• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2013

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2013

Sponda Oyj                      
Osavuosikatsaus
1.11.2013 klo 8:30

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUSTA 2013 (vertailukausi 1.1.-30.9.2012)

  — Konsernin liikevaihto oli 198,9 (198,2) milj. euroa. 
  — Nettotuotot olivat 143,5 (144,8) milj. euroa. 
  — Liikevoitto oli 123,5(141,0) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -1,5 (11,7) milj. euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,30 (0,28) euroa. 
  — Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 264,7 (3 213,9) milj. euroa.
  — Nettovarallisuus/osake oli 4,50 (4,29) euroa.
  — Taloudellinen vuokrausaste oli 88,0 (88,0) %.
  — Nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -43,9 (-44,4) milj. euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy 0,2 (4,1) milj. euroa johdannaisten realisoitumatonta käyvän arvon muutosta. Ilman mainittua käyvän arvon muutosta rahoitustuotot ja -kulut olivat -44,1 (-48,5) milj. euroa.
  — Tulevaisuuden näkymiä täsmennetään vajaakäytön kehityksen osalta. 
  — Uusi strategia julkaistiin 3.9.2013.

YHTEENVETO HEINÄ-SYYSKUUSTA 2013 (vertailukausi 1.7.-30.9.2012)

  — Liikevaihto oli 65,7 (66,0) milj. euroa.
  — Nettotuotot olivat 49,5 (50,2) milj. euroa.
  — Liikevoitto oli 44,1 (48,1) milj. euroa. Liikevoitto sisältää käyvän arvon
     muutosta 0,7 (2,9) milj. euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,11 (0,10) euroa.
  — Rahoitustuotot ja kulut olivat -15,1 (-14,6) milj. euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy -0,3 (1,5) milj. euroa johdannaisten realisoitumatonta käyvän arvon muutosta. Ilman mainittua käyvän arvon muutosta rahoitustuotot ja -kulut olivat -14,8 (-16,2) milj. euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

EPRAN SUOSITUKSEN MUKAISET TUNNUSLUVUT

SPONDA OYJ:N STRATEGIA

Spondan hallitus vahvisti 3.9.2013 yhtiön uuden strategian. Strategian päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu.

Kasvun painopisteet tulevat olemaan toimistokiinteistöissä, kauppakeskuksissa ja niitä palvelevassa kiinteistökehitystoiminnassa. Alueellisesti Sponda keskittyy prime-alueille pääkaupunkiseudulla, erityisesti ydinkeskustaan ja Ruoholahteen, sekä Tampereelle.

Suurimmat muutokset Spondan nykyiseen strategiaan ovat, että Sponda suunnittelee sekä Venäjä- että Kiinteistörahastot -liiketoiminnoista luopumista seuraavan 3-5 vuoden aikana. Lisäksi yhtiö suunnittelee koko logistiikkakiinteistöportfolion sekä Turun kiinteistöomistuksen myyntiä.

Toiminnan selkeyttämiseksi Toimisto- ja liiketilat -segmentin nimi muutettiin Toimistokiinteistöt-segmentiksi.

Sponda suunnittelee, että Venäjän liiketoiminnasta luovutaan 3-5 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia sijoituksia alueelle ei tehdä, ja nykyisistä kiinteistöistä, joista suurin osa sijaitsee Moskovassa, luovuttaisiin markkinatilanteen niin salliessa.

Kiinteistörahastot-yksikössä uusia kiinteistörahastoja ei perusteta. Olemassa olevat rahastot, joissa Sponda on vähemmistöosakkaana, manageerataan normaalisti kunkin toimikauden loppuun. Toimikaudet päättyvät vuosina 2014-2019 rahastosta riippuen.

Vapautuva pääoma sijoitetaan Spondan päämarkkinoille Helsinkiin ja Tampereelle. Sijoituskohteet ovat sekä kiinteistökehityshankkeita että toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjä.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet omavaraisuusasteelle ja osingonmaksulle pidettiin ennallaan:

  – Konsernin omavaraisuustavoite on 40 prosenttia.
  – Yhtiön tavoitteena on tasainen osingonmaksu.
Osingon määrä on noin 50 % tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta, kuitenkin ottaen huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet.

TOIMITUSJOHTAJA KARI INKINEN

Suomen talouden kasvun arvioitu supistuminen vuonna 2013 on heijastunut Spondan vuokrausasteiden kehitykseen. Selkeimmin tämä näkyy logistiikkakiinteistöissä, joissa loppuvuoden vuokrausnäkymät ovat heikentyneet talouden kehityksen takia. Positiivista on, että uusimpien markkinaennusteiden mukaan Suomen talouden negatiivisen kehityksen pohja on saavutettu, ja loppuvuoden aikana talous kääntyy hitaaseen kasvuun (Nordea).

Osakekohtaisen kassavirran 7 %:n kasvu (0,02 €) ja vajaakäytön säilyttäminen nykyisellä tasolla ovat hyviä saavutuksia nykyisessä markkinatilanteessa. Toimistotilojen kysyntä on säilynyt hyvänä Spondan päämarkkina-alueilla, Helsingin ydinkeskustassa ja Ruoholahdessa. Koko toimistokannan vuokrausaste oli vaikeassa vuokrausmarkkinassa sama, 89,6 %, vuoden 2012 vastaavana ajankohtana. Helsingin ydinkeskustan toimistotilojen vuokrausaste parantui 0,6 %-yksikköä kuluvan vuoden edellisestä neljänneksestä, ja koko toimistokannan vertailukelpoinen vuokrakehitys oli positiivinen, 1,1 %.

Sponda julkisti uuden strategian syyskuun alussa. Strategia otettiin vastaan erittäin positiivisesti, ja toimenpiteet sen toteuttamiseksi on aloitettu. Strategian toteuttamisen aikajakso on parhaan tuloksen aikaansaamiseksi 3-5 vuotta.

Ratinan kauppakeskushankkeen ennakkovuokraus on edennyt. Investointipäätöstä ei ole vielä tehty, mutta tavoitteemme on aloittaa projekti kuluvan vuoden aikana. Tampereen Ratinan kauppakeskuksen rakennuttamisen aloittamisesta tiedotetaan, kun päätös investoinnista on tehty.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ – SUOMI

Valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote laskee vuonna 2013 n. 0,5 %. Talouden uskotaan kääntyvän hitaaseen kasvuun vuoden 2013 lopulla. Vuodelle 2014 ennustettu 1,2 % kasvu perustuu viennin ja kotimaisen kulutuksen piristymiseen. Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan 2,0 %. Alkavaa kasvua tukee euroalueen elpyminen, vientikysynnän piristyminen ja matalalla pysyvä korkotaso.

KTI:n mukaan kuluvan vuoden kolmas neljännes oli vuoden hiljaisin transaktiovolyymillä mitattuna (0,32 mrd euroa). Syyskuun 2013 loppuun mennessä kiinteistökauppoja on tehty 1,12 mrd euron arvosta. Suurin osa kaupoista on tehty pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2013 transaktiovolyymi on jäämässä yhdeksi 2000-luvun pienimmistä. Erityistä tämän vuoden transaktiomarkkinassa on asuntoportfolioiden ja hoivakotikiinteistöjen suosio, joiden osuus kokonaisvolyymistä oli syyskuun loppuun mennessä 45 %.

Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöasteen nousu on jatkunut. Catellan mukaan kesäkuun 2013 lopussa tyhjää tilaa oli lähes miljoona neliötä eli noin 11,5 % kokonaiskannasta. Alueelliset erot ovat suuria. Helsingin vajaakäyttöaste oli noin 9,8 % kun taas Espoon vajaakäyttöaste oli 17,2 %.

Markkinavuokratasot ovat yleisesti hieman laskeneet tämän vuoden aikana kun vajaakäyttö on kasvanut. Ainoastaan Helsingin keskusta-alueen vuokratasot ovat säilyneet vakaina tänä vuonna.

Viime vuosien vilkas uudistuotanto on hiipumassa. Vuoden 2013 puolivälissä uusia toimistohankkeita oli KTI:n mukaan aloitettu vain noin 14 000 kem².

Suomen hallitus on esittänyt Suomen yhteisöverokannan muutosta 24,5 %:sta 20 %:iin vuoden 2014 alusta. Jos lakiesitys hyväksytään, sillä tulee olemaan alentava vaikutus Spondan laskennallisten verojen määrään.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ – VENÄJÄ

Suomen Pankin mukaan Venäjän bruttokansantuotteen kasvu on hidastunut alle odotetun. Vuoden 2013 BKT kasvuksi ennustetaan 1,8 %. Kasvua on hidastanut sekä julkisen talouden että valtionyhtiöiden investointien supistuminen. Vaikka öljyn hinnan uskotaan ennustejaksolla lievästi laskevan, ennakoidaan vuoden 2014 BKT kasvuksi 3,3 % ja vuoden 2015 kasvuksi 3,2 %. Lähivuosien talouskasvu perustuu viennin kasvulle ja investointeihin sekä ostovoiman parantumiseen.

Transaktiomarkkina Venäjällä on ollut vilkas. Kolmannen neljänneksen jälkeen transaktiovolyymi oli noin 4,8 mrd dollaria, mikä on 46 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistokohteiden osuus kokonaisvolyymistä oli 85 % (CB Richard Ellis).

CB Richard Ellisin mukaan Moskovan toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste oli n. 11 % vuoden 2013 puolivälissä. Vuoden 2013 lopussa A-luokan tilojen vajaakäyttöasteen uskotaan pysyvän nykyisellään ja B-luokan tilojen hieman laskevan. Toimistovuokrissa ei alkuvuoden aikana tapahtunut muutoksia, eikä muutoksia ole odotettavissa loppuvuonnakaan.

Uutta toimistotilaa valmistui kesäkuun loppuun mennessä 341 000 m². Koko vuoden ennuste on 860 000 m².

LIIKETOIMINTA JA KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-30.9.2013

Syyskuun 2013 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitiin sisäisesti sekä Suomessa että Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos tammi-syyskuussa 2013 oli -6,0 (6,0) milj. euroa ja heinä-syyskuussa -1,7 (1,4) milj. euroa. Negatiiviseen arvonmuutokseen vuoden kolmannella neljänneksellä vaikuttivat valuuttakurssien muutokset Venäjällä. Erittely käyvän arvon muutoksista on nähtävissä taulukossa ”Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta”.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€

VUOKRAUSTOIMINTA

Sponda laskee kiinteistöjensä nettovuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten mukaisesti (nk. like-for-like net rental growth). Tämä oli toimistokiinteistöissä 1,1 (5,6) %, kauppakeskuksissa -1,8 (-8,8) %, logistiikkakiinteistöissä -6,7 (-0,1) % ja Venäjän kiinteistöissä -0,6 (7,8) %. Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti:

INVESTOINNIT JA DIVESTOINNIT

Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääosin Ratinan kauppakeskushankkeen valmistelutöihin sekä huhtikuussa 2013 valmistuneen, Ruoholahdessa sijaitsevan, toimistorakennuksen rakennuttamiseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lokakuussa 2013 Sponda laski liikkeeseen 150 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Viisivuotinen laina erääntyy 9.10.2018. Lainalle maksetaan kiinteää 3,375 %:n vuotuista korkoa. Lainasta saatavat varat käytettiin olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Sponda täsmentää arviotaan vajaakäytön kehityksestä kuluvana vuonna. Nyt Sponda arvioi, että koko konsernin kiinteistöjen vajaakäyttö pysyy samalla tasolla tai kasvaa hieman vuonna 2013 verrattuna vuoden 2012 lopun tilanteeseen. Aiempi näkymä oli, että Sponda arvioi vuoden 2013 lopussa sijoituskiinteistöjen vajaakäytön olevan vuoden 2012 lopun tasolla. Näkymän muutos perustuu logistiikkatilojen vuokrauksen oletettua heikompaan kehitykseen loppuvuonna 2013. Syynä tähän on Suomen talouden taantuman pitkittyminen.

Vuoden 2013 vertailukelpoisten nettotuottojen (pl. myynnit) arvioidaan kasvavan hieman vuoteen 2012 verrattuna. Kasvu perustuu Helsingin ydinkeskustan toimitilojen vuokratasojen nousuun ja valmistuneisiin kiinteistökehityskohteisiin.

1.11.2013
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653, talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai 040-527 4462.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälinee
www.sponda.fi

Release attachment: