• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008

Julkaisupäivä:6.5.2008luokka:

Sponda Oyj         
Osavuosikatsaustiedote 
6.5.2008, klo 8.30
Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Sponda-konsernin liikevaihto oli vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 51,9
(31.3.2007: 59,1) milj. euroa. Nettotuotot kiinteistöjen ylläpitokulujen ja
rahastojen välittömien kulujen jälkeen olivat 38,2 (40,4) milj. euroa. Sekä
liikevaihdon että nettotuottojen vuoden 2007 vertailulukua paransi 31.3.2007
myyty noin 400 milj. euron kiinteistösalkku.

Liikevoitto, sisältäen kiinteistöjen positiivista arvonmuutosta 12,6 (47) milj.
euroa, oli 46,5 (103,4) milj. euroa. Kiinteistöjen arvonmuutos johtui
kiinteistörahastojen omistuksessa olevien kiinteistöjen arvojen positiivisesta
kehityksestä sekä kiinteistöjen markkinavuokrien noususta. Spondan kiinteistöjen
taloudellinen vuokrausaste parani 92,0 (89,3) %:iin.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2008 (vertailukausi
1.1.-31.3.2007):

Liikevaihto oli 51,9 (59,1) milj. euroa. Vuoden 2007 luvussa on mukana 31.3.2007
myyty noin 400 milj. euron kiinteistösalkun liikevaihto.
Nettotuotot olivat 38,2 (40,4) milj. euroa.
Liikevoitto oli 46,5 (103,4) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli 18,8 (57,7) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,17 (0,58) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,15 (0,34) euroa.
Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 684,1 (2 251,0) milj. euroa.
Nettovarallisuus/osake oli 7,97 (8,10) euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake oli 9,63 (9,43) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste nousi 92,0 (89,3) %:iin.
Spondan kaksi vuotta omistetun vertailukelpoisen kiinteistösalkun
vuokratuottojen kehitys viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana (nk.
like-for-like rental growth) oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä 6,88 % ja
logistiikkakiinteistöissä 7,89 %.Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   1-3/08 |   1-3/07 |   1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, %    |    92,0 |    89,3 |    91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me           |    51,9 |    59,1 |    210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me           |    38,2 |    40,4 |    152,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me           |    46,5 |    103,4 |    256,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e           |    0,17 |    0,58 |    1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta/osake, e  |    0,15 |    0,34 |    0,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen nettovarallisuus, e |    7,97 |    8,10 |    8,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA osakekohtainen         |    9,63 |    9,43 |    10,04 |
| nettovarallisuus, e         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |     30 |     36 |     32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %      |    197 |     148 |     175 |
--------------------------------------------------------------------------------


Toimitusjohtaja Kari Inkinen

"Spondan tavoite on edelleen kasvaa aiemmin julkaistujen tavoitteiden
mukaisesti. Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana sekä Kiinteistökehitys-
että Venäjän ja Baltia -liiketoimintayksiköissä investoinneissa edettiin
suunnitelmien mukaisesti. Sponda tavoittelee kiinteistökehitysinvestoinneissa
150 milj. euron vuositasoa sekä Venäjän investoinneissa 300-400 milj. euron
kiinteistösalkkua vuoden 2009 loppuun mennessä.

Rahoitusmarkkinoiden epävakaisuudesta ja Yhdysvaltain taloudellisen tilanteen
heikentymisestä huolimatta Sponda allekirjoitti vuoden 2008 aikana 350 milj.
euron lainasopimukset, joiden lainamarginaalit olivat vuonna 2007
allekirjoitettujen sopimusten tasolla. Yhtiön pitkäaikainen tavoite on pitää
omavaraisuusaste 33 %:ssa, ja vuoden 2008 aikana on tavoitteena vahvistaa yhtiön
vakavaraisuutta.

Vuokraustoiminta jatkui edelleen aktiivisena ja Spondan taloudellinen
vuokrausaste parani 92 %:iin. Voin olla tyytyväinen siitä että yhtiön
taloudellinen vuokrausaste on nyt markkinoiden tasolla.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2008 Spondan nettovuokratuottojen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta.
Arvio perustuu sekä keskivuokrien että taloudellisen vuokrausasteen paranemiseen
vuonna 2007. Lisäksi vuonna 2008 taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan hieman
paranevan vuoden 2007 lopun tilanteesta.

Osakekohtainen tulos paranee vuonna 2008 verrattuna vuoden 2007 osakekohtaiseen
tulokseen, kun luvuista eliminoidaan toteutuneet käyvän arvon muutokset. Vuonna
2008 kiinteistökehitykseen sitoutuu noin 150 milj. euroa pääomaa. Yhdessä
ennakoitujen rahoituskustannusten nousun kanssa tämä vaikuttaa siihen, että
osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, joka sisältää kiinteistöjen
myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan olevan hieman alle vuoden 2007
vertailuluvun.

Toimintaympäristö

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla aktiivinen kaupankäynti jatkui vuoden 2008
alkupuolella. Kiinteistötalouden instituutti ry:n (KTI) arvion mukaan
ensimmäisen neljänneksen aikana kiinteistökauppoja tehtiin noin 2 miljardin
euron arvosta. Toteutuneiden kauppojen perusteella näyttää siltä, että
kiinteistöjen hinnat eivät pääkaupunkiseudulla ole laskussa.

Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö oli Catella Property Groupin
mukaan edelleen 8 %. Uutta toimistotilaa pääkaupunkiseudulle valmistuu noin
240 000 m², minkä arvioidaan ylittävän tilojen kysynnän ja kääntävän toimistojen
vajaakäytön lievään nousuun vuonna 2009. Toimistojen vuokrat ovat kehittyneet
vuonna 2007 positiivisesti, ja vuokrien oletetaan nousevan edelleen vuonna 2008.

Liiketilojen vajaakäyttö on edelleen alhainen, 1,4 %. Vuonna 2007 valmistui
Catellan mukaan pääkaupunkiseudulle uutta liiketilaa noin 77 000 m² ja vuonna
2008 valmistuu arviolta hieman alle 200 000 m². Uuden tilan ei odoteta ylittävän
kysyntää vaan vajaakäytön oletetaan edelleen säilyvän matalana. Korkeasta
käyttöasteesta huolimatta vuokrat nousevat yhä varsin maltillisesti.

Pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöjen vajaakäyttö on myös matala, 2,4 %.
Uusia logistiikkatiloja vastaamaan kysyntään valmistuu jo vuonna 2008.
Markkinavuokrat nousivat jonkin verran, pääosin uusien logistiikkarakennusten
vuoksi.

Liiketoiminta 1.1.-31.3.2008

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääosin
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot jaetaan viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö,
Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä ja Baltia.


Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä 38,2 (31.3.2007: 40,4) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen
osuus tästä oli 72 %, logistiikkatilojen 19 %, Kiinteistörahastot-yksikön 6 % ja
Venäjä ja Baltia -yksikön 3 %. Spondan kaksi vuotta omistaman vertailukelpoisen
kiinteistösalkun (ei sisällä Kapiteeli-kaupan mukana tulleita kiinteistöjä)
vuokratuottojen kehitys viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana (nk.
like-for-like rental growth) oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä 6,88 % ja
logistiikkakiinteistöissä 7,89 %. Vuokratuottojen kehitys on laskettu EPRAn
antamien suositusten mukaisesti.

Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste parani edelleen ja jakaantui
kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi        |   31.3.08 |   31.3.07 |   31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimistot ja liiketilat, %    |    91,2 |    89,3 |     91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %          |    92,8 |    89,0 |     91,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia         |    100,0 |    100,0 |    100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |    92,0 |    89,3 |     91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue       |   31.3.08 |   31.3.07 |   31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin kantakaupunki, %    |    90,9 |    86,7 |     90,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %        |    90,3 |    89,1 |     90,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkis. logistiikka, %   |    91,8 |    87,7 |     90,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue, %            |    97,8 |    98,0 |     96,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |    92,0 |    89,3 |     91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 31.3.2008 oli 855 (31.3.2007:
768) milj. euroa ja koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,4 (4,3)
vuotta. Toimisto- ja liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,7
vuotta ja logistiikkatilojen 3,0 vuotta. Tammi-maaliskuussa 2008 solmittiin
uusia sopimuksia yhteensä 158 kpl (40 000 m²). Vastaavalla ajanjaksolla
päättyneitä sopimuksia oli 72 kpl (36 000 m²). Kiinteistökannan vuokrasopimukset
erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                 6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                 7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 31.3.2008 yhteensä 210 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,4 miljoonaa neliömetriä. Tästä noin 65 % on
toimisto- ja liiketilaa ja 35 % logistiikkatilaa.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.
Ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen arvostusta ei ole tehty ulkopuolisen
asiantuntijan toimesta.

Tammi-maaliskuussa 2008 Spondan sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli
3,3 milj. euroa. Kiinteistöjen arvonnousu johtui sekä uusista sopimuksista että
kiinteistöjen vajaakäytön laskusta. Spondan sijoituskiinteistösalkussa ei ollut
kiinteistöjen tuottovaatimusten laskusta johtuvia arvonnousuja.
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden päättyessä 2 684,1 (31.3.2007:
2 251,0) milj. euroa.

Kahdessa kiinteistörahastossa, joissa Sponda on vähemmistöosakkaana, tehtiin
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen arvostus ulkopuolisten
arvioitsijoiden toimesta ja yhteenlaskettu voitto käypään arvoon arvostamisesta
oli 9,3 milj. euroa. Arvostus tehtiin rahastoihin nyt ensimmäisen kerran.


--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan        | Yhteensä | Toimisto | Logistii | Kiinteis | Venäjä  |
| sijoituskiinteistöt  |     | t ja   | kka   | tökehity | ja    |
| 1.1.-31.3.2008    |     | liiketil |     | s    | Baltia  |
|            |     | at    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot     |   48,9 |   37,3 |   9,8 |   0,3 |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut     |   13,2 |   9,7 |   2,5 |   0,6 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot   |   35,7 |   27,6 |   7,3 |   -0,3 |   1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt  | 2 534,9 | 1 883,9 |  327,6 |  246,2 |   77,2 |
| 1.1.2008       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2008    |   90,1 |   7,0 |   18,6 |   0,0 |   64,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit     |   63,8 |   6,2 |   1,0 |   55,3 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot     |   -2,3 |  -13,4 |   5,4 |   5,6 |   0,0 |
| segmenttien välillä  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2008     |   -5,7 |   -5,7 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos  |   3,3 |   3,9 |   -0,8 |   0,1 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt  | 2 684,1 | 1 882,1 |  351,9 |  307,3 |  142,8 |
| 31.3.2008       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos % |   0,1 |   0,2 |   -0,2 |   0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen       |  6,3 % |  5,9 % |  8,6 % |     |  10,3 % |
| nettovuokratuotto /  |     |     |     |     |     |
| sijoituskiinteistöt  |     |     |     |     |     |
| 31.3.2008       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon     |     | 5,0-9,25 | 7,0-8,25 |     |     |
| laskennassa käytetyt |     |     |     |     |     |
| tuottovaatimus-%   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu      |  6,4 % |     |     |     |     |
| keskimääräinen    |     |     |     |     |     |
| tuottovaatimus-% koko |     |     |     |     |     |
| portfoliolle     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Investoinnit ja divestoinnit

Tammi-maaliskuussa 2008 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 90,1 milj.
eurolla. Samalla jaksolla Sponda myi sijoituskiinteistöjä 6,1 milj. eurolla.

Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon katsauskaudella
olivat 8,5 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 55,3 milj. euroa, ja
ne kohdistuivat Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön
ja Vuosaaren sataman logistiikkakeskuksen rakennuttamiseen, Itäkeskuksen
liiketilaan sekä Ruoholahden ja Sörnäisten toimistokiinteistöön.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -yksikön taloudellinen vuokrausaste parani
hieman, ja oli 91,2 (31.3.2007: 89,3) %. Kiinteistöjen käypä arvo oli 31.3.2008
1 882,1 milj. euroa. Käyvän arvon muutos vuoden 2008 alusta oli 3,9 milj. euroa.
Kiinteistösalkun vuokrattava pinta-ala oli noin 870 000 m², josta
toimistokiinteistöjen osuus oli arviolta 75 % ja liiketilakiinteistöjen osuus 25
%. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto olivat katsauskaudella
seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimistot ja liiketilat, Me  |   1-3/2008 |    1-3/07 |    1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |     37,3 |     44,4 |     154,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot          |     27,6 |     31,0 |     113,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     29,8 |     81,3 |     197,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella Sponda myi toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 6,1 milj. eurolla.
Investoinnit ylläpitoon olivat maaliskuun loppuun mennessä 6,2 milj. euroa.

Sponda ilmoitti joulukuussa 2007 ostavansa Elovainio-kauppakeskuksen
Ylöjärveltä, Tampereen läheltä noin. 62 milj. eurolla sen valmistuttua keväällä
2009. Kauppahinta maksetaan kun kiinteistö on valmis. Kauppakeskuksen
rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulussa. Kiinteistössä tulee
olemaan vuokrattavaa liiketilaa noin 24 500 m² ja paikoitustilaa 850 autolle.
Kiinteistö on täyteen vuokrattu, ja päävuokralaiseksi tulee K-Citymarket.

Logistiikkakiinteistöt

Logistiikkakiinteistöt-yksikön taloudellinen vuokrausaste parani edelleen ja oli
31.3.2008 92,8 (31.3.2007: 89,0) %. Kiinteistöjen käypä arvo oli 351,9 milj.
euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2008 alusta oli -0,8 milj. euroa. Luku
sisältää perusparannusinvestoinnit. Kiinteistösalkun vuokrattava pinta-ala oli
noin 475 000 m². Tammi-maaliskuussa logistiikkakiinteistöjen liikevaihto,
nettovuokratuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, Me        |    1-3/08 |    1-3/07 |    1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |     9,8 |      7,8 |     32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot          |     7,3 |      5,7 |     24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     6,0 |     17,8 |     47,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Sponda osti logistiikkakiinteistöjä
18,6 milj. eurolla. Katsauskaudella ei myyty logistiikkakiinteistöjä.
Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat katsauskaudella 1,0 milj. euroa.

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli maaliskuun 2008 lopussa 307,3 milj.
euroa. Tästä käyttämättömän maa-alueen osuus oli noin 100 milj. euroa ja loput,
207,3 milj. euroa, oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin.
Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kiinteistöjen kehitykseen ja
uudishankintaan investoitiin 55,3 milj. euroa. Keskeneräisten kehityshankkeiden
arvostusta ei ole yhtiössä tehty.

City-Center -projektin vaihe, joka käsittää mm. Kaivokadun katutason ja
asematunnelin tilojen rakentamisen, valmistui huhtikuussa 2008. Seuraava
rakennusvaihe, keskustan huoltotunneliin liittyvien maanalaisten huoltotilojen
rakentaminen alkoi alkuvuodesta 2008. City-Centerin uudistustyön arvioidaan
valmistuvan vuonna 2011 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110
milj. euroa.

Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja
matkustajaterminaalin rakentaminen etenee aikataulussa. Kiinteistöistä on
hankkeen tässä vaiheessa vuokrattu odotetusti noin neljäsosa. Hankkeen
kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa, josta ensimmäisen, vuoden 2008
lopussa valmistuvan vaiheen osuus on 100 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa
vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien omistamiensa kohteiden
rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen etenee
suunnitelman mukaisesti. Kiinteistön sisätiloja alettiin rakentaa keväällä 2008.
Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 21 500 m². Kohde on kokonaan vuokrattu HOK Elannolle. Rakennus
valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä.

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalon
rakentaminen etenee suunnitellusti. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa
ja vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennus on täyteen vuokrattu, ja se
valmistuu syksyllä 2008. Kiinteistön päävuokralaisina ovat Altia ja Diacor.

Toimistorakennuksen rakentaminen alkoi Helsingin Sörnäisissä osoitteessa
Lautatarhankatu 2. Kohteesta on 51 % vuokrattu, ja sen päävuokralaiseksi tulee
Tradeka, jonka pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin. Hankkeen kokonaisinvestointi
on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava pinta-ala on noin 9 200 m².
Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna 2008.

Sponda ja Sponda Kiinteistöt (ent. Kapiteeli) valittiin huhtikuussa 2006
Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeiden toteuttajiksi. Sponda suunnittelee alueelle 48 000 m²:n
kauppakeskusta, jonka kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj.
euroa. Kohteen suunnittelu on meneillään, ja rakentamisen arvioidaan alkavan
syksyllä 2008.

Vaasan kaupunginhallitus valitsi lokakuussa 2007 Spondan kumppanikseen
jatkokehittämään Vaasan käytöstä poistuvan linja-autoaseman paikalle kaavailtua
kauppakeskusta. Tavoitteena on, että Sponda ja Vaasan kaupunki suunnittelevat ja
kaavoittavat yhteistyössä tontin kauppakeskusta varten. Kaavoitusprosessin
jälkeen Sponda ja kaupunki sopivat kaavoitettavan tontin kaupasta. Tontille
tavoitellaan n. 40 000 m²:n rakennusoikeutta sekä lisäksi noin 1 000
autopaikkaa. Kauppakeskus valmistuu aikaisintaan vuonna 2010.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kahdessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa
ja Sponda Kiinteistörahasto I Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen että niiden
hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion.
Edellä mainituissa kiinteistörahastoissa tehtiin vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä kiinteistöjen arvostus ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta ja
yhteenlaskettu voitto käypään arvoon arvostamisesta oli 9,3 milj. euroa.
Arvostus tehtiin rahastoihin nyt ensimmäisen kerran.


Sponda perusti helmikuussa 2008 uuden kiinteistörahaston, Sponda
Kiinteistörahasto II Ky:n, joka sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin
Suomen keskisuurissa kaupungeissa. Rahastoon ostettiin vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana kiinteistöjä 50 milj. eurolla, pääomasijoitukset rahastoon
tehdään vuoden toisella neljänneksellä.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistörahastot, Me    |    1-3/08 |    1-3/07 |    1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |     3,0 |      4,6 |     14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot          |     2,5 |      2,3 |     10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     11,2 |      6,2 |      6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Maaliskuun 2008
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 109 milj. euroa. Rahaston
kiinteistöjen käypä arvo tarkastettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
ulkopuolisen arvioitsijan, Peltola Pulkkanen, toimesta.

Sponda Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Katsauskauden
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo tarkastettiin vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä ulkopuolisen arvioitsijan, Jones Lang LaSalle,
toimesta, ja kiinteistöjen käypä arvo oli 205 milj. euroa. Rahaston tavoitekoko
saavutettiin vuoden 2008 alussa.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 300 milj. euroa, manageerauksesta.

Venäjä ja Baltia

Sponda etsii aktiivisesti kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityskohteita
Venäjän ja Baltian markkinoilta. Maaliskuun 2008 lopussa Spondan
kiinteistösalkun arvo oli noin 143 milj. euroa. Tammi-maaliskuun 2008
liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia, Me     |    1-3/08 |    1-3/07 |    1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |     1,5 |      0,3 |      1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot          |     1,1 |      0,3 |      1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     0,5 |     -0,3 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda osti kaksi kauppakeskusta Moskovasta n. 109 milj. dollarilla maaliskuussa
2008. Molemmat kauppakeskukset ovat täyteen vuokrattuja. Sun Paradise I
-kauppakeskuksen kauppahinta oli n. 66 milj. dollaria, ja keskuksessa on
vuokrattavaa liiketilaa n. 9 000 m2 ja paikoitustilaa 242 autolle. Sun Paradise
II:n kauppahinta oli n. 43 milj. dollaria, ja keskuksessa on vuokrattavaa
liiketilaa n. 6 500 m2 ja 120 auton paikoitustila.

Spondan lokakuussa 2007 Moskovasta ostama toimistokiinteistö on valmis.
Rakennuksen sisätyöt saatiin päätökseen, ja avajaiset pidettiin huhtikuussa
2008. Kiinteistön vuokraamisesta yhdelle käyttäjälle neuvotellaan parhaillaan.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli 31.3.2008 35,7 (31.3.2007: 191,3)
milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -144,1 (239,3) ja rahoituksen
nettorahavirta oli 93,8 (-441,0) milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskauden aikana -20,8 (-25,3) milj. euroa.
Spondan omavaraisuusaste oli 31.3.2008 30 (31.3.2007: 36) % ja
nettovelkaantumisaste 197 (148) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 757,9
(1 346,1) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,9 (1,8) vuotta
ja keskikorko 4,5 (4,6) %. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus
oli 61 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,5 (3,3) vuotta.
Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 2,0 (1,9).

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui yhteensä 650 milj. euron syndikoiduista
lainoista, 396 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 264 milj. euron
liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 448 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä luottolimiittejä 230 milj.
euroa ja sitova nostamaton 150 milj. euron pitkäaikainen laina.
Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja 68 milj. euroa eli 2,3 % yhtiön
taseesta.

Sponda allekirjoitti helmikuussa 2008 sopimuksen Swedbankin kanssa 5-vuotisesta
100 milj. euron luotosta sekä OKO Pankin kanssa sopimuksen 7-vuotisesta 50 milj.
euron luotosta.

Lisäksi Sponda allekirjoitti maaliskuussa 2008 Danske Bank A/S Helsinki Branchin
kanssa sopimuksen 7-vuotisesta 150 milj. euron luotosta sekä Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa sopimuksen 7-vuotisesta 50 milj. euron
luotosta.

Kaikkien ensimmäisellä vuosineljänneksellä allekirjoitettujen lainojen
marginaalit olivat linjassa syksyllä 2007 nostettujen lainojen kanssa. Lainoilla
rahoitetaan Spondan kiinteistökehitys- ja Venäjän investointeja.

Henkilöstö ja hallinto

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli
vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna 135 (220) henkilöä, joista emoyhtiö
Sponda Oyj:n palveluksessa oli 125 (132). Sponda-konsernin palveluksessa oli
31.3.2008 yhteensä 136 (220) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n
palveluksessa 125 (136). Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä.
Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat 31.3.2008 5,7 (31.3.2007: 7,3) milj.
euroa.

Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on
sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen
osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006.
Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen
operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla
hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä
kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.

Konsernirakenne

Sponda laski omistusosuuttaan kiinteistökohteiden johtamisen palveluita
tuottavassa Ovenia Oy:ssä 55 %:sta 45 %:iin tammikuussa 2008. Myynnin
tarkoituksena oli laajentaa Ovenian omistuspohjaa yhtiön liiketoiminnan kasvun
ja kehityksen edelleen vahvistamiseksi.

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy.

Spondan osake

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-maalikuussa 2008 oli 7,77 euroa.
Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 8,70 euroa ja alin 6,61
euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa 25 miljoonaa kappaletta 195
milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 31.3.2008 oli 8,27 euroa, ja yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli 918 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.3.2008 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Tammi-maaliskuussa Sponda ei tehnyt liputusilmoituksia.

Katsauskauden päättyessä 31.3.2008 Spondan omistus jakautui seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen valtio                | 38 065 498 |       34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut julkisyhteisöt             |  2 847 235 |       2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 60 146 199 |       54,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                |  6 680 797 |       6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  1 372 622 |       1,2 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             |   926 825 |       0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |   881 862 |       0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |   109 147 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 111 030 185 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Varsinainen yhtiökokous

Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 19.3.2008. Kokous
vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2007 ja
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osingoksi
vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,50 euroa kutakin osaketta
kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 26.3.2008 ja osinko maksettiin 2.4.2008.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 4 §:n
muuttamisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään
5.500.000 kappaletta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2009 asti.
Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 4.4.2007 päätetyn hankintavaltuuden.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakeanti voidaan toteuttaa
uusien osakkeiden antamisella tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisella. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten
oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella
voidaan antaa enintään 11.000.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä
vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Valtuutus on
voimassa 30.6.2009 asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 4.4.2007
päätetyn omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti yhtiön
suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustava valtioneuvoston kanslian
omistusohjausyksikön ehdotuksesta asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan
edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävän helmikuun 2. päivänä.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumustensa mukaisesti
nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia ja Arja Talma
sekä uusina jäseninä Klaus Cawén ja Erkki Virtanen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5.000 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa kuukaudessa ja jäsenten
palkkioksi 2.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Matkakustannukset korvataan yhtiön
voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti.

Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT Raija-Leena Hankonen ja
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli, ja
varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen valiokunnat

Järjestäytymiskokouksessaan
yhtiökokouksen jälkeen 19.3.2008 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri
Ratian ja varapuheenjohtajakseen Timo Korvenpään.
Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Arja Talma
puheenjohtajaksi sekä Timo Korvenpää ja Erkki Virtanen jäseniksi.

Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Lauri
Ratia puheenjohtajaksi sekä Tuula Entelä ja Klaus Cawén jäseniksi.

Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja
treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kahdeksan henkilöä.

Velkomusvaatimus

Helsingin käräjäoikeus velvoitti 11.1.2007 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa
korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj jätti Helsingin
hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2007.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda ja Helsingin Satama allekirjoittivat 11.4.2008 sopimuksen Vuosaaren
sataman Service Centerin rakentamisesta. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa,
ja ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi on n. 12 miljoonaa euroa. Vuosaari
Service Centerin tiloista on tällä hetkellä vuokrattu 60 %, ja päävuokralaisiksi
tulevat Multilink Oy ja Steveco Oy.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2008 Spondan nettovuokratuottojen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta.
Arvio perustuu sekä keskivuokrien että taloudellisen vuokrausasteen paranemiseen
vuonna 2007. Lisäksi vuonna 2008 taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan hieman
paranevan vuoden 2007 lopun tilanteesta.

Osakekohtainen tulos paranee vuonna 2008 verrattuna vuoden 2007 osakekohtaiseen
tulokseen, kun luvuista eliminoidaan toteutuneet käyvän arvon muutokset. Vuonna
2008 kiinteistökehitykseen sitoutuu noin 150 milj. euroa pääomaa. Yhdessä
ennakoitujen rahoituskustannusten nousun kanssa tämä vaikuttaa siihen, että
osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, joka sisältää kiinteistöjen
myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan olevan hieman alle vuoden 2007
vertailuluvun.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kiinteistösijoitusalalla tunnistettuja riskejä ovat mm. kiinteistömarkkinoihin,
kiinteistösijoituksiin ja investointeihin liittyvät riskit, jotka toteutuessaan
voisivat vaikuttaa Spondankin tulokseen heikentävästi. Rakennuskustannusten
nousu ja projektien aikataulujen siirtyminen eteenpäin saattavat lisätä
kiinteistökehitykseen liittyviä kustannuksia. Lisäksi Venäjällä on
lupamenettelyihin liittyviä riskejä, jotka saattavat vaikuttaa
kiinteistökehitysprojektien aikatauluihin.

Rahoitukseen liittyy jälleenrahoitusriski ja lainasopimuksiin korkoriski.
Rahoitusmarkkinoilla tällä hetkellä vallitseva epävarmuus saattaa
tulevaisuudessa vaikuttaa siihen, että Spondan kasvustrategian toteuttamiseen
tarvittavan pääoman saatavuus heikkenee. Spondassa jälleenrahoitusriskiä
pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla, hajauttamalla rahoituksen
lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velallisena.
Vaihtuvakorkoisen rahoituksen korkoriskiä pienennetään
korkojohdannaissopimuksilla. Kasvava ulkomainen liiketoiminta lisää Spondan
valuuttakurssiriskiä.

Spondan operatiivisia riskejä ovat sisäisten prosessien tai järjestelmien
puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä myös mm.
juridiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Operatiivisia riskejä liittyy
esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan sekä ammattitaitoisen henkilöstön
pysyvyyteen.


6.5.2008
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653 ja
talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh. 020-431 3320 tai 040-540 0741.Jakelu:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Osavuosikatsaustiedote on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on
noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia.


Sponda Oyj

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                  | 1-3/2008 |  1-3/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja käyttökorvaukset |   48,8 |    57,0 |   193,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot            |    0,1 |    0,1 |    0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimuksista    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelutuotot           |     - |    1,2 |    6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen hallinnointipalkkiot  |    3,0 |    0,8 |    11,1 |
|  | ja voitto-osuudet         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                  |   51,9 |    59,1 |   210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut           |   -13,1 |   -18,3 |   -55,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelukulut           |     - |    -0,3 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät kulut    |   -0,6 |    -0,1 |    -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                  |   -13,7 |   -18,7 |   -58,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot              |   38,2 |    40,4 |   152,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen         |    0,4 |    1,3 |    1,2 |
| luovutusvoitot/-tappiot        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon      |   12,6 |    47,0 |    92,9 |
| arvostamisesta             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöjen      |    0,5 |    21,6 |    35,6 |
| luovutusvoitot/-tappiot        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut     |   -0,5 |    -0,5 |    -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut            |   -5,2 |    -6,8 |   -23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot       |    0,7 |    0,5 |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut       |   -0,2 |    -0,1 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |   46,5 |   103,4 |   256,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot             |    0,6 |    1,8 |    4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |   -21,3 |   -27,1 |   -76,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus            |   -0,1 |     - |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   |   -20,8 |   -25,3 |   -72,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja          |   25,7 |    78,1 |   184,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten tilikausien  |    0,1 |     - |    -0,4 |
| verot                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot          |   -7,0 |   -20,4 |   -47,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä           |   -6,9 |   -20,4 |   -47,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |   18,8 |    57,7 |   136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille         |   18,8 |    57,8 |   136,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle             |     - |    -0,1 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |   18,8 |    57,7 |   136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta    |      |      |      |
| voitosta laskettu osakekohtainen    |      |      |      |
| tulos:                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen tulos,  |   0,17 |    0,58 |    1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu    |   0,17 |    0,58 |    1,27 |
| osakekohtainen tulos,         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin, milj. kpl    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton             |   111,0 |    98,9 |   107,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu              |   111,0 |    98,9 |   107,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernitase (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 31.3.2008 |  | 31.12.2007 | 31.3.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |  2 684,1 |  |  2 534,9 |  2 251,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset kiinteistörahastoihin |   47,9 |  |    35,0 |    21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            |   14,2 |  |    15,7 |    15,6 |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |   27,5 |  |    27,5 |    27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |    0,1 |  |    4,1 |    4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset      |    2,7 |  |    2,7 |    2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä    |    3,7 |  |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset      |   11,6 |  |    26,4 |    14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |   55,1 |  |    56,9 |    65,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |  2 846,9 |  |  2 703,2 |  2 404,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt    |   89,0 |  |    37,2 |    60,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |   53,8 |  |   130,7 |    46,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |   12,7 |  |    27,4 |    13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |   155,5 |  |   195,3 |   119,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |  3 002,4 |  |  2 898,5 |  2 523,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma        |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |   111,0 |  |   111,0 |   111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |   159,5 |  |   159,5 |   159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |   -1,2 |  |    0,7 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto       |    0,7 |  |    9,8 |    11,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto     |    0,6 |  |    0,6 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |   209,7 |  |   209,7 |   209,7 |
| rahasto              |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |   404,2 | 1) |   441,3 |   407,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   884,5 |  |   932,6 |   899,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |    1,6 |  |    2,2 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   886,1 |  |   934,8 |   901,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |  1 210,3 |  |  1 056,4 |   601,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |   14,6 |  |    15,0 |    16,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |   214,1 |  |   212,6 |   178,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |  1 439,0 |  |  1 284,0 |   796,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |      |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat  |   547,6 |  |   606,3 |   744,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |   129,7 | 1) |    73,4 |    81,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |   677,3 |  |   679,7 |   826,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |  2 116,3 |  |  1 963,7 |  1 622,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |  3 002,4 |  |  2 898,5 |  2 523,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |  1 757,9 |  |  1 662,7 |  1 346,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Osingot 55,5 milj.euroa on vähennetty kertyneistä voittovaroista ja    |
| kirjattu muihin velkoihin 31.3.2008. Rahavirtavaikutus esitetään toisella  |
| vuosineljänneksellä.                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuodelta 2006 maksetut osingot 44,4 milj.euroa on esitetty vuoden 2007    |
| toisella vuosineljänneksellä.                        |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-3/2008 |  1-12/2007 |   1-3/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    18,8 |    136,6 |     57,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut             |    14,1 |     26,9 |    -28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos    |    16,5 |    135,1 |    177,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |     0,7 |     4,5 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |    -14,1 |    -78,4 |    -19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät        |    -0,4 |    -13,7 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut/maksetut verot      |     0,1 |     0,5 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |    35,7 |    211,5 |    191,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |   -147,0 |    -280,3 |    -34,2 |
| sijoituskiinteistöihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -2,0 |    -15,6 |     -2,4 |
| kiinteistörahastoihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin hyödykkeisiin    |    -0,2 |     -1,7 |     -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot          |     5,1 |    277,9 |    276,1 |
| sijoituskiinteistöistä      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |      - |     0,7 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |   -144,1 |    -19,0 |    239,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |      - |    239,5 |    239,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |    157,5 |    810,5 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut          |    -5,1 |    -371,9 |    -56,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |    -58,6 |    -822,1 |    -624,1 |
| nostot/takaisinmaksut      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |      - |    -44,7 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |    93,8 |    -188,7 |    -441,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    -14,6 |     3,8 |    -10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa     |    27,4 |     23,6 |     23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten    |    -0,1 |      - |      - |
| vaikutus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |    12,7 |     27,4 |     13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|              | Osake- |   Yli | Muunto- | Käyvän | Uudel-le |
|              | pääoma | kurssi- |  erot |  arvon |   en- |
|              |    | rahasto |     | rahasto | arvostus |
|              |    |     |     |     |    - |
|              |    |     |     |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006   |  79,3 |  159,5 |    - |   2,3 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan     |    |     |     |  11,1 |     |
| | merkitty määrä     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan    |    |     |     |   1,2 |     |
| | siirretty määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun        |    |     |     |   0,2 |     |
| | suojauslaskennan    |    |     |     |     |     |
| | instrumentit      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys          |    |     |   0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan      |    |     |     |  -3,2 |     |
| kirjattuihin tai sieltä  |    |     |     |     |     |
| pois siirrettyihin eriin |    |     |     |     |     |
| liittyvät verot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan  |    |     |   0,1 |   9,3 |     |
| kirjatut tuotot ja kulut |    |     |     |     |     |
| yhteensä         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |    |     |   0,1 |   9,3 |     |
| tuotot ja kulut yhteensä |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |  31,7 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat  |    |     |     |     |     |
| ja maksettavat optiot   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.3.2007   | 111,0 |  159,5 |   0,1 |  11,6 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | Sijoi- | Kerty-ne | Yhteens | Vähem- |   Oma |
| |            | tetun |    et |    ä | mistön |  pääoma |
| |            | vapaan | voitto- |     |  osuus | yhteensä |
| |            |  oman |  varat |     |     |     |
| |            | pääoma |     |     |     |     |
| |            |   n |     |     |     |     |
| |            | rahast |     |     |     |     |
| |            |   o |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006   |   - |  349,3 |  591,0 |   1,8 |  592,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan     |    |     |  11,1 |     |   11,1 |
| | merkitty määrä     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan    |    |     |   1,2 |     |   1,2 |
| | siirretty määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun        |    |     |   0,2 |     |   0,2 |
| | suojauslaskennan    |    |     |     |     |     |
| | instrumentit      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys          |    |     |   0,1 |     |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys         |    |     |    - |     |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan      |    |     |  -3,2 |     |   -3,2 |
| kirjattuihin tai sieltä  |    |     |     |     |     |
| pois siirrettyihin eriin |    |     |     |     |     |
| liittyvät verot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan  |    |     |   9,4 |     |   9,4 |
| kirjatut tuotot ja kulut |    |     |     |     |     |
| yhteensä         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |    |   57,8 |  57,8 |  -0,1 |   57,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |    |   57,8 |  67,2 |  -0,1 |   67,1 |
| tuotot ja kulut yhteensä |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys         |    |     |    - |     |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |    |     |    - |     |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         | 209,7 |     |  241,4 |     |  241,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat  |    |     |    - |     |    - |
| ja maksettavat optiot   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.3.2007   | 209,7 |  407,1 |  899,6 |   1,7 |  901,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman  |    |     |     |     |     |
| muutokset         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| M            | Osake |   Yli | Muunto- | Käyvän | Uudel-le |
|              | pääoma | kurssi- |  erot |  arvon |   en- |
|              |    | rahasto |     | rahasto | arvostus |
|              |    |     |     |     |    - |
|              |    |     |     |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2007   | 111,0 |  159,5 |   0,7 |   9,8 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan     |    |     |     |  -12,4 |     |
| | merkitty määrä     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan    |    |     |     |     |     |
| | siirretty määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun        |    |     |     |   0,1 |     |
| | suojauslaskennan    |    |     |     |     |     |
| | instrumentit      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys         |    |     |  -2,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan      |    |     |     |     |     |
| kirjattuihin tai sieltä  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| pois siirrettyihin eriin |    |     |   0,4 |   3,2 |     |
| liittyvät verot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan  |    |     |     |     |     |
| kirjatut tuotot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja kulut yhteensä     |    |     |  -1,9 |  -9,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |    |     |     |     |     |
| tuotot ja kulut      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä         |    |     |  -1,9 |  -9,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat  |    |     |     |     |     |
| ja maksettavat      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| optiot          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.3.2008   | 111,0 |  159,5 |  -1,2 |   0,7 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |            | Sijoi- | Kerty-ne | Yhteens | Vähem- |   Oma |
| |            | tetun |    et |    ä | mistön |  pääoma |
| |            | vapaan | voitto- |     |  osuus | yhteensä |
| |            |  oman |  varat |     |     |     |
| |            | pääoma |     |     |     |     |
| |            |   n |     |     |     |     |
| |            | rahast |     |     |     |     |
| |            |   o |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2007   | 209,7 |  441,3 |  932,6 |   2,2 |  934,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan     |    |     |  -12,4 |     |  -12,4 |
| | merkitty määrä     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan    |    |     |    - |     |    - |
| | siirretty määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun        |    |     |   0,1 |     |   0,1 |
| | suojauslaskennan    |    |     |     |     |     |
| | instrumentit      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys          |    |     |    - |     |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys         |    |     |  -2,3 |     |   -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan      |    |     |     |     |     |
| kirjattuihin tai sieltä  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| pois siirrettyihin eriin |    |     |   3,6 |     |   3,6 |
| liittyvät verot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan  |    |     |     |     |     |
| kirjatut tuotot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja kulut yhteensä     |    |     |  -11,0 |     |  -11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |    |   18,8 |  18,8 |     |   18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |    |     |     |     |     |
| tuotot ja kulut      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä         |    |   18,8 |   7,8 |     |   7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys         |    |     |    - |  -0,6 |   -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |    |  -55,5 |  -55,5 |     |  -55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |    |     |    - |     |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat  |    |     |     |     |     |
| ja maksettavat      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| optiot          |    |   -0,4 |  -0,4 |     |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.3.2008   | 209,7 |  404,2 |  884,5 |   1,6 |  886,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Konserni on ottanut 1.1.2008 käyttöön IFRS 8 Toiminnalliset segmentit
-standardin. Standardin käyttöönotto vaikuttaa segmentti-informaation
esittämiseen. Muilta osin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2007.


Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmatie | Toimist | Logis | Kiinte | Venäj | Rahas- | Muut | Konse |
| dot       |  ot ja | -tiik | istöke |  ä/ |  tot |    |  rni |
| 1-3/2008     | liiketi |  ka | hitys | Balti |    |    | yhtee |
|         |   lat |    |    |   a |    |    |  nsä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  37,3 |  9,8 |  0,3 |  1,5 |  3,0 |  0,0 | 51,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut ja |  -9,7 | -2,5 |  -0,6 | -0,4 |  -0,5 |  0,0 | -13,7 |
| rahastojen    |     |    |    |    |    |    |    |
| välittömät kulut |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot   |  27,6 |  7,3 |  -0,3 |  1,1 |  2,5 |  0,0 | 38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot   |   0,4 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,4 |
| sijoituskiinteis |     |    |    |    |    |    |    |
| töistä      |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappiot  |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| sijoituskiinteis |     |    |    |    |    |    |    |
| töistä      |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luov. |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,5 |  0,0 |  0,5 |
| voitot/tappiot  |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio  |   3,9 | -0,8 |  0,1 |  0,0 |  9,4 |  0,0 | 12,6 |
| käypään arvoon  |     |    |    |    |    |    |    |
| arvostamisessa  |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja   |  -2,0 | -0,5 |  -0,9 | -1,1 |  -1,2 |  0,0 | -5,7 |
| markkinointi   |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja  |  -0,1 |  0,0 |  0,1 |  0,5 |  0,0 |  0,0 |  0,5 |
| kulut      |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |  29,8 |  6,0 |  -1,0 |  0,5 |  11,2 |  0,0 | 46,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmatie | Toimist | Logis | Kiinte | Venäj | Rahas- | Muut | Konse |
| dot       |  ot ja | -tiik | istöke | ä/Bal |  tot |    |  rni |
| 1-3/2007     | liiketi |  ka | hitys |  tia |    |    | yht. |
|         |   lat |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  44,3 |  7,8 |  0,5 |  0,3 |  4,6 |  1,6 | 59,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut ja |  -13,4 | -2,1 |  -0,3 |  0,0 |  -2,3 | -0,6 | -18,7 |
| rahastojen    |     |    |    |    |    |    |    |
| välittömät kulut |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot   |  31,0 |  5,7 |  0,2 |  0,3 |  2,3 |  1,0 | 40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot   |   1,3 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,3 |
| sijoituskiinteis |     |    |    |    |    |    |    |
| töistä      |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappiot  |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| sijoituskiinteis |     |    |    |    |    |    |    |
| töistä      |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luov. |  17,1 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  4,5 |  0,0 | 21,6 |
| voitot/tappiot  |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio  |  34,3 | 12,7 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 47,0 |
| käypään arvoon  |     |    |    |    |    |    |    |
| arvostamisessa  |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja   |  -2,4 | -0,6 |  -0,8 | -0,6 |  -0,6 | -2,3 | -7,3 |
| markkinointi   |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja  |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,5 |  0,5 |
| kulut      |     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |  81,3 | 17,8 |  -0,6 | -0,3 |  6,2 | -0,9 | 103,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sijoituskiinteistöt

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.3.2008 | 31.12.2007 |  31.3.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvo kauden alussa         |  2 534,9 |   2 455,1 |   2 455,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt    |    90,1 |    115,1 |     3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit          |    63,8 |    138,9 |    17,5 |
| sijoituskiinteistöihin       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt     |    -5,7 |   -277,0 |   -275,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin        |    0,1 |     4,2 |     3,2 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineell |      |       |       |
| isista käyttöomaisuushyödykkeistä  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot               |     - |     7,6 |      - |
| vaihto-omaisuuskiinteistöistä    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot            |    -2,4 |    -1,9 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon    |    3,3 |    92,9 |    47,0 |
| arvostamisesta           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo  |  2 684,1 |   2 534,9 |   2 251,0 |
| kauden lopussa           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan
hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Spondan
sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.
Ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen arvostusta ei ole tehty ulkopuolisen
asiantuntijan toimesta.

Tammi-maaliskuussa 2008 Spondan sijoituskiinteistöjen voitto käypään arvoon
arvostamisesta oli 3,3 milj. euroa. Kiinteistöjen arvonnousu johtui sekä uusista
sopimuksista että kiinteistöjen vajaakäytön laskusta. Spondan
sijoituskiinteistösalkussa ei ollut kiinteistöjen tuottovaatimusten laskusta
johtuvia arvonnousuja. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden päättyessä
2 684,1 (31.3.2007: 2 251,0) milj. euroa.

Kahdessa kiinteistörahastossa, missä Sponda on vähemmistöosakkaana, tehtiin
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen arvostus ulkopuolisten
arvioitsijoiden toimesta ja yhteenlaskettu voitto käypään arvoon arvostamisesta
oli 9,3 milj. euroa.

Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset

City-Center -projektin vaihe, joka käsittää mm. Kaivokadun katutason ja
asematunnelin tilojen rakentamisen, valmistui huhtikuussa 2008. Seuraava
rakennusvaihe, keskustan huoltotunneliin liittyvien maanalaisten huoltotilojen
rakentaminen alkoi alkuvuodesta 2008. City-Centerin uudistustyön arvioidaan
valmistuvan vuonna 2011 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110
milj. euroa.

Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja
matkustajaterminaalin rakentaminen etenee aikataulussa. Kiinteistöistä on
hankkeen tässä vaiheessa vuokrattu odotetusti noin neljäsosa. Hankkeen
kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa josta ensimmäisen, vuoden 2008
lopussa valmistuvan, vaiheen osuus on 100 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa
vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien omistamiensa kohteiden
rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen etenee
suunnitelman mukaisesti. Kiinteistön sisätiloja alettiin rakentaa keväällä 2008.
Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 21 500 m². Kohde on kokonaan vuokrattu HOK Elannolle. Rakennus
valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä.

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalon
rakentaminen etenee suunnitellusti. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa
ja vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennus on täyteen vuokrattu, ja se
valmistuu syksyllä 2008. Kiinteistön päävuokralaisina ovat Altia ja Diacor.

Toimistorakennuksen rakentaminen alkoi Helsingin Sörnäisissä osoitteessa
Lautatarhankatu 2. Kohteesta on 51 % vuokrattu ja sen päävuokralaiseksi tulee
Tradeka, jonka pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin. Hankkeen kokonaisinvestointi
on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava pinta-ala on noin 9 200 m².
Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna 2008.

Sponda ja Sponda Kiinteistöt (ent. Kapiteeli) valittiin huhtikuussa 2006
Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeiden toteuttajiksi. Sponda suunnittelee alueelle 48 000 m²:n
kauppakeskusta, jonka kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj.
euroa. Kohteen suunnittelu on meneillään, ja rakentamisen arvioidaan alkavan
syksyllä 2008.

Vaasan kaupunginhallitus valitsi lokakuussa 2007 Spondan kumppanikseen
jatkokehittämään Vaasan käytöstä poistuvan linja-autoaseman paikalle kaavailtua
kauppakeskusta. Tavoitteena on, että Sponda ja Vaasan kaupunki suunnittelevat ja
kaavoittavat yhteistyössä tontin kauppakeskusta varten. Kaavoitusprosessin
jälkeen Sponda ja kaupunki sopivat kaavoitettavan tontin kaupasta. Tontille
tavoitellaan n. 40 000 m²:n rakennusoikeutta sekä lisäksi noin 1 000
autopaikkaa. Kauppakeskus valmistuu aikaisintaan vuonna 2010.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.3.2008 | 31.12.2007 |  31.3.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |    15,7 |    19,5 |    19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |    0,2 |     2,6 |     1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset             |     - |    -1,7 |    -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot               |    -0,1 |    -4,2 |    -3,2 |
| sijoituskiinteistöistä/sijoituskiin |      |       |       |
| teistöihin             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot            |    -1,4 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot         |    -0,2 |    -0,5 |    -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa    |    14,2 |    15,7 |    15,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vaihto-omaisuuskiinteistöt

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.3.2008 | 31.12.2007 |  31.3.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |    37,2 |    231,1 |    231,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset      |    0,7 |   -186,3 |   -170,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |    51,1 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin   |     - |    -7,6 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa    |    89,0 |    37,2 |    60,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sampo Pankin velkomusvaatimus

Helsingin käräjäoikeus velvoitti antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n suorittamaan
Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa korkoa,
viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj jätti Helsingin
hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2007. Sampo
Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden
2006 tilinpäätöksessä. Vuonna 2007 korkokuluvarausta on kirjattu 0,6 milj.euroa
ja vuonna 2008 0,1 milj.euroa, jolloin varauksen kokonaismäärä on 8,3 milj.euroa
31.3.2008.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
Me

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   31.3.2008 |    31.3.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu |     68,4 |      15,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset            |     103,2 |       0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo   |     51,1 |      143,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset             |     33,0 |      16,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä             |     187,3 |      160,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut          |   31.3.2008 |    31.3.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut               |      1,9 |       1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                |      0,1 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset            |      2,7 |       2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset             |      0,0 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset             |   31.3.2008 |    31.3.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman       |     660,0 |      555,0 |
| nimellisarvo                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo     |      0,9 |       3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo  |     557,0 |      557,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo   |      8,7 |      11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo        |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo         |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   1-3/2008 |   1-12/2007 |   1-3/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,         |     0,17 |     1,27 |     0,58 |
|                |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %      |      30 |      32 |      36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %    |     197 |      175 |     148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma,  |     7,97 |     8,40 |     8,10 |
|                |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen         |     0,15 |     0,81 |     0,34 |
| kassavirta/osake,       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV, osakekohtainen    |     9,63 |     10,04 |      - |
| nettovarallisuus,       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   | =    | Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden     |
|          |     | tuloksesta                  |
|          |     | Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu  |
|          |     |     osakkeiden kappalemäärä        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | = 100 X | Oma pääoma   _                |
| %         |     | Taseen loppusumma - saadut ennakot      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumis | = 100 X | Korollinen vieras pääoma - rahavarat     |
| aste, %      |     | Oma pääoma                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen  | =    | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |
| oma pääoma,   |     | 31.3.                     |
|          |     | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.3. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen   | =    | Liikevoitto                  |
| kassavirta/osake, |     | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon       |
|         |     | arvostamisesta                |
|          |     | +/- Varausten muutokset            |
|          |     | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut         |
|          |     | - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja  |
|          |     | -kulut                    |
|          |     | - Kassavirtavaikutteiset           |
|          |     | verot _________________            |
|          |     | Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu  |
|          |     | osakkeiden kappalemäärä            |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,     | =    | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |
| osakekohtainen  |     | 31.3.                     |
| nettovarallisuus, |     | + Kiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta |
|         |     | ja poistoerosta syntynyt laskennallinen    |
|          |     | verovelka                   |
|          |     | - Kiinteistöjen laskennallisesta verovelasta |
|          |     | syntynyt goodwill-arvo            |
|          |     | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.3. |
--------------------------------------------------------------------------------


Lähipiiritapahtumat
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 6,4 milj.euroa
tammi-maaliskuussa 2008 (1-12/2007: 24,9 milj.euroa).

Johdon työsuhde-etuudet

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-3/2008 |  1-12/2007 |  1-3/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset    |    1,1 |     2,3 |     0,4 |
| työsuhde-etuudet          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet |     - |     0,7 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet      |     - |     0,2 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |    1,1 |     3,2 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 31.3.2008 tai 31.12.2007.
Hallituksen jäsenet omistivat 4 600 osaketta ja johtoryhmä 107 981 osaketta
31.3.2008 (31.12.2007: 3 970 ja 31 368 osaketta).
Suomen valtion omistusosuus Spondan osakkeista oli 31.3.2008 34,3 % (31.12.2007:
34,3 %).

Osavuosijakson jälkeiset tapahtumat

Sponda ja Helsingin Satama allekirjoittivat 11.4.2008 sopimuksen Vuosaaren
sataman Service Centerin rakentamisesta. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa,
ja ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi on n. 12 miljoonaa euroa. Vuosaari
Service Centerin tiloista on tällä hetkellä vuokrattu 60 %, ja päävuokralaisiksi
tulevat Multilink Oy ja Steveco Oy.

  Liitteet:
  sponda_ovk_fin.pdf