• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009

Julkaisupäivä:5.11.2009

luokka:

Sponda Oyj      
Osavuosikatsaus 
5.11.2009, klo 8:30Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009

Sponda-konsernin liikevaihto ja nettotuotot kehittyivät edelleen positiivisesti
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 183,2 (30.9.2008:
166,1) milj. euroon ja nettotuotot 137,0 (125,1) milj. euroon. Taloudellinen
vuokrausaste laski 86,8 (91,7) %:iin lähinnä yhden toimistokiinteistön
tyhjentymisen vuoksi Helsingin keskustassa.

Kiinteistöjen arvonmuutos oli tammi-syyskuussa -160,7 (-27,5) milj. euroa.
Suomessa sijaitsevien sijoituskiinteistöjen arvon muutos on vuoden alusta -76,3
milj. euroa ja Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen arvonmuutos on vuoden alusta
-82,7 milj. euroa. Vuoden kolmannella neljänneksellä kiinteistöjen arvot
muuttuivat -31,4 (-36,8) milj. euroa. Arvonaleneminen johtui pääosin vajaakäytön
lisääntymisestä Suomessa ja markkinavuokrien laskusta Suomessa ja Venäjällä.
Kiinteistöjen arvot arvioi Suomessa Catella Property Group ja Venäjällä CB
Richard Ellis.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-30.9.2009 (vertailukausi
1.1.-30.9.2008)

Liikevaihto kasvoi 10 % vertailukaudesta 183,2 (166,1) milj. euroon.
Nettotuotot kasvoivat 10 % 137,0 (125,1) milj. euroon.
Liikevoitto oli -36,7 (87,1) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli -88,0 (24,4) milj. euroa.
Tulos/osake oli -0,41 (0,14) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,41 (0,48) euroa.
Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 768,8 (2 878,1) milj. euroa.
Nettovarallisuus/osake oli 3,50 (5,08) euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake oli 4,14 (6,06) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste oli 86,8 (91,7) %.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.7.-30.9.2009 (vertailukausi
1.7.-30.9.2008):

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 7 % 60,8 (56,9) milj. euroon.
Nettotuotot olivat 47,2 (44,6) milj. euroa.
Liikevoitto oli 13,1 (5,8) milj. euroa. Lukuun sisältyy -31,4 (-36,8) milj.
euroa kiinteistöjen arvonmuutosta.
Tulos verojen jälkeen oli -6,1 (-9,9) milj. euroa.
Tulos/osake oli -0,02 (-0,06) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,10 (0,19) euroa.

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|             | 7-9/09 | 7-9/08 | 1-9/09 |  1-9/08 |  1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen      |     |     |  86,8 |   91,7 |   88,5 |
| vuokrausaste, %     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  60,8 |  56,9 |  183,2 |  166,1 |   224,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me     |  47,2 |  44,6 |  137,0 |  125,1 |   166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me     |  13,1 |   5,8 |  -36,7 |   87,1 |   117,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e     |  -0,02 | -0,06* |  -0,41 |  0,14* |   0,16* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      |  0,10 |  0,19 |  0,41 |   0,48 |   0,78 |
| kassavirta/osake, e   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen     |     |     |  3,50 |  5,08* |   4,93* |
| nettovarallisuus, e   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen  |     |     |  4,14 |  6,06* |   6,04* |
| nettovarallisuus, e   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   |     |     |   37 |    33 |    32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, |     |     |   144 |   175 |    180 |
| %            |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
* Toisen neljänneksen aikana toteutetusta osakeannista johtuen osakekohtaisia
tunnuslukuja on oikaistu IAS 33 -standardin mukaisesti.

Toimitusjohtaja Kari Inkinen

Spondan kassavirta säilyi vahvana ja nettotuotot nousivat ennakoidusti vuoteen
2008 verrattuna. Yhtiön vuokrausaste laski hieman johtuen Helsingin keskustassa
sijaitsevan toimistotalon tyhjenemisestä. Kiinteistön hyvän sijainnin vuoksi
luotan siihen, että tiloihin on haastavasta markkinatilanteesta huolimatta
kysyntää.

Venäjällä Spondan kiinteistöjen vuokrausaste ja kassavirrat ovat pysyneet
odotetulla tasolla. Vaikka toimitilojen vajaakäyttö on Moskovan ja Pietarin
markkinoilla korkea, Spondan vuokrausasteessa ei ole tapahtunut merkittävää
negatiivista muutosta.

Olemme aktivoineet kiinteistökehitystoimintaa viimeisen kolmen kuukauden aikana,
ja uusi kehityskohteemme on tuotantotilan rakentaminen Metso Automation Oy:lle
Vantaan Hakkilan alueelle. Projekti tullaan rahoittamaan kiinteistöjen
myynneillä, joista neuvottelut ovat parhaillaan menossa.

Kiinteistöjen tuottovaatimusten nousu markkinoilla näyttää olevan pysähtynyt.
Odotamme, että vuokramarkkinoiden osalta vuosi 2010 on vielä haasteellinen, ja
toimistojen vajaakäyttö edelleen kasvaa. Suomen talous on vielä taantumassa, ja
ennusteiden mukaan käännettä voidaan odottaa ensi vuoden lopussa. Yhtiö antaa
ennusteen vuoden 2010 näkymistä tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda ennustaa yhtiön nettotuottojen olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna
2008. Ennuste perustuu siihen, että vuonna 2008 vuokratasot nousivat ja Spondan
sijoituskiinteistösalkkuun valmistui täyteen vuokrattuja toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä.

Lisäksi yhtiö arvioi, että sen taloudellinen vuokrausaste heikkenee vain hieman
vuonna 2009 verrattuna vuoden 2008 lopun lukuun huolimatta siitä, että vuonna
2009 kiinteistömarkkinoilla odotetaan tyhjien toimitilojen määrän kasvavan
merkittävästi. Yhtiö arvioi, että vuokrausaste ei heikkene loppuvuoden 2009
aikana. Vuokrausasteen ennuste perustuu yhtiön arvioon vuoden 2009 loppuun
mennessä alkavista ja päättyvistä vuokrasopimuksista.

Vuoden 2009 ennusteissa on oletettu, ettei epävarmasta markkinatilanteesta
huolimatta olennaisia vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvia
tulonmenetyksiä tapahdu vuonna 2009.

Strategia

Spondan hallitus päätti yhtiön strategiaksi maltillisen kannattavan kasvun
strategian. Kasvua ja kannattavuutta haetaan sekä kiinteistöjen ostoista että
kiinteistökehityksestä, ja kasvu rahoitetaan pääosin olemassa olevien
kiinteistöjen myynneillä.

Konsernin pitkän ajan omavaraisuusastetavoite on 40 %, aiemman 33 %:n sijaan.
Lisäksi hallitus tarkensi yhtiön osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on
tasainen osingonmaksu. Osingon määrä on noin 50 % tilikauden osakekohtaisesta
operatiivisesta kassavirrasta, kuitenkin ottaen huomioon taloudellinen tilanne
ja yhtiön kehitystarpeet.

Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistetut tappiot

Sponda Oyj tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä, että verottaja oli
päättänyt poiketa Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy) verovuodelta 2006
antamasta veroilmoituksesta ja katsonut yhtiön verotettavaksi tuloksi 192 milj.
euroa. Asia liittyy Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettuihin tappioihin, joita
oli verovuosilta 1996 - 1999 yhteensä noin 558 milj. euroa.

Lain mukaan yhtiön tappioita ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen
jälkeen yli puolet sen osakkeista vaihtaa omistajaa. Verotuksen toimittava
verovirasto voi kuitenkin erityisistä syistä myöntää oikeuden tappioiden
vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta. Kapiteeli Oy:lle myönnettiin
29.9.2006 ja 13.12.2006 poikkeusluvat tappioiden vähentämiseen. Sponda Oyj osti
14.12.2006 toteutetulle kaupalla Kapiteeli Oy:n koko osakekannan.

Käsitellessään Sponda Kiinteistöt Oy:n vuoden 2006 veroilmoitusta verottaja
katsoi, etteivät myönnetyt poikkeusluvat olisikaan voimassa, koska verottajan
mukaan yhtiön henkilöstön siirryttyä emoyhtiö Sponda Oyj:n palvelukseen, ei
Sponda Kiinteistöt Oy:n toiminnan voida katsoa jatkuneen poikkeuslupapäätöksessä
kuvatulla tavalla. Yhtiön käsityksen mukaan verottajan kanta on virheellinen,
koska kyseessä on vain palkanmaksun siirtäminen konsernin emoyhtiöön, yhtiön
liiketoiminnan jatkuessa entisellään.

Sponda Kiinteistöt Oy:n oikaisuvaatimuksesta Uudenmaan verotuksen
oikaisulautakunta muutti yksimielisesti verottajan päätöksen ja hyväksyi
vahvistettujen tappioiden vähennysoikeuden. Helsingin hallinto-oikeus hyväksyi
14.9.2009 äänestyspäätöksellään 2-1 veroasiamiehen oikaisulautakunnan
päätöksestä tekemän valituksen. Yhtiö on valittanut hallinto-oikeuden
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden antaman
valitusosoituksen mukaan valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää
valituslupaa. Yhtiön käyttämien asiantuntijoiden mukaan valituslupaa ei tarvita
ja asiassa on joka tapauksessa olemassa perusteet valitusluvan myöntämiselle.
Yhtiön käyttämät asiantuntijat arvioivat, että korkeimman hallinto-oikeuden
päätös pääasiassa saadaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Hallinto-oikeuden päätös on täytäntöön pantavissa. Sponda Kiinteistöt Oy hakee
Uudenmaan yritysverotoimistolta vuoden 2006 osalta ja konserniverokeskukselta
sitä seuraavien vuosien osalta, ettei kyseisten vuosien verotusta oikaistaisi
eikä veroja pantaisi maksuun hallinto-oikeuden päätöksen perusteella. Verottaja
ei ole vielä ratkaissut maksuunpanoa. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään
28.10.2009 antanut keskeytysmääräyksen hallinto-oikeuden päätöksessä
tarkoitettujen verojen, viivästyskorkojen ja korotusten osalta, kunnes
hallinto-oikeuden päätöksestä tehty valitus on ratkaistu.

Mikäli korkein hallinto-oikeus ei muuttaisi hallinto-oikeuden päätöstä,
aiheutuisi yhtiölle vuodelta 2006 noin 49,9 milj. euron, vuodelta 2007 noin 55,8
milj. euron ja vuodelta 2008 noin 25,3 milj. euron eli yhteensä vuosilta 2006 -
2008 noin 131,0 milj. euron verokulu, jonka määrän yhtiö joutuisi maksamaan.
Sponda Kiinteistöt Oy:llä on käyttämättä vuonna 2009 vanhenevia vahvistettuja
tappiota 54,4 milj. euroa, joihin liittyvä verosaaminen on n. 14 milj. euroa.
Lisäksi yhtiö joutuisi maksamaan kultakin vuodelta maksettaville veroille
yhteisökorkoa, joka vuonna 2007 oli 5,0 % ja vuosina 2008 sekä 2009 se oli 6,5
%. Yhtiö on arvioinut yhteisökoron määräksi 12,8 milj. euroa.

Sponda Oyj pitää käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen perusteella
hallinto-oikeuden päätöstä virheellisenä ja todennäköisempänä, että korkein
hallinto-oikeus hyväksyy Sponda Kiinteistöt Oy:n valituksen kuin, että valitus
hylättäisiin. Mikäli yhtiö joutuisi maksamaan veroja hallinto-oikeuden päätöksen
perusteella, tulee Sponda Kiinteistöt Oy kirjaamaan maksupäätöstä välittömästi
seuraavassa konsernin osavuosikatsauksessa tai tilinpäätöksessä verokulun
korkoineen liiketoiminnan muihin kuluihin. Mikäli 131,0 milj. euron verokulu ja
arvioitu 12,8 milj. euron yhteisökorko olisi maksettu osavuosikatsauskauden 1.1.
- 30.9.2009 aikana, olisi konsernin tilikauden voitto ollut - 232,8 milj. euroa
ja oma pääoma 957,6 milj. euroa. Mikäli kirjaus olisi tehty, olisi vastaavasti
osakekohtainen nettovarallisuus ollut 2,98, osakekohtainen tulos -1,08,
osakekohtainen operatiivinen kassavirta -0,44 ja omavaraisuusaste 32.

Spondalla oli 30.9.2009 käyttämättömiä, sitovia rahoituslimiittejä yhteensä 435
milj. euroa.

Toimintaympäristö - Suomi

Kiinteistötalouden Instituutti ry:n (KTI) mukaan syyskuun 2009 loppuun mennessä
kiinteistökauppoja tehtiin hieman yli miljardilla eurolla kun sama luku vuonna
2008 oli hieman yli 3 miljardia euroa.

Suomen kansantalouden supistumisen myötä toimitilakiinteistöjen vajaakäyttö on
kasvanut. Catella Property Oy:n mukaan toimistojen vajaakäyttö oli kesäkuun 2009
lopussa 10,4 % kun se vuoden 2008 lopussa oli 9,3 %. Vastaavasti vajaakäyttö
logistiikkakiinteistöissä nousi 4,6 (2,9) %:iin, kun liiketilakiinteistöissä
vajaakäyttö pysyi kevään tasolla, 2,9 (2,9) %. Catellan arvion mukaan
toimistotilojen vajaakäyttö voi nousta 12 %:iin vuonna 2010.

Vuokratasot ovat laskeneet hieman keväästä pääkaupunkiseudulla toimisto- ja
logistiikkakiinteistöissä. Laskua on keskimäärin 6 % molemmissa tilatyypeissä.
Liiketilojen vuokratasot ovat pysyneet melko vakaina.

Toimintaympäristö - Venäjä

Venäjän bruttokansantuotteen kasvun konsensusennuste vuodelle 2009 on n. -7 %.
Vuodelle 2010 ennustetaan positiivista kasvua lähinnä öljyn hinnan nousun,
ruplan vahvistumisen ja teollisuustuotannon kasvun myötä.

Kiinteistökauppamarkkina on Venäjällä ollut hyvin hiljainen. Välittäjien arviot
Moskovan ja Pietarin tuottovaatimustasoista vaihtelevat 11,5-13,5 %.
Vajaakäyttö on molemmissa kaupungeissa yli 20 %:n tasolla kohteen sijainnista
riippuen. Vuokratasot putosivat merkittävästi vuoden 2008 huippuluvuista sekä
toimisto- että liiketiloissa.

Liiketoiminta 1.1-30.9.2009

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt,
Kiinteistökehitys, Venäjä sekä Kiinteistörahastot. Sijoituskiinteistöt on jaettu
kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä
Logistiikkatilat. Muut segmentit ovat Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot ja
Venäjä.

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot olivat
katsauskauden aikana 137,0 (125,1) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus
tästä oli 53 %, kauppakeskusten 17 %, logistiikkatilojen 16 %,
Kiinteistörahastot-yksikön 6 % ja Venäjä-yksikön 8 %. Spondan kaksi vuotta
omistaman vertailukelpoisen kiinteistösalkun vuokratuottojen kehitys viimeksi
kuluneiden kahden vuoden aikana (nk. like-for-like rental growth) oli toimisto-
ja liiketilakiinteistöissä 3,93 %, kauppakeskuksissa 5,64 % ja
logistiikkakiinteistöissä -3,76 %. Vuokratuottojen kehitys on laskettu EPRAn
antamien suositusten mukaisesti.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä
maantieteellisesti seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi        |   30.9.09 |   30.9.08 |  31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto- ja liiketilat, %    |     87,9 |    90,4 |    91,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppakeskukset          |     97,3 |    95,9 |    96,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %          |     75,0 |    88,3 |    77,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä %             |     87,5 |    100,0 |    86,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |     86,8 |    91,7 |    88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue       |   30.9.09 |   30.9.08 |  31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin kantakaupunki, %    |     85,5 |    90,3 |    90,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %        |     91,6 |    91,2 |    92,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkis. logistiikka, %   |     73,5 |    86,8 |    75,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue, %            |     91,9 |    98,2 |    91,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |     86,8 |    91,7 |    88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 30.9.2009 oli 1 062 (843)
milj. euroa. Spondalla oli asiakkaita 2013 kpl ja vuokrasopimuksia yhteensä 3142
kpl. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat Suomen valtio (8,0 % vuokratuotoista),
Kesko-konserni (6,1 % vuokratuotoista), Sampo Pankki Oyj (3,9 % vuokratuotoista)
sekä HOK-Elanto (3,8 % vuokratuotoista). Spondan 10 suurinta vuokralaista
muodostaa n. 30 % yhtiön vuokratuotoista. Vuokralaiset jakautuivat
toimialoittain seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala                     |    % nettovuokrasta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  |          8,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia                      |          0,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkinen sektori                 |          9,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppa                      |          26,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koulutus                     |          0,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media /Kustantaminen               |          1,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka/Liikenne/Kuljetus           |          7,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Majoitus- ja ravitsemustoiminta          |          4,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut palvelut                   |          8,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankki/Sijoitus                  |          10,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentaminen                   |          2,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus/valmistus               |          6,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Terveydenhuolto                  |          3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tietoliikenne                   |          6,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |          2,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,6 (4,3) vuotta. Toimisto- ja
liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 5,0 vuotta,
kauppakeskusten 5,1 vuotta ja logistiikkatilojen 3,0 vuotta. Heinä-syyskuussa
2009 tuli voimaan uusia vuokrasopimuksia yhteensä 99 kpl (17 200 m²). Samana
ajanjaksona päättyneitä sopimuksia oli 95 kpl (24 000 m²). Vuokrasopimukset
erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 vuoden sisällä            |                12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 vuoden sisällä            |                11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 vuoden sisällä            |                11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 vuoden sisällä            |                 7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 vuoden sisällä            |                 8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 vuoden sisällä            |                 5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 vuoden sisällä          |                26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 30.9.2009 yhteensä 202 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 9 % kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Syyskuun 2009 lopussa ulkopuolinen arvioitsija arvioi Spondan
sijoituskiinteistöjen arvot. Käyvän arvon muutos oli heinä-syyskuussa -31,4
(30.9.2008: -36,8) milj. euroa ja tammi-syyskuussa -160,7 (-27,5) milj. euroa.
Vuoden kolmannella neljänneksellä arvonmuutokseen vaikuttivat pääasiassa
kiinteistöjen markkinavuokrissa tapahtunut lasku sekä vajaakäytön nousu.
Arvioinnit tekivät Catella Property Group Suomessa ja CB Richard Ellis
Venäjällä, ja lausunnot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Kehitettävien
maa-alueiden käyvät arvot arvioi Newsec. Kiinteistörahastoissa, joissa Sponda on
vähemmistöosakkaana, ulkopuolinen arvioitsija ei arvioinut kiinteistökannan
käypiä arvoja kolmannella neljänneksellä.

Spondan kiinteistöjen voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 7-9/2009 |  1-9/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)   |    0,7 |   -50,1 |   -88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)  |     0 |   -49,4 |   -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökehityksen hankkeista saatu  |     0 |     0 |   43,3 |
| kehitysvoitto              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ajanmukaistamisinvestoinnit       |   -3,9 |   -14,1 |   -26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen   |   -6,8 |    -8,6 |   34,4 |
| muutos (Suomi)             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen   |   -17,0 |  -32,9*) |   -1,7 |
| muutos (Venäjä)             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutos         |   -4,4 |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt yhteensä      |   -31,4 |   -155,0 |   -43,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                |     0 |    -5,6 |    7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä            |   -31,4 |   -160,7 |   -36,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Kauden 1-9/2009 valuuttakurssimuutokset sisältyvät Markkinavuokrien ja
ylläpitojen muutos (Venäjä) -lukuun.


Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen vuoden 2009 alusta jakautuivat
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan       |  Yht. | Toimist | Kauppa- | Logis | Kiinte | Venäjä |
| sijoituskiinteistöt |     |  o- ja | keskuks | tiik | istöke |    |
|           |     | liiket |   et |  ka |  hitys |    |
|           |     |  ilat |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot    |  170,3 |  95,3 |  29,0 | 28,9 |   0,2 |  16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut    |  -42,4 |  -23,4 |  -6,3 | -7,8 |  -0,9 |  -4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot  |  127,9 |  71,9 |  22,7 | 21,2 |  -0,8 |  12,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 2 915,4 | 1 460,6 |  541,6 | 462,8 |  189,1 | 261,3 |
| 1.1.2009, sis kum. |     |     |     |    |     |    |
| aktivoidut korot  |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut korot  |   2,7 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |   2,2 |  0,5 |
| 2009        |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2009   |   0,0 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit    |  40,3 |   9,8 |  12,6 |  0,7 |  16,2 |  0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot    |   2,0 |   1,5 |  -0,1 | -1,2 |   1,7 |  0,0 |
| segmenttien välillä |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2009    |  -36,6 |  -0,5 |   0,0 | -35,3 |  -0,8 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos | -155,0 |  -38,6 |  -11,3 | -26,4 |   4,0 | -82,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 2 768,8 | 1 432,8 |  542,9 | 400,7 |  212,5 | 179,9 |
| 30.9.2009      |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos |  -5,3 |  -2,6 |  -2,1 | -5,7 |   2,1 | -31,6 |
| %          |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen      |  7,1 % |  6,7 % |  6,8 % | 7,1 % |  0,0 % | 10,7 % |
| nettovuokratuotto / |     |     |     |    |     |    |
| sijoituskiinteistöt |     |     |     |    |     |    |
| 30.9.2009(*     |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu     |  6,86 |  6,65 |  6,11 | 8,10 |  0,00 | 11,48 |
| laskennassa     |     |     |     |    |     |    |
| käytetty      |     |     |     |    |     |    |
| keskimääräinen   |     |     |     |    |     |    |
| tuottovaatimus-%  |     |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
(* Pois lukien kiinteistökehitys

Investoinnit ja divestoinnit

Tammi-syyskuussa Sponda myi sijoituskiinteistöjä yhteensä 36,6 milj. eurolla,
kolmannen neljänneksen aikana ei myyty kiinteistöjä. Kiinteistöjä ei ostettu
katsauskauden aikana.

Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin tammi-syyskuussa 14,1 milj. euroa, josta
kolmannella neljänneksellä 3,9 milj. euroa. Spondan kiinteistökehityshankkeisiin
investoitiin syyskuun loppuun mennessä 26,1 milj. euroa, josta kolmannen
neljänneksen aikana 6,8 milj. euroa. Kiinteistökehityksen investoinnit
kohdistuivat pääosin Helsingin keskustassa sijaitsevaan City-Centerin
uudistamistyöhön ja Ratinan kauppakeskuksen maakauppaan.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 87,9
(30.9.2008: 90,4) %. Kiinteistösalkun käypä arvo oli 30.9.2009 1 432,8 milj.
euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2009 alusta oli -38,6 milj. euroa.
Toimisto-ja liiketilakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli noin 774 000 m²,
josta toimistotilojen osuus oli noin 80 % ja liiketilojen osuus 20 %. Yksikön
liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat katsauskaudella seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me          |  7-9/09 |  7-9/08 | 1-9/09 |  1-9/08 |  1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   31,9 |   31,6 |  97,1 |   94,2 |   125,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |   24,7 |   24,4 |  72,7 |   70,6 |   92,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   21,0 |   3,1 |  32,3 |   48,2 |   47,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-syyskuussa 2009 Sponda myi toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 0,5 milj.
eurolla. Kiinteistöjä ei ostettu katsauskaudella. Investoinnit ylläpitoon olivat
syyskuun loppuun mennessä 10,7 milj. euroa.

Kauppakeskukset

Kauppakeskusten taloudellinen vuokrausaste oli 97,3 (95,9) %. Kiinteistöjen
käypä arvo oli 542,9 milj. euroa sisältäen käyvän arvon muutosta -11,3 milj.
euroa. Kauppakeskusten yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala oli noin 140 000
m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat katsauskaudella
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me          |  7-9/09 |  7-9/08 | 1-9/09 |  1-9/08 |  1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   10,4 |   7,5 |  29,0 |   21,7 |   29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |   8,2 |   5,8 |  22,7 |   16,6 |   22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   6,0 |   5,0 |  10,3 |   15,6 |   17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-syyskuussa 2009 segmentin investoinnit olivat 12,5 milj. euroa. Tämä
kohdistui huhtikuun 1. päivänä Ylöjärvellä avattuun Kauppakeskus Eloon.

Logistiikkakiinteistöt

Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 75,0 (88,3) %.
Kiinteistöjen käypä arvo oli syyskuun 2009 lopussa 400,7 milj. euroa sisältäen
käyvän arvon muutosta -26,4 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen vuokrattava
pinta-ala oli yhteensä 530 000 m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja
liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me          |  7-9/09 |  7-9/08 | 1-9/09 |  1-9/08 |  1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   9,3 |   9,4 |  29,9 |   28,3 |   37,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |   7,3 |   7,4 |  21,8 |   21,4 |   28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   -2,1 |   -4,2 |  -5,1 |   5,9 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-syyskuussa Sponda myi logistiikkakiinteistöjä 35,3 milj. eurolla.
Uusia kiinteistöjä ei ostettu katsauskaudella. Investoinnit kiinteistöjen
ylläpitoon olivat vuoden alusta 0,7 milj. euroa.

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli syyskuun 2009 lopussa 212,5 milj.
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 89,6 milj. euroa ja loput, 122,9 milj. euroa
oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin. Tammi-syyskuussa
2009 investoitiin kiinteistöjen kehitykseen ja hankkeisiin yhteensä 13,9 milj.
euroa, joista suurin osa kohdistui City-Center -projektiin. Lisäksi maksettiin
osa Ratinan kauppakeskukseen liittyvästä maa-alueesta sopimuksen mukaisesti.

Spondan tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto kiinteistökehityshankkeiden
investointikustannuksista. Tällä hetkellä yhtiön ainoa käynnissä oleva
kiinteistökehityskohde on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva City-Center
-kauppakeskus.

City-Center -projekti jatkuu edelleen maanalaisten huoltotilojen rakennustöillä
sekä tekniikkakuilujen rakentamisella. Seuraava vaihe käsittää
toimistorakennuksen, 3. kerroksen liiketilojen ja kauppakeskuksen valoaulan
rakentamisen, ja alkaa aikaisintaan loppuvuodesta 2009. City-Centerin
uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin
arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.

Venäjä

Katsauskauden lopussa Venäjä-yksikön taloudellinen vuokrausaste oli 87,5 (100)
%. Kiinteistösalkun käypä arvo oli syyskuun lopussa 179,9 milj. euroa, ja käyvän
arvon muutos oli -82,7 milj. euroa. Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen käyvän
arvon arvioi CB Richard Ellisin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Investoinnit kiinteistökehitykseen ja kiinteistöjen ylläpitoon olivat
tammi-syyskuussa 2009 yhteensä 0,3 milj. euroa.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         |  7-9/09 |  7-9/08 |  1-9/09 |  1-9/08 |  1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   5,5 |    5,6 |   16,9 |    9,9 |   16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto    |   4,3 |    4,3 |   12,9 |    7,5 |   12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |  -17,8 |    3,1 |  -72,2 |    4,4 |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kk. Myös Spondan
vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western
Realty (Ducat II) ja OOO Adastra -kiinteistöjä Moskovassa ja Pietarissa joissa
vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Spondan vuokrasopimusten
keskimääräinen kesto 30.9.2009 Venäjällä oli 3,6 vuotta, ja vuokrasopimukset
erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                 7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda saa noin puolet Venäjältä tulevasta vuokratuotoista dollareina, ja noin
puolet ruplina. Ruplavuokrista merkittävä osa on sidottu sovittuun dollarin tai
euron kurssiin. Yhtiön ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa yksikön
kustannuksista on ruplamääräisiä. Spondan politiikkana on suojata Venäjän
liiketoiminnan 6 kuukauden valuuttamääräinen kassavirta.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa: First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa
hallinnointipalkkion. Rahastojen kiinteistökannan arvioi Jones Lang LaSalle ja
Kiinteistötaito Peltola Co kesäkuun 2009 lopussa.

Yksikön liikevaihto(sisältäen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet),
nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         |  7-9/09 |  7-9/08 |  1-9/09 |  1-9/08 |  1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   3,2 |    2,5 |   9,3 |   10,7 |   13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto    |   2,9 |    2,7 |   8,0 |    9,3 |   11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   1,5 |    0,9 |   -2,2 |   15,4 |   14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Syyskuun 2009
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten arvo oli 105,9 milj. euroa.

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Vuoden 2009
kolmannen neljänneksen lopussa rahaston omistaman kiinteistösalkun arvo oli
190,1 milj. euroa.

Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen
keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston
sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo syyskuun
2009 lopussa oli 96,6 milj. euroa.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 280 milj. euroa, manageerauksesta.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa 2009 oli 70,3 (30.9.2008:
135,2) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -33,8 (-385,3) ja
rahoituksen nettorahavirta oli -20,1 (263,1) milj. euroa. Nettorahoituskulut
olivat katsauskauden aikana -49,6 (-55,2) milj. euroa. Aktivoitavat korkokulut
olivat 2,7 (8,7) milj. euroa.

Spondan omavaraisuusaste oli 30.9.2009 37 (30.9.2008: 33) % ja
nettovelkaantumisaste 144 (175) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 619,2
(1 854,1) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,6 (3,1)
vuotta. Keskikorko oli 3,5 (4,8) % sisältäen korkojohdannaiset.
Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 63 %. Koko velkapäoman
korkosidonnaisuusaika oli 1,5 (2,2) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate
oli 2,6 (2,0).

Sponda soveltaa suojauslaskentaa, jonka perusteella suojauslaskennan kriteerit
täyttävien koronvaihtosopimusten ja korko-optioiden käyvän arvon muutokset
kirjataan taseen omaan pääomaan.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 30.9.2009 nimellisarvoltaan yhteensä 685
milj. euron syndikoiduista lainoista, 259 milj. euron joukkovelkakirjalainoista,
151 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 527 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 435 milj.
euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 141,3 milj. euroa eli 4,7 %
konsernin taseesta.

Henkilöstö ja hallinto

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 135
(30.9.2008: 134) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 120
(123). Sponda-konsernin palveluksessa oli 30.9.2009 yhteensä 135 (138) henkilöä,
joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 121 (126). Spondalla on henkilöstöä
Suomessa ja Venäjällä. Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat
katsauskaudella 16,1 (30.9.2008: 18,5) milj. euroa.

Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu
yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylimmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen
sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006. Spondan hallitus päätti
jatkaa ylimmän johdon pitkäaikaista osakepohjaista sitouttamisjärjestelmää
vuosille 2009-2011. Järjestelmän piiriin kuuluvat yhtiön johtoryhmän jäsenet.
Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen
operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla
hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä
kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.

Konsernirakenne

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy, sekä näiden tytäryhtiöt.

Spondan osake ja osakkeenomistajat

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-syyskuussa 2009 oli 2,57 euroa.
Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 3,93 euroa ja alin
1,87 euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun aikana 196,7 miljoonaa
kappaletta 505,6 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2009 oli 2,71 euroa,
ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 752 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.3.2009 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Heinä-syyskuussa 2009 Sponda ei tehnyt liputusilmoituksia.

Yhtiöllä oli 30.9.2009 yhteensä 9 983 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui
sektoreittain seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt               | 18 583 172 |       6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 111 397 391 |       40,1 |
|                       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   | 12 724 910 |       4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                | 28 285 384 |       10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             | 101 926 879 |       36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  3 650 526 |       1,3 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |  1 007 200 |       0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 277 575 462 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Hallitus ja tilintarkastajat

Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo
Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen.
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2009 hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajakseen Timo Korvenpään.

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää,
Lauri Ratia ja Arja Talma ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittä-vistä osakkeenomistajista ja Erkki Virtanen on riippumaton yhtiöstä.

Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab, ja varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö.

Martin Tallberg ilmoitti eroavansa Sponda Oyj:n hallituksesta 25.8.2009
lähtien.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin 25.3.2009 pidetyn yhtiökokouksen
jälkeen seuraavat henkilöt: Arja Talma puheenjohtajaksi, Timo Korvenpää
varapuheenjohtajaksi ja Erkki Virtanen jäseneksi.

Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 25.3.2009 pidetyn
yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt: Lauri Ratia puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén ja Tuula Entelä jäseneksi.

Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja
sijoittajasuhdejohtaja, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Ympäristövastuu

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastomuutoksen torjunnassa ja ympäristön
hyvinvoinnin edistämisessä. Sponda ottaa ympäristönäkökohdat huomioon
kiinteistöjen suunnittelussa ja käytössä.

Sponda on ottanut käyttöön Sponda 10+-ohjelman, joka osaltaan edesauttaa koko
kiinteistösektorin yhteistä 9 %:n energiakäytön vähentämistavoitetta vuoteen
2016 mennessä. Spondan ohjelman tavoitteena on lisätä kiinteistöjen
energiatehokkuutta, jota voidaan parantaa mm. uusimalla kiinteistöjen teknisiä
järjestelmiä ja laitteita. Ohjelman pilottiprojektiin on valittu 10 kiinteistöä,
joissa Sponda pyrkii yhdessä kiinteistöjen käyttäjien kanssa paikantamaan
energiansäästökohteita. Projektiin valitut kohteet on valittu ja keskustelut
tavoitteista kiinteistöjen käyttäjien kanssa aloitettu. Kustannussäästöt
investoidaan takaisin kiinteistöön, jolloin asiakkaat hyötyvät ohjelmasta myös
taloudellisesti. Spondan oma pääkonttori on yksi pilottivaiheen kiinteistöistä.


Vuoden 2009 tavoitteena on kehittää edelleen uudishankkeiden perusohjeistoa
valmistuneista kohteista saadun palautteen pohjalta ja tarkistamalla ohjeiston
toteuttamisen vaikutuksia rakennuksen käytönaikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda Oyj ja Metso Automation Oy solmivat 27.10.2009 sopimuksen Vantaan
Hakkilaan toteutettavasta tuotantotilasta. Pinta-alaltaan noin 22 000
neliömetrin uudisrakennus nousee Spondan omistaman Vantaan Honkatalo
-logistiikkakeskuksen yhteyteen osoitteeseen Vanha Porvoontie 229. Uudisrakennus
vuokrataan kokonaisuudessaan Metson Automaatio-liiketoimintalinjan käyttöön
pitkäaikaisella, 15 vuoden vuokrasopimuksella.

Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle uudiskohteen viereisestä Honkatalon
toimistorakennuksesta noin 12 000 neliömetrin toimisto- ja varastotilat.
Toimistorakennus siirtyy lähes kokonaisuudessaan Metson käyttöön.

Spondan kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa, joka
rahoitetaan kiinteistömyynneillä. Uudiskohteen rakennustyöt käynnistyvät
arviolta tammikuussa 2010, ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2010
loppuun mennessä. Uudisrakennusinvestointi täyttää Spondan kehityshankkeilleen
asettamat kannattavuustavoitteet.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda ennustaa yhtiön nettotuottojen olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna
2008. Ennuste perustuu siihen, että vuonna 2008 vuokratasot nousivat ja Spondan
sijoituskiinteistösalkkuun valmistui täyteen vuokrattuja toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä.

Lisäksi yhtiö arvioi, että sen taloudellinen vuokrausaste heikkenee vain hieman
vuonna 2009 verrattuna vuoden 2008 lopun lukuun huolimatta siitä, että vuonna
2009 kiinteistömarkkinoilla odotetaan tyhjien toimitilojen määrän kasvavan
merkittävästi. Yhtiö arvioi, että vuokrausaste ei heikkene loppuvuoden 2009
aikana. Vuokrausasteen ennuste perustuu yhtiön arvioon vuoden 2009 loppuun
mennessä alkavista ja päättyvistä vuokrasopimuksista.

Vuoden 2009 ennusteissa on oletettu, ettei epävarmasta markkinatilanteesta
huolimatta olennaisia vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvia
tulonmenetyksiä tapahdu vuonna 2009.

Lähiajan riskit ja epävarmuudet

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja
epävarmuustekijät aiheutuvat talouden yleisestä laskusuhdanteesta, ja liittyvät
kiinteistöjen käyvän arvon muutoksiin, taloudellisen vuokrausasteen laskuun,
markkinavuokrien alenemiseen ja vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvaan
vuokratuottojen alenemiseen.

Kiinteistöjen arvot seuraavat suhdanteita, ja nykyisessä markkinatilanteessa
myös Spondan kiinteistöjen arvot voivat vuoden loppuun mennessä laskea edelleen
sekä Suomessa että Venäjällä lähinnä markkinavuokrien laskun myötä. Tällä voi
olla heikentävä vaikutus sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen että tulokseen.

Yleinen taloudellinen tilanne sekä Suomessa että Venäjällä saattaa aiheuttaa
Spondan asiakkaiden maksukyvyn heikentymistä vuonna 2009, joka puolestaan voi
laskea Spondan vuokratuottoja ja lisätä vajaakäyttöastetta yhtiön omistamissa
kiinteistöissä.

Liiketoiminta Venäjällä lisää Spondan valuuttakurssiriskiä. Yhtiö suojaa
Venäjältä tulevan valuuttamääräisen kassavirran 6 kuukautta eteenpäin.

Mikäli verottaja panisi Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettuja tappioita koskevat
verot maksuun kuluvan tilikauden aikana, joutuu yhtiö kirjaamaan verokulun ja
voi joutua maksamaan verot korkoineen kuluvan tilikauden aikana, vaikka asiassa
ei ole lopullista päätöstä. Tällä olisi heikentävä vaikutus yhtiön tulokseen ja
omavaraisuuteen.

Taloudellisen tiedottamisen aikataulu

Sponda julkistaa vuotta 2009 koskevan tilinpäätöstiedotteen perjantaina
5.2.2010. Yhtiökokouspäiväksi on varattu 17.3.2010. Vuoden 2010
osavuosikatsaukset julkistetaan 5.5.2010, 5.8.2010 ja 3.11.2010.

5.11.2009
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai
040-527 4462.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi


Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Sponda Oyj

Konsenin tuloslaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |             | 7-9/09 | 7-9/08 | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja     |  57,5 |  54,6 | 173,9 |  155,1 |  210,8 |
|  | käyttökorvaukset    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot       |   0,1 |   - |  0,2 |   0,2 |   0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimuks |     |    |    |     |     |
|  | ista          |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelutuotot      |    - |   - |   - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen       |   3,2 |  2,3 |  9,1 |  10,8 |  13,1 |
|  | hallinnointipalkkiot ja |     |    |    |     |     |
|  | voitto-osuudet     |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |             |  60,8 |  56,9 | 183,2 |  166,1 |  224,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut            |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut      |  -13,1 | -12,2 | -44,8 |  -39,5 |  -55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelukulut      |    - |   - |   - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät  |  -0,4 |  -0,1 |  -1,4 |  -1,5 |  -2,0 |
|  | kulut          |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |             |  -13,6 | -12,3 | -46,2 |  -41,0 |  -57,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot         |  47,2 |  44,6 | 137,0 |  125,1 |  166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen    |   0,0 |  1,1 |  0,5 |   2,4 |  12,1 |
| luovutusvoitot/-tappiot   |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon |  -31,4 | -36,8 | -160,7 |  -27,5 |  -44,9 |
| arvostamisesta        |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon kohdistus     |   0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |  -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöjen |   2,6 |  3,6 |  2,8 |   5,8 |  21,5 |
| luovutusvoitot/-tappiot   |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin   |  -0,3 |  -0,6 |  -1,0 |  -1,7 |  -2,1 |
| kulut            |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut       |  -4,6 |  -5,6 | -15,1 |  -16,8 |  -22,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten   |   0,0 |  -0,1 |  0,0 |  -0,2 |  -0,4 |
| tuloksesta          |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |   0,3 |  0,1 |  0,6 |   0,9 |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |  -0,6 |  -0,5 |  -0,9 |  -0,9 |  -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  13,1 |  5,8 | -36,7 |  87,1 |  117,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |   0,2 |  0,5 |  1,5 |   1,8 |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut        |  -16,6 | -19,5 | -51,1 |  -56,8 |  -76,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus       |    - |   - |   - |  -0,1 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut   |  -16,4 | -19,0 | -49,6 |  -55,2 |  -75,1 |
| yhteensä           |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |  -3,3 | -13,2 | -86,4 |  31,9 |  42,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten   |  -0,8 |  -0,1 |  -2,0 |  -0,2 |  -1,3 |
| tilikausien verot      |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot     |  -2,0 |  3,4 |  0,4 |  -7,4 |  -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä      |  -2,8 |  3,3 |  -1,6 |  -7,6 |  -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |  -6,1 |  -9,9 | -88,0 |  24,4 |  29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voiton/tappion |     |    |    |     |     |
| jakautuminen:        |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |  -6,1 |  -9,9 | -87,9 |  24,4 |  29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle        |   0,0 |  0,0 |  -0,1 |  -0,1 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitosta    |     |    |    |     |     |
| laskettu osakekohtainen   |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos:            |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja       |  -0,02 | -0,06 | -0,41 |  0,14 |  0,16 |
| laimennusvaikutuksella    |     |    |    |     |     |
| oikaistu,          |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajille kuuluva |  -0,03 | -0,07 | -0,45 |  0,12 |  0,13 |
| laimentamaton ja       |     |    |    |     |     |
| laimennusvaikutuksella    |     |    |    |     |     |
| oikaistu,          |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan haltijoille  |  0,01 |  0,02 |  0,04 |  0,02 |  0,03 |
| kuuluva laimentamaton ja   |     |    |    |     |     |
| laimennusvaikutuksella    |     |    |    |     |     |
| oikaistu,          |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin, milj. |     |    |    |     |     |
| kpl             |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja       |  277,6 | 178,0 | 214,8 |  178,0 |  178,0 |
| laimennusvaikutuksella    |     |    |    |     |     |
| oikaistu,milj.kpl      |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma (IFRS)  |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio |  -6,1 |  -9,9 | -88,0 |  24,4 |  29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät  |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotappiot/-voitot     |  -2,1 | -20,4 | -15,8 |  -2,7 |  -39,9 |
| rahavirran suojauksista   |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          |  -3,8 |  1,7 |  -0,2 |   1,2 |  -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät          |    - |   - |   - |    - |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen eriin    |   2,1 |  5,0 |  4,2 |   0,5 |  10,4 |
| liittyvät verot       |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut laajan  |  -3,8 | -13,7 | -11,9 |  -1,0 |  -31,5 |
| tuloksen erät verojen    |     |    |    |     |     |
| jälkeen           |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja     |  -10,0 | -23,6 | -99,9 |  23,4 |  -2,3 |
| voitto/tappio        |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan     |     |    |    |     |     |
| voiton/tappion jakautuminen: |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |  -10,0 | -23,6 | -99,8 |  23,5 |  -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle        |   0,0 |  0,0 |  -0,1 |  -0,1 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT            | 30.9.2009 | 31.12.2008 | 30.9.2008 | 1.1.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt     |  2 768,8 |  2 915,5 |  2 878,1 | 2 539,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset         |   57,8 |    60,6 |    61,5 |   35,0 |
| kiinteistörahastoihin    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         |   14,4 |    14,5 |    14,5 |   15,7 |
| käyttöomaisuushyödykkeet  |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo          |   14,5 |    14,5 |    27,5 |   27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet |    0,0 |    0,0 |    0,0 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset   |    2,7 |    2,7 |    2,7 |   2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä |    2,9 |    3,3 |    3,5 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset   |    4,7 |    4,7 |    22,3 |   26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |   42,0 |    56,6 |    49,9 |   56,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |  2 907,9 |  3 072,5 |  3 060,1 | 2 707,7 |
| yhteensä          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt |   24,2 |    29,5 |    35,4 |   37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut   |   44,2 |    56,7 |    49,8 |  130,7 |
| saamiset          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          |   31,7 |    16,0 |    40,4 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |   100,0 |   102,3 |   125,6 |  195,3 |
| yhteensä          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä       |  3 008,0 |  3 174,7 |  3 185,6 | 2 903,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma     |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         |   111,0 |   111,0 |   111,0 |  111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto      |   159,5 |   159,5 |   159,5 |  159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |   -1,6 |    -1,4 |    1,7 |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto    |   -31,4 |   -19,7 |    7,8 |   9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto  |    0,6 |    0,6 |    0,6 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman   |   412,0 |   209,7 |   209,7 |  209,7 |
| pääoman rahasto       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun oman pääoman rahasto  |   129,0 |   129,0 |   129,0 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    |   321,5 |   418,4 |   413,3 |  444,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  1 100,6 |  1 007,1 |  1 032,6 |  935,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      |    1,9 |    1,8 |    1,8 |   2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä     |  1 102,5 |  1 008,9 |  1 034,4 |  938,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat            |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat      |  1 302,0 |  1 543,8 |  1 380,4 | 1 056,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          |    0,1 |    8,7 |    11,4 |   15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat         |   39,5 |    26,3 |    0,1 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  |   192,6 |   216,7 |   213,2 |  213,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |  1 534,2 |  1 795,5 |  1 605,0 | 1 285,2 |
| yhteensä          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset  |   317,2 |   284,5 |   473,8 |  606,3 |
| velat            |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat   |   54,1 |    85,9 |    72,4 |   73,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |   371,3 |   370,4 |   546,2 |  679,7 |
| yhteensä          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä       |  1 905,5 |  2 165,8 |  2 151,2 | 1 964,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat     |  3 008,0 |  3 174,7 |  3 185,6 | 2 903,0 |
| yhteensä          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat      |  1 619,2 |  1 828,3 |  1 854,2 | 1 662,7 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  1-9/2009 |  1-12/2008 |   1-9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    -88,0 |    29,2 |     24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut             |    211,5 |    134,6 |     84,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos     |    10,1 |    49,8 |     80,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |     0,9 |     1,3 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |    -59,2 |    -70,3 |    -53,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät         |    -3,7 |    -2,2 |     -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot          |     0,5 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut verot       |    -1,8 |    -1,8 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta   |    70,3 |    140,7 |    135,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -57,7 |   -466,7 |    -423,2 |
| sijoituskiinteistöihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -2,9 |    -16,3 |    -15,5 |
| kiinteistörahastoihin       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja   |    -0,3 |    -0,8 |     -0,6 |
| aineettomiin hyödykkeisiin    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot           |    27,1 |    93,9 |     54,0 |
| sijoituskiinteistöistä      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineettomista ja  |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
| aineellisista hyödykkeistä    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut   |     0,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    -33,8 |   -389,8 |    -385,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |    200,2 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta      |     0,0 |    128,6 |    128,6 |
| joukkovelkakirjalainasta saadut  |       |       |       |
| maksut              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |    91,2 |    540,7 |    350,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen      |   -233,0 |   -140,4 |     -5,4 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen      |    -67,2 |   -235,4 |    -154,7 |
| nostot/takaisinmaksut       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen       |    -11,4 |      - |     0,0 |
| joukkovelkakirjalainan maksetut  |       |       |       |
| korot               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |     0,0 |    -55,5 |    -55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |    -20,1 |    238,0 |    263,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    16,4 |    -11,1 |     13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa      |    16,0 |    27,4 |     27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten    |    -0,8 |    -0,3 |     0,0 |
| vaikutus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |    31,7 |    16,0 |     40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         |    |     |    |    |     | Sijoi- |
|  |         |    |     |    |    |     | tetun |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         |    |   Yli |    | Käyvän | Uudell | vapaan |
|  |         |    |     |    |    |  een- |  oman |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | Osake- | kurssi- | Muunto | arvon | arvostu | pääoma |
|  |         |    |     |   - |    |   s- |   n |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | pääoma | rahasto |  erot | rahast | rahasto | rahast |
|  |         |    |     |    |   o |     |   o |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 111,0 |  159,5 |  0,7 |  9,8 |   0,6 | 209,7 |
| 31.12.2007      |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton |    |     |    |    |     |    |
| vaikutus       |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oma pääoma | 111,0 |  159,5 |  0,7 |  9,8 |   0,6 | 209,7 |
| 1.1.2008       |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |    |     |  1,0 |  -2,0 |     |    |
| tulos        |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos        |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat    |     |    |    |     |    |
| ja              |     |    |    |     |    |
| maksettavat optiot      |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2008 | 111,0 |  159,5 |  1,7 |  7,8 |   0,6 | 209,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         |  Muun | Kertyne |    | Vähem- |   Oma |    |
|  |         |  oman |   et |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | pääoma | voitto- |    | mistön | pääoma |    |
|  |         |   n |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | rahast |  varat |  Yht. | osuus | yhteens |    |
|  |         |   o |     |    |    |    ä |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      |   - |  441,3 | 932,6 |  2,2 |  934,8 |    |
| 31.12.2007      |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton |    |   3,3 |  3,3 |    |   3,3 |    |
| vaikutus       |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oma pääoma |   - |  444,6 | 935,9 |  2,2 |  938,1 |    |
| 1.1.2008       |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |    |  24,4 |  23,4 |  -0,1 |  23,5 |    |
| tulos        |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos        | 129,0 |     | 129,0 |  -0,3 |  128,7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |  -55,5 | -55,5 |    |  -55,5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina toteutettavat    |  -0,3 |  -0,3 |    |  -0,3 |    |
| ja              |     |    |    |     |    |
| maksettavat optiot      |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2008 | 129,0 |  413,3 |   1 |  1,8 | 1 034,4 |    |
|           |    |     | 032,6 |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         |    |     |    |    |     | Sijoi- |
|  |         |    |     |    |    |     | tetun |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         |    |   Yli |    | Käyvän | Uudel-l | vapaan |
|  |         |    |     |    |    |  een- |  oman |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | Osake- | kurssi- | Muunto | arvon | arvostu | pääoma |
|  |         |    |     |   - |    |   s- |   n |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | pääoma | rahasto |  erot | rahast | rahasto | rahast |
|  |         |    |     |    |   o |     |   o |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 111,0 |  159,5 |  -1,4 | -19,7 |   0,6 | 209,7 |
| 31.12.2008      |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |    |     |  -0,2 | -11,7 |     |    |
| tulos        |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos        |    |     |    |    |     | 202,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2009 | 111,0 |  159,5 |  -1,6 | -31,4 |   0,6 | 412,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         |  Muun | Kertyne |    | Vähem- |   Oma |    |
|  |         |  oman |   et |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | pääoma | voitto- |    | mistön | pääoma |    |
|  |         |   n |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |         | rahast |  varat |  Yht. | osuus | yhteens |    |
|  |         |   o |     |    |    |    ä |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      | 129,0 |  418,4 |   1 |  1,8 | 1 008,9 |    |
| 31.12.2008      |    |     | 007,1 |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |    |  -87,9 | -99,8 |  -0,1 |  -99,9 |    |
| tulos        |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman     |    |  -8,4 |  -8,4 |    |  -8,4 |    |
| ehtoisen       |    |     |    |    |     |    |
| joukkovelkakirjalain |    |     |    |    |     |    |
| an maksetut korot  |    |     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos        |    |  -0,6 | 201,7 |  0,2 |  201,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2009 | 129,0 |  321,5 |   1 |  1,9 | 1 102,5 |    |
|           |    |     | 100,6 |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti noudattaen samoja laadinta ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2008
tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta. Osavuosikatsauksen esitettävät tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Arvio uusien standardien ja tulkintojen vaikutuksesta

Seuraavilla vuoden 2009 alusta voimaanastuneilla standardimuutoksilla on ollut
vaikutusta Spondan konsernin raportointiin:

IAS 23 Vieraan pääoman menot: Uudistettu standardi edellyttää, että ehdot
täyttävän hyödykkeen hankintamenoon sisällytetään välittömästi kyseisen
hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan
pääoman menot. Spondan kohdalla tämä tarkoittaa lähinnä
kiinteistökehitystoiminnan rakennushankkeita. Yhtiö otti standardin käyttöön
takautuvasti alkaen 1.1.2006. Aikaisemmin vieraan pääoman menot on kirjattu
kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Laatimisperiaatteen
muutos vaikuttaa tuloslaskelmassa vieraan pääoman menoihin ja
kiinteistökehityshankkeiden käyvän arvon muutokseen. Muutoksen takia vuoden 2008
osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen tietoja on oikaistu. Muutoksen vaikutus
1.1.2008 kertyneisiin voittovaroihin on 3,3 MEUR ja vuoden 2008 tulokseen 2,6
MEUR. Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tulokseen vaikutus oli 1,6 MEUR ja
tammi-syyskuun 2008 tulokseen vaikutus oli 5,5 MEUR.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen: Uudistetun standardin mukaisesti Sponda
esittää vuoden 2009 alusta alkaen kahtena erillisenä laskelmana tuloslaskelman
ja laajan tuloslaskelman. Uudistus vaikuttaa myös yhtiön oman pääoman laskelman
esittämiseen.

IAS 40 Sijoituskiinteistöt: Standardin muutoksen myötä Sponda esittää
rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt käypään arvoon. Tämä edellyttää
kuitenkin, että käypä arvo on luotettavasti määriteltävissä. Helsingin
keskustassa sijaitsevan City-Center -projektin kehitysinvestointien osalta
käyvän arvon arvostusta ei ole tehty. Standardimuutosta ei sovelleta
takautuvasti.

IFRS 8 Toimintasegmentit: Standardin mukaan segmenttitietojen tulee perustua
johdolle säännöllisesti toimitettavaan sisäiseen raportointiin. Standardin
käyttöön oton myötä Sponda on lisännyt Kauppakeskukset segmenttiraportointiin.

Kiinteistön hankintamenon ja sitä alemman käyvän arvon erotuksesta ei ole
kirjattu laskennallista verosaamista, mikäli kiinteistö on käsitelty IAS
12.15b-kohdan mukaisena omaisuuserähankintana eikä sen hankintamenon ja
kiinteistön verotuksellisen arvon erosta ole alun perin hankinnan yhteydessä
kirjattu verovelkaa.


Segmenttitiedot, tuloslaskelma
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoim |     |    |    |   |    |    |    |     |
| inta-alue |     |    |    |   |    |    |    |     |
| et    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslask | Toimist | Kaupp | Logis | Kiin | Venäj | Rahas | Muut | Konsern |
| elma-tied |  o- ja | akes | tiikk | teis |   ä |  tot |    | i yht. |
| ot    | liiketi | kukse |   a | töke |    |    |    |     |
| 1-9/2009 |   lat |   t |    | hity |    |    |    |     |
|      |     |    |    |  s |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaih |  97,1 | 29,0 | 29,9 | 0,9 | 16,9 |  9,3 |  0,0 |  183,2 |
| to    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitok |  -24,4 | -6,3 | -8,1 | -2,0 | -4,0 | -1,4 |  0,0 |  -46,2 |
| ulut ja  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| rahastoj |     |    |    |   |    |    |    |     |
| en    |     |    |    |   |    |    |    |     |
| välittöm |     |    |    |   |    |    |    |     |
| ät kulut |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuot |  72,7 | 22,7 | 21,8 | -1,1 | 12,9 |  8,0 |  0,0 |  137,0 |
| ot    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoi |   0,2 |  0,0 |  1,4 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   1,6 |
| tot    |     |    |    |   |    |    |    |     |
| sijoitusk |     |    |    |   |    |    |    |     |
| iinteistö |     |    |    |   |    |    |    |     |
| istä   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitap |   0,0 |  0,0 | -1,1 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  -1,1 |
| piot   |     |    |    |   |    |    |    |     |
| sijoitusk |     |    |    |   |    |    |    |     |
| iinteistö |     |    |    |   |    |    |    |     |
| istä   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiin |   2,8 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   2,8 |
| t.    |     |    |    |   |    |    |    |     |
| luov.v  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| oitot/tap |     |    |    |   |    |    |    |     |
| piot   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/ta |  -38,6 | -11,3 | -26,4 | 4,0 | -82,7 | -5,6 |  0,0 | -160,7 |
| ppio   |     |    |    |   |    |    |    |     |
| käypään  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| arvoon  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| arvostami |     |    |    |   |    |    |    |     |
| sessa   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo |   0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |
| n     |     |    |    |   |    |    |    |     |
| kohdistus |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto |  -4,8 | -0,9 | -0,9 | -2,5 | -2,4 | -4,6 |  0,0 |  -16,2 |
| ja    |     |    |    |   |    |    |    |     |
| markkinoi |     |    |    |   |    |    |    |     |
| nti    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |   0,0 | -0,1 |  0,0 | -0,2 |  0,1 |  0,0 |  0,0 |  -0,2 |
| tuotot ja |     |    |    |   |    |    |    |     |
| kulut   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit |  32,3 | 10,3 | -5,1 | 0,2 | -72,2 | -2,2 |  0,0 |  -36,7 |
| to    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoin |   9,8 | 12,6 |  0,7 | 16,2 |  0,9 |  2,9 |  0,4 |  43,5 |
| nit    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 1 435,5 | 542,9 | 400,7 | 227, | 179,9 | 57,8 | 164,2 | 3 008,0 |
| varat   |     |    |    |  0 |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslask | Toimist | Kaupp | Logis | Kiin | Venäj | Rahas | Muut | Konsern |
| elma-tied |  o- ja | akes | tiikk | teis |   ä |  tot |    | i yht. |
| ot    | liiketi | kukse |   a | töke |    |    |    |     |
| 1-9/2008 |   lat |   t |    | hity |    |    |    |     |
|      |     |    |    |  s |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaih |  94,2 | 21,7 | 28,3 | 1,3 |  9,9 | 10,7 |  0,0 |  166,1 |
| to    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitok |  -23,6 | -5,1 | -6,9 | -1,6 | -2,4 | -1,4 |  0,0 |  -41,0 |
| ulut ja  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| rahastoj |     |    |    |   |    |    |    |     |
| en    |     |    |    |   |    |    |    |     |
| välittöm |     |    |    |   |    |    |    |     |
| ät kulut |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuot |  70,6 | 16,6 | 21,4 | -0,3 |  7,5 |  9,3 |  0,0 |  125,1 |
| ot    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoi |   1,8 |  0,0 |  0,0 | 0,8 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   2,6 |
| tot    |     |    |    |   |    |    |    |     |
| sijoitusk |     |    |    |   |    |    |    |     |
| iinteistö |     |    |    |   |    |    |    |     |
| istä   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitap |  -0,2 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  -0,2 |
| piot   |     |    |    |   |    |    |    |     |
| sijoitusk |     |    |    |   |    |    |    |     |
| iinteistö |     |    |    |   |    |    |    |     |
| istä   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiin |   4,0 |  0,0 |  0,0 | 0,3 |  0,0 |  1,5 |  0,0 |   5,8 |
| t.    |     |    |    |   |    |    |    |     |
| luov.v  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| oitot/tap |     |    |    |   |    |    |    |     |
| piot   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/  |  -22,2 | -0,1 | -14,0 | -0,6 |  0,0 |  9,4 |  0,0 |  -27,5 |
| tappio  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| käypään  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| arvoon  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| arvostami |     |    |    |   |    |    |    |     |
| sessa   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto |  -5,0 | -0,9 | -1,5 | -2,6 | -3,7 | -4,8 |  0,0 |  -18,5 |
| ja    |     |    |    |   |    |    |    |     |
| markkinoi |     |    |    |   |    |    |    |     |
| nti    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |  -0,8 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,6 |  0,0 |  0,0 |  -0,2 |
| tuotot ja |     |    |    |   |    |    |    |     |
| kulut   |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit |  48,2 | 15,6 |  5,9 | -2,4 |  4,4 | 15,4 |  0,0 |  87,1 |
| to    |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoin |  25,7 | 33,5 | 22,5 | 151, | 187,9 | 15,5 |  0,6 |  437,0 |
| nit    |     |    |    |  3 |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 1 417,1 | 454,5 | 348,3 | 421, | 267,5 | 61,4 | 215,8 | 3 185,6 |
| varat   |     |    |    |  0 |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantiete |     |    |    |   |    |    |    |     |
| elliset  |     |    |    |   |    |    |    |     |
| alueet  |     |    |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 | Tuotot | Varat |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi   |  166,3 |   2 |    |   |    |    |    |     |
|      |     | 828,1 |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  |  16,9 | 179,9 |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  183,2 |   3 |    |   |    |    |    |     |
|      |     | 008,0 |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2008 | Tuotot | Varat |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi   |  156,2 |   2 |    |   |    |    |    |     |
|      |     | 918,1 |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  |   9,9 | 267,5 |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  166,1 |   3 |    |   |    |    |    |     |
|      |     | 185,6 |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------Sijoituskiinteistöt
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2009 |  31.12.2008 |  30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo  |  2 915,5 |   2 534,9 |   2 534,9 |
| kauden alussa            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton vaikutus kauden |      |     4,5 |     4,5 |
| alkusaldoon             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt    |      |    210,6 |    210,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit          |   40,2 |    275,0 |    210,3 |
| sijoituskiinteistöihin       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt     |   -36,6 |    -82,8 |    -52,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin        |    0,0 |     1,3 |     1,3 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineell |      |       |       |
| isista käyttöomaisuushyödykkeistä  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot               |    2,0 |     14,7 |     0,0 |
| vaihto-omaisuuskiinteistöistä    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot            |    0,0 |     -2,5 |    -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan pääoman menot,  |    2,7 |     12,4 |     8,7 |
| kauden lisäys            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon    |  -155,0 |    -52,6 |    -36,8 |
| arvostamisesta           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo  |  2 768,8 |   2 915,5 |   2 878,1 |
| kauden lopussa           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Spondalla oli 30.9.2009 yhteensä 202 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 9 % kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Syyskuun 2009 lopussa ulkopuolinen arvioitsija arvioi Spondan
sijoituskiinteistöjen arvot. Käyvän arvon muutos oli heinä-syyskuussa -31,4
(30.9.2008: -36,8) milj. euroa ja tammi-syyskuussa -160,7 (-27,5) milj. euroa.
Vuoden kolmannella neljänneksellä arvonmuutokseen vaikuttivat pääasiassa
kiinteistöjen markkinavuokrissa tapahtunut lasku sekä vajaakäytön nousu.
Arvioinnit tekivät Catella Property Group Suomessa ja CB Richard Ellis
Venäjällä, ja lausunnot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Kehitettävien
maa-alueiden käyvät arvot arvioi Newsec. Kiinteistörahastoissa, joissa Sponda on
vähemmistöosakkaana, ulkopuolinen arvioitsija ei arvioinut kiinteistökannan
käypiä arvoja kolmannella neljänneksellä.

Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset

City-Center -projekti jatkuu edelleen maanalaisten huoltotilojen rakennustöillä
sekä tekniikkakuilujen rakentamisella. Seuraava vaihe käsittää
toimistorakennuksen, 3. kerroksen liiketilojen ja kauppakeskuksen valoaulan
rakentamisen, ja alkaa aikaisintaan loppuvuodesta 2009. City-Centerin
uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin
arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 30.9.2009 | 31.12.2008 | 30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa     |   14,5 |    15,7 |    15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |    0,3 |     0,8 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |     - |     0,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/    |     - |    -1,3 |    -1,3 |
| sijoituskiinteistöihin        |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot             |     - |    -0,1 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot          |   -0,4 |    -0,6 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa     |   14,4 |    14,5 |    14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt      | 30.9.2009 | 31.12.2008 | 30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa     |   29,5 |    37,2 |    37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset       |   -3,3 |    -4,5 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin    |   -2,0 |    -3,1 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa     |   24,2 |    29,5 |    35,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus    |   141,3 |   35,7 |    50,3 |
| annettu                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset          |   269,2 |   80,2 |   109,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo |    16,9 |     - |    17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset           |     - |     - |    57,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä           |   286,0 |   80,2 |   183,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut        | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut             |   104,1 |   45,0 |    44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              |     - |    0,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset          |    2,9 |    2,8 |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset           |    13,4 |    7,9 |    7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset           | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman     |   997,8 |   645,0 |   915,0 |
| nimellisarvo              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo   |   -42,7 |    7,5 |   -27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot,       |   382,5 |   517,5 |   187,5 |
| nimellisarvo              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo |    1,1 |   12,5 |    1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo      |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo       |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, nimellisarvo    |     - |     - |    5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, käypä arvo     |     - |     - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot, nimellisarvo |    4,7 |    4,8 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut valuuttaoptiot, nimellisarvo |    4,7 |    4,8 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptioiden käypä nettoarvo   |    0,0 |    0,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 7-9/09 | 7-9/08 | 1-9/09 | 1-12/08 | 1-9/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e       |  -0,02 |  -0,06 |  -0,41 |  0,16 |  0,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %    |     |     |   37 |   32 |   33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %  |     |     |   144 |   180 |   175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen omapääoma, |     |     |  3,50 |  4,93 |  5,08 |
|              |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen       |  0,10 |  0,19 |  0,41 |  0,78 |  0,48 |
| kassavirta/osake, e    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen    |     |     |  4,14 |  6,04 |  6,06 |
| nettovarallisuus, e    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | = |    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille   |
|             |  |    | kuuluva tilikauden tulos       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeenomistajille    | = |     | Emoyhtiön osakkeiden omistajille
kuuluva tulos/osake,            kuuluva tilikauden tulos      |
|             |        | - hybridilainan kaudelle
                      kohdistuvat korot
|
--------------------------------------------------------------------------------
             |  |     | Tilikauden aikana ulkona olevien  |
             |  |     | osakkeiden lukumäärän painotettu  |
|               |     | keskiarvo             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan      | = |    | Hybridilainan kaudelle kohdistuvat  |
| haltioille kuuluva   |  |    | korot                 |
| tulos/osake,      |  |    |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärään painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | = | 100 x | Oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Taseen loppusumma - saadut ennakot  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, | = | 100 x | Korolliset nettorahoitusvelat     |
| %            |  |    |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
| pääoma,        |  |    | oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Muun oman pääoman rahasto      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä  |
|             |  |    | tilinpäätöspäivänä          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      | = |    | Liikevoitto              |
| kassavirta/osake,   |  |    |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon   |
|             |  |    | arvostamisesta            |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Liikearvon kohdistus        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Hallinnon poistot          |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Varausten muutokset        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset       |
|             |  |    | rahoitustuotot ja -kulut       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset verot    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Muut erät             |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,        | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
| osakekohtainen netto-  |  |    | oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
| varallisuus,      |  |    | - Muun oman pääoman rahasto      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Kiinteistöjen käypään arvoon    |
|             |  |    | arvostamisesta ja poistoerosta    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    |  syntynyt laskennallinen verovelka |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kiinteistöjen laskennallisesta   |
|             |  |    | verovelasta syntynyt goodwill-arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä  |
|             |  |    | tilinpäätöspäivänä          |
--------------------------------------------------------------------------------


Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 16,8 milj. euroa
tammi-syyskuussa 2009 (1-12/2008: 23,9 milj. euroa).

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon työsuhde-etuudet        | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset      |    1,9 |    1,8 |    2,3 |
| työsuhde-etuudet            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet        |    0,3 |    0,3 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    2,2 |    2,1 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda Oyj ja Metso Automation Oy solmivat 27.10.2009 sopimuksen Vantaan
Hakkilaan toteutettavasta tuotantotilasta. Pinta-alaltaan noin 22 000
neliömetrin uudisrakennus nousee Spondan omistaman Vantaan Honkatalo
-logistiikkakeskuksen yhteyteen osoitteeseen Vanha Porvoontie 229. Uudisrakennus
vuokrataan kokonaisuudessaan Metson Automaatio-liiketoimintalinjan käyttöön
pitkäaikaisella, 15 vuoden vuokrasopimuksella.

Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle uudiskohteen viereisestä Honkatalon
toimistorakennuksesta noin 12 000 neliömetrin toimisto- ja varastotilat.
Toimistorakennus siirtyy lähes kokonaisuudessaan Metson käyttöön.

Spondan kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa, joka
rahoitetaan kiinteistömyynneillä. Uudiskohteen rakennustyt käynnistyvät
arviolta tammikuussa 2010, ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2010
loppuun mennessä. Uudisrakennusinvestointi täyttää Spondan kehityshankkeilleen
asettamat kannattavuustavoitteet.

  Liitteet:

 ovk 1-9 2009 txt_fin.pdf