• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017

Sponda Oyj                                                     
Pörssitiedote                          
2.11.2017 klo 8:30

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017:

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUSTA 2017 (vertailukausi 1.1.-30.9.2016)

 • Konsernin liikevaihto nousi 197,1 (193,2) milj. euroon.
 • Nettotuotot olivat 145,5 (143,8) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 106,3 (132,8) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -19,4 (-7,0) milj. euroa.
 • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,25 (0,31) euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 857,3 (3 692,7) milj. euroa.
 • Nettovarallisuus/osake (NAV) oli 5,19 (5,05) euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli 88,5 (89,3) %.

YHTEENVETO HEINÄ-SYYSKUUSTA 2017 (vertailukausi 1.7.-30.9.2016)

 • Liikevaihto oli 64,1 (66,3) milj. euroa.
 • Nettotuotot olivat 48,9 (51,5) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 34,5 (37,2) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta 1,3 (-10,0) milj. euroa.
 • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,06 (0,10) euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 7-9/20177-9/20161-9/20171-9/20161-12/2016
Liikevaihto, M€64,166,3197,1193,2259,0
Nettotuotot, M€48,951,5145,5143,8190,9
Liikevoitto, M€34,537,2106,3132,8206,7
Tulos/osake, €0,050,050,190,230,41
Operatiivinen kassavirta/osake, €0,060,100,250,310,40
Osakekohtainen oma pääoma, €  5,195,055,16
Omavaraisuusaste, %  46,847,247,4

EPRAN SUOSITUKSEN MUKAISET TUNNUSLUVUT

 7-9/20177-9/20161-9/20171-9/20161-12/2016
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€21,031,079,184,9113,1
EPRA Earnings (operatiivinen tulos)/osake, €0,060,090,230,260,35
Oikaistu EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€21,332,281,187,1113,7
Oikaistu EPRA Earnings (operatiivinen tulos/osake), €0,060,090,240,270,35
EPRA, NAV (osakekohtainen nettovarallisuus), €  5,495,385,49
EPRA, NNNAV (oikaistu osakekohtainen nettovarallisuus), €  5,144,975,07
EPRA, Net Initial Yield, (alkutuotto), %  5,235,535,29
EPRA, ”topped-up” NIY, (oikaistu alkutuotto), %  5,255,555,31
EPRA Vacancy rate (vajaakäyttöaste), %  11,4910,7310,38
EPRA Cost Ratio (sisältäen vajaakäytön kustannukset), %    16,36
EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset), %    12,40

TOIMITUSJOHTAJA KARI INKINEN

Polar Bidco S.à r.l. (The Blackstone Group L.P:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö) julkisti 5.6.2017 ostotarjouksen kaikista Spondan osakkeista. Alun perin julkistettu tarjottu hinta oli 5,19 euroa osakkeelta, mikä vastasi sen hetken osakekurssiin nähden noin 20 % preemiota. Spondan hallitus suositteli ostotarjouksen hyväksymistä yksimielisesti ja päätti sille annetuin valtuutuksin jakaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta, joka vähennettiin kustakin osakkeesta tarjotusta hinnasta. Polar Bidco S.à r.l. ilmoitti 8.8.2017, että se on hankkinut 98,80 % Spondan osakkeista. Lopuista osakkeista on käynnissä lunastusmenettely, ja Sponda on hakenut osakkeidensa poistamista pörssilistalta.

Spondan nettotuotot kasvoivat syyskuun loppuun mennessä suunnitellusti ja ylläpitokulut nousivat lähinnä kiinteistöverojen nousun vuoksi. Taloudellinen vuokrausaste laski hieman, ja oli syyskuun lopussa 88,5 %. Suurimmat negatiiviset muutokset olivat Spondan ei-strategisissa kiinteistöissä ja Helsingin ydinkeskustan ulkopuolisissa toimistokiinteistöissä.

Kiinteistökehitysprojektit etenivät suunnitellusti ja aikataulussa. Ratinan rakentaminen ja vuokraus etenee suunnitelman mukaisesti. Kauppakeskuksen ennakkovuokrausaste on nyt 74 % ja koko hankkeen, mukaan lukien kaksi alueen toimistokiinteistöä, on 61 %. Myös Vantaan Tikkurilaan rakennettavan toimisto- ja liiketilakiinteistön rakentaminen etenee aikataulussa. Ennakkovuokrausaste on 65 %.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen talouskasvu on ollut ennakoitua vahvempaa ja sen odotetaan jatkuvan vahvana loppuvuoden. Kasvuennusteita on korjattu ylöspäin ja Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,9 % vuonna 2017. Talouskasvu perustuu vankemmalle pohjalle nyt, kun yksityisen kulutuksen ja investointien lisäksi myös viennin kasvu on vahvistunut. Talouden nopealla vahvistumisella on positiivinen vaikutus myös työllisyyteen. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli 7,5 % elokuun lopussa.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen jatkuu vahvana. Kuluttajahinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana, mutta Valtiovarainministeriön mukaan kasvu on normaalia hitaampaa. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli syyskuussa 0,8 prosenttia.

KONSERNIN TULOS TAMMI-SYYSKUU 2017

Sponda konsernin tilikauden tulos ajanjaksolta tammikuu-syyskuu oli 68,8 (77,3) milj. euroa, ja tulos ennen veroja oli 69,2 (94,7) milj. euroa. Liikevoitto oli 106,3 (132,8) milj. euroa.

Nettotuottojen kasvu oli 1,2 %, ja ne olivat 145,5 (143,8) milj. euroa. Kasvun taustalla vertailukauteen on Forumin kiinteistökauppa, jonka tulosvaikutus sisältyy viime vuoden vertailulukuihin maaliskuusta 2016 alkaen. Nettotuottojen kehitykseen negatiivisesti vaikuttavat erät olivat kiinteistöjen myynnit, lähinnä Venäjällä, sekä vertailukelpoisen portfolion nettotuottojen negatiivinen kehitys, yhteensä -1,2 milj. euroa. Markkinoinnin ja hallinnon kulut sekä liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat yhteensä 26,9 (16,0) milj. euroa. Markkinoinnin ja hallinnon kulut olivat 19,7 (16,4) milj. euroa. Nousu johtuu pääosin yhtiössä käynnissä olleiden osakepalkkiojärjestelmien päättämisestä aiheutuneista kuluista. Muihin tuottoihin ja kuluihin on kirjattu julkiseen ostotarjoukseen liittyviä asiantuntijapalkkioita n. 7 milj. euroa.

Tilikauden aikana on kirjattu myyntivoittoa 10,9 (14,3) milj. euroa sekä sijoitus että vaihto-omaisuuskiinteistöjen myynneistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos kaudella oli negatiivinen -19,4 (-7,0) milj. euroa pääosin kiinteistöveron nousun vaikutuksen vuoksi. Konsernin tulosta rasittaa 3,7 (2,1) milj. euron liikearvon poisto joka kohdistuu Ratinan hankkeeseen ja poistetaan projektin valmistumisen myötä. 

Kauden rahoitustuotot- ja kulut olivat -37,1 (-38,1) milj. euroa. Rahoitusnettoon vaikutti positiivisesti käytettyjen rahoituslähteiden hinta sekä aktivoidut korkokulut. Sen lisäksi korollisen velan määrä vaikutti negatiivisesti rahoitusnettoon.

IFRIC 21:n mukaan yhtiö kirjaa velan taseeseen sen syntymishetkellä. Yhtiö jaksottaa kiinteistöverot tuloslaskelmaan ajan kulumisen perusteella.

KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-30.9.2017

Spondalla oli syyskuun 2017 lopussa yhteensä 165 vuokrattavaa kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on n. 1,2 milj. m². Kiinteistöjen pinta-alasta noin 70 % on toimistotilaa, 17 % kauppakeskuksia ja 11 % logistiikkatilaa. Noin 1 % on Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Syyskuun 2017 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitiin sisäisesti sekä Suomessa että Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli syyskuun 2017 lopussa 3,9 mrd euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos kolmannen vuosineljänneksen aikana oli 1,3 (-10,0) milj. euroa. Tuottovaatimuksia ei ole muutettu. Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen arvo kehittyi positiivisesti johtuen pääosin markkinavuokrien korotuksista ja kiinteistökehityskatteesta. Negatiivinen arvonmuutos tuli pääasiassa kurssimuutoksista Venäjältä.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€7-9/20177-9/20161-9/20171-9/20161-12/2016
Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)0,00,015,217,160,1
Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)0,00,00,0-4,1-4,1
Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto5,11,510,55,47,4
Ajanmukaistamisinvestoinnit-9,2-7,4-27,7-19,9-31,0
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi)7,6-3,6-2,010,012,6
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä)0,3-0,4-12,7-11,1-14,1
Valuuttakurssien muutos-2,5-0,1-2,8-2,5-2,1
Sijoituskiinteistöt yhteensä1,3-10,0-19,4-5,028,7
Kiinteistörahastot0,00,00,0-2,0-2,0
Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet0,00,00,00,00,0
Konserni yhteensä1,3-10,0-19,4-7,026,7

VUOKRAUSTOIMINTA

Sponda laskee katsauskaudelta kiinteistöjensä nettovuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten mukaisesti (nk. like-for-like net rental growth). Tammi-syyskuulta tämä oli toimistokiinteistöissä 0,1 (0,6) % ja kauppakeskuksissa -4,5 (4,7) %. Vertailukelpoisia nettovuokratuottoja laski kiinteistöveron noususta johtuen kasvaneet ylläpitokulut.  

Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti:

%30.9.201730.6.201731.3.201731.12.201630.9.2016
Toimistokiinteistöt88,289,089,089,288,8
  Kantakaupunki92,192,892,691,891,5
  Ruoholahti82,282,682,785,085,0
  Muu pääkaupunkiseutu85,887,387,287,586,1
  Tampere91,591,993,393,495,9
  Muu Suomi74,276,478,078,278,0
Kauppakeskukset93,993,592,693,593,2
  Kantakaupunki93,793,191,992,492,4
  Muut94,194,193,895,494,5
Ei-strateginen omaisuus69,872,677,079,979,8
  Logistiikka68,371,374,274,072,8
  Venäjä71,373,979,584,885,3
Koko kiinteistökanta88,589,189,189,689,3

DIVESTOINNIT JA INVESTOINNIT

Sponda jatkaa kiinteistöportfolion kierrättämistä ja ei-strategisten kiinteistöjen myyntiä. Tammi-syyskuussa on sijoituskiinteistöjä myyty yhteensä 10,7 milj. eurolla. Toimistokiinteistöjä on myyty 2,2 milj. eurolla ja ei strateginen omaisuus -segmenttiin kuuluvia logistiikkakiinteistöjä 8,3 milj. eurolla. Lisäksi vaihto-omaisuuskiinteistöjä on myyty 8,9 milj. eurolla.

Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääasiassa Ratinan kauppakeskuksen rakentamiseen ja Vantaan Tikkurilaan rakennettavaan toimisto- ja liiketilakokonaisuuteen.

Divestoinnit

M€1.7.-
30.9.2017
1.7.-
30.9.2016
1.1.-
30.9.2017
1.1.-
30.9.2016
1.1.-
31.12.2016
Myydyt sijoituskiinteistöt     
Myyntihinta1,019,310,727,636,7
Myyntivoitto/ -tappio *)0,40,93,40,90,8
Tasearvo0,618,47,426,735,9

*) Sisältää myyntikulut

Investoinnit

M€1.7.-
30.9.2017
1.7.-
30.9.2016
1.1.-
30.9.2017
1.1.-
30.9.2016
1.1.-
31.12.2016
Ostetut kiinteistöt-12,5-12,5-589,5-590,5
Ylläpitoinvestoinnit-9,2-7,4-27,7-19,9-31,0
Kiinteistö-
kehitysinvestoinnit
-25,7-16,8-71,4-41,1-60,9
Investoinnit 
yhteensä
-47,5-24,2-111,7-650,5-682,4

SPONDAN OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Sponda Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2017 lopussa 111 030 185 euroa ja liikkeelle laskettuja osakkeita oli 339 690 554 kappaletta.

Kaupankäynti osakkeella

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi oli kolmannella vuosineljänneksellä 5,07 euroa. Korkein noteeraus oli 5,32 euroa ja alin 4,96 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana noin 288 milj. kappaletta noin 1 460 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 29.9.2017 oli 5,06 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 1 726 milj. euroa.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 20.3.2017 hallituksen omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen harkintansa mukaan päättämään osingon maksamisesta enintään kahdessa erässä perustuen tilikaudelta 2016 vahvistettuun tilinpäätökseen. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,12 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus käytettiin täysin katsauskaudella.

Omat osakkeet

Katsauskauden aikana Sponda ei ole omistanut omia osakkeita.

Polar Bidco S.à.r.l.:n ostotarjous Spondan kaikista osakkeista

Polar Bidco S.à r.l., joka on The Blackstone Group L.P:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, ja Sponda Oyj solmivat 5.6.2017 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Polar Bidco teki vapaaehtoisen Spondan hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Spondan osakkeet. Ostotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan jälkeen Polar Bidco S.à r.l. ilmoitti 8.8.2017, että se on hankkinut 98,80 % kaikista Spondan osakkeista. Polar Bidco S.à r.l. on käynnistänyt Spondan vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölaissa tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Spondan osakkeet.

Osinko

Sponda Oyj:n hallitus päätti 5.6.2017 varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2017 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella maksaa osinkoa valtuutuksen mukaisen enimmäismäärän. Osinkoa maksettiin 0,12 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.6.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 14.6.2017.

Polar Bidco S.à r.l:n Spondan kaikkia liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita koskevan ostotarjouksen ehtojen mukaan osingon määrä alentaa ostotarjouksen mukaista osakekohtaista tarjoushintaa.

Osakkeenomistajat

Spondalla oli 30.9.2017 yhteensä 1 125 (30.6.2017: 8 866) osakkeenomistajaa. Suurimmat viisi osakkeenomistajaa ovat: 

OsakkeenomistajaOsakkeet% osakkeista
1Polar Bidco S.à r.l.275 684 24781,16
2Euroclear Bank Sa/Nv61 440 37518,09
3I.A. von Julins STB595 0000,18
4Skandinaviska Enskilda Banken AB374 1230,11
5Nordea Bank Ab (Publ), Suomen sivuliike285 8930,08
 Yhteensä338 379 63899,62

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana julkaistiin seuraavat liputusilmoitukset:

 • Pörssitiedote 6.7.2017: Polar Bidco S.à.r.l.:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 15,18 % (51 570 566 osaketta).
 • Pörssitiedote 20.7.2017: Mercator Invest Ab:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 0 % (0 kappaletta).
 • Pörssitiedote 20.7.2017: Polar Bidco S.à.r.l.:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 96,78 % (328 748 635 osaketta).
 • Pörssitiedote 21.7.2017: Hartwall Capital Oy Ab:n omistusosuus Sponda Oyj: osakkeista on 0 % (0 kappaletta).
 • Pörssitiedote 21.7.2017: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 0% 
  (0 kappaletta).

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.9.2017. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenmääräksi seitsemän varsinaista jäsentä. Päätettiin myös, että Outi Henriksson jatkaa hallituksen jäsenenä ja lisäksi hallituksen jäseniksi päätettiin valita Leif Andersson, Jean-Francois Bossy, Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä ja Michael Swank. Yhtiökokous päätti, että Outi Henrikssonille ja Svein Erik Lillelandille kummallekin maksetaan palkkiona 2 750 euroa kuukaudessa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta ja että muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti lakkauttaa yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Sponda arvioi, että sen vuoden 2017 riskit ja epävarmuustekijät liittyvän pääosin seuraaviin alueisiin:

Tilakysynnän muutos johtuen esimerkiksi teknologian kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti vuokrausasteen ja nettotuottojen kehitykseen.

Pankkien vakavaraisuuden vahvistamisvaatimukset voi johtaa pankkirahoituksen saatavuudenheikkenemiseen. Epävarmuus maailmantalouden ja korkojen kehityksestä voi vaikuttaa muun velkarahoituksen saatavuuteen.

Venäjällä riskit liittyvät pääosin Venäjän talouden kehitykseen ja sen vaikutukseen Spondan Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen myyntiin vuonna 2017.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Sponda antaa tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 nettotuottojen kehityksen ja EPRA Earnings (oikaistu operatiivinen tulos) kehityksen osalta.

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2017 olevan 182-192 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

EPRA Earnings (Oikaistu operatiivinen tulos)

Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan vuonna 2017 106-116 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lokakuun 28. päivä Sponda ilmoitti järjestelevänsä uudelleen konsernin rahoitusta. Spondan konserniyhtiöt allekirjoittivat etuoikeudelliset vakuudelliset rahoitussopimukset, joiden yhteismäärä on noin 1,6 miljardia euroa. Lisätietoa rahoituksesta voi lukea yhtiön internet-sivuilta www.sponda.fi -> uutishuone -> pörssitiedotteet.

2.11.2017
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020 431 3311 tai 0400 402 653
Yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020 431 3454 tai 040 527 4462
Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 020 431 3480 tai 040 754 5961

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Release attachment: