Centerin
uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin
arvioidaan olevan noin 125 milj. euroa.

Vantaan Hakkilaan rakennetaan pinta-alaltaan n. 22 000 m²:n tuotantotila, joka
on kokonaan vuokrattu Metso Automationille. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle
uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000 m²:n
toimisto- ja varastotilat, joihin tehdään perusparannusinvestointeja.
Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen lopullista
investointipäätöstä ei ole tehty.

Venäjä

Katsauskauden lopussa Venäjä-yksikön taloudellinen vuokrausaste oli 87,4 (88,5)
%. Kiinteistösalkun käypä arvo oli 188,0 milj. euroa, ja käyvän arvon muutos
vuoden 2010 alusta oli 6,3 milj. euroa, mikä johtui lähes kokonaan
kurssimuutoksista. Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen käypä arvo arvioitiin
Spondassa sisäisesti.

Investoinnit kiinteistökehitykseen ja kiinteistöjen ylläpitoon olivat yhteensä
0,1 milj. euroa.

Segmentin liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me             |   1-3/2010 |   1-3/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |      5,6 |      5,7 |      21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto         |      4,1 |      4,4 |      16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |      9,5 |     -59,8 |     -70,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kk. Myös Spondan
vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western
Realty (Ducat II) ja OOO Adastra -kiinteistöjä Moskovassa ja Pietarissa, joissa
vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Spondan vuokrasopimusten
keskimääräinen kesto 31.3.2010 Venäjällä oli 3,2 vuotta, ja vuokrasopimukset
erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen       |    % vuokratuotosta |    % vuokratuotosta |
|              |       31.3.2010 |        31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.           |          37,2 |          21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.           |          3,5 |           5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.           |          16,2 |          11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.           |          10,8 |          11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.           |          8,9 |          15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.           |          3,6 |          15,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.         |          19,8 |          19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda saa noin puolet Venäjältä tulevista vuokratuotoista dollareina, ja noin
puolet ruplina. Ruplavuokrista merkittävä osa on sidottu sovittuun dollarin tai
euron kurssiin. Yhtiön ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa yksikön
kustannuksista on ruplamääräisiä. Spondan politiikkana on suojata Venäjän
liiketoiminnan tuleva 6 kuukauden valuuttamääräinen kassavirta.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa: First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa
hallinnointipalkkion. First Top LuxCon kiinteistökannan arvioivat
Kiinteistötaito Peltola & Co ja Jones Lang LaSalle maaliskuun 2010 lopussa.

Segmentin liikevaihto (sisältäen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet),
nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me             |   1-3/2010 |   1-3/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |      3,2 |      3,1 |      12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto         |      2,9 |      2,6 |      10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |      1,2 |      1,1 |      -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet jakautuivat seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   1-3/2010 |   1-3/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintopalkkiot       |     1,6 |      1,7 |      6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto-osuudet        |     1,4 |      1,4 |      5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     3,1 |      3,1 |      12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. 31.3.2010
rahaston kiinteistösijoitusten arvo oli 104,1 milj. euroa.

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Maaliskuun 2010
lopussa rahaston omistaman kiinteistösalkun arvo oli 186,4 milj. euroa.

Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen
keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston
sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo 31.3.2010
oli 95,8 milj. euroa.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 270 milj. euroa, manageerauksesta.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-maaliskuussa 2010 16,1
(31.3.2009: 25,2) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 0,4 (-13,5) ja
rahoituksen nettorahavirta oli -19,5 (-14,1) milj. euroa. Nettorahoituskulut
olivat katsauskauden aikana -16,6 (-19,0) milj. euroa. Aktivoitavat korkokulut
olivat 1,1 (0,9) milj. euroa.

Spondan omavaraisuusaste oli 31.3.2010 37 (31.3.2009: 30) % ja
nettovelkaantumisaste 145 (199) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 610,4
(1 814,4) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,5 (2,8)
vuotta. Keskikorko oli 3,8 (3,6) % sisältäen korkojohdannaiset.
Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 67 %. Koko velkapääoman
korkosidonnaisuusaika oli 1,8 (1,8) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate
oli 2,9 (2,2).

Sponda soveltaa suojauslaskentaa niihin korkojohdannaisiin, jotka täyttävät
suojauslaskennan kriteerit. Suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten käyvän
arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Muiden korkojohdannaisten ja
valuuttaoptioiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 31.3.2010 nimellisarvoltaan yhteensä 570
milj. euron syndikoiduista lainoista, 250 milj. euron joukkovelkakirjalainoista,
117 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 677 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 400 milj.
euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 141,2 milj. euroa eli 4,7 %
konsernin taseesta.

Sponda Oyj allekirjoitti tammikuussa 2010 jatkosopimuksen Sampo Pankki Oyj:n
kanssa 57,6 milj. euron 3-vuotisesta lainasta. Allekirjoitetulla sopimuksella
jatketaan alun perin kauppakeskus Eloa varten otettua lyhytaikaista
projektilainaa. Lainan marginaali vastaa nykyistä markkinatasoa ja lainan ehdot
säilyvät muuttumattomina.

Henkilöstö

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 127
(135) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 113 (120).
Sponda-konsernin palveluksessa oli 31.3.2010 yhteensä 125 (134) henkilöä, joista
emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 113 (120). Spondalla on henkilöstöä Suomessa
ja Venäjällä. Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat katsauskaudella 4,9
(5,4) milj. euroa.

Tulospalkkio- ja kannustinjärjestelmät

Spondalla on käytössään koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka
perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle asetettuihin
henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Keskeisiä palkkioon vaikuttavia tekijöitä ovat
kannattavuus ja liiketoiminnan kehittäminen.

Sponda Oyj:n hallitus päätti uudistaa maaliskuussa 2010 yhtiön vuonna 2009
käyttöön ottamaa pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää pidentämällä järjestelmän
ansaintajaksoja. Pidentäminen tapahtuu vaiheittain vuoteen 2012 mennessä siten,
että nykyisten vuoden mittaisten ansaintajaksojen osuus pienenee vuosittain ja
uusien kolmen vuoden ansaintajaksojen osuus kasvaa vastaavasti. Järjestelmään
kuuluvilla avainhenkilöillä on mahdollisuus ansaita palkkiona yhtiön osakkeita.
Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet
yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kaksi yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet
2010 ja 2011, sekä kaksi kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat
kalenterivuodet 20102012 ja 20112013. Kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit
on sidottu osakekohtaiseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon.
Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle asetettavat tavoitteet.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.
Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta
aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa
ansaintajaksoja seuraavien sitouttamisjaksojen aikana, jotka vanhassa
järjestelmässä ovat kaksi vuotta ja uudessa järjestelmässä kolme vuotta. Tämän
jälkeenkin avainhenkilöllä on velvoite työ- ja toimisuhteen aikana omistaa
osakkeita ja tavoitteena on, että avainhenkilöillä on tämän järjestelmän kautta
hankittuja osakkeita vähintään bruttovuosipalkan verran.

Kannustinjärjestelmän vuosittainen enimmäispalkkio on avainhenkilön
bruttovuosipalkka palkkion maksuhetkellä. Bruttovuosipalkalla tarkoitetaan
kiinteää peruspalkkaa ilman vuositulospalkkiota ja pitkäjänteistä
palkitsemisjärjestelmää.

Kannustinjärjestelmään kuuluvat tällä hetkellä yhtiön johtoryhmän jäsenet,
yhteensä seitsemän henkilöä. Ansaintajaksojen 2010 ja 20102012 perusteella
maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 750 000 Sponda Oyj:n
osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Konsernihallinto

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy, sekä näiden tytäryhtiöt.

Spondan osake ja osakkeenomistajat

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-maaliskuussa 2010 oli 2,85 euroa.
Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 3,19 euroa ja alin
2,61 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 34,5 milj. kappaletta
98,3 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 31.3.2010 oli 3,09 euroa, ja yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli 857,7 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 17.3.2010 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 25.3.2009 päätetyn
hankintavaltuutuksen. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Tammi-maalikuussa 2010 Sponda teki liputusilmoitukset seuraavasti:
2.3.2010: Cohen & Steers, Inc ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat
5,007 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Yhtiöllä oli 31.3.2010 yhteensä 9 696 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui
sektoreittain seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt               | 17 679 132 |       6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 120 529 336 |       43,4 |
|                       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |  6 764 116 |       2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                | 25 881 870 |       9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             | 101 104 514 |       36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  3 703 428 |       1,3 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |  1 913 066 |       0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 277 575 462 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17.3.2010. Kokous
vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta
2009 maksetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 22.3.2010
ja osinko maksettiin 29.3.2010.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen
valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
suostumustensa mukaisesti nykyiset jäsenet Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo
Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa,
varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 36 000 euroa ja jäsenten vuosipalkkioksi 31
200 euroa. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n
osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1. - 31.3.2010 on julkistettu. Lisäksi vahvistettiin 600 euron
suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta, mukaan lukien hallituksen
valiokuntien kokoukset.

Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT Raija-Leena Hankonen ja
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli, ja
varatilintarkastajaksi KTH Riitta Pyykkö seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita
voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 13 878 000 kappaletta.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Tämä
valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 25.3.2009 päätetyn hankintavaltuutuksen.

Osakeannista päättäminen ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakeanti voidaan toteuttaa
uusien osakkeiden antamisella tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisella. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten
oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 27 757 000 osaketta. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä
osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi
käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää
yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen
muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Tämä
valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 25.3.2009 päätetyn valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva määräys muutettiin voimaantulleen
osakeyhtiölain muutoksen johdosta seuraavasti:

9 § Osallistuminen ja kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle ennakkoon kokouskutsussa mainitulla tavalla ja aikana, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka julkaistaan
vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua
viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.
Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Nimitysvaliokunnan asettaminen

Yhtiökokous päätti yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Solidium Oy:n
ehdotuksesta asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen
omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Hallitus ja tilintarkastajat

Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo
Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen.
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 17.3.2010 hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajakseen Timo Korvenpään.

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää,
Lauri Ratia ja Arja Talma ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittä-vistä osakkeenomistajista ja Erkki Virtanen on riippumaton yhtiöstä.

Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli, ja varatilintarkastaja
on KHT Riitta Pyykkö.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Arja Talma
puheenjohtajaksi, Timo Korvenpää varapuheenjohtajaksi ja Erkki Virtanen
jäseneksi.

Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Lauri
Ratia puheenjohtajaksi, Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi ja Tuula Entelä
jäseneksi.

Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja
sijoittajasuhdejohtaja, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Ympäristövastuu

Kiinteistöalan rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristön hyvinvoinnin
turvaamisessa on keskeinen. Sponda nosti ympäristöosaamisen yritysvastuun
strategiseksi painopistealueeksi vuonna 2009.

Vuodelle 2010 Sponda on asettanut tavoitteita, jotka yritystasolla liittyvät mm.
energiankulutuksen vähentämiseen Spondan omistamissa kiinteistöissä,
ympäristövastuullisen toiminnan vaatimusten huomioonottamiseen kaikessa
rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa, ympäristörasitteiden pienentämiseen
sekä terveellisen ja viihtyisän työympäristön luomiseen asiakkaalle.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda arvioi, että yhtiön toimitilojen taloudellinen vuokrausaste ei laske enää
toisen neljänneksen 2010 aikana. Vuokrausasteen odotetaan kääntyvän nousuun
vuoden 2010 kuluessa. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin
vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2010.

Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun
syynä ovat sekä suunnitellut kiinteistömyynnit että vuonna 2009 alkanut ja
vuoden 2010 alkupuolella jatkunut vuokrausasteen lasku.

Lähiajan riskit ja epävarmuudet

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja
epävarmuustekijät aiheutuvat talouden arvioidun kohentumisen lykkääntymisestä ja
liittyvät taloudellisen vuokrausasteen laskuun sekä vuokralaisten
maksukyvyttömyydestä johtuvaan vuokratuottojen menettämiseen.

Yleinen taloudellinen tilanne saattaa aiheuttaa Spondan asiakkaiden maksukyvyn
heikentymistä Suomessa ja Venäjällä vuonna 2010, joka puolestaan voi laskea
Spondan vuokratuottoja ja lisätä vajaakäyttöastetta yhtiön omistamissa
kiinteistöissä.

Venäjän lainsäädännön ja viranomaiskäytännön erilaisuus Suomeen verrattuna
voivat aiheuttaa ylimääräisiä riskejä Spondalle. Liiketoiminta Venäjällä lisää
Spondan valuuttakurssiriskiä. Valuuttakurssimuutoksista voi aiheutua
kurssitappioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tulokseen. Sponda
suojaa tulevan valuuttamääräisen kassavirran 6 kuukautta eteenpäin.

Yhtiö voi joutua maksamaan Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettuihin tappioihin
liittyvät verot kuluvan tilikauden aikana, ja tällöin yhtiö joutuisi kirjaamaan
vastaavan verokulun. Tällä olisi heikentävä vaikutus yhtiön tulokseen ja
omavaraisuuteen.

Nopea ja voimakas markkinakorkojen nousu vuonna 2010 lisäisi Spondan
rahoituskuluja, sekä vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tulokseen.


5.5.2010
Sponda Oyj
HallitusLisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai
040-527 4462.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fiSponda Oyj

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
M
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                  | 1-3/2010 | 1-3/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja käyttökorvaukset  |   55,9 |   57,5 |   230,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot            |    0,1 |    0,1 |    0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimuksista    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen hallinnointipalkkiot ja |    3,1 |    3,1 |    12,4 |
|  | voitto-osuudet           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                  |   59,1 |   60,6 |   243,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut           |   -16,9 |   -15,2 |   -59,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät kulut    |   -0,3 |   -0,4 |    -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                  |   -17,2 |   -15,6 |   -61,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot               |   41,9 |   45,0 |   181,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen          |    1,3 |    0,2 |    0,3 |
| luovutusvoitot/-tappiot         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon      |   -1,6 |  -117,3 |   -175,1 |
| arvostamisesta             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöjen      |    0,3 |   -0,2 |    4,0 |
| luovutusvoitot/-tappiot         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut     |   -0,3 |   -0,3 |    -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut             |   -4,6 |   -5,1 |   -20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot       |    0,0 |    0,2 |    0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut        |   -0,6 |   -0,3 |    -2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto               |   36,3 |   -77,8 |   -13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot             |    0,3 |    0,4 |    2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut              |   -16,9 |   -19,3 |   -67,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä    |   -16,6 |   -19,0 |   -65,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja           |   19,6 |   -96,7 |   -78,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten tilikausien  |   -1,0 |   -0,3 |    -3,2 |
| verot                  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot          |   -4,2 |    5,2 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä           |   -5,2 |    4,9 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |   14,5 |   -91,9 |   -81,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voiton/tappion      |      |      |      |
| jakautuminen:              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille          |   14,5 |   -91,9 |   -81,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle              |    0,0 |    0,0 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitosta laskettu     |      |      |      |
| osakekohtainen tulos:          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella |   0,05 |   -0,52 |   -0,35 |
| oikaistu,               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva  |   0,04 |   -0,53 |   -0,40 |
| laimentamaton ja laimennusvaikutuksella |      |      |      |
| oikaistu,               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan haltijoille kuuluva    |   0,01 |   0,02 |    0,05 |
| laimentamaton ja laimennusvaikutuksella |      |      |      |
| oikaistu,               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin, milj. kpl    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella |   277,6 |   178,0 |   230,6 |
| oikaistu,milj.kpl            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen tulos           |   15,6 |   10,9 |    67,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivinen tulos         |   -1,1 |  -102,8 |   -148,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma (IFRS)       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio       |   14,5 |   -91,9 |   -81,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotappiot/-voitot rahavirran     |   -5,5 |   -17,6 |   -10,4 |
| suojauksista              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot               |    1,2 |    3,8 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen eriin liittyvät verot  |    1,6 |    2,8 |    2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut laajan tuloksen erät |   -2,6 |   -11,0 |    -7,3 |
| verojen jälkeen             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja voitto/tappio    |   11,9 |  -102,9 |   -88,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan voiton/tappion   |      |      |      |
| jakautuminen:              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille          |   11,9 |  -102,9 |   -88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle              |    0,0 |    0,0 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)
M
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |   2 768,1 |   2 802,8 |   2 767,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset kiinteistörahastoihin |    55,8 |    63,5 |    56,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            |    14,1 |    14,7 |    14,3 |
| käyttöomaisuushyödykkeet      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |    14,5 |    14,5 |    14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset      |     2,7 |     2,7 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä    |     2,8 |     2,8 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset       |     3,8 |     3,9 |     7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |    39,0 |    59,3 |    41,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |   2 901,0 |   2 964,3 |   2 906,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt     |    22,8 |    29,4 |    22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |    34,2 |    42,0 |    31,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |    27,2 |    12,7 |    29,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |    84,1 |    84,1 |    83,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |   2 985,1 |   3 048,4 |   2 990,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    111,0 |    111,0 |    111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |    159,5 |    159,5 |    159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |     0,5 |     0,6 |    -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto        |    -31,5 |    -32,7 |    -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto      |     0,6 |     0,6 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   |    412,0 |    209,7 |    412,0 |
| rahasto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun oman pääoman rahasto     |    129,0 |    129,0 |    129,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |    309,1 |    325,9 |    328,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1 090,2 |    903,7 |   1 111,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |     1,8 |     1,7 |     1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   1 092,0 |    905,4 |   1 113,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   1 393,4 |   1 547,7 |   1 287,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |     0,0 |     0,3 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat             |    37,7 |    41,5 |    30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |    193,4 |    207,6 |    193,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    |   1 624,5 |   1 797,1 |   1 511,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat   |    217,0 |    266,6 |    310,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |    51,5 |    79,3 |    54,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |    268,5 |    345,9 |    365,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   1 893,0 |   2 143,0 |   1 876,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |   2 985,1 |   3 048,4 |   2 990,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   1 610,4 |   1 814,4 |   1 597,8 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
M
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1-3/2010 |   1-3/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |     14,5 |     -91,9 |   -81,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut             |     22,2 |     131,3 |   243,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos    |     -4,8 |     13,0 |    19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |     0,2 |      0,1 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |    -11,9 |     -26,7 |   -78,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät        |     -3,5 |     -0,6 |    -5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot          |     0,0 |      0,5 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöltä saadut osingot |      - |       - |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut verot      |     -0,6 |     -0,5 |    -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |     16,1 |     25,2 |    96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -10,1 |     -27,2 |   -77,2 |
| sijoituskiinteistöihin      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |     0,0 |     -2,9 |    -3,9 |
| kiinteistörahastoihin      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja   |     0,0 |     -0,2 |    -0,3 |
| aineettomiin hyödykkeisiin    |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot          |     10,6 |     16,9 |    40,6 |
| sijoituskiinteistöistä      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineettomista ja  |      - |       - |     - |
| aineellisista hyödykkeistä    |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |      - |       - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |     0,4 |     -13,5 |   -40,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |      - |       - |   200,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkaikaisten lainojen nostot  |    150,0 |      3,9 |    91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |    -100,2 |     -0,2 |   -248,0 |
| takaisinmaksut          |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |    -36,0 |     -17,8 |   -73,7 |
| nostot/takaisinmaksut      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen      |      - |       - |   -11,4 |
| joukkovelkakirjalainan maksetut |       |        |      |
| korot              |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    -33,3 |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |    -19,5 |     -14,1 |   -41,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |     -3,0 |     -2,4 |    13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa     |     29,1 |     16,0 |    16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten    |     1,1 |     -0,9 |    -0,5 |
| vaikutus             |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |     27,2 |     12,7 |    29,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
M
--------------------------------------------------------------------------------
|  |        | Osake |   Yli | Muunto- | Käyvän | Uudellee | Vapaan |
|  |        | pääo | kurssir |  erot | arvon | narvost |  oman |
|  |        |  ma |  ahasto |     | rahast | usrahas | pääoma |
|  |        |    |     |     |   o |    to |   n |
|  |        |    |     |     |    |     | rahast |
|  |        |    |     |     |    |     |   o |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 |  159,5 |  -1,4 | -19,7 |   0,6 | 209,7 |
| 31.12.2008     |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    |     |   2,0 | -13,0 |     |    |
| tulos       |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos       |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 |  159,5 |   0,6 | -32,7 |   0,6 | 209,7 |
| 31.3.2009     |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |        | Muun | Kertynee |  Yht. | Vähem- |   Oma |    |
|  |        | oman |    t |     | mistön |  pääoma |    |
|  |        | pääom | voittov |     | osuus | yhteensä |    |
|  |        |  an |   arat |     |    |     |    |
|  |        | rahas |     |     |    |     |    |
|  |        |  to |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 129,0 |  418,4 | 1 007,1 |  1,8 | 1 008,9 |    |
| 31.12.2008     |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    |  -91,9 | -102,9 |    |  -102,9 |    |
| tulos       |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos       |    |   -0,6 |  -0,6 |  0,0 |   -0,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 129,0 |  325,9 |  903,7 |  1,7 |  905,4 |    |
| 31.3.2009     |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |        | Osake |   Yli | Muunto- | Käyvän | Uudellee | Vapaan |
|  |        | pääo | kurssir |  erot | arvon | narvost |  oman |
|  |        |  ma |  ahasto |     | rahast | usrahas | pääoma |
|  |        |    |     |     |   o |    to |   n |
|  |        |    |     |     |    |     | rahast |
|  |        |    |     |     |    |     |   o |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 |  159,5 |  -0,9 | -27,4 |   0,6 | 412,0 |
| 31.12.2009     |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    |     |   1,5 |  -4,0 |     |    |
| tulos       |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos       |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 |  159,5 |   0,5 | -31,5 |   0,6 | 412,0 |
| 31.3.2010     |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |        | Muun | Kertynee |  Yht. | Vähem- |   Oma |    |
|  |        | oman |    t |     | mistön |  pääoma |    |
|  |        | pääom | voittov |     | osuus | yhteensä |    |
|  |        |  an |   arat |     |    |     |    |
|  |        | rahas |     |     |    |     |    |
|  |        |  to |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 129,0 |  328,0 | 1 111,7 |  1,8 | 1 113,6 |    |
| 31.12.2009     |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    |   14,5 |  11,9 |    |   11,9 |    |
| tulos       |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |    |  -33,3 |  -33,3 |  0,0 |  -33,3 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 129,0 |  309,1 | 1 090,2 |  1,8 | 1 092,0 |    |
| 31.3.2010     |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu
voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja.

Vuoden 2010 alusta voimaantulleilla muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla
ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön osavuosikatsaukseen eikä
laadintaperiaatteisiin.

Osavuosikatsauksen luvut on esitetty miljoonina euroina ja ne on pyöristetty
lähimpään 0,1 milj. euroon, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa
esitetystä summasta.

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tuloslaskelmatiedot segmenteittäin
Me
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskel | Toimist | Kaupp | Logi | Kiin | Venäj | Rahas | Muut | Konser |
| matiedot  |  o- ja | akesk | stii | teis |   ä |  tot |    |   ni |
| 1-3/2010  | liiketi | ukset | kka | tök |    |    |    |  yht. |
|       |   lat |    |   | ehit |    |    |    |    |
|       |     |    |   |  ys |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  30,3 | 10,0 | 9,4 | 0,6 |  5,6 |  3,2 |  0,0 |  59,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokul |  -9,0 | -2,3 | -3,6 | -0,5 | -1,5 | -0,3 |  0,0 | -17,2 |
| ut ja    |     |    |   |   |    |    |    |    |
| rahastojen |     |    |   |   |    |    |    |    |
| välittömät |     |    |   |   |    |    |    |    |
| kulut    |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot |  21,3 |  7,7 | 5,7 | 0,1 |  4,1 |  2,9 |  0,0 |  41,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoito |   1,2 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,3 |
| t      |     |    |   |   |    |    |    |    |
| sijoituskii |     |    |   |   |    |    |    |    |
| nteistöistä |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappi |   0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| ot     |     |    |   |   |    |    |    |    |
| sijoituskii |     |    |   |   |    |    |    |    |
| nteistöistä |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint. |   0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,2 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,3 |
| luov.voitot |     |    |   |   |    |    |    |    |
| /tappiot  |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tapp |  -5,4 | -1,3 | -0,8 | 0,1 |  6,3 | -0,4 |  0,0 |  -1,6 |
| io käypään |     |    |   |   |    |    |    |    |
| arvoon   |     |    |   |   |    |    |    |    |
| arvostamise |     |    |   |   |    |    |    |    |
| ssa     |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja |  -1,5 | -0,3 | -0,2 | -0,7 | -0,8 | -1,3 |  0,0 |  -4,9 |
| markkinoint |     |    |   |   |    |    |    |    |
| i      |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot |   0,0 |  0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,2 |  0,0 |  0,0 |  -0,6 |
| ja kulut  |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |  15,6 |  6,0 | 4,8 | -0,8 |  9,5 |  1,2 |  0,0 |  36,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinni |   5,4 |  0,0 | 0,5 | 4,1 |  0,1 |  0,0 |  0,0 |  10,1 |
| t      |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin  | 1 419,4 | 542,3 | 395, | 240, | 188,0 | 55,8 | 143,9 |   2 |
| varat    |     |    |  5 |  2 |    |    |    | 985,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskel | Toimist | Kaupp | Logi | Kiin | Venäj | Rahas | Muut | Konser |
| matiedot  |  o- ja | akesk | stii | teis |   ä |  tot |    |   ni |
| 1-3/2009  | liiketi | ukset | kka | tök |    |    |    |  yht. |
|       |   lat |    |   | ehit |    |    |    |    |
|       |     |    |   |  ys |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  32,8 |  8,3 | 10,4 | 0,4 |  5,7 |  3,1 |  0,0 |  60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokul |  -8,7 | -2,0 | -3,2 | 0,0 | -1,3 | -0,4 |  0,0 | -15,6 |
| ut ja    |     |    |   |   |    |    |    |    |
| rahastojen |     |    |   |   |    |    |    |    |
| välittömät |     |    |   |   |    |    |    |    |
| kulut    |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot |  24,1 |  6,3 | 7,2 | 0,4 |  4,4 |  2,6 |  0,0 |  45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoito |   0,2 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,2 |
| t      |     |    |   |   |    |    |    |    |
| sijoituskii |     |    |   |   |    |    |    |    |
| nteistöistä |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappi |   0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| ot     |     |    |   |   |    |    |    |    |
| sijoituskii |     |    |   |   |    |    |    |    |
| nteistöistä |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint. |   0,0 |  0,0 | 0,0 | -0,2 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  -0,2 |
| luov.voitot |     |    |   |   |    |    |    |    |
| /tappiot  |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tapp |  -31,4 | -7,5 | -14, | -0,2 | -63,3 |  0,0 |  0,0 | -117,3 |
| io käypään |     |    |  9 |   |    |    |    |    |
| arvoon   |     |    |   |   |    |    |    |    |
| arvostamise |     |    |   |   |    |    |    |    |
| ssa     |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja |  -1,5 | -0,3 | -0,3 | -0,9 | -0,9 | -1,5 |  0,0 |  -5,4 |
| markkinoint |     |    |   |   |    |    |    |    |
| i      |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot |   0,0 |  0,0 | 0,0 | -0,1 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  -0,1 |
| ja kulut  |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |  -8,6 | -1,5 | -8,0 | -1,0 | -59,8 |  1,1 |  0,0 | -77,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinni |   3,1 | 12,8 | 0,4 | 3,9 |  0,4 |  2,9 |  0,1 |  23,6 |
| t      |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin  | 1 436,2 | 546,9 | 431, | 207, | 198,6 | 63,5 | 164,7 |   3 |
| varat    |     |    |  5 |  0 |    |    |    | 048,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteel |     |    |   |   |    |    |    |    |
| liset    |     |    |   |   |    |    |    |    |
| alueet   |     |    |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.3.2010 | Tuotot | Varat |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi    |  53,5 |   2 |   |   |    |    |    |    |
|       |     | 797,1 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä   |   5,6 | 188,0 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |  59,1 |   2 |   |   |    |    |    |    |
|       |     | 985,1 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.3.2009 | Tuotot | Varat |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi    |  54,9 |   2 |   |   |    |    |    |    |
|       |     | 849,8 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä   |   5,7 | 198,6 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |  60,6 |   3 |   |   |    |    |    |    |
|       |     | 048,4 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos

Operatiivisella tuloksella kuvataan konsernin ydinliiketoiminnan tulosta.
Operatiivinen tulos lasketaan oikaisemalla konsernin tuloslaskelmaa muun muassa
kiinteistöjen sekä rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksilla,
myyntivoitoilla ja -tappioilla, liikearvon poistoilla sekä muilla sellaisilla
tuotoilla ja kuluilla, jotka yhtiön mielestä ovat ei-operatiivisia eriä.

--------------------------------------------------------------------------------
| M                   | 1-3/2010 |  1-3/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen tulos          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Nettotuotot            |   41,9 |    45,0 |   181,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Markkinoinnin ja hallinnon kulut  |   -4,9 |    -5,4 |   -22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Liiketoiminnan muut tuotot ja   |   -0,4 |    0,2 |    -1,1 |
|  | kulut               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahoitustuotot ja -kulut      |   -15,3 |   -19,9 |   -68,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Operatiiviseen tulokseen      |   -0,9 |    -0,4 |    -3,2 |
|  | perustuvat verot          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Operatiiviseen tulokseen      |   -4,7 |    -8,6 |   -19,1 |
|  | perustuvat laskennalliset verot  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Operatiivinen vähemmistön osuus  |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   15,6 |    10,9 |    67,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivinen tulos         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Sijoituskiinteistöjen       |    1,3 |    0,2 |    0,3 |
|  | luovutusvoitot/-tappiot      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Voitto/tappio käypään arvoon    |   -1,6 |   -117,3 |   -175,1 |
|  | arvostamisesta           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vaihto-omaisuuskiinteistöjen    |    0,3 |    -0,2 |    4,0 |
|  | luovutusvoitot/-tappiot      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Markkinoinnin ja hallinnon kulut  |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Liiketoiminnan muut tuotot ja   |   -0,3 |    -0,3 |    -1,0 |
|  | kulut               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahoitustuotot ja -kulut      |   -1,3 |    0,9 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ei-operatiiviseen tulokseen    |   -0,1 |    0,1 |    0,0 |
|  | perustuvat verot          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ei-operatiiviseen tulokseen    |    0,5 |    13,8 |    19,0 |
|  | perustuvat laskennalliset verot  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ei-operatiivinen vähemmistön osuus |    0,0 |    0,0 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   -1,1 |   -102,8 |   -148,9 |
--------------------------------------------------------------------------------Keskeiset tunnusluvut vuosineljänneksittäin

--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  59,1 |   59,8 |   60,8 |   61,8 |   60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot      |  41,9 |   44,6 |   47,2 |   44,8 |   45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöjen käyvän  |  -1,6 |  -14,4 |  -31,4 |  -12,0 |  -117,3 |
| arvon muutos      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |  36,3 |   23,5 |   13,1 |   27,9 |  -77,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja   |  -16,6 |  -15,4 |  -16,4 |  -14,2 |  -19,0 |
| -kulut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto   |  14,5 |   6,3 |   -6,1 |   10,1 |  -91,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt  | 2 768,1 | 2 767,5 | 2 768,8 | 2 786,2 | 2 802,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma       | 1 092,0 | 1 113,6 | 1 102,5 | 1 112,1 |  905,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras   | 1 610,4 | 1 597,8 | 1 619,2 | 1 633,1 | 1 814,4 |
| pääoma         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e     |  0,05 |   0,02 |  -0,02 |   0,05 |  -0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen     |  0,08 |   0,07 |   0,10 |   0,19 |   0,18 |
| kassavirta per osake  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV        |  4,10 |   4,18 |   4,14 |   4,20 |   5,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen     |  86,2 |   86,6 |   86,8 |   88,4 |   88,8 |
| vuokrausaste, %    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Sijoituskiinteistöt
M
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.3.2010 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa |   2 767,5 |   2 915,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt          |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin    |     10,1 |     53,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt           |     -9,3 |    -40,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin              |     0,0 |     0,0 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellisista   |       |       |
| käyttöomaisuushyödykkeistä           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot vaihto-omaisuuskiinteistöistä     |     0,0 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                  |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan pääoman menot, kauden    |     1,1 |     3,7 |
| lisäys                     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta  |     -1,2 |    -166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden    |   2 768,1 |   2 767,5 |
| lopussa                    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Spondalla oli 31.3.2010 yhteensä 195 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 9 % kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen arvot
arvioitiin yhtiössä sisäisesti. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli
tammi-maaliskuussa -1,2 (31.3.2009: -117,3) milj. euroa ja kiinteistörahastojen
omistamissa kiinteistösalkuissa -0,4 (0,0) milj. euroa. Vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä arvonmuutokseen vaikuttivat pääasiassa kiinteistöjen
markkinavuokrissa tapahtunut lasku sekä kiinteistöjen
ajamukaistamisinvestoinnit. Maaliskuun lopussa kiinteistörahastoista First Top
LuxCossa käyvät arvot arvioivat Kiinteistötaito Peltola & Co ja Jones Lang
LaSalle.

Merkittävimmät investointisitoumukset

City-Center -projektissa korttelin sisäpihalla käynnistyivät toimistotalon
rakennustyöt, ja uusia liiketiloja rakennetaan liikekorttelin ensimmäiseen ja
toiseen kerrokseen sekä pysäköintikannen tilalle kolmanteen kerrokseen. Lisäksi
maanalaisten huoltotilojen rakennustyöt ovat käynnissä. City-Centerin
uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin
arvioidaan olevan noin 125 milj. euroa.

Vantaan Hakkilaan rakennetaan pinta-alaltaan n. 22 000 m²:n tuotantotila, joka
on kokonaan vuokrattu Metso Automationille. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle
uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000 m²:n
toimisto- ja varastotilat, joihin tehdään perusparannusinvestointeja.
Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen lopullista
investointipäätöstä ei ole tehty.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
M
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.3.2010 |   31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa         |     14,3 |     14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                   |     0,0 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                  |     0,0 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/        |      - |       - |
| sijoituskiinteistöihin            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                 |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot              |     -0,2 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa         |     14,1 |     14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.3.2010 |   31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa         |     22,8 |     29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset           |     -0,1 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                   |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin        |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa         |     22,8 |     29,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
M
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |  31.3.2010 |  31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus annettu     |    141,2 |     54,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset              |    269,2 |    109,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo      |    17,9 |     17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset                |      - |     57,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä                |    287,0 |    183,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut                  |    102,5 |     99,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                  |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset              |     2,9 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset                |    15,8 |     13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussitoumukset kiinteistörahastoihin    |    18,3 |     19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                |  31.3.2010 |  31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo   |   1 012,8 |    915,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo        |    -42,6 |    -44,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo     |    532,5 |    272,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo      |     1,7 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo          |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo           |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset              |  31.3.2010 |  31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, nimellisarvo        |      - |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, käypä arvo         |      - |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot, nimellisarvo      |     5,2 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut valuuttaoptiot, nimellisarvo     |     5,2 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptioiden käypä nettoarvo       |    -0,2 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-3/2010 |  1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e            |    0,05 |   -0,52* |    -0,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |     37 |     30 |     37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %       |    145 |    199 |     141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen omapääoma,      |    3,46 |   4,35* |    3,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta/osake, e  |    0,08 |    0,18 |    0,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen         |    4,10 |    5,42 |    4,18 |
| nettovarallisuus, e         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana toteutetusta osakeannista johtuen |
| osakekohtaisia tunnuslukuja on oikaistu IAS 33 -standardin mukaisesti.    |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | = |    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille   |
|             |  |    | kuuluva tilikauden tulos       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| = |     | Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden tulos - |
|  |     | hybridilainan kaudelle kohdistuvat korot           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |     | Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän    |
|  |     | painotettu keskiarvo                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajille   |                          |
| kuuluva tulos/osake,  |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| = |     | Hybdirilainan kaudelle kohdistuvat              |
|  |     | korot                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |     | Tilikauden aikana ulkona olevien               |
|  |     | osakkeiden lukumäärän                    |
|  |     | painotettu                          |
|  |     | keskiarvo                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan      |                          |
| haltioille kuuluva   |                          |
| tulos/osake,      |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | = | 100 x | Oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Taseen loppusumma - saadut ennakot  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, | = | 100 x | Korolliset nettorahoitusvelat     |
| %            |  |    |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
| pääoma,        |  |    | oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Muun oman pääoman rahasto      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä  |
|             |  |    | tilinpäätöspäivänä          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      | = |    | Liikevoitto              |
| kassavirta/osake,   |  |    |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon   |
|             |  |    | arvostamisesta            |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Liikearvon kohdistus        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Hallinnon poistot          |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Varausten muutokset        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset       |
|             |  |    | rahoitustuotot ja -kulut       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset verot    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Muut erät             |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,        | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
| osakekohtainen netto-  |  |    | oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
| varallisuus,      |  |    | - Muun oman pääoman rahasto      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Kiinteistöjen käypään arvoon    |
|             |  |    | arvostamisesta ja poistoerosta    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    |  syntynyt laskennallinen verovelka |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kiinteistöjen laskennallisesta   |
|             |  |    | verovelasta syntynyt goodwill-arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä  |
|             |  |    | tilinpäätöspäivänä          |
--------------------------------------------------------------------------------
Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 5,6 milj.euroa
tammi-maaliskuussa 2010 (2009: 5,5 milj.euroa).

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon työsuhde-etuudet        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  31.3.10 |  31.3.09 |  31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset      |    0,5 |    0,4 |    2,2 |
| työsuhde-etuudet            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet        |    0,1 |    0,1 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    0,6 |    0,5 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------