• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009

Julkaisupäivä:7.5.2009luokka:

Sponda Oyj   
Osavuosikatsaus 
7.5.2009, klo 08:30
Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009


Sponda-konsernin operatiivinen toiminta kasvoi edelleen vahvasti. Liikevaihto
nousi vertailukaudesta 17 % ja oli 60,6 (31.3.2008: 51,9) milj. euroa.
Nettotuotot kasvoivat myös 17 %, ja ne olivat 45,0 (38,2) milj. euroa.
Taloudellinen vuokrausaste oli 88,8 (92,0) %.

Yhtiön liikevoitto, joka sisältää sijoituskiinteistöjen arvonmuutosta -117,3
(12,6) milj. euroa, oli -77,8 (46,5) milj. euroa. Negatiivinen arvonmuutos oli
Suomessa sijaitsevissa sijoituskiinteistöissä -54,0 milj. euroa ja Venäjän
sijoituskiinteistöissä -63,3 milj. euroa. Kiinteistöjen arvonlasku johtui
pääasiassa markkinoiden tuottovaatimusten muutoksesta. Spondan kiinteistösalkun
keskimääräinen tuottovaatimus oli Suomessa katsauskauden lopussa 6,84 (6,73) %
ja Venäjällä 11,45 %.

Seuraavilla vuoden 2009 alusta voimaanastuneilla standardimuutoksilla on ollut
vaikutusta Spondan konsernin raportointiin: IAS 23 Vieraan pääoman menot,
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, IAS 40 Sijoituskiinteistöt ja IFRS 8
Toimintasegmentit. Vaikutuksista on selostettu erikseen tämän osavuosikatsauksen
Liitetiedot-osion alussa.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2009 (vertailukausi
1.1.-31.3.2008):

Liikevaihto kasvoi 60,6 (51,9) milj. euroon.
Nettotuotot paranivat 45,0 (38,2) milj. euroon.
Liikevoitto oli -77,8 (46,5) milj. euroa. Liikevoiton lasku johtui yhtiön
ensimmäiselle kvartaalille kirjaamista yht. -117,3 milj. euron kiinteistöjen
arvonmuutoksista.
Tulos verojen jälkeen oli -91,9 (20,5) milj. euroa.
Tulos/osake oli -0,83 (0,19) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake nousi 0,18 (0,15) euroon.
Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 802,8 (2 690,9) milj. euroa.
Nettovarallisuus/osake oli 6,98 (8,01) euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake oli 8,69 (9,69) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste oli 88,8 (92,0) %.


Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1-3/09 |   1-3/08 |   1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, %   |    88,8 |    92,0 |     88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me          |    60,6 |    51,9 |    224,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me          |    45,0 |    38,2 |    166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me          |   -77,8 |    46,5 |    117,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e           |   -0,83 |    0,19 |     0,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta/osake, e |    0,18 |    0,15 |     0,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen nettovarallisuus, e |    6,98 |    8,01 |     7,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA osakekohtainen        |    8,69 |    9,69 |     9,68 |
| nettovarallisuus, e        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |     30 |     30 |      32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %      |    199 |     196 |     180 |
--------------------------------------------------------------------------------


Toimitusjohtaja Kari Inkinen

"Spondan operatiivinen tulos oli edelleen vahva vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Nettotuotot paranivat 17 %, mikä on erittäin positiivista. Koko
konsernin taloudellinen vuokrausaste parani hieman, mikä oli vastoin
markkinoiden kehitystä ja odotuksia. Mielestäni tämä on vahva osoitus Spondan
hyvästä kiinteistökannasta ja markkinaosaamisesta. Alkuvuodesta tilojen
vuokrauskysyntä säilyi kohtuullisella tasolla ja ennusteet vuokrausmarkkinoiden
nopeasta heikkenemisestä eivät ole vielä toteutuneet.

Katsauskauden jälkeen saimme päätökseen neuvottelut 250 milj. euron
luottolimiittien jatkamisesta sekä 82 milj. euron 5 vuoden pankkilainasta.
Lainoilla varmistetaan Spondan pitkäaikaisten lainojen jälleenrahoitus vuoteen
2011 saakka. Onnistuneet rahoitusjärjestelyt kertovat siitä, että Sponda nähdään
edelleen luotettavana toimijana markkinoilla.

Jatkoimme suunnitelmien mukaisesti kiinteistöjen myyntejä, ja alkuvuoden 2009
aikana myytiin logistiikkakiinteistöjä yhteensä 38 milj. eurolla. Sponda aikoo
edelleen myydä kiinteistöjä taseen vahvistamiseksi."

Tulevaisuuden näkymät

Huolimatta siitä, että vuonna 2009 kiinteistömarkkinoilla odotetaan sekä
vuokratasojen että vuokrausasteen laskevan, Sponda ennustaa yhtiön
nettotuottojen olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2008. Ennuste perustuu
siihen, että vuonna 2008 vuokratasot nousivat ja Spondan
sijoituskiinteistösalkkuun valmistui täyteen vuokrattuja toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä. Koska vuoden 2009 rahoitus- ja kiinteistömarkkinoihin
liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, yhtiö ei anna muita näkymiä.

Toimintaympäristö - Suomi

Vuoden 2009 alku oli kiinteistösijoitusalan transaktiomarkkinoilla hiljainen.
Kiinteistötalouden instituutti ry (KTI) arvioi, että ensimmäisen neljänneksen
aikana kiinteistökaupan kokonaisvolyymi oli Suomessa noin 300 milj. euroa.
Ostajina olivat lähinnä kotimaiset institutionaaliset sijoittajat.

Suomen talouden suhdanne-ennusteet viittaavat siihen, että supistuva
ulkomaankauppa vie bruttokansantuotteen voimakkaaseen laskuun vuonna 2009.
Kansantalouden supistumisen vuoksi kiinteistömarkkinoilla ennustetaan, että
vajaakäyttö nousee sekä valmistuneiden uusien kiinteistöjen että yrityksien
toimitilatarpeiden vähenemisen myötä. Vuokratasoihin odotetaan kohdistuvan
laskupaineita.

Toimintaympäristö - Venäjä

Pohjola Pankin mukaan Venäjän bruttokansantuotteen kasvuennuste vuodelle 2009 on
-2,2 %, mutta sen arvioidaan laskevan edelleen. Teollisuustuotannon
pienentyminen ja öljyn hinnan lasku ovat olleet suurimpia vaikuttajia
kehitykseen kansainvälisen rahoituskriisin lisäksi.

Kansainvälinen rahoituskriisi on muuttanut Venäjän kiinteistömarkkinaa.
Kehityshankkeita on keskeytetty rahoitusongelmien vuoksi vuoden 2008
jälkipuoliskolla, ja kaupankäynti on hiljentynyt myös valmiiden kohteiden
osalta.

Vuonna 2009 vuokrausmarkkinoiden aktiviteetin odotetaan olevan edellisvuotta
alhaisempi. Tasokkaiden toimistotilojen vajaakäyttö Moskovan ja Pietarin
alueella kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuokratasot putosivat
merkittävästi vuoden 2008 huippuluvuista sekä toimisto- että liiketiloissa.

Liiketoiminta 1.1-31.3.2009

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot jaettiin vuoden 2009 alusta neljään liiketoimintayksikköön:
Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä.
Sijoituskiinteistöt on jaettu kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat,
Kauppakeskukset ja Logistiikkatilat. Muut segmentit ovat Kiinteistörahastot,
Kiinteistökehitys ja Venäjä.

Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat katsauskauden aikana
45,0 (31.3.2008: 38,2) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 54
%, kauppakeskusten 14 %, logistiikkatilojen 16 %, Kiinteistörahastot-yksikön 6 %
ja Venäjä-yksikön 10 %. Spondan kaksi vuotta omistaman vertailukelpoisen
kiinteistösalkun vuokratuottojen kehitys viimeksi kuluneiden kahden vuoden
aikana (nk. like-for-like rental growth) oli toimisto- ja
liiketilakiinteistöissä 6,7 %, kauppakeskuksissa 6,8 % ja
logistiikkakiinteistöissä -4,5 %. Vuokratuottojen kehitys on laskettu EPRAn
antamien suositusten mukaisesti.

Taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin sekä
maantieteellisesti seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi        |   31.3.09 |   31.3.08 |  31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto- ja liiketilat, %    |     90,5 |    90,5 |    91,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppakeskukset          |     97,8 |    94,3 |    96,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %          |     78,8 |    92,8 |    77,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä %             |     88,5 |    100,0 |    86,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |     88,8 |    92,0 |    88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue       |   31.3.09 |   31.3.08 |  31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin kantakaupunki, %    |     91,1 |    90,9 |    90,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %        |     91,7 |    90,3 |    92,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkis. logistiikka, %   |     77,5 |    91,8 |    75,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue, %            |     92,2 |    97,8 |    91,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |     88,8 |    92,0 |    88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 31.3.2009 oli 1 079
(31.3.2008: 855) milj. euroa. Spondalla oli asiakkaita 1794 kpl ja
vuokrasopimuksia yhteensä 3046 kpl. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat Suomen
valtio (8,5 % vuokratuotosta), Sampo Pankki Oyj (6,2 % vuokratuotosta),
Kesko-konserni (6,2 % vuokratuotosta) sekä HOK-Elanto (4,0 % vuokratuotosta).
Spondan 10 suurinta vuokralaista tuottaa hieman yli 30 % yrityksen
kokonaisvuokratuotoista. Spondan vuokralaiset jakautuivat toimialoittain
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala                     |    % nettovuokrasta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  |          5,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia                      |          0,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkinen sektori                 |          10,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppa                      |          27,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koulutus                     |          0,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media /Kustantaminen               |          2,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka/Liikenne/Kuljetus           |          8,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Majoitus- ja ravitsemustoiminta          |          4,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut palvelut                   |          7,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankki/Sijoitus                  |          11,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentaminen                   |          2,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus/valmistus               |          6,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Terveydenhuolto                  |          4,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tietoliikenne                   |          7,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |          1,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,6 (4,4) vuotta. Toimisto- ja
liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,8 vuotta,
kauppakeskusten 5,6 vuotta ja logistiikkatilojen 3,4 vuotta. Tammi-maaliskuussa
2009 tuli voimaan uusia vuokrasopimuksia yhteensä 166 kpl (99 000 m²). Tästä
noin puolet kohdistui uusiin, vuoden lopussa valmistuneisiin toimisto- ja
kauppakeskuskiinteistöihin. Vastaavalla ajanjaksolla päättyneitä sopimuksia oli
126 kpl (60 000 m²). Päättyneet sopimukset sisältävät katsauskauden aikana
myytyjen kiinteistöjen sopimukset. Kiinteistökannan vuokrasopimukset erääntyvät
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                 6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                 9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                25,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 31.3.2009 yhteensä 206 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 8 % kauppakeskuksia ja 37 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Maaliskuun 2009 lopussa Catella Propertyn Group arvioi Spondan Suomen
sijoituskiinteistöt, ja Cushman Wakefield arvioi Venäjän sijoituskiinteistöt.
Viralliset arviolausunnot laskentaperiaatteineen ovat luettavissa Spondan yhtiön
internet-sivuilta.

Maaliskuun lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli -117,3
(31.3.2008: 12,6) milj. euroa. Muutokseen vaikuttivat pääasiassa kiinteistöjen
markkinatuottovaatimusten nousu. Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen arvostus
tarkastettiin ensimmäistä kertaa ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Venäjän
talouskasvu hidastui vuoden 2008 lopussa selvästi, ja tämä toi hintojen
laskupaineita myös kiinteistömarkkinoille vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Spondan koko kiinteistösalkun käypä arvo oli kauden päättyessä 2 802,8 (2 690,9)
milj. euroa.

Kiinteistörahastoissa, joissa Sponda on vähemmistöosakkaana, ei tehty
kiinteistöjen arvonmääritystä vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.

Spondan kiinteistöjen voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-3/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)     |     -50,7 |     -88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)     |     -49,4 |     -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökehityksen hankkeista saatu    |       - |     34,4 |
| kehitysvoitto                |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ajanmukaistamisinvestoinnit         |     -4,9 |     -26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos  |      1,2 |     34,4 |
| (Suomi)                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos  |     -13,5 |     -1,7 |
| (Venäjä)                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt yhteensä         |    -117,3 |     -52.6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                   |       - |      7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä              |    -117,3 |     -44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen vuoden 2009 alusta jakautuivat
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan      | Yht.  | Toimist | Kauppa- | Logis- | Kiintei | Venäjä |
| sijoituskiinteistö |    | o- ja  | keskuks | tiikka | stö-kehi |    |
| t, Me       |    | liike t | et   |    | tys   |    |
|          |    | ilat  |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot    |  56,3 |  32,2 |   8,3 |  10,1 |   0,0 |  5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut   | -14,7 |  -8,2 |  -2,0 |  -3,1 |   -0,1 |  -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot |  41,6 |  24,0 |   6,3 |  7,0 |   -0,1 |  4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistö |   2 | 1 460,6 |  541,6 | 462,8 |  189,1 | 261,3 |
| t 1.1.2009, sis  | 915,5 |     |     |    |     |    |
| kum. aktivoidut  |    |     |     |    |     |    |
| korot       |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut korot  |  0,9 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |   0,7 |  0,2 |
| 2009        |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2009   |  0,0 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit    |  20,6 |   3,1 |  12,9 |  0,4 |   3,8 |  0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot    |  0,0 |   1,6 |  -0,1 |  -1,2 |   -0,3 |  0,0 |
| segmenttien    |    |     |     |    |     |    |
| välillä      |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2009    | -16,8 |  -0,4 |   0,0 | -15,6 |   -0,8 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    | -117,3 |  -31,4 |  -7,5 | -14,9 |   -0,2 | -63,3 |
| muutos       |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistö |   2 | 1 433,5 |  546,9 | 431,5 |  192,3 | 198,6 |
| t 31.3.2009    | 802,8 |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |  -4,0 |  -2,1 |  -1,4 |  -3,2 |   -0,1 | -24,2 |
| muutos %      |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen     | 6,7 % |  6,7 % |  5,3 % | 6,5 % |     | 9,8 % |
| nettovuokratuotto |    |     |     |    |     |    |
| /         |    |     |     |    |     |    |
| sijoituskiinteistö |    |     |     |    |     |    |
| t 31.3.2009(*   |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |    | 5,3-10, |     | 6,65-8 |     | 11,0-1 |
| laskennassa    |    |    0 |     |   ,9 |     |  3,0 |
| käytetyt      |    |     |     |    |     |    |
| tuottovaatimus-%  |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu     |  6,84 |     |     |    |     | 11,45 |
| keskimääräinen   |    |     |     |    |     |    |
| tuottovaatimus-%  |    |     |     |    |     |    |
| koko portfoliolle |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) poislukien   |    |     |     |    |     |    |
| kiinteistökehitys |    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Investoinnit ja divestoinnit

Ensimmäisen neljänneksen aikana Sponda myi sijoituskiinteistöjä yhteensä 16,8
milj. eurolla. Kiinteistöjä ei ostettu katsauskauden aikana.

Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 4,7
milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin tammi-maaliskuussa 15,9 milj.
euroa, jotka kohdistuivat pääosin vuoden 2008 lopun kiinteistökehityshankkeiden
viimeistelyihin sekä Helsingin keskustassa sijaitsevaan City-Centerin
uudistamistyöhön.

Sijoituskiinteistöt

Spondan Suomessa sijaitsevat sijoituskiinteistöt siirrettiin 1.1.2009 yhden
yksikön, Sijoituskiinteistöt, alle. Yksikön omistus jaettiin kolmeen
segmenttiin: toimisto- ja liiketilat, kauppakeskukset ja logistiikkatilat.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 90,5
(31.3.2008: 90,5) %. Kiinteistösalkun käypä arvo oli 31.3.2009 1 433,5 milj.
euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2009 alusta oli -31,4 milj. euroa.
Toimisto-ja liiketilakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli noin 780 000 m²,
josta toimistotilojen osuus oli noin 80 % ja liiketilojen osuus 20 %. Yksikön
liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto olivat katsauskaudella seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto-ja liiketila, Me   |  1-3/2009 |   1-3/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |    32,8 |     30,5 |     125,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto          |    24,1 |     22,5 |     92,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |    -8,6 |     24,2 |     47,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-maaliskuussa 2009 Sponda osti toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 0,9 milj.
eurolla. Kiinteistöjä ei myyty katsauskaudella. Investoinnit ylläpitoon olivat
maaliskuun loppuun mennessä 4,0 milj. euroa.

Kauppakeskukset

Kauppakeskusten taloudellinen vuokrausaste oli 97,8 (94,3) %. Kiinteistöjen
käypä arvo oli 546,9 milj. euroa sisältäen käyvän arvon muutosta -7,5 milj.
euroa. Kauppakeskusten yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 110 000 m². Yksikön
liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat katsauskaudella
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppakeskukset, Me      |  1-3/2009 |   1-3/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |     8,3 |      6,8 |     29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto          |     6,3 |      5,1 |     22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |    -1,5 |      5,6 |     17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda sopi 20.12.2007 ostavansa Ylöjärvellä rakenteilla olevan
Elovainio-kauppakeskuksen Rakennustoimisto Palmberg Oy:ltä. Kohde valmistui
aikataulussa, ja avajaiset pidettiin 1.4.2009. Kauppakeskuksessa on vuokrattavaa
liiketilaa noin 24 500 neliömetriä ja paikoitustilaa 850 autolle. Kiinteistö
ostettiin täyteen vuokrattuna, ja päävuokralainen on K-citymarket.

Logistiikkakiinteistöt

Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 78,8 (31.3.2008: 92,8)
%. Vuokrausastetta laskee Vuosaaren logistiikkakeskuksen alhainen käyttöaste.
Kiinteistöjen käypä arvo oli maaliskuun 2009 lopussa 431,5 (351,9) milj. euroa
sisältäen käyvän arvon muutosta -14,9 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen
vuokrattava pinta-ala oli yhteensä 550 000 m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot
ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, Me        |  1-3/2009 |   1-3/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |    10,4 |      9,8 |     37,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto          |     7,2 |      7,3 |     28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |    -8,0 |      6,0 |      2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-maaliskuussa Sponda myi logistiikkakiinteistöä 15,6 milj. eurolla. Uusia
kiinteistöjä ei ostettu. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat
ensimmäisen neljänneksen aikana 0,4 milj. euroa.

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli maaliskuun 2009 lopussa 192,3 milj.
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 81,5 milj. euroa ja loput, 110,8 milj. euroa
oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin. Tammi-maaliskuussa
2009 investoitiin kiinteistöjen kehitykseen ja hankkeisiin yhteensä 15,9 milj.
euroa, joista suurin osa kohdistui Elovainio-kauppakeskukseen.

Spondan tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto projektien
investointikustannuksista. Tällä hetkellä yhtiön ainoa kiinteistökehityskohde on
Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva City-Center -kauppakeskus.

City-Center -projektissa jatketaan maanalaisten huoltotilojen rakennustöitä,
sekä tekniikkakuilujen rakentamista. Seuraava vaihe, mikä käsittää
toimistorakennuksen, 3. kerroksen liiketilojen ja kauppakeskuksen valoaulan
rakentamisen, alkaa aikaisintaan loppuvuodesta 2009. City-Centerin uudistustyön
arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan
noin 110 milj. euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa
hallinnointipalkkion. Rahastojen kiinteistökanta arvioitiin ulkopuolisen
arvioitsijan toimesta joulukuun 2008 lopussa.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistörahastot, Me    |   1-3/2009 |   1-3/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |      3,1 |      3,0 |     13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto         |      2,6 |      2,5 |     11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |      1,1 |     11,2 |     14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Maaliskuun 2009
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten arvo oli 107 milj. euroa.

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Vuoden 2009
ensimmäisen kvartaalin lopussa rahaston omistaman kiinteistösalkun arvo oli 199
milj. euroa.

Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen
keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston
sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo maaliskuun
2009 lopussa oli 99,5 milj. euroa.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 300 milj. euroa, manageerauksesta.

Venäjä

Katsauskauden lopussa Venäjä-yksikön taloudellinen vuokrausaste oli 88,5
(31.3.2008: 100) %. Kiinteistösalkun käypä arvo oli maaliskuun lopussa 198,6
milj. euroa, ja käyvän arvon muutos oli -63,3 milj. euroa. Arvon muutos johtui
pääosin markkinoiden tuottovaatimusten noususta. Venäjän kiinteistöjen
kaupankäyntivaluutta on pääosin dollari, jonka johdosta ruplan devalvoituminen
ei suoraan ole vaikuttanut kiinteistöjen käypiin arvoihin. Cushman Wakefield
arvioi kiinteistöjen arvot maaliskuun 2009 lopussa, ja arviointiraportti on
nähtävissä Spondan internet-sivuilla.

Investoinnit kiinteistökehitykseen ja uudishankintaan tammi-maaliskuussa 2009
olivat yhteensä 0,4 milj. euroa.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä, Me           |  1-3/2009 |   1-3/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |     5,7 |      1,5 |     16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto          |     4,4 |      1,1 |     12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |    -59,8 |      0,5 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kk. Myös Spondan
vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western
Realty (Ducat II) ja OOO Adastra -kiinteistöjä Moskovassa ja Pietarissa missä
vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Vuokrasopimusten keskimääräinen
kesto 31.3.2009 Venäjällä oli 4,0 vuotta, ja vuokrasopimukset erääntyvät
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                15,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                 N/A |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda saa noin puolet Venäjältä tulevasta vuokratuotoista dollareina, ja noin
puolet ruplina. Ruplavuokrista merkittävä osa on sidottu sovittuun dollarin tai
euron kurssiin. Yhtiön ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa yksikön
kustannuksista on ruplamääräisiä. Spondan politiikkana on suojata Venäjän
liiketoiminnan 6 kuukauden kassavirta.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli 31.3.2009 25,2 (31.3.2008: 35,7) milj.
euroa. Investointien nettorahavirta oli -13,5 (-144,1) ja rahoituksen
nettorahavirta oli -14,1 (93,8) milj. euroa. Nettorahoituskulut olivat
katsauskauden aikana -19,0 (-18,5) milj. euroa. Aktivoitavat korkokulut olivat
0,9 (2,3) milj. euroa.

Spondan omavaraisuusaste oli 31.3.2009 30 (31.3.2008: 30) % ja
nettovelkaantumisaste 199 (196) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 814,4
(1 757,9) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,8 (2,9)
vuotta. Keskikorko oli 3,6 (4,5) %. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen
lainojen osuus oli 61 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 1,8 (2,5)
vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 2,2 (2,0).

Sponda soveltaa suojauslaskentaa, jonka perusteella suojauslaskennan kriteerit
täyttävien koronvaihtosopimusten ja korko-optioiden käyvän arvon muutokset
kirjataan taseen omaan pääomaan.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 31.3.2009 nimellisarvoltaan yhteensä 800
milj. euron syndikoiduista lainoista, 259 milj. euron joukkovelkakirjalainoista,
188 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 570 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä luottolimiittejä 180 milj.
euroa sekä käyttämättömiä tililimiittejä 10 milj. euroa. Luottolimiitit ovat
yritystodistusten varaohjelma. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 54,1
milj. euroa eli 1,8 % yhtiön taseesta.

Henkilöstö ja hallinto

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 135
(31.3.2008: 133) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 120
(123). Sponda-konsernin palveluksessa oli 31.3.2009 yhteensä 134 (134) henkilöä,
joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 120 (123). Spondalla on henkilöstöä
Suomessa ja Venäjällä. Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat 31.3.2009 5,4
(31.3.2008: 5,7) milj. euroa.

Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu
yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylimmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen
sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006. Spondan hallitus päätti
jatkaa ylimmän johdon pitkäaikaista osakepohjaista sitouttamisjärjestelmää
vuosille 2009-2011. Järjestelmän piiriin kuuluvat yhtiön johtoryhmän jäsenet.
Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen
operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla
hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä
kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.

Konsernirakenne

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy.

Spondan osake ja osakkeenomistajat

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-maaliskuussa 2009 oli 2,63 euroa.
Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 3,93 euroa ja alin
1,87 euroa. Osakkeita vaihdettiin ensimmäisen neljänneksen aikana 33,3 miljoonaa
kappaletta 86,7 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 31.3.2009 oli 2,07 euroa,
ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 230 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.3.2009 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Tammi-maaliskuussa 2009 Sponda ei tehnyt liputusilmoituksia.

Yhtiöllä oli 31.3.2009 yhteensä 8 659 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui
sektoreittain seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt               |  2 278 340 |       2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 37 466 428 |       33,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |  2 475 795 |       2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                | 14 127 108 |       12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             | 52 849 251 |       47,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  1 604 999 |       1,4 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |   228 264 |       0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 111 030 185 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.3.2009. Kokous
vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 ja
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2008.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen
valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo
Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen sekä uutena jäsenenä Martin
Tallberg.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5.000
euroa kuukau-dessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa kuukaudessa ja
jäsenten palkkioksi 2.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron
suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Matkakustannukset korvataan yhtiön
voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti.
Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi
valittiin KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ja
varatilintarkastajaksi KTH Riitta Pyykkö seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yh-tiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita
voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 5.500.000 kappaletta.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Tämä
valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 19.3.2008 päätetyn
hankintavaltuutuksen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista
ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakeanti
voidaan toteuttaa uusien osakkeiden antamisella tai yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisella. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää
osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja
erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.
Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa enintään 11.000.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi
käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää
yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen
muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 19.3.2008 päätetyn valtuutuksen
päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.
Yhtiökokous päätti yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Solidium
Oy:n ehdotuksesta asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Valiokuntaan kuuluvat lisäksi hallituksen
puheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on
riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 2. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2009 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii
hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Hallitus ja tilintarkastajat

Spondan hallituksessa on seitsemän jäsentä: Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo
Korvenpää, Lauri Ratia, Martin Tallberg, Arja Talma ja Erkki Virtanen.
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2009 hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajakseen Timo Korvenpään.

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää,
Lauri Ratia ja Arja Talma ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittä-vistä osakkeenomistajista ja Erkki Virtanen ja Martin Tallberg ovat
riippumattomia yhtiöstä.

Sponda Oyj:n tilintarkastaja on KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab, ja varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin 25.3.2009
pidetyn yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt: Arja Talma puheenjohtajaksi,
Timo Korvenpää varapuheenjohtajaksi ja Erkki Virtanen jäseneksi.
Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 25.3.2009 pidetyn
yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt: Lauri Ratia puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén sekä Tuula Entelä ja Martin Tallberg
jäseniksi.

Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja
sijoittajasuhdejohtaja, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Ympäristövastuu

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastomuutoksen torjunnassa ja ympäristön
hyvinvoinnin edistämisessä. Sponda ottaa ympäristönäkökohdat huomioon
kiinteistöjen suunnittelussa ja käytössä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta
parannetaan uusimalla kiinteistöjen teknisiä järjestelmiä ja laitteita.
Esimerkiksi lämmöntalteenottolaitteiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä
energiasäästöjä.

Itäkeskukseen vuoden 2008 lopussa valmistuneen Prisma-liikekiinteistön
suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota
energiatehokkuuteen, jota on lisätty taloteknisin ratkaisuin. Esimerkiksi
autopaikoitustilojen lämmityksessä hyödynnetään kylmälaitteiden lauhdelämpöä ja
parkkitilojen ilmanvaihtoa ohjataan pakokaasupitoisuuden mukaan. Energiasäästöä
tuovat lisäksi muun muassa tehokkaat oviverhokoneet pääsisäänkäyntien
yhteydessä.

Vuoden 2009 aikana Sponda ottaa käyttöön Sponda 10+-ohjelman. Ohjelman
pilottiprojektiin on valittu 10 kiinteistöä, joissa Sponda pyrkii yhdessä
kiinteistöjen käyttäjien kanssa paikantamaan energiansäästökohteita.
Kustannussäästöt investoidaan takaisin kiinteistöön, jolloin asiakkaat hyötyvät
ohjelmasta myös taloudellisesti. Spondan oma pääkonttori on yksi pilottivaiheen
kiinteistöistä.

Vuoden 2009 tavoitteena on kehittää edelleen uudishankkeiden perusohjeistoa
valmistuneista kohteista saadun palautteen pohjalta ja tarkistamalla ohjeiston
toteuttamisen vaikutuksia rakennuksen käytönaikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda jatkoi 27.4.2009 yritystodistusohjelmansa varaohjelmana olevia
luottolimiittisopimuksia 12 ja 24 kuukaudella eteenpäin. Sopimuksia jatkettiin
nykyisten luotonantajien kanssa siten, että 150 milj. euroa erääntyy 12 kk:n
päästä ja 100 milj. euroa erääntyy 24 kk:n päästä.

Lisäksi Sponda solmi sopimuksen 82 milj. euron vakuudellisesta luotosta Helaban
(Landesbank Hessen-Thringen Girozentralen) kanssa. Luotto on 5-vuotinen ja
sillä varmistetaan vuonna 2010 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen
uudelleenrahoitus.

Luottojen marginaalit vastaavat nykyistä markkinatasoa. Lainajärjestelyt eivät
muuta olennaisesti Sponda rahoituskustannuksia. Lainojen kovenantit vastaavat
Spondan muiden lainojen kovenantteja, joista keskeiset on sidottu
omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen. Nyt tehtyjen lainajärjestelyjen
jälkeen Spondalla ei ole muita pitkäaikaisia luottoja, jotka erääntyvät ennen
kevättä 2011.

Sponda myi Vantaalta kaksi logistiikkakiinteistöä ja Joensuussa sijaitsevan
liikekiinteistön yhteensä noin 22 miljoonalla eurolla Mandatum
Henkivakuutusyhtiön ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan omistamalle
kiinteistösijoitusyhtiölle ja Sislin Oy:lle. Kiinteistömyynneillä ei ole
tulosvaikutusta.

Tulevaisuuden näkymät

Huolimatta siitä, että vuonna 2009 kiinteistömarkkinoilla odotetaan sekä
vuokratasojen että vuokrausasteen laskevan, Sponda ennustaa yhtiön
nettotuottojen olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2008. Ennuste perustuu
siihen, että vuonna 2008 vuokratasot nousivat ja Spondan
sijoituskiinteistösalkkuun valmistui täyteen vuokrattuja toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä. Koska vuoden 2009 rahoitus- ja kiinteistömarkkinoihin
liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, yhtiö ei anna muita näkymiä.

Lähiajan riskit ja epävarmuudet

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja
epävarmuustekijät liittyvät laskusuhdanteesta johtuen kiinteistöjen käyvän arvon
muutoksiin, taloudellisen vuokrausasteen laskuun, markkinavuokrien alenemiseen
ja vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvaan vuokratuottojen alenemiseen.

Kiinteistöjen arvot seuraavat suhdanteita, ja nykyisessä markkinatilanteessa
myös Spondan kiinteistöjen arvot voivat laskea edelleen sekä Suomessa että
Venäjällä vuonna 2009. Tällä voi olla heikentävä vaikutus sekä yhtiön
omavaraisuusasteeseen että tulokseen.

Yleinen taloudellinen tilanne sekä Suomessa että Venäjällä saattaa aiheuttaa
Spondan asiakkaiden maksukyvyn heikentymistä vuonna 2009, joka puolestaan voi
laskea Spondan vuokratuottoja ja lisätä vajaakäyttöastetta yhtiön omistamissa
kiinteistöissä.

Liiketoiminta Venäjällä lisää Spondan valuuttakurssiriskiä. Yhtiö suojaa
Venäjältä tulevan kassavirran 6 kuukautta eteenpäin.
7.5.2009
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai
040-527 4462.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi


Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.Sponda Oyj

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                  | 1-3/2009 |  1-3/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja käyttökorvaukset |   57,5 |    48,8 |   210,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot            |    0,1 |    0,1 |    0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimuksista    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelutuotot           |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen hallinnointipalkkiot  |    3,1 |    3,0 |    13,1 |
|  | ja voitto-osuudet         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                  |   60,6 |    51,9 |   224,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut           |   -15,2 |   -13,1 |   -55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelukulut           |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät kulut    |   -0,4 |    -0,6 |    -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                  |   -15,6 |   -13,7 |   -57,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot              |   45,0 |    38,2 |   166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen         |    0,2 |    0,4 |    12,1 |
| luovutusvoitot/-tappiot        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon      |  -117,3 |    12,6 |   -44,9 |
| arvostamisesta             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon kohdistus          |     - |     - |   -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöjen      |   -0,2 |    0,5 |    21,5 |
| luovutusvoitot/-tappiot        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut     |   -0,3 |    -0,5 |    -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut            |   -5,1 |    -5,2 |   -22,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   |    0,0 |     - |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot       |    0,2 |    0,7 |    0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut       |   -0,3 |    -0,2 |    -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |   -77,8 |    46,5 |   117,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot             |    0,4 |    0,6 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |   -19,3 |   -19,0 |   -76,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus            |     - |    -0,1 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   |   -19,0 |   -18,5 |   -75,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja          |   -96,7 |    28,1 |    42,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten tilikausien  |   -0,3 |    0,1 |    -1,3 |
| verot                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot          |    5,2 |    -7,6 |   -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä           |    4,9 |    -7,6 |   -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |   -91,9 |    20,5 |    29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voiton/tappion      |      |      |      |
| jakautuminen:             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille         |   -91,9 |    20,5 |    29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle             |    0,0 |     - |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta    |      |      |      |
| voitosta laskettu osakekohtainen    |      |      |      |
| tulos:                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja            |   -0,83 |    0,19 |    0,26 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajille kuuluva      |   -0,85 |    0,19 |    0,21 |
| laimentamaton ja            |      |      |      |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan haltijoille kuuluva   |   0,03 |     - |    0,05 |
| laimentamaton ja            |      |      |      |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin, milj. kpl    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja            |   111,0 |   111,0 |   111,0 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,    |      |      |      |
| milj.kpl                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio      |   -91,9 |    20,5 |    29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotappiot/-voitot rahavirran    |   -17,6 |   -12,3 |   -39,9 |
| suojauksista              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot               |    3,8 |    -2,3 |    -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät               |     - |     - |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen eriin liittyvät verot |    2,8 |    3,6 |    10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut laajan tuloksen   |   -11,0 |   -11,0 |   -31,5 |
| erät verojen jälkeen          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja voitto/tappio   |  -102,9 |    9,5 |    -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan voiton/tappion  |      |      |      |
| jakautuminen:             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille         |  -102,9 |    9,5 |    -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle             |    0,0 |     - |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 31.3.2009 | 31.12.2008 | 31.3.2008 | 1.1.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt    |  2 802,8 |  2 915,5 |  2 690,9 |  2 539,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset        |   63,5 |    60,6 |    47,9 |   35,0 |
| kiinteistörahastoihin   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset        |   14,7 |    14,5 |    14,2 |   15,7 |
| käyttöomaisuushyödykkeet  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo         |   14,5 |    14,5 |    27,5 |   27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat      |    0,0 |    0,0 |    0,1 |    4,1 |
| hyödykkeet         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset  |    2,7 |    2,7 |    2,7 |    2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet          |    2,8 |    3,3 |    3,7 |    0,0 |
| osakkuusyrityksissä    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset   |    3,9 |    4,7 |    11,6 |   26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset       |   59,3 |    56,6 |    55,1 |   56,9 |
| verosaamiset        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |  2 964,3 |  3 072,5 |  2 853,8 |  2 707,7 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt |   29,4 |    29,5 |    89,0 |   37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut   |   42,0 |    56,7 |    53,8 |   130,7 |
| saamiset          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat         |   12,7 |    16,0 |    12,7 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |   84,1 |   102,3 |   155,5 |   195,3 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä       |  3 048,4 |  3 174,7 |  3 009,3 |  2 903,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        |   111,0 |   111,0 |   111,0 |   111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto      |   159,5 |   159,5 |   159,5 |   159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |    0,6 |    -1,4 |    -1,2 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto    |   -32,7 |   -19,7 |    0,7 |    9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto  |    0,6 |    0,6 |    0,6 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman   |   209,7 |   209,7 |   209,7 |   209,7 |
| pääoman rahasto      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun oman pääoman rahasto |   129,0 |   129,0 |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat   |   325,9 |   418,4 |   409,2 |   444,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |   903,7 |  1 007,1 |   889,6 |   935,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus     |    1,7 |    1,8 |    1,6 |    2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä    |   905,4 |  1 008,9 |   891,2 |   938,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat      |  1 547,7 |  1 543,8 |  1 210,3 |  1 056,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset         |    0,3 |    8,7 |    14,6 |   15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat         |   41,5 |    26,3 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  |   207,6 |   216,7 |   215,8 |   213,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    |  1 797,1 |  1 795,5 |  1 440,7 |  1 285,2 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset  |   266,6 |   284,5 |   547,6 |   606,3 |
| velat           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat  |   79,3 |    85,9 |   129,7 |   73,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |   345,9 |   370,4 |   677,3 |   679,7 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä       |  2 143,0 |  2 165,8 |  2 118,0 |  1 964,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat    |  3 048,4 |  3 174,7 |  3 009,3 |  2 903,0 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat      |  1 814,4 |  1 828,3 |  1 757,9 |  1 662,7 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   1-3/2009 |   1-3/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta   |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |    -91,9 |     20,5 |     29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut           |    131,3 |     12,4 |     134,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos   |     13,0 |     16,5 |     49,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot         |     0,1 |      0,7 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot        |    -26,7 |     -14,1 |     -70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät       |     -0,6 |     -0,4 |     -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot        |     0,5 |      0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut verot     |     -0,5 |      0,1 |     -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta |     25,2 |     35,7 |     140,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta    |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         |    -27,2 |    -147,0 |    -466,7 |
| sijoituskiinteistöihin    |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         |     -2,9 |     -2,0 |     -16,3 |
| kiinteistörahastoihin     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin hyödykkeisiin  |     -0,2 |     -0,2 |     -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot         |     16,9 |      5,1 |     93,9 |
| sijoituskiinteistöistä    |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineettomista  |       |        |        |
| ja              |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineellisista hyödykkeistä  |       |        |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut |       |        |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta |    -13,5 |    -144,1 |    -389,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut  |       |        |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta    |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| joukkovelkakirjalainasta   |       |        |     128,6 |
| saadut maksut         |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen    |     3,9 |     157,5 |     540,7 |
| nostot            |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen    |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut        |     -0,2 |     -5,1 |    -140,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen    |       |        |      0,0 |
| nostot/            |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut        |    -17,8 |     -58,6 |    -235,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot       |       |        |     -55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta  |    -14,1 |     93,8 |     238,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos      |     -2,4 |     -14,6 |     -11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa    |     16,0 |     27,4 |     27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten  |     -0,9 |     -0,1 |     -0,3 |
| vaikutus           |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa   |     12,7 |     12,7 |     16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | Osake |  Yli | Muunt | Käyvän | Uudellee | Sijoitet |
|  |         | pääoma | kurss |   o |  arvon |    n |    un |
|  |         |    |   i | erot | rahasto | arvostus |  vapaan |
|  |         |    | rahas |    |     | rahasto |   oman |
|  |         |    |  to |    |     |     | pääoman |
|  |         |    |    |    |     |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 | 159,5 |  0,7 |   9,8 |   0,6 |  209,7 |
| 31.12.2007     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton |    |    |    |     |     |     |
| vaikutus      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oma pääoma | 111,0 | 159,5 |  0,7 |   9,8 |   0,6 |  209,7 |
| 1.1.2008      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    |    | -1,9 |  -9,1 |     |     |
| tulos        |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina      |    |    |    |     |     |     |
| toteutettavat ja  |    |    |    |     |     |     |
| maksettavat optiot |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 | 159,5 | -1,2 |   0,7 |   0,6 |  209,7 |
| 31.3.2008      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         |  Muun |  Ker | Yht. |  Vähem |   Oma |     |
|  |         |  oman |   t |    |    m |  pääoma |     |
|  |         | pääoma | yneet |    |  istön | yhteensä |     |
|  |         |   n | voitt |    |  osuus |     |     |
|  |         | rahast |   o |    |     |     |     |
|  |         |   o |  var |    |     |     |     |
|  |         |    |  at |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |   - | 441,3 | 932,6 |   2,2 |  934,8 |     |
| 31.12.2007     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton |    |  3,3 |  3,3 |     |   3,3 |     |
| vaikutus      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oma pääoma |   - | 444,6 | 935,9 |   2,2 |  938,1 |     |
| 1.1.2008      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    | 20,5 |  9,5 |     |   9,5 |     |
| tulos        |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys      |    |    |  0,0 |  -0,6 |   -0,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    | -55,5 | -55,5 |     |  -55,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina      |    | -0,4 | -0,4 |     |   -0,4 |     |
| toteutettavat ja  |    |    |    |     |     |     |
| maksettavat optiot |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |   - | 409,2 | 889,6 |   1,6 |  891,2 |     |
| 31.3.2008      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | Osake |  Yli | Muunt | Käyvän |  Uudel | Sijoitet |
|  |         | pääoma | kurss |   o |  arvon |   leen |    un |
|  |         |    |   i |  ero | rahasto | arvostus |  vapaan |
|  |         |    |  rah |   t |     | rahasto |   oman |
|  |         |    | asto |    |     |     | pääoman |
|  |         |    |    |    |     |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 | 159,5 | -1,4 |  -19,7 |   0,6 |  209,7 |
| 31.12.2008     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    |    |  2,0 |  -13,0 |     |     |
| tulos        |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 | 159,5 |  0,6 |  -32,7 |   0,6 |  209,7 |
| 31.3.2009      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | 111,0 | 159,5 |  0,6 |  -32,7 |   0,6 |  209,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         |  Muun |  Ker | Yht. |  Vähem |   Oma |     |
|  |         |  oman |   t |    |    m |  pääoma |     |
|  |         | pääoma | yneet |    |  istön | yhteensä |     |
|  |         |   n | voitt |    |  osuus |     |     |
|  |         | rahast |   o |    |     |     |     |
|  |         |   o |  var |    |     |     |     |
|  |         |    |  at |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 129,0 | 418,4 |   1 |   1,8 | 1 008,9 |     |
| 31.12.2008     |    |    | 007,1 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    | -91,9 | -102, |     |  -102,9 |     |
| tulos        |    |    |   9 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys      |    | -0,6 | -0,6 |   0,0 |   0,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 129,0 | 325,9 | 903,7 |   1,7 |  905,4 |     |
| 31.3.2009      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti noudattaen samoja laadinta ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2008
tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta. Osavuosikatsauksen esitettävät tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Arvio uusien standardien ja tulkintojen vaikutuksesta

Seuraavilla vuoden 2009 alusta voimaanastuneilla standardimuutoksilla on ollut
vaikutusta Spondan konsernin raportointiin:

IAS 23 Vieraan pääoman menot: Uudistettu standardi edellyttää, että ehdot
täyttävän hyödykkeen hankintamenoon sisällytetään välittömästi kyseisen
hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan
pääoman menot. Spondan kohdalla tämä tarkoittaa lähinnä
kiinteistökehitystoiminnan rakennushankkeita. Yhtiö sovelsi standardia sen
siirtymäsäännön sallimalla tavalla 1.1.2006, ja sen jälkeen alkaneihin
rakennushankkeisiin. Aikaisemmin vieraan pääoman menot on kirjattu kuluksi sillä
tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Laatimisperiaatteen muutos
vaikuttaa tuloslaskelmassa vieraan pääoman menoihin ja
kiinteistökehityshankkeiden käyvän arvon muutokseen. Muutoksen takia vuoden 2008
osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen tietoja on oikaistu. Muutoksen vaikutus
1.1.2008 kertyneisiin voittovaroihin on 3,3 MEUR ja vuoden 2008 tulokseen 2,6
MEUR. Vertailukauden Q1 2008 tulokseen vaikutus on ollut 1,7 MEUR.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen: Uudistetun standardin mukaisesti Sponda
esittää vuoden 2009 alusta alkaen kahtena erillisenä laskelmana tuloslaskelman
ja laajan tuloslaskelman. Uudistus vaikuttaa myös yhtiön oman pääoman laskelman
esittämiseen.

IAS 40 Sijoituskiinteistöt: Standardin muutoksen myötä Sponda esittää
rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt käypään arvoon. Tämä edellyttää
kuitenkin, että käypä arvo on luotettavasti määriteltävissä. Helsingin
keskustassa sijaitsevan City-Center -projektin kehitysinvestointien osalta
käyvän arvon arvostusta ei ole tehty. Standardimuutosta ei sovelleta
takautuvasti.

IFRS 8 Toimintasegmentit: Standardin mukaan segmenttitietojen tulee perustua
johdolle säännöllisesti toimitettavaan sisäiseen raportointiin. Standardin
käyttöönoton myötä Sponda on lisännyt Kauppakeskukset segmenttiraportointiin.

Kiinteistön hankintamenon ja sitä alemman käyvän arvon erotuksesta ei ole
kirjattu laskennallista verosaamista, mikäli kiinteistö on käsitelty IAS
12.15b-kohdan mukaisena omaisuuserähankintana eikä sen hankintamenon ja
kiinteistön verotuksellisen arvon erosta ole alunperin hankinnan yhteydessä
kirjattu verovelkaa.


Segmenttitiedot, tuloslaskelma
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmat | Toimi | Kaup | Logis | Kiint | Venäj | Rahas | Muut | Konse |
| iedot     | sto- | pake | tiikk | eistö | ä   | tot  |   | rni  |
| 1-3/09     | ja  | skuk | a   | kehit |    |    |   | yhtee |
|        | liike | set |    | ys  |    |    |   | nsä  |
|        | tilat |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 32,8 | 8,3 | 10,4 |  0,4 |  5,7 |  3,1 | 0,0 | 60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut | -8,7 | -2,0 | -3,2 |  0,0 | -1,3 | -0,4 | 0,0 | -15,6 |
| ja rahastojen |    |   |    |    |    |    |   |    |
| välittömät   |    |   |    |    |    |    |   |    |
| kulut     |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot  | 24,1 | 6,3 |  7,2 |  0,4 |  4,4 |  2,6 | 0,0 | 45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot  |  0,2 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,2 |
| sijoituskiinte |    |   |    |    |    |    |   |    |
| istöistä    |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappiot |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |
| sijoituskiinte |    |   |    |    |    |    |   |    |
| istöistä    |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luo |  0,0 | 0,0 |  0,0 | -0,2 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | -0,2 |
| v.voitot/tappi |    |   |    |    |    |    |   |    |
| ot       |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio | -31,4 | -7,5 | -14,9 | -0,2 | -63,3 |  0,0 | 0,0 | -117, |
| käypään arvoon |    |   |    |    |    |    |   |   3 |
| arvostamisessa |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon   |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |
| kohdistus   |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja  | -1,5 | -0,3 | -0,3 | -0,9 | -0,9 | -1,5 | 0,0 | -5,4 |
| markkinointi  |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja |  0,0 | 0,0 |  0,0 | -0,1 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | -0,1 |
| kulut     |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | -8,6 | -1,5 | -8,0 | -1,0 | -59,8 |  1,1 | 0,0 | -77,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit  |  3,1 | 12,8 |  0,4 |  3,9 |  0,4 |  2,9 | 0,1 | 23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin   |   1 | 546, | 431,5 | 207,0 | 198,6 | 63,5 | 164, |   3 |
| varat     | 436,2 |  9 |    |    |    |    |  7 | 048,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmat | Toimi | Kaup | Logis | Kiint | Venäj | Rahas | Muut | Konse |
| iedot     | sto- | pake | tiikk | eistö | ä   | tot  |   | rni  |
| 1-3/08     | ja  | skuk | a   | -kehi |    |    |   | yhtee |
|        | liike | set |    | tys  |    |    |   | nsä  |
|        | tilat |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 30,5 | 6,8 |  9,8 |  0,3 |  1,5 |  3,0 | 0,0 | 51,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut | -8,0 | -1,7 | -2,5 | -0,6 | -0,4 | -0,5 | 0,0 | -13,7 |
| ja rahastojen |    |   |    |    |    |    |   |    |
| välittömät   |    |   |    |    |    |    |   |    |
| kulut     |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot  | 22,5 | 5,1 |  7,3 | -0,3 |  1,1 |  2,5 | 0,0 | 38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot  |  0,4 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,4 |
| sijoituskiinte |    |   |    |    |    |    |   |    |
| istöistä    |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappiot |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |
| sijoituskiinte |    |   |    |    |    |    |   |    |
| istöistä    |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luo |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,5 | 0,0 |  0,5 |
| v.voitot/tappi |    |   |    |    |    |    |   |    |
| ot       |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/ tappio |  3,0 | 0,9 | -0,8 |  0,1 |  0,0 |  9,4 | 0,0 | 12,6 |
| käypään arvoon |    |   |    |    |    |    |   |    |
| arvostamisessa |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja  | -1,6 | -0,4 | -0,5 | -0,9 | -1,1 | -1,2 | 0,0 | -5,7 |
| markkinointi  |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja | -0,1 | 0,0 |  0,0 |  0,1 |  0,5 |  0,0 | 0,0 |  0,5 |
| kulut     |    |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 24,2 | 5,6 |  6,0 | -1,0 |  0,5 | 11,2 | 0,0 | 46,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit  | 12,8 | 0,4 | 19,6 | 55,3 | 65,6 | 12,9 | 0,0 | 166,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin   |   1 | 409, | 351,9 | 340,4 | 144,0 | 47,9 | 240, |   3 |
| varat     | 475,0 |  8 |    |    |    |    |  3 | 009,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteelliset alueet            |    |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2009                   | Tuoto |        Varat |
|                        |   t |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                     | 54,9 |       2 849,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                    |  5,7 |        198,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 60,6 |       3 048,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2008                   | Tuoto |        Varat |
|                        |   t |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                     | 50,4 |       2 865,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                    |  1,5 |        144,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 51,9 |       3 009,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sijoituskiinteistöt
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   31.3.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden   |    2 915,5 |    2 534,9 |
| alussa                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton vaikutus kauden     |        |      4,5 |
| alkusaldoon                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt        |        |     210,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin  |     20,6 |     275,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt         |     -16,8 |     -82,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin            |        |      1,3 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellisista  |        |        |
| käyttöomaisuushyödykkeistä         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot vaihto-omaisuuskiinteistöistä    |        |      14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                |        |      -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan pääoman menot, kauden  |      0,9 |      12,4 |
| lisäys                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta |    -117,3 |     -52,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden   |    2 802,8 |    2 915,5 |
| lopussa                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Spondalla oli 31.3.2009 yhteensä 206 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 8 % kauppakeskuksia ja 37 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Maaliskuun 2009 lopussa Catella Propertyn Group arvioi Spondan Suomen
sijoituskiinteistöt, ja Cushman Wakefield arvioi Venäjän sijoituskiinteistöt.
Viralliset arviolausunnot laskentaperiaatteineen ovat luettavissa Spondan yhtiön
internet-sivuilta.

Maaliskuun lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli -117,3
(31.3.2008: 12,6) milj. euroa. Muutokseen vaikuttivat pääasiassa kiinteistöjen
markkinatuottovaatimusten nousu. Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen arvostus
tarkastettiin ensimmäistä kertaa ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Venäjän
talouskasvu hidastui vuoden 2008 lopussa selvästi, ja tämä toi hintojen
laskupaineita myös kiinteistömarkkinoille vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Spondan koko kiinteistösalkun käypä arvo oli kauden päättyessä 2 802,8 (2 690,9)
milj. euroa.

Kiinteistörahastoissa, joissa Sponda on vähemmistöosakkaana, ei tehty
kiinteistöjen arvonmääritystä vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset

City-Center -projektissa jatketaan maanalaisten huoltotilojen rakennustöitä,
sekä tekniikkakuilujen rakentamista. Seuraava vaihe, mikä käsittää
toimistorakennuksen, 3. kerroksen liiketilojen ja kauppakeskuksen valoaulan
rakentamisen, alkaa aikaisintaan loppuvuodesta 2009. City-Centerin uudistustyön
arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan
noin 110 milj. euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 31.3.2009 | 31.12.2008 | 31.3.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa     |   14,5 |    15,7 |    15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |    0,2 |     0,8 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |     - |     0,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/    |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituskiinteistöihin        |     - |    -1,3 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot             |     - |    -0,1 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot          |   -0,1 |    -0,6 |    -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa     |   14,7 |    14,5 |    14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt      | 31.3.2009 | 31.12.2008 | 31.3.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                  |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa     |   29,5 |    37,2 |    37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset       |   -0,1 |    -4,5 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |      |       |    51,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin    |      |    -3,1 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa     |   29,4 |    29,5 |    89,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 31.3.2009 | 31.3.200 | 31.12.2008 |
|                     |      |    8 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus annettu |    54,1 |   68,4 |    50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset          |   109,1 |  103,2 |   109,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo  |    17,0 |   51,1 |    17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset            |    57,6 |   33,0 |    57,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä            |   183,7 |  187,3 |   183,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut         | 31.3.2009 | 31.3.200 | 31.12.2008 |
|                     |      |    8 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut              |    99,8 |   46,0 |    44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              |      |   0,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset          |    2,9 |   2,7 |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset            |    13,4 |   0,0 |    7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset            | 31.3.2009 | 31.3.200 | 31.12.2008 |
|                     |      |    8 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman     |   915,0 |  660,0 |   915,0 |
| nimellisarvo              |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo    |   -44,5 |   0,9 |   -27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo |   272,5 |  557,0 |   187,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo  |    0,4 |   8,7 |    1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo      |     - |    - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo       |     - |    - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset          |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, nimellisarvo    |    2,6 |    - |    5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, käypä arvo     |    -0,1 |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot, nimellisarvo  |    2,7 |    - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut valuuttaoptiot, nimellisarvo |    2,7 |    - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptioiden käypä nettoarvo   |     0 |    - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  1-3/09 |  1-12/08 |  1-3/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e              |   -0,83 |   0,26 |   0,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %           |    30 |    32 |    30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %         |    199 |    180 |    196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen omapääoma,        |   6,98 |   7,91 |   8,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta/osake, e    |   0,18 |   0,78 |   0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen nettovarallisuus, e |   8,69 |   9,68 |   9,69 |
--------------------------------------------------------------------------------Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,     | = |    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille    |
|            |  |    | kuuluva tilikauden tulos        |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien    |
|            |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu    |
|            |  |    | keskiarvo                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, osakkeen | = |    | Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos   |
| omistajille kuuluva, |  |    | - oman pääoman ehtoisen lainan korko  |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien    |
|            |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu    |
|            |  |    | keskiarvo                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, oman   | = |    | Oman pääoman ehtoisen lainan      |
| pääoman ehtoisen    |  |    | laskennallinen korko          |
| lainan sijoittajille  |  |    |                     |
| kuuluva        |  |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien    |
|            |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu    |
|            |  |    | keskiarvo                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %  | = | 100 x | Oma pääoma               |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | Taseen loppusumma - saadut ennakot   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, | = | 100 x | Korolliset nettorahoitusvelat      |
| %           |  |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | Oma pääoma               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva  |
| pääoma,        |  |    | oma pääoma               |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | - Muun oman pääoman rahasto       |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä   |
|            |  |    | tilinpäätöspäivänä           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen     | = |    | Liikevoitto               |
| kassavirta/osake,   |  |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon    |
|            |  |    | arvostamisesta             |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | + Liikearvon kohdistus         |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | + Hallinnon poistot           |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | +/- Varausten muutokset         |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut      |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot |
|            |  |    | ja -kulut                |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | - Kassavirtavaikutteiset verot     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | +/- Muut erät              |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien    |
|            |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu    |
|            |  |    | keskiarvo                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,       | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva  |
| osakekohtainen netto- |  |    | oma pääoma               |
--------------------------------------------------------------------------------
| varallisuus,     |  |    | - Muun oman pääoman rahasto       |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | + Kiinteistöjen käypään arvoon     |
|            |  |    | arvostamisesta ja poistoerosta     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    |  syntynyt laskennallinen verovelka  |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | - Kiinteistöjen laskennallisesta    |
|            |  |    | verovelasta syntynyt goodwill-arvo   |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä   |
|            |  |    | tilinpäätöspäivänä           |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 5,5 milj. euroa
tammi-maaliskuussa 2009 (1-12/2008: 23,9 milj. euroa).

Johdon työsuhde-etuudet

--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 31.3.2009 | 31.3.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset      |    0,4 |    0,4 |    2,3 |
| työsuhde-etuudet            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet        |    0,1 |    0,1 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    0,5 |    0,6 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda jatkoi 27.4.2009 yritystodistusohjelmansa varaohjelmana olevia
luottolimiittisopimuksia 12 ja 24 kuukaudella eteenpäin. Sopimuksia jatkettiin
nykyisten luotonantajien kanssa siten, että 150 milj. euroa erääntyy 12 kk:n
päästä ja 100 milj. euroa erääntyy 24 kk:n päästä.

Lisäksi Sponda solmi sopimuksen 82 milj. euron vakuudellisesta luotosta Helaban
(Landesbank Hessen-Thringen Girozentralen) kanssa. Luotto on 5-vuotinen ja
sillä varmistetaan vuonna 2010 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen
uudelleenrahoitus.

Luottojen marginaalit vastaavat nykyistä markkinatasoa. Lainajärjestelyt eivät
muuta olennaisesti Sponda rahoituskustannuksia. Lainojen kovenantit vastaavat
Spondan muiden lainojen kovenantteja, joista keskeiset on sidottu
omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen. Nyt tehtyjen lainajärjestelyjen
jälkeen Spondalla ei ole muita pitkäaikaisia luottoja, jotka erääntyvät ennen
kevättä 2011.

Sponda myi Vantaalta kaksi logistiikkakiinteistöä ja Joensuussa sijaitsevan
liikekiinteistön yhteensä noin 22 miljoonalla eurolla Mandatum
Henkivakuutusyhtiön ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan omistamalle
kiinteistösijoitusyhtiölle ja Sislin Oy:lle. Kiinteistömyynneillä ei ole
tulosvaikutusta.

  Liitteet:
  ovk 1-3 2009 tiedote fi.pdf