• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

Sponda Oyj                      
Osavuosikatsaus
2.8.2013 klo 8.34

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUSTA 2013 (vertailukausi 1.1.-30.6.2012)

  — Konsernin liikevaihto oli 133,2 (132,3) milj. euroa. 
  — Nettotuotot olivat 94,0 (94,6) milj. euroa. 
  — Liikevoitto oli 79,4 (93,0) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -2,2 (8,8) milj. euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,19 (0,18) euroa. 
  — Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 266,5 (3 233,9) milj. euroa.
  — Nettovarallisuus/osake oli 4,43 (4,22) euroa.
  — Taloudellinen vuokrausaste oli 88,3 (88,9) %.
  — Tulevaisuuden näkymät pysyvät muuttumattomina. 
  — Nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -28,8 (-29,8) milj. euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy 0,5 (2,5) milj. euroa johdannaisten realisoitumatonta käyvän arvon muutosta. Ilman mainittua käyvän arvon muutosta rahoitustuotot ja -kulut olivat -29,3 (-32,3) milj. euroa.

YHTEENVETO HUHTI-KESÄKUUSTA 2013 (vertailukausi 1.4.-30.6.2012)

  — Liikevaihto oli 67,2 (66,2) milj. euroa.
  — Nettotuotot olivat 48,6 (48,5) milj. euroa.
  — Liikevoitto oli 34,6 (49,3) milj. euroa. Liikevoitto sisältää käyvän arvon muutosta -7,7 (6,0) milj. euroa.
  — Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,10 (0,10) euroa.
  — Rahoitustuotot ja kulut olivat -15,3 (-15,7) milj. euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy -0,5 (-0,2) milj. euroa johdannaisten realisoitumatonta käyvän arvon muutosta. Ilman mainittua käyvän arvon muutosta rahoitustuotot ja -kulut olivat -14,8 (-15,5) milj. euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

EPRAN SUOSITUKSEN MUKAISET TUNNUSLUVUT

TOIMITUSJOHTAJA KARI INKINEN

Spondan toisen neljänneksen tulos oli tasaisen vahva. Konsernin taloudellinen vuokrausaste on jälleen noussut. Tämä on hyvä saavutus markkinatilanteessa, jossa talous taantuu ja vuokrakysyntä on heikkoa. Spondan toimistotilojen vuokraustilanne kehittyi positiivisesti, ja taloudellinen vuokrausaste on noussut 89,6 %:iin eli 0,4 %-yksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna. Vaikka logistiikkatilojen vuokrausaste on edelleen haasteenamme, laski tämänkin segmentin vajaakäyttö. Suomen vienti on pysynyt erittäin alhaisella tasolla, mikä osaltaan on vaikuttanut logistiikkatilojen kysyntään.

Helsingin ydinkeskustan kiinteistöjen arvot ovat säilyneet vakaina. Laskupaine kohdistuu pääkaupunkiseudun reuna-alueille, missä tuottovaatimusten nousu, markkinavuokrien lasku ja vajaakäytön kasvu ovat aiheuttaneet kiinteistöjen arvojen alenemista. Matalan korkotason aikana uskomme prime-kiinteistöjen arvojen säilyvän tulevaisuudessakin vakaina. Moskovan kiinteistöjen arvoihin on vaikuttanut negatiivisesti pääasiassa toisella vuosineljänneksellä toteutunut maanvuokrien nousu.

Olemme edelleen aktiivisia Ratinan kauppakeskushankkeen suhteen. Vaikka ennakkovuokrausaste ei vielä ole investointipäätöstä tukevalla tasolla, tavoitteemme on aloittaa projekti tulevan syksyn aikana. Tampereen Ratinan kauppakeskuksen rakennuttamisen aloittamisesta tiedotetaan, kun päätös investoinnista on tehty.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ – SUOMI

Suomen talous ei kasvanut vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote laskee 0,4 % vuonna 2013 ja kasvaa 1,2 % vuonna 2014. Ennusteen mukaan käänne maltilliseen kasvuun tapahtuu vuoden 2013 toisen puoliskon aikana. Ennusteiden heikentymisen taustalla ovat euroalueen pitkittynyt kriisi, teollisuustuotannon lasku ja viennin sekä yksityisen kulutuksen heikentyneet näkymät.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen transaktiovolyymi oli hieman yli 0,3 mrd euroa. Toinen neljännes on ollut myös varsin hiljainen. KTI:n ennakkotietojen mukaan vuoden alkupuoliskon volyymi oli noin 0,78 mrd euroa, mikä tarkoittaa, että vuoden 2013 transaktiovolyymi on jäämässä 2000-luvun alhaisimmaksi.

Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoille on tulossa vuonna 2013 uutta tilaa yli 100 000 m², minkä jälkeen rakentamisen ennakoidaan hiipuvan.

Vallitsevassa taloustilanteessa valmistuva uusi tilakanta kasvattaa vajaakäyttöä ja luo siten laskupaineita markkinavuokriin. KTI:n mukaan pääkaupunkiseudun tyhjän tilan määrä on kasvanut erityisesti Espoossa ja Vantaalla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ – VENÄJÄ

Suomen Pankin mukaan Venäjän bruttokansantuote kasvoi 3,4 % vuonna 2012. Kasvu on hidastunut alkuvuodesta 2013 ja useiden ennusteiden mukaan se jää vuonna 2013 alle 3 %:iin. Talouskasvun hidastuminen johtuu erityisesti öljyn hinnan laskusta ja maailmantalouden epävarmoista näkymistä. Yksityinen kulutus kasvaa edelleen.

Transaktiomarkkina on päässyt hyvään vauhtiin vuoden 2013 alkupuoliskolla. Muutaman ison kaupan johdosta ensimmäisen vuosineljänneksen volyymi nousi yli 2 mrd dollarin. Vuoden 2013 kokonaisvolyymin uskotaan yltävän viime vuoden tasolle. (CB Richard Ellis)

CB Richard Ellisin mukaan Moskovan toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste laski hieman vuoden 2012 aikana. Vuonna 2013 A-luokan tilojen vajaakäyttöasteen uskotaan pysyvän nykyisellään ja B-luokan tilojen hieman laskevan. Uutta toimistotilaa on valmistumassa vuonna 2013 yli 800 000 m², joka on selvästi enemmän kuin vuonna 2012 (noin 500 000 m²). Markkinavuokrien ennustetaan myös pysyvän nykyisellä tasolla.

LIIKETOIMINTA JA KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-30.6.2013

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot olivat tammi-kesäkuussa 2013 yhteensä 94,0 (94,6) milj. euroa, ja huhti-kesäkuussa 48,6 (48,5) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus oli 55 %, kauppakeskusten 17 %, logistiikkatilojen 13 %, Venäjä-yksikön 12 % ja Kiinteistörahastot-yksikön 3 %.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Kesäkuun 2013 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioi ulkopuolinen arvioitsija sekä Suomessa että Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksen Suomessa teki Catella Property Oy ja Venäjällä CB Richard Ellis. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -4,2 (4,7) milj. euroa ja huhti-kesäkuussa -9,3 (3,7) milj. euroa. Negatiiviseen arvonmuutokseen vaikuttivat pääosin tuottovaatimusten muutokset Helsingin ydinkeskustan ulkopuolella Suomessa, sekä valuuttakurssien ja ylläpitokulujen muutokset Venäjällä. Erittely käyvän arvon muutoksista on nähtävissä taulukossa ”Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta”.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

VUOKRAUSTOIMINTA

Sponda laskee kiinteistöjensä vuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten mukaisesti (nk. like-for-like net rental growth). Tämä oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä 0,8 (8,0) %, kauppakeskuksissa -0,5 (-10,0) %, logistiikkakiinteistöissä -9,5 (0,4) % ja Venäjän kiinteistöissä -1,4 (8,9) %. Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti:

INVESTOINNIT JA DIVESTOINNIT

Kiinteistökaupat

M€

Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja kiinteistökehitykseen

M€

Investoinnit ja divestoinnit yhteensä

M€

Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääosin Ratinan kauppakeskushankkeen valmistelutöihin sekä huhtikuussa 2013 valmistuneen, Ruoholahdessa sijaitsevan, toimistorakennuksen rakennuttamiseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Spondan omavaraisuusaste 30.6.2013 oli 38,9 (38,4) % ja nettovelkaantumisaste 134,4 (136,4) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 827,6 (1 844,9) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,1 (2,8) vuotta. Keskikorko oli 3,3 (3,6) % sisältäen korkojohdannaiset. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 68 (74) %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 1,5 (2,0) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokatekerroin oli 2,9 (2,6).

Sponda soveltaa suojauslaskentaa niihin korkojohdannaisiin, jotka täyttävät suojauslaskennan kriteerit. Suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Muiden korkojohdannaisten ja valuuttaoptioiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 30.6.2013 yhteensä 675 milj. euron syndikoiduista lainoista, 324 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 269 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 460 milj. euron rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 410 milj. euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 141,0 milj. euroa eli 4,1 % konsernin taseesta.

Kesäkuussa 2013 Sponda allekirjoitti jatkosopimuksen Helaban (Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale) kanssa 85 milj. euron 5-vuotisesta vakuudellisesta lainasta. Sopimuksella jatketaan alun perin keväällä 2014 erääntyvää lainaa kevääseen 2018 saakka. Lainan marginaali vastaa nykyistä markkinatasoa ja lainan keskeiset kovenantit (omavaraisuusaste ja korkokatekerroin) vastaavat Spondan muiden lainojen kovenantteja.

Sponda lunasti takaisin alun perin 130 milj. euron hybridilainasta (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) jäljellä olevan 92,8 milj. euroa lainaehtojen mukaisesti 27.6.2013. Laina laskettiin liikkeeseen 27.6.2008. Toteutetun järjestelyn jälkeen yhtiölle jää vain yksi 95 milj. euron hybridilaina, joka laskettiin liikkeeseen 5.12.2012.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Heinäkuussa 2013 Sponda myi Pietarin keskustassa sijaitsevat Business Center NRC ja Inform Future -nimiset toimistotalot venäläisille NRC-Management ja IF-Management -omaisuudenhoitoyhtiöille yhteensä 9,9 milj. eurolla. Kohteet myytiin hieman ensimmäisen neljänneksen 2013 käyvän arvon arvostusta korkeammalla hinnalla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Sponda arvioi, että vuoden 2013 lopussa sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö on vuoden 2012 lopun tasolla. Arvio perustuu jo solmittuihin vuokrasopimuksiin, ja ennustettuihin muutoksiin vuokrasopimuksissa.

Vuoden 2013 vertailukelpoisten nettotuottojen (pl. myynnit) arvioidaan kasvavan hieman vuoteen 2012 verrattuna. Kasvu perustuu Helsingin ydinkeskustan toimitilojen vuokratasojen nousuun ja valmistuviin kiinteistökehityskohteisiin.

2.8.2013
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai
040-527 4462.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Release attachment: