• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008

Julkaisupäivä:30.10.2008luokka:

Sponda Oyj    
Osavuosikatsaus 
30.10.2008, klo 8.30


Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Sponda-konsernin liikevaihto kasvoi 166,1 (30.9.2007: 157,4) milj. euroon ja
kiinteistöjen ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeíset
nettotuotot nousivat 125,1 (113,7) milj. euroon.

Liikevoitto oli 88,4 (215,1) milj. euroa. Luku sisältää sijoituskiinteistöjen
arvonmuutosta -26,2 (92,4) milj. euroa. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana
kiinteistösalkun arvonmuutos oli -35,6 milj. euroa, mikä koostui pääosin
sijoituskiinteistöjen arvojen laskusta. Spondan taloudellinen vuokrausaste oli
syyskuun 2008 lopussa 91,7 (90,3) %.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-30.9.2008 (vertailukausi
1.1.-30.9.2007)

Liikevaihto kasvoi 166,1 (157,4) milj. euroon.
Nettotuotot nousivat 125,1 (113,7) milj. euroon.
Liikevoitto oli 88,4 (215,2) milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen arvonmuutos oli
-26,2 (92,4) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli 18,9 (118,7) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,17 (1,11) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,48 (0,59) euroa.
Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 866,3 (2 386,2) milj. euroa.
Nettovarallisuus/osake oli 8,06 (8,23) euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake oli 9,60 (9,80) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste oli 91,7 (90,3) %.
Spondan kaksi vuotta omistetun vertailukelpoisen kiinteistösalkun
vuokratuottojen kasvu viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana (nk.
like-for-like rental growth) oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä 7,19 % ja
logistiikkakiinteistöissä 3,59 %.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.7.-30.9.2008 (vertailukausi
1.7.-30.9.2007):

Liikevaihto oli 56,9 (49,2) milj. euroa.
Nettotuotot olivat 44,6 (36,2) milj. euroa.
Liikevoitto oli 7,0 (68,7) milj. euroa joka sisälsi negatiivista arvonmuutosta
-35,6 (36,0) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli -11,6 (39,0) milj. euroa.
Tulos/osake oli -0,10 (0,35) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,19 (0,15) euroa.

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|               | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, |    |     |  91,7 |  90,3 |  91,2 |
| %              |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me       |  56,9 |  49,2 |  166,1 |  157,4 |  210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me       |  44,6 |  36,2 |  125,1 |  113,7 |  152,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me       |  7,0 |  68,7 |  88,4 |  215,2 |  256,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e       | -0,10 |  0,35 |  0,17 |  1,11 |  1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen        |  0,19 |  0,15 |  0,48 |  0,59 |  0,81 |
| kassavirta/osake, e     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen       |    |     |  8,06 |  8,23 |  8,40 |
| nettovarallisuus, e     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA osakekohtainen     |    |     |  9,60 |  9,80 |  10,04 |
| nettovarallisuus, e     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |    |     |   32 |   35 |   32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %  |    |     |   177 |   155 |   175 |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Kari Inkinen

Spondan operatiivinen kassavirta sekä taloudellinen vuokrausaste ovat yhä
kehittyneet positiivisesti verrattuna vuoden 2007 vastaavaan tilanteeseen.
Yhtiön kiinteistökehityskohteet valmistuvat aikataulussa ja hankkeille asetettu
15 % katetavoite tullaan saavuttamaan. Tulevien kehityshankkeiden aloittaminen
harkitaan tarkasti nykyisessä markkinatilanteessa, ja tulevaisuuden mahdolliset
investoinnit rahoitetaan kotimaan kiinteistöjen myynnillä. Spondan
investointipäätökset tehdään sillä perusteella, että kohteen
investointilaskelman mukaan se täyttää 15 %:n katetavoitteen, kohteesta on
vähintään 50 % vuokrattu ennakkoon, ja kohteen rahoitus on järjestetty.

Olen tyytyväinen Spondan onnistumisiin haasteellisessa markkinassa. Myimme
heinäkuussa hotellikiinteistön Helsingin keskustassa sekä lokakuussa toimisto-
ja liiketilakiinteistön Tapiolan keskustassa Espoossa. Lisäksi saimme
suunnitelmien mukaisesti joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoituksen
järjesteltyä haasteellisessa rahoitusmarkkinatilanteessa lokakuussa. Tämä kuvaa
mielestäni sitä, että sijoittajat ja rahoittajat pitävät Spondaa osaavana ja
luotettavana yhtiönä.

Venäjän kiinteistösalkun osalta olen tyytyväinen tällä hetkellä olemassa olevaan
vahvaan kassavirtaan. Viimeisin investointi, Ducat II, on korkeatasoinen ja
haluttu toimistotalo Moskovan keskustassa ja uskon että vuokrataso on
tulevaisuudessakin kiinteistössä hyvällä tasolla. Sponda seuraa Venäjän
kiinteistömarkkinoiden tilannetta, ja harkitsee mahdolliset investoinnit
erityisen tarkasti. Yhtiöllä ei ole paikallisia rahoitusjärjestelyjä.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2008 Spondan nettovuokratuottojen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta.
Arvio perustuu sekä keskivuokrien että taloudellisen vuokrausasteen
paranemiseen. Vuoden 2008 taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan olevan
alhaisempi kuin vuoden 2007 lopussa. Näkymän muutos edellisestä neljänneksestä,
jossa yhtiö arvioi vuokrausasteen pysyvän vuoden 2007 tasolla, johtuu Vuosaaren
logistiikkakeskuksen arvioitua heikommasta vuokraustilanteen kehityksestä.

Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan paranevan vuonna 2008 verrattuna vuoden 2007
osakekohtaiseen tulokseen, kun luvuista eliminoidaan käyvän arvon muutokset.
Näkymän toteutuminen edellyttää, että suunnitellut kiinteistöjen myynnit
toteutuvat vuoden 2008 aikana. Vuonna 2008 kiinteistökehitykseen sitoutuu noin
150 milj. euroa pääomaa. Yhdessä ennakoitujen rahoituskustannusten nousun kanssa
tämä vaikuttaa siihen, että osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, joka
sisältää kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan olevan hieman alle
vuoden 2007 vertailuluvun.

Toimintaympäristö - Suomi

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat ovat hiljentyneet alkuvuodesta.
Kiinteistötalouden instituutti ry:n (KTI) alustavan arvion mukaan
kiinteistökauppoja tehtiin elokuun loppuun mennessä noin 3,2 miljardilla eurolla
kun vastaava luku kesäkuun lopussa oli noin 2,7 miljardia euroa.

Toimistotilojen käyttöasteen odotetaan hieman laskevan vuonna 2009
pääkaupunkiseudun uusien valmistuvien tilojen myötä. Helsingin ydinkeskustassa
käyttöasteen arvioidaan pysyvän aiemmalla, korkealla tasolla.

Liiketilojen käyttöaste on yhä korkea, ja uusille, valmistuville liiketiloille
uskotaan löytyvän sekä käyttäjiä että asiakkaita.

Logistiikkatilojen käyttöaste on myös korkea. Vuonna 2008 valmistuu modernia
varastotilaa pääkaupunkiseudulle. Käyttöasteen odotetaan tämän myötä jonkin
verran vähentyvän etenkin vanhemmissa, huonokuntoisissa tiloissa.

Toimintaympäristö - Venäjä

Kansainvälisen rahoituskriisin johdosta Venäjän investointimarkkina on
muuttunut. Kehitysinvestointeja on rahoituksen saatavuuden vaikutuksesta
keskeytetty ja valmiiden kohteiden kaupankäynti on hiljentynyt. Colliers
Internationalin mukaan kohteita on tarjolla paljon.

Toimistotilojen kysyntä on ollut sekä Pietarissa että Moskovassa aktiivista ja
korkeatasoisista toimitiloista on puutetta, etenkin Moskovassa. Vuokrien
kehityksen arvioidaan yhä olevan positiivista, mutta aiempaa maltillisempaa.
Vajaakäyttö on sekä Moskovassa että Pietarissa keskimäärin alle 5 %.

Liiketilamarkkinat Venäjällä kehittyivät nopeasti talouskasvun ja sitä kautta
lisääntyneen kulutuksen myötä. Moskovassa on edelleen liiketiloille enemmän
kysyntää kuin tarjontaa, mutta Pietarissa on uusien liiketilojen valmistuminen
hidastunut edellisiin vuosiin verrattuna. Vuokrien nousun arvioidaan laantuneen,
ja keskimääräinen vajaakäyttö on noin 5 %.

Logistiikkatilojen vajaakäyttöaste Pietarissa on tällä hetkellä noin 3%, ja
Moskovassa vajaakäyttöaste on yhä lähellä nollaa. Vuokrien kehityksen arvioidaan
olevan maltillista logistiikkatiloissa.

Liiketoiminta 1.1.-30.9.2008

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääosin
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot jaetaan viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö,
Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä ja Baltia.

Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat katsauskauden lopussa 125,1
(30.9.2007: 113,7) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 70 %,
logistiikkatilojen 17 %, Kiinteistörahastot-yksikön 7 % ja Venäjä ja Baltia
-yksikön 6 %. Spondan kaksi vuotta omistaman vertailukelpoisen kiinteistösalkun
(ei sisällä Kapiteeli-kaupan mukana tulleita kiinteistöjä) vuokratuottojen
kehitys viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana (nk. like-for-like rental
growth) oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä 7,19 % ja
logistiikkakiinteistöissä 3,59 %. Vuokratuottojen kehitys on laskettu EPRAn
antamien suositusten mukaisesti.

Taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin sekä
maantieteellisesti seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi     |  30.9.08 |  30.6.08 |  31.3.08 |  31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimistot ja liiketilat, % |   91,5 |   91,5 |   91,2 |    91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %       |   88,3 |   87,5 |   92,8 |    91,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia      |   100,0 |   100,0 |   100,0 |   100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %   |   91,7 |   91,1 |   92,0 |    91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue    |  30.9.08 |  30.6.08 |  31.3.08 |  31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin kantakaupunki, % |   90,3 |   91,9 |   90,9 |    90,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %     |   91,2 |   90,6 |   90,3 |    90,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkis. logistiikka, |   86,8 |   85,8 |   91,8 |    90,6 |
| %              |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue, %         |   98,2 |   96,9 |   97,8 |    96,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %   |   91,7 |   91,1 |   92,0 |    91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 30.9.2008 oli 843 (30.9.2007:
779) milj. euroa ja koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,3 (4,3)
vuotta. Toimisto- ja liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,6
vuotta ja logistiikkatilojen 3,0 vuotta. Heinä-syyskuussa 2008 solmittiin uusia
sopimuksia yhteensä 182 kpl (80 000 m²). Vastaavalla ajanjaksolla päättyneitä
sopimuksia oli 128 kpl (48 000 m²). Kiinteistökannan vuokrasopimukset erääntyvät
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                 7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                23,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 30.9.2008 yhteensä 207 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,4 milj. m². Tästä noin 65 % on toimisto- ja
liiketilaa ja 35 % logistiikkatilaa.

Vuoden kolmannen neljänneksen 2008 lopussa Spondan kiinteistökanta arvioitiin
Catella Propertyn Group toimesta. Virallinen arviolausunto
laskentaperiaatteineen on luettavissa Spondan tilinpäätöksestä sekä yhtiön
internet-sivuilta.

Tammi-syyskuussa 2008 Spondan sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli
-26,2 milj. euroa. Koko kiinteistösalkun käypä arvo oli kauden päättyessä 2
866,3 (30.9.2007: 2 386,2) milj. euroa.

Heinä-syyskuussa Spondan sijoituskiinteistöjen tappio käypään arvoon
arvostamisesta oli -35,6 (30.9.2007: 36,0) milj. euroa. Muutokseen vaikuttivat
pääasiassa kiinteistöjen tuottovaatimusten nousu.

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan kiinteistöjen voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta      |
| Me                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  7-9/2008 |  1-9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset            |   -34,2 |    -45,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökehityksen hankkeista saatu       |    0,0 |     1,0 |
| kehitysvoitto                   |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ajanmukaistamisinvestoinnit            |    -8,5 |    -20,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos    |    7,1 |    29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt yhteensä           |   -35,6 |    -35,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                     |     - |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä                 |   -35,6 |    -26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen vuoden 2008 alusta jakautuivat
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan         | Yhteen | Toimisto | Logistiik | Kiinteis | Venäjä |
| sijoituskiinteistöt   |   sä |    ja |    ka | tökehity |   ja |
|             |    | liiketil |      |    s | Baltia |
|             |    |    at |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot      | 155,4 |  115,9 |   28,3 |   1,3 |   9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut      | -39,6 |  -28,7 |   -6,9 |   -1,6 |  -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot    | 115,8 |   87,2 |   21,4 |   -0,3 |   7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt   |   2 | 1 883,9 |   327,6 |  246,2 |  77,2 |
| 1.1.2008        | 534,9 |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2008     | 210,6 |   8,3 |   18,7 |   0,0 |  183,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      | 210,3 |   50,9 |    3,8 |  151,3 |   4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot      |  -1,2 |   -1,2 |   12,1 |  -12,1 |   0,0 |
| segmenttien välillä   |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2008      | -52,8 |  -51,9 |    0,0 |   -0,9 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos   | -35,5 |  -21,1 |   -13,9 |   -0,5 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt   |   2 | 1 868,9 |   348,3 |  384,0 |  265,1 |
| 30.9.2008        | 866,3 |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos %  |  -1,4 |   -1,1 |   -4,2 |   -0,2 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen        | 6,7 % |  6,3 % |   8,4 % |     |  9,3 % |
| nettovuokratuotto /   |    |     |      |     |     |
| sijoituskiinteistöt   |    |     |      |     |     |
| 30.9.2008(*       |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon      |    | 5,2-10,0 | 7,25-8,70 |     |     |
| laskennassa käytetyt  |    |     |      |     |     |
| tuottovaatimus-%    |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu       |  6,6 |     |      |     |     |
| keskimääräinen     |    |     |      |     |     |
| tuottovaatimus-% koko  |    |     |      |     |     |
| portfoliolle      |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) poislukien      |    |     |      |     |     |
| kiinteistökehitys    |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Investoinnit ja divestoinnit

Tammi-syyskuussa 2008 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 210,6 milj.
eurolla, josta kolmannen neljänneksen aikana kiinteistöjä ostettiin 120,2 milj.
eurolla. Tammi-syyskuussa Sponda myi sijoituskiinteistöjä 52,8 milj. eurolla,
josta kolmannen neljänneksen osuus oli 44,6 milj. euroa.

Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat tammi-syyskuussa 20,9 milj. euroa,
josta heinä-syyskuussa investoitiin 8,5 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen
investoitiin tammi-syyskuun aikana 189,4 milj. euroa, josta kolmannen
neljänneksen osuus oli 65,9 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat meneillään
oleviin kiinteistökehityshankkeisiin, eli Helsingin keskustassa sijaitsevaan
City-Centerin uudistamistyöhön, Vuosaaren sataman logistiikkakeskukseen,
toimistotaloihin Helsingin Ruoholahdessa ja Sörnäisissä sekä liiketilakohteeseen
Helsinkin Itäkeskuksessa.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -yksikön taloudellinen vuokrausaste parani
vertailukaudesta ja oli 91,5 (30.9.2007: 90,0) %. Erityisen positiivisesti
vuokrausaste kehittyi pääkaupunkiseudun alueella. Kiinteistösalkun käypä arvo
oli kauden päättyessä 1 868,9 (1 854,6) milj. euroa, ja tappio käypään arvoon
arvostamisesta oli -21,1 (41,7) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen
vuokrattava pinta-ala oli yhteensä noin 860 000 m². Yksikön liikevaihto,
nettotuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto- ja     |  7-9/08 |  7-9/07 |  1-9/08 | 1-9/07 |  1-12/07 |
| liiketilat, Me    |     |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   39,1 |   36,1 |  115,9 |   117 |   154,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto     |   30,2 |   26,8 |   87,2 |  85,5 |   113,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   9,3 |   55,3 |   65,0 |  170,9 |   197,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä Sponda osti toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä 1,3 milj. eurolla. Kiinteistöjä myytiin 44,6 milj.
eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat tammi-syyskuussa 18,1
milj. euroa, josta kolmannen neljänneksen aikana investoitiin 7,2 milj. euroa.

Sponda myi katsauskaudella Kluuvikatu 8 -kiinteistöyhtiön Exilion Capital Oy:n
hallinnoimalle kiinteistöpääomarahastolle noin 42 milj. eurolla. Kiinteistö on
vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella Sokotel Oy:lle ja siinä toimii Sokos
Hotelli Helsinki.
Logistiikkakiinteistöt

Logistiikkakiinteistöt-yksikön taloudellinen vuokrausaste oli 88,3 (30.9.2007:
91,0) %. Lasku johtui Vantaalla sijaitsevan, noin 18 000 m²:n kiinteistön
vuokrasopimuksen päättymisestä. Kiinteistöjen käypä arvo oli syyskuun lopussa
348,3 (297,5) milj. euroa, ja tappio/voitto käypään arvoon arvostamisesta oli
-13,9 (23,7) milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli
yhteensä 485 000 m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat
seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, Me   |  7-9/08 |  7-9/07 |  1-9/08 | 1-9/07 |  1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   9,4 |    7,9 |   28,3 |  22,8 |   32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto     |   7,4 |    6,1 |   21,4 |  16,9 |   24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   -4,1 |   14,5 |   6,0 |  40,5 |   47,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä Sponda ei ostanut tai myynyt
logistiikkakiinteistöjä. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat
tammi-syyskuussa 2,9 milj. euroa, josta toisen neljänneksen aikana 1,3 milj.
euroa.

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli syyskuun 2008 lopussa 384,0 milj.
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 74 milj. euroa ja loput, 310 milj. euroa oli
sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin.

Tammi-syyskuussa 2008 investoitiin kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan
yhteensä 151,3 milj. euroa, josta vuoden kolmannen neljänneksen aikana 57,1
milj. euroa. Sponda arvostaa kehityshankkeet käypään arvoon hankkeen
valmistuttua, ja yhtiön tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto projektien
investointikustannuksista. Kaikki Spondan kiinteistökehityshankkeet
City-Centeriä lukuun ottamatta valmistuvat vuoden 2008 lopussa ja näiden
investointien rahoitus on järjestetty.

City-Center -projektin rakennusvaihe, keskustan huoltotunneliin liittyvien
maanalaisten huoltotilojen rakentaminen, etenee suunnitelmien mukaisesti.
City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2011 ja sen
kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa.

Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja
matkustajaterminaalin rakentaminen etenee aikataulussa. Kiinteistöistä on
hankkeen tässä vaiheessa vuokrattu noin 40 %. Hankkeen kokonaisinvestointi on
noin 140 milj. euroa, josta ensimmäisen, marraskuussa 2008 lopussa valmistuvan
vaiheen osuus on 100 milj. euroa. Sponda vastaa kaikkien omistamiensa kohteiden
rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista.

Sponda Oyj ja Helsingin Satama allekirjoittivat 11.4.2008 sopimuksen Vuosaaren
sataman Service Centerin rakentamisesta. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa,
ja ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi on n. 12 miljoonaa euroa. Vuosaari
Service Centerin tiloista on tällä hetkellä vuokrattu 67 %, ja päävuokralaisiksi
tulevat Multilink Oy ja Steveco Oy.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva liiketilakiinteistö on valmis vuoden 2008
lopussa ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2009. Liikerakennuksen
kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 21 500
m². Kohde on kokonaan vuokrattu HOK Elannolle.

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalo on myös
valmis vuoden 2008 lopussa. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa ja
vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennus on täyteen vuokrattu, ja
kiinteistön päävuokralaisina ovat Altia Oy ja Diacor Oy.

Toimistorakennus Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Lautatarhankatu 2 valmistuu
vuoden 2008 lopussa. Kohde on kokonaan vuokrattu, ja sen päävuokralaiseksi tulee
Tradeka Oy, jonka pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin. Hankkeen
kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava pinta-ala
on noin 9 200 m².

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa
hallinnointipalkkion. Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistörahastot, |  7-9/08 |  7-9/07 |  1-9/08 |  1-9/07 | 1-12/07 |
| Me          |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    2,5 |   2,6 |   10,7 |   7,7 |   14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto     |    2,7 |   2,2 |   9,3 |   4,9 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |    0,9 |   1,4 |   15,4 |   2,3 |   6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Syyskuun 2008
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 109 milj. euroa.

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Rahaston
sijoitustavoite on täytetty ja syyskuun 2008 lopussa sen omistaman
kiinteistösalkun käypä arvo oli 205 milj. euroa.

Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen
keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston
sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo syyskuun
2008 lopussa oli 76,2 milj. euroa.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan hieman alle 300 milj. euroa, manageerauksesta.

Venäjä ja Baltia

Katsauskauden lopussa Venäjä ja Baltia -yksikön taloudellinen vuokrausaste oli
100 (30.9.2007: 100) %. Kiinteistösalkun käypä arvo oli syyskuun lopussa 265,1
milj. euroa. Investoinnit tammi-syyskuussa kiinteistökehitykseen ja
uudishankintaan olivat yhteensä 187,9 milj. euroa, josta kolmannen
vuosineljänneksen osuus oli 121,2 milj. euroa. Yksikön liikevaihto, nettotuotot
ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia, |  7-9/08 |  7-9/07 |  1-9/08 |  1-9/07 |  1-12/07 |
| Me         |      |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |    5,6 |   0,6 |   9,9 |    1,3 |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto    |    4,3 |   0,4 |   7,5 |     1 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |    3,1 |   0,0 |   4,4 |   -0,4 |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sponda osti heinäkuussa 2008 Moskovan keskustassa sijaitsevan Ducat II
-toimistokiinteistön 185 miljoonalla dollarilla LR Ducat Holding AB:lta. Spondan
nettotuottotavoite kiinteistölle on yli 9 %.
Ducat II sijaitsee keskeisellä
paikalla Tverskaya-kadun ja Pushkin-aukion läheisyydessä lähellä Mayakovskayan
metroasemaa. Täyteen vuokratussa kiinteistössä on vuokrattavaa A-luokan
toimistotilaa n. 14 300 ja liiketilaa n. 1 300 neliömetriä sekä paikoitustilaa
143 autolle.
Kiinteistökauppa rahoitettiin maaliskuussa 2008 sovitulla
lainalla.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli 30.9.2008 135,2 (30.9.2007: 257,3)
milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -385,3 (122,9) ja rahoituksen
nettorahavirta oli 263,1 (-398,4) milj. euroa.

Nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -63,8 (-55,4) milj. euroa. Luvun
kasvuun vaikuttivat lähinnä lainamäärän kasvu ja korkojen lievä nousu.
Kiinteistökehityshankkeiden korkokuluja ei ole aktivoitu vuoden 2008 aikana.

Spondan omavaraisuusaste oli 30.9.2008 32 (30.9.2007: 35) % ja
nettovelkaantumisaste 177 (155) %. Omavaraisuuden laskun syynä oli
katsauskaudella tehdyt investoinnit, jotka pääosin rahoitettiin pitkäaikaisella
lainalla. Omavaraisuusasteeseen vaikuttava sijoituskiinteistöjen käyvän arvon
muutos oli vuoden 2008 tammi-syyskuussa -26,2 milj. euroa. Korollinen vieras
pääoma oli 1 854,1 (1 427,7) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika
oli 3,1 (2,9) vuotta. Keskikorko oli 4,8 (4,5) %. Kiinteäkorkoisten ja
korkosuojattujen lainojen osuus oli 63 %. Koko velkapääoman
korkosidonnaisuusaika oli 2,2 (3,3) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate
oli 2,0 (2,0).

Sponda soveltaa suojauslaskentaa, jonka perusteella suojauslaskennan kriteerit
täyttävien koronvaihtosopimusten ja korko-optioiden käyvän arvon muutokset
kirjataan taseen omaan pääomaan.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 30.9.2008 yhteensä 650 milj. euron
syndikoiduista lainoista, 359 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 210 milj.
euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 636 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä luottolimiittejä 150 milj.
euroa. Limiitti on yritystodistusten varaohjelma. Sponda-konsernilla on
vakuudellisia lainoja 35,7 milj. euroa eli 1,1 % yhtiön taseesta.

Henkilöstö ja hallinto

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli
vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna 138 (219) henkilöä, joista emoyhtiö
Sponda Oyj:n palveluksessa oli 127 (135). Sponda-konsernin palveluksessa oli
30.9.2008 yhteensä 140 (216) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n
palveluksessa 128 (134). Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä.
Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat tammi-syyskuussa 2008 18,5
(tammi-syyskuu 2007: 25,9) milj. euroa. Vuoden 2007 vertailuluvuissa näkyvät
Ovenia Oy:n henkilöstö.

Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu
yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen
sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006. Sitouttamisjärjestelmän
mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan sekä
sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla hankitaan Spondan osakkeita, ja
osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa niiden
hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.

Konsernirakenne

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy.

Spondan osake

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-syyskuussa 2008 oli 6,79 euroa.
Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 8,75 euroa ja alin 4,21
euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa 67,2 miljoonaa kappaletta 455
milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2008 oli 4,24 euroa, ja yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli 471 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.3.2008 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Tammi-syyskuussa Sponda ei tehnyt liputusilmoituksia.

Katsauskauden päättyessä 30.9.2008 Spondan omistus jakautui seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen valtio                | 38 065 498 |       34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut julkisyhteisöt             |  3 924 154 |       3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 56 676 851 |       51,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                |  8 512 314 |       7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  1 460 065 |       1,3 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             |  1 332 996 |       1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |   911 942 |       0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |   146 365 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 111 030 185 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumustensa
mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia ja
Arja Talma sekä uusina jäseninä Klaus Cawén ja Erkki Virtanen.

Spondan hallitus perusti kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä
rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat: Arja
Talma (puheenjohtaja) sekä Timo Korvenpää ja Erkki Virtanen (jäsenet).

Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat: Lauri Ratia (puheenjohtaja)
sekä Tuula Entelä ja Klaus Cawén (jäsenet).

Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT Raija-Leena Hankonen ja
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli, ja
varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja
treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kahdeksan henkilöä.

Velkomusvaatimus

Helsingin käräjäoikeus velvoitti 11.1.2007 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa
korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeuden käsittely asiasta
oli 21.10.2008. Tuomion arvioidaan saatavan vuoden 2008 loppuun mennessä.

Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin
vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuonna 2007 korkokuluvarausta on kirjattu 0,6
milj.euroa ja vuonna 2008 0,1 milj.euroa, jolloin varauksen kokonaismäärä on 8,3
milj.euroa 30.6.2008.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda allekirjoitti 21.10.2008 sitovan sopimuksen Espoossa, Tapiolan
keskustassa sijaitsevan Kiinteistöosakeyhtiö Tapiolan Toimitalon myynnistä
Tapiola KR III Ky kiinteistöpääomarahastolle 28,3 miljoonalla eurolla.
Osoitteessa Länsituulentie 7 sijaitsevassa kiinteistössä on liiketilaa n. 5 000
ja toimistotilaa n. 2 300 neliömetriä. Sponda kirjaa kaupasta n. 9 miljoonan
euron myyntivoiton. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen lokakuun loppuun
mennessä.
Sponda Oyj allekirjoitti 22.10.2008 sopimuksen kolmivuotisesta 150
miljoonan euron syndikoidusta luotosta. Järjestely on vakuudeton ja sillä
jälleenrahoitetaan erääntyviä pitkäaikaisia lainoja sekä marraskuussa 2003
liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat. Syndikoidun luoton marginaali on
jonkin verran korvattavien joukkovelkakirjalainojen marginaalia korkeampi mutta
muutos ei vaikuta merkittävästi Spondan korkokuluihin vuositasolla.
Lainan
pääjärjestelijänä toimi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja siihen
osallistuivat lisäksi Danske Bank A/S, Helsinki Branch, Pohjola Pankki Oyj ja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2008 Spondan nettovuokratuottojen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta.
Arvio perustuu sekä keskivuokrien että taloudellisen vuokrausasteen
paranemiseen. Vuoden 2008 taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan olevan
alhaisempi kuin vuoden 2007 lopussa. Näkymän muutos edellisestä neljänneksestä,
jossa yhtiö arvioi vuokrausasteen pysyvän vuoden 2007 tasolla, johtuu Vuosaaren
logistiikkakeskuksen arvioitua heikommasta vuokraustilanteen kehityksestä.

Osakekohtainen tulos arvioidaan paranevan vuonna 2008 verrattuna vuoden 2007
osakekohtaiseen tulokseen, kun luvuista eliminoidaan käyvän arvon muutokset.
Näkymän toteutuminen edellyttää, että suunnitellut kiinteistöjen myynnit
toteutuvat vuoden 2008 aikana. Vuonna 2008 kiinteistökehitykseen sitoutuu noin
150 milj. euroa pääomaa. Yhdessä ennakoitujen rahoituskustannusten nousun kanssa
tämä vaikuttaa siihen, että osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, joka
sisältää kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan olevan hieman alle
vuoden 2007 vertailuluvun.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja
epävarmuustekijät liittyvät kiinteistöjen käyvän arvon muutoksiin, taloudellisen
vuokrausasteen kehittymiseen ja osakekohtaisen tuloksen paranemiseen. Vuosaaren
sataman odotettua heikompi vuokraustilanteen kehittyminen saattaa johtaa siihen,
että Spondan asettamat taloudelliset vuokrausastetavoitteet eivät toteudu.
Osakekohtaisen tuloksen paranemisen edellytyksenä on, että suunnitellut
kiinteistöjen myynnit toteutuvat vuoden 2008 aikana.

Epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vuonna 2008 vaikuttaa siihen, että Spondan
kasvustrategian toteuttamiseen tarvittavan pääoman hinta nousee ja sen saatavuus
heikkenee. Spondassa jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla
luottosopimuksilla, hajauttamalla rahoituksen lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön
mainetta luotettavana velallisena. Vaihtuvakorkoisen rahoituksen korkoriskiä
pienennetään korkojohdannaissopimuksilla.

Kasvava liiketoiminta Venäjällä lisää Spondan valuuttakurssiriskiä. Yhtiö on
aloittanut Venäjän kassavirran suojaamisen, ja tavoitteena on suojata kassavirta
6 kuukautta eteenpäin. Venäjällä on myös lupamenettelyihin liittyviä riskejä,
jotka saattavat vaikuttaa suunnitteilla olevien kiinteistökehitysprojektien
aikatauluihin.

Taloudellisen tiedottamisen aikataulu

Sponda julkistaa vuotta 2008 koskevan tilinpäätöstiedotteen perjantaina
6.2.2009. Yhtiökokouspäiväksi on varattu 25.3.2009. Vuoden 2009
osavuosikatsaukset julkistetaan 7.5.2009, 6.8.2009 ja 5.11.2009.


30.10.2008
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653 ja
talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh. 020-431 3320 tai 040-540 0741.Jakelu:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi
Osavuosikatsaustiedote on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on
noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia.


Sponda Oyj

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja    |  54,6 |  44,4 |  155,1 |  146,1 |  193,4 |
|  | käyttökorvaukset    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot      |   - |   - |   0,2 |   0,2 |   0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimuk |    |    |     |     |     |
|  | sista         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelutuotot     |   - |  1,6 |    - |   4,3 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen       |  2,3 |  3,2 |  10,8 |   6,8 |   11,1 |
|  | hallinnointipalkkiot  |    |    |     |     |     |
|  | ja voitto-osuudet   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |  56,9 |  49,2 |  166,1 |  157,4 |  210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut            |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut     | -12,2 | -12,2 |  -39,5 |  -41,7 |  -55,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelukulut      |   - |  -0,4 |    - |  -1,0 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät |  -0,1 |  -0,4 |  -1,5 |  -1,0 |   -1,5 |
|  | kulut         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            | -12,3 | -13,0 |  -41,0 |  -43,7 |  -58,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot         |  44,6 |  36,2 |  125,1 |  113,7 |  152,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen    |  1,1 |  0,1 |   2,4 |   1,2 |   1,2 |
| luovutusvoitot/-tappiot   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään    | -35,6 |  36,0 |  -26,2 |  92,4 |   92,9 |
| arvoon arvostamisesta    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöje |  3,6 |  0,2 |   5,8 |  27,0 |   35,6 |
| n luovutusvoitot/-tappiot  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin  |  -0,6 |  -0,4 |  -1,7 |  -1,3 |   -2,0 |
| kulut            |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut       |  -5,6 |  -3,5 |  -16,8 |  -18,0 |  -23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |  0,1 |  0,2 |   0,9 |   0,5 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |  -0,6 |  -0,1 |  -1,1 |  -0,3 |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  7,0 |  68,7 |  88,4 |  215,2 |  256,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot       |  0,5 |   - |   1,8 |   3,3 |   4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut        | -22,9 | -16,2 |  -65,5 |  -58,2 |  -76,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus       |   - |  -0,5 |  -0,1 |  -0,5 |   -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut  | -22,4 | -16,7 |  -63,8 |  -55,4 |  -72,3 |
| yhteensä          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     | -15,4 |  52,0 |  24,6 |  159,8 |  184,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten  |  -0,1 |  -0,1 |  -0,2 |  -0,1 |   -0,4 |
| tilikausien verot      |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot    |  3,9 | -12,9 |  -5,5 |  -41,0 |  -47,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä     |  3,8 | -13,0 |  -5,7 |  -41,1 |  -47,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      | -11,6 |  39,0 |  18,9 |  118,7 |  136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | -11,6 |  38,9 |  19,0 |  118,5 |  136,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle        |   - |  0,1 |  -0,1 |   0,2 |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      | -11,6 |  39,0 |  18,9 |  118,7 |  136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |    |    |     |     |     |
| kuuluvasta         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitosta laskettu      |    |    |     |     |     |
| osakekohtainen       |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos:           |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |    |    |  0,17 |  1,11 |   1,27 |
| laimennusvaikutuksella   |    |    |     |     |     |
| oikaistu,         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin,   |    |    |     |     |     |
| milj. kpl          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |    |    |  111,0 |  106,8 |  107,8 |
| laimennusvaikutuksella   |    |    |     |     |     |
| oikaistu,milj.kpl      |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.9.2008 | 31.12.2007 |  30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |   2 866,3 |   2 534,9 |   2 386,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset kiinteistörahastoihin |    61,5 |    35,0 |     28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            |    14,5 |    15,7 |     14,8 |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |    27,5 |    27,5 |     27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |      - |     4,1 |     4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset      |     2,7 |     2,7 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä    |     3,5 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset      |    22,3 |    26,4 |     24,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |    49,9 |    56,9 |     57,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |   3 048,2 |   2 703,2 |   2 546,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt    |    35,4 |    37,2 |     48,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |    49,8 |    130,7 |     26,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |    40,4 |    27,4 |     5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |    125,6 |    195,3 |     80,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |   3 173,8 |   2 898,5 |   2 626,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    111,0 |    111,0 |    111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    159,5 |    159,5 |    159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     1,7 |     0,7 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto       |     7,8 |     9,8 |     9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto     |     0,6 |     0,6 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |    209,7 |    209,7 |    209,7 |
| rahasto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun oman pääoman rahasto     |    129,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |    404,5 |    441,3 |    423,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1 023,8 |    932,6 |    914,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |     1,8 |     2,2 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   1 025,6 |    934,8 |    915,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 380,4 |   1 056,4 |   1 101,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |    11,5 |    15,0 |     14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |    210,1 |    212,6 |    206,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |   1 602,0 |   1 284,0 |   1 323,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat  |    473,8 |    606,3 |    326,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |    72,4 |    73,4 |     61,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |    546,2 |    679,7 |    388,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |   2 148,2 |   1 963,7 |   1 711,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |   3 173,8 |   2 898,5 |   2 626,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 854,2 |   1 662,7 |   1 427,7 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1-9/2008 |  1-12/2007 |  1-9/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |     18,9 |    136,6 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut             |     89,7 |     26,9 |    -3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos    |     80,6 |    135,1 |    200,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |     1,2 |     4,5 |     4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |    -53,7 |    -78,4 |    -60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät        |     -1,3 |    -13,7 |    -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut verot      |     -0,2 |     0,5 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |    135,2 |    211,5 |    257,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -423,2 |    -280,3 |   -145,2 |
| sijoituskiinteistöihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -15,5 |    -15,6 |    -9,2 |
| kiinteistörahastoihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja   |     -0,6 |     -1,7 |    -1,1 |
| aineettomiin hyödykkeisiin    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot          |     54,0 |    277,9 |    277,8 |
| sijoituskiinteistöistä      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |      - |     0,7 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    -385,3 |    -19,0 |    122,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |      - |    239,5 |    239,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta     |    128,6 |      - |      - |
| joukkovelkakirjalainasta saadut |       |       |       |
| maksut              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |    350,1 |    810,5 |    710,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |     -5,4 |    -371,9 |   -352,7 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |    -154,7 |    -822,1 |   -951,1 |
| nostot/takaisinmaksut      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    -55,5 |    -44,7 |    -44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |    263,1 |    -188,7 |   -398,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |     13,0 |     3,8 |    -18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa     |     27,4 |     23,6 |    23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |     40,4 |     27,4 |     5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| |          | Osake |   Yli | Muunto- | Käyvän | Uudel- | Sijoi- |
| |          | pääo | kurssi- |  erot | arvon | leena | tetun |
| |          |  ma | rahasto |     | rahast | vostu | vapaan |
| |          |    |     |     |   o |  srah |  oman |
| |          |    |     |     |    |  asto | pääoma |
| |          |    |     |     |    |    |   n |
| |          |    |     |     |    |    | rahast |
| |          |    |     |     |    |    |   o |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006 | 79,3 |  159,5 |    - |  2,3 |  0,6 |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan   |    |     |     |  9,3 |    |    |
| | merkitty määrä   |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan  |    |     |     |  0,3 |    |    |
| | siirretty määrä  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun      |    |     |     |  0,3 |    |    |
| | suojauslaskennan  |    |     |     |    |    |    |
| | instrumentit    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |     |   0,4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan    |    |     |     |  -2,6 |    |    |
| kirjattuihin tai   |    |     |     |    |    |    |
| sieltä pois      |    |     |     |    |    |    |
| siirrettyihin eriin  |    |     |     |    |    |    |
| liittyvät verot    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan     |    |     |   0,4 |  7,3 |    |    |
| pääomaan kirjatut   |    |     |     |    |    |    |
| tuotot ja kulut    |    |     |     |    |    |    |
| yhteensä       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut |    |     |   0,4 |  7,3 |    |    |
| tuotot ja kulut    |    |     |     |    |    |    |
| yhteensä       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       | 31,7 |     |     |    |    | 209,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2007 | 111,0 |  159,5 |   0,4 |  9,6 |  0,6 | 209,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |          | Muun | Kertyn | Yhteens | Vähem- |  Oma |    |
| |          | oman |   eet |    ä | mistön | pääoma |    |
| |          | pääom | voitto- |     | osuus | yhteen |    |
| |          |  an |  varat |     |    |   sä |    |
| |          | rahas |     |     |    |    |    |
| |          |  to |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006 |   - |  349,3 |  591,0 |  1,8 | 592,8 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan   |    |     |   9,3 |    |  9,3 |    |
| | merkitty määrä   |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan  |    |     |   0,3 |    |  0,3 |    |
| | siirretty määrä  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun      |    |     |   0,3 |    |  0,3 |    |
| | suojauslaskennan  |    |     |     |    |    |    |
| | instrumentit    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |     |   0,4 |    |  0,4 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan    |    |     |  -2,6 |    |  -2,6 |    |
| kirjattuihin tai   |    |     |     |    |    |    |
| sieltä pois      |    |     |     |    |    |    |
| siirrettyihin eriin  |    |     |     |    |    |    |
| liittyvät verot    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan     |    |     |   7,7 |    |  7,7 |    |
| pääomaan kirjatut   |    |     |     |    |    |    |
| tuotot ja kulut    |    |     |     |    |    |    |
| yhteensä       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |  118,5 |  118,5 |  0,2 | 118,7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut |    |  118,5 |  126,2 |  0,2 | 126,4 |    |
| tuotot ja kulut    |    |     |     |    |    |    |
| yhteensä       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys       |    |     |    - |  -0,1 |  -0,1 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |    |  -44,6 |  -44,6 |  -0,3 | -44,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       |    |     |  241,4 |    | 241,4 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2007 |   - |  423,2 |  914,0 |  1,6 | 915,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman    |    |     |     |    |    |    |
| pääoman muutokset   |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| M          |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| |          | Osake |   Yli | Muunto- | Käyvän | Uudel- | Sijoi- |
| |          | pääo | kurssi- |  erot | arvon | leena | tetun |
| |          |  ma | rahasto |     | rahast | rvost | vapaan |
| |          |    |     |     |   o | usrah |  oman |
| |          |    |     |     |    |  asto | pääoma |
| |          |    |     |     |    |    |   n |
| |          |    |     |     |    |    | rahast |
| |          |    |     |     |    |    |   o |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2007 | 111,0 |  159,5 |   0,7 |  9,8 |  0,6 | 209,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan   |    |     |     |  -3,4 |    |    |
| | merkitty määrä   |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan  |    |     |     |  0,4 |    |    |
| | siirretty määrä  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun      |    |     |     |  0,3 |    |    |
| | suojauslaskennan  |    |     |     |    |    |    |
| | instrumentit    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |     |   1,2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan    |    |     |  -0,2 |  0,7 |    |    |
| kirjattuihin tai   |    |     |     |    |    |    |
| sieltä pois      |    |     |     |    |    |    |
| siirrettyihin eriin  |    |     |     |    |    |    |
| liittyvät verot    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan     |    |     |   1,0 |  -2,0 |    |    |
| pääomaan kirjatut   |    |     |     |    |    |    |
| tuotot ja kulut    |    |     |     |    |    |    |
| yhteensä       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut |    |     |   1,0 |  -2,0 |    |    |
| tuotot ja kulut    |    |     |     |    |    |    |
| yhteensä       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys        |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoinen |    |     |     |    |    |    |
| joukkovelkakirjalaina |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina       |    |     |     |    |    |    |
| toteutettavat ja   |    |     |     |    |    |    |
| maksettavat optiot  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2008 | 111,0 |  159,5 |   1,7 |  7,8 |  0,6 | 209,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |          | Muun | Kertyn | Yhteens | Vähem- |  Oma |    |
| |          | oman |   eet |    ä | mistön | pääoma |    |
| |          | pääom | voitto- |     | osuus | yhteen |    |
| |          |  an |  varat |     |    |   sä |    |
| |          | rahas |     |     |    |    |    |
| |          |  to |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2007 |   - |  441,3 |  932,6 |  2,2 | 934,8 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan   |    |     |  -3,4 |    |  -3,4 |    |
| | merkitty määrä   |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan  |    |     |   0,4 |    |  0,4 |    |
| | siirretty määrä  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun      |    |     |   0,3 |    |  0,3 |    |
| | suojauslaskennan  |    |     |     |    |    |    |
| | instrumentit    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |     |   1,2 |    |  1,2 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan    |    |     |   0,5 |    |  0,5 |    |
| kirjattuihin tai   |    |     |     |    |    |    |
| sieltä pois      |    |     |     |    |    |    |
| siirrettyihin eriin  |    |     |     |    |    |    |
| liittyvät verot    |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan     |    |     |  -1,0 |    |  -1,0 |    |
| pääomaan kirjatut   |    |     |     |    |    |    |
| tuotot ja kulut    |    |     |     |    |    |    |
| yhteensä       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |  19,0 |  19,0 |  -0,1 |  18,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut |    |  19,0 |  18,0 |  -0,1 |  17,9 |    |
| tuotot ja kulut    |    |     |     |    |    |    |
| yhteensä       |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys        |    |     |    - |  0,3 |  0,3 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys       |    |     |    - |  -0,6 |  -0,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |    |  -55,5 |  -55,5 |    | -55,5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoinen | 129,0 |     |  129,0 |    | 129,0 |    |
| joukkovelkakirjalaina |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina       |    |  -0,3 |  -0,3 |    |  -0,3 |    |
| toteutettavat ja   |    |     |     |    |    |    |
| maksettavat optiot  |    |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2008 | 129,0 |  404,5 | 1 023,8 |  1,8 |   1 |    |
|            |    |     |     |    | 025,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2007.

Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmati | Toimi | Logis | Kiint | Venäjä/ | Rahas- | Muut | Konser |
| edot      | stot | tiik | eistö- | Baltia |  tot |    |   ni |
| 1-9/2008    |  ja |  ka | kehity |     |    |    | yhteen |
|         | liike |    |   s |     |    |    |   sä |
|         | tila |    |    |     |    |    |    |
|         |   t |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 115,9 | 28,3 |  1,3 |   9,9 |  10,7 |  0,0 | 166,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut  | -28,7 | -6,9 |  -1,6 |  -2,4 |  -1,4 |  0,0 | -41,0 |
| ja rahastojen  |    |    |    |     |    |    |    |
| välittömät   |    |    |    |     |    |    |    |
| kulut      |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot   | 87,2 | 21,4 |  -0,3 |   7,5 |  9,3 |  0,0 | 125,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot  |  1,8 |  0,0 |  0,8 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  2,6 |
| sijoituskiintei |    |    |    |     |    |    |    |
| stöistä     |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappiot  | -0,2 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  -0,2 |
| sijoituskiintei |    |    |    |     |    |    |    |
| stöistä     |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luov |  4,0 |  0,0 |  0,3 |   0,0 |  1,5 |  0,0 |  5,8 |
| .voitot/tappiot |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio  | -21,1 | -13,9 |  -0,6 |   0,0 |  9,4 |  0,0 | -26,2 |
| käypään arvoon |    |    |    |     |    |    |    |
| arvostamisessa |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja   | -5,9 | -1,5 |  -2,6 |  -3,7 |  -4,8 |  0,0 | -18,5 |
| markkinointi  |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja | -0,8 |  0,0 |  0,0 |   0,6 |  0,0 |  0,0 |  -0,2 |
| kulut      |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 65,0 |  6,0 |  -2,4 |   4,4 |  15,4 |  0,0 |  88,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmati | Toimi | Logis | Kiin t | Venäjä/ | Rahas- | Muut | Konser |
| edot      | stot | tiik | eistö- | Baltia |  tot |    |   ni |
| 1-9/2007    |  ja |  ka | kehity |     |    |    |  yht. |
|         | liike |    |   s |     |    |    |    |
|         | tila |    |    |     |    |    |    |
|         |   t |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 117,0 | 22,8 |  1,3 |   1,3 |  7,7 |  7,3 | 157,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut  | -31,5 | -5,9 |  -1,1 |  -0,3 |  -2,9 | -2,0 | -43,6 |
| ja rahastojen  |    |    |    |     |    |    |    |
| välittömät   |    |    |    |     |    |    |    |
| kulut      |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot   | 85,5 | 16,9 |  0,2 |   1,0 |  4,9 |  5,3 | 113,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot  |  0,0 |  1,8 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,8 |
| sijoituskiintei |    |    |    |     |    |    |    |
| stöistä     |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappiot  | -0,7 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  -0,7 |
| sijoituskiintei |    |    |    |     |    |    |    |
| stöistä     |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luov | 20,7 |  0,0 |  6,7 |   0,0 |  -0,5 |  0,0 |  27,0 |
| .voitot/tappiot |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio  | 72,0 | 23,7 |  -3,3 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  92,4 |
| käypään arvoon |    |    |    |     |    |    |    |
| arvostamisessa |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja   | -6,7 | -1,9 |  -2,4 |  -1,4 |  -2,0 | -4,8 | -19,2 |
| markkinointi  |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,2 |  0,2 |
| kulut      |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 170,9 | 40,5 |  1,3 |  -0,4 |  2,3 |  0,8 | 215,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sijoituskiinteistöt

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.9.2008 |  31.12.2007 |  30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvo kauden alussa        |   2 534,9 |   2 455,1 |   2 455,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt   |    210,6 |    115,1 |    23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit         |    210,3 |    138,9 |    87,1 |
| sijoituskiinteistöihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt    |    -52,8 |    -277,0 |   -276,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin       |     1,3 |     4,2 |     4,2 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/   |       |       |       |
| aine               |       |       |       |
| ellisista             |       |       |       |
| käyttöomaisuushyödykkeistä    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot              |      - |     7,6 |     0,3 |
| vaihto-omaisuuskiinteistöistä   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot           |    -2,5 |     -1,9 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostamisesta          |    -35,5 |     92,9 |    92,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo |   2 866,3 |   2 534,9 |   2 386,2 |
| kauden lopussa          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Spondalla oli 30.9.2008 yhteensä 207 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,4 milj. m². Tästä noin 65 % on toimisto- ja
liiketilaa ja 35 % logistiikkatilaa.

Vuoden kolmannen neljänneksen 2008 lopussa Spondan kiinteistökanta arvioitiin
Catella Propertyn toimesta. Virallinen arviolausunto laskentaperiaatteineen on
luettavissa Spondan tilinpäätöksestä sekä yhtiön internet-sivuilta.

Tammi-syyskuussa 2008 Spondan sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli
-26,2 milj. euroa. Koko kiinteistösalkun käypä arvo oli kauden päättyessä 2
866,3 (30.9.2007: 2 386,2) milj. euroa.

Heinä-syyskuussa Spondan sijoituskiinteistöjen tappio käypään arvoon
arvostamisesta oli -35,6 (30.9.2007: 36,0) milj. euroa. Muutokseen vaikuttivat
pääasiassa kiinteistöjen tuottovaatimusten nousu.

Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset

City-Center -projektin rakennusvaihe, keskustan huoltotunneliin liittyvien
maanalaisten huoltotilojen rakentaminen, etenee suunnitelmien mukaisesti.
City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2011 ja sen
kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa.

Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja
matkustajaterminaalin rakentaminen etenee aikataulussa. Kiinteistöistä on
hankkeen tässä vaiheessa vuokrattu noin 40 %. Hankkeen kokonaisinvestointi on
noin 140 milj. euroa, josta ensimmäisen, marraskuussa 2008 lopussa valmistuvan
vaiheen osuus on 100 milj. euroa. Sponda vastaa kaikkien omistamiensa kohteiden
rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista.

Sponda Oyj ja Helsingin Satama allekirjoittivat 11.4.2008 sopimuksen Vuosaaren
sataman Service Centerin rakentamisesta. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa,
ja ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi on n. 12 miljoonaa euroa. Vuosaari
Service Centerin tiloista on tällä hetkellä vuokrattu 67 %, ja päävuokralaisiksi
tulevat Multilink Oy ja Steveco Oy.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva liiketilakiinteistö on valmis vuoden 2008
lopussa ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2009. Liikerakennuksen
kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 21 500
m². Kohde on kokonaan vuokrattu HOK Elannolle.

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalo on myös
valmis vuoden 2008 lopussa. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa ja
vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennus on täyteen vuokrattu, ja
kiinteistön päävuokralaisina ovat Altia Oy ja Diacor Oy.

Toimistorakennus Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Lautatarhankatu 2 valmistuu
vuoden 2008 lopussa. Kohde on kokonaan vuokrattu, ja sen päävuokralaiseksi tulee
Tradeka Oy, jonka pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin. Hankkeen
kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava pinta-ala
on noin 9 200 m².

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, ja lopullista investointipäätöstä ei ole tehty.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2008 | 31.12.2007 |  30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |    15,7 |    19,5 |    19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |    0,6 |     2,6 |     1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset             |     - |    -1,7 |    -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/   |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituskiinteistöihin       |    -1,3 |    -4,2 |    -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot            |    -0,1 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot         |    -0,4 |    -0,5 |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa    |    14,5 |    15,7 |    14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vaihto-omaisuuskiinteistöt

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2008 | 31.12.2007 |  30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |    37,2 |    231,1 |    231,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset      |    -1,8 |   -186,3 |   -182,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin   |     - |    -7,6 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa    |    35,4 |    37,2 |    48,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Velkomusvaatimus

Helsingin käräjäoikeus velvoitti 11.1.2007 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa
korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeuden käsittely asiasta
oli 21.10.2008. Tuomion arvioidaan saatavan vuoden 2008 loppuun mennessä.

Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin
vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuonna 2007 korkokuluvarausta on kirjattu 0,6
milj.euroa ja vuonna 2008 0,1 milj.euroa, jolloin varauksen kokonaismäärä on 8,3
milj.euroa 30.6.2008.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   30.9.2008 |    30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu |     35,7 |       2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset            |     80,2 |       3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä             |     80,2 |       3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut          |   30.9.2008 |    30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut               |      1,9 |       1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                |      0,1 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset            |      2,8 |       2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset             |      7,9 |      25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset             |   30.9.2008 |    30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman       |     645,0 |      605,0 |
| nimellisarvo                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo     |      7,5 |       9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo  |     517,5 |      557,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo   |     12,5 |      14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo        |      0,0 |      50,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo         |      0,0 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset            |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot, nimellisarvo    |      4,8 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot, käypä arvo     |      0,0 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut valuuttaoptiot, nimellisarvo   |      4,8 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut valuuttaoptiot, käypä arvo    |      0,0 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,    |  -0,10 |   0,35 |   0,17 |   1,11 |   1,27 |
|           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % |     |     |    32 |    35 |    32 |
|           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisas |     |     |   177 |    155 |    175 |
| te, %        |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääoma,      |     |     |   8,06 |   8,23 |   8,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen    |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kassavirta/osake, |   0,19 |   0,15 |   0,48 |   0,59 |   0,81 |
|           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,      |     |     |     |      |      |
| osakekohtainen   |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| nettovarallisuus, |     |     |   9,60 |   9,80 |   10,04 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   | =    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva   |
|          |     | voitto/tappio_______________________________
|          |     | __
|
|          |     | Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden   |
|          |     | lukumäärän painotettu keskiarvo       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | = 100 X | Oma pääoma                   |
| %         |     | Taseen loppusumma - saadut ennakot      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisa | = 100 X | Korolliset nettorahoitusvelat        |
| ste, %       |     | Oma pääoma                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma | =    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma  |
| pääoma,      |     | pääoma 30.9.                 |
|          |     | - Muun oman pääoman rahasto*         |
|          |     |                       |
|          |     | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 30.9.   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen   | =    | Liikevoitto                 |
| kassavirta/osake, |     | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon       |
|          |     | arvostamisesta                |
|          |     | + Hallinnon poistot             |
|          |     | +/- Varausten muutokset           |
|          |     | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut            |
|          |     | - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja  |
|          |     | -kulut                    |
|          |     | - Kassavirtavaikutteiset verot        |
|          |     | Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden   |
|          |     | lukumäärän painotettu keskiarvo       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,     | =    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma  |
| osakekohtainen   |     | pääoma 30.9.                 |
| nettovarallisuus, |     | - Muun oman pääoman rahasto*         |
|          |     | + Kiinteistöjen käypään arvoon        |
|          |     | arvostamisesta ja poistoerosta syntynyt   |
|          |     | laskennallinen verovelka           |
|          |     | - Kiinteistöjen laskennallisesta verovelasta |
|          |     | syntynyt goodwill-arvo______________________ |
|          |     | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 30.9.   |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Muun oman pääoman rahasto käsittää hybridilainan

Lähipiiritapahtumat
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 18,1 milj.euroa
tammi-syyskuussa 2008 (1-12/2007: 24,9 milj.euroa).

Johdon työsuhde-etuudet

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-9/2008 |  1-12/2007 |  1-9/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset    |    2,3 |     2,3 |     1,5 |
| työsuhde-etuudet          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet |     - |     0,7 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet      |     - |     0,2 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |    2,3 |     3,2 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 30.9.2008 tai 31.12.2007.
Hallituksen jäsenet ja lähipiiri omistivat 5 600 osaketta ja johtoryhmä 107 981
osaketta 30.9.2008 (31.12.2007: 3 970 ja 31 368 osaketta).
Suomen valtion omistusosuus Spondan osakkeista oli 30.9.2008 34,3 % (31.12.2007:
34,3 %).


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda allekirjoitti 21.10.2008 sitovan sopimuksen Espoossa, Tapiolan
keskustassa sijaitsevan Kiinteistöosakeyhtiö Tapiolan Toimitalon myynnistä
Tapiola KR III Ky kiinteistöpääomarahastolle 28,3 miljoonalla eurolla.
Osoitteessa Länsituulentie 7 sijaitsevassa kiinteistössä on liiketilaa n. 5 000
ja toimistotilaa n. 2 300 neliömetriä. Sponda kirjaa kaupasta n. 9 miljoonan
euron myyntivoiton. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen lokakuun loppuun
mennessä.
Sponda Oyj allekirjoitti 22.10.2008 sopimuksen kolmivuotisesta 150
miljoonan euron syndikoidusta luotosta. Järjestely on vakuudeton ja sillä
jälleenrahoitetaan erääntyviä pitkäaikaisia lainoja sekä marraskuussa 2003
liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat. Syndikoidun luoton marginaali on
jonkin verran korvattavien joukkovelkakirjalainojen marginaalia korkeampi mutta
muutos ei vaikuta merkittävästi Spondan korkokuluihin vuositasolla.
Lainan
pääjärjestelijänä toimi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja siihen
osallistuivat lisäksi Danske Bank A/S, Helsinki Branch, Pohjola Pankki Oyj ja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

  Liitteet:
  ovk 1-9 2008_fi.pdf