• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

Sponda Oyj 
Osavuosikatsaus 
5.8.2010, klo 8.30                 
                                        

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010                   

Sponda Oyj:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 115,9 milj. euroa      
(1.1.-30.6.2009: 119,8 milj. euroa). Lasku johtui kiinteistöjen myynneistä ja  
vajaakäytön kasvamisesta vertailukauteen nähden. Ylläpitokulujen ja rahastojen 
välittömien kulujen jälkeiset nettotuotot olivat 83,4 (87,2) milj. euroa. Yhtiön
liikevoitto oli 93,0 (-49,9) milj. euroa.                    

Yhtiön liikevaihtoon vaikutti kiinteistörahastojen voitto-osuuden esittäminen  
tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän arvon muutos -rivillä. Voitto-osuus 
oli tammi-kesäkuussa 2,9 milj. euroa ja huhti-kesäkuussa 1,4 milj. euroa.    
Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.                     

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-30.6.2010 (vertailukausi      
1.1.-30.6.2009)                                 

Liikevaihto oli 115,9 (119,8) milj. euroa. Lasku johtui kiinteistöjen myynneistä
ja vajaakäytön kasvamisesta vertailukauteen nähden.               
Nettotuotot olivat 83,4 (87,2) milj. euroa.                   
Liikevoitto oli 93,0 (-49,9) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 10,0  
(-126,7) milj. euroa.                              
Tulos verojen jälkeen oli 46,8 (-81,8) milj. euroa.               
Tulos/osake oli 0,15 (-0,48) euroa. Lukuun sisältyy hybridilainan korkojen   
vaikutus.                                    
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,19 (0,37) euroa.              
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 798,0 (2 786,2) milj. euroa.       
Nettovarallisuus/osake oli 3,55 (3,54) euroa.                  
Taloudellinen vuokrausaste oli 87,3 (88,4) %.                  


Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.4.-30.6.2010 (vertailukausi      
1.4.-30.6.2009)                                 

Liikevaihto oli 58,3 (60,6) milj. euroa.                    
Nettotuotot olivat 43,0 (43,6) milj. euroa.                   
Liikevoitto oli 56,7 (27,9) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 10,1   
(-10,8) milj. euroa.                              
Tulos verojen jälkeen oli 32,4 (10,1) milj. euroa.               
Tulos/osake oli 0,11 (0,04) euroa. Lukuun sisältyy hybridilainan korkojen    
vaikutus.                                    
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,11 (0,19) euroa.              


Konsernin tunnusluvut                              

--------------------------------------------------------------------------------
|              | 4-6/10 | 4-6/09 |  1-6/10 |  1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen      |     |    |   87,3 |   88,4 |   86,6 |
| vuokrausaste, %     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, M     |  58,3 |  60,6 |  115,9 |  119,8 |  237,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, M     |  43,0 |  43,6 |   83,4 |   87,2 |  175,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, M     |  56,7 |  27,9 |   93,0 |  -49,9 |  -13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, *     |  0,11 |  0,04 |   0,15 |  -0,48 |  -0,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      |  0,11 |  0,19 |   0,19 |   0,37 |   0,45 |
| kassavirta/osake,    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen      |     |    |   3,55 |   3,54 |   3,54 |
| nettovarallisuus,    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen   |     |    |   4,19 |   4,20 |   4,18 |
| nettovarallisuus,    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   |     |    |    37 |    37 |    37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate        |     |    |   2,9 |   2,4 |   2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


*) Lukuun sisältyy hybridilainan korkojen vaikutus               


Toimitusjohtaja Kari Inkinen                          

Spondan taloudellinen vuokrausaste nousi vuoden ensimmäisestä neljänneksestä  
0,5 %-yksikköä ennakoidusti. Kehitys oli positiivista lähes jokaisessa     
liiketoimintayksikössä. Yhtiön liikevaihto ja nettotuotot laskivat tästä    
huolimatta vuoden 2009 vastaavaan kauteen verrattuna kiinteistöjen myyntien ja 
12 kuukauden aikana tapahtuneen vuokrausasteen laskun takia. Haastavasta    
markkinatilanteesta huolimatta Spondan kohteissa katsauskaudella solmituissa  
vuokrasopimuksissa ei tapahtunut vuokrien laskua.                

Toukokuun alussa valmistui ja otettiin käyttöön Turun Koulukadulle S-market ja 
ABC-liikennemyymälä. Kokonaisinvestointi oli hieman alle 5 milj. euroa. Kohteen 
suunnittelun päätavoite oli käytön aikaisen energiankulutuksen tehostaminen mm. 
lämmitysratkaisulla, taloteknisin ratkaisuin sekä lämmöneristystä tehostamalla. 
Spondan aktiivisten kiinteistökehityskohteiden, City-Centerin          
toimistorakennuksen sekä Vantaan Hakkilan tuotantolaitoksen ja toimistotilojen, 
rakennustyöt etenevät suunnitellusti ja molemmat hankkeet valmistuvat vuoden  
2011 aikana.                                  

Yhtiölle positiivinen ratkaisu vahvistettuja tappioita koskevassa veroasiassa  
antaa hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi.       

Tulevaisuuden näkymät                              

Sponda arvioi, että vuoden toisella neljänneksellä alkanut vuokrausasteen kasvu 
jatkuu loppuvuonna 2010. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin   
vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2010.    

Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun 
syynä ovat sekä strategian mukaiset kiinteistömyynnit että vuonna 2009 alkanut 
ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä jatkunut vuokrausasteen lasku.   

Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistetut tappiot                   

Korkein hallinto-oikeus päätti Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettujen tappioiden
vähennysoikeuden Spondan hyväksi heinäkuussa 2010. Päätöksestä ei ole      
mahdollista valittaa. Ratkaisulla ei ole vaikutusta vuoden 2010 tulokseen.   

Sponda Oyj tiedotti marraskuussa 2007, että verottaja oli päättänyt poiketa   
Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy) verovuodelta 2006 antamasta     
veroilmoituksesta ja katsonut yhtiön verotettavaksi tuloksi 192 milj. euroa.  
Asia liittyy Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettuihin tappioihin, joita oli   
verovuosilta 1996-1999 yhteensä noin 558 milj. euroa. Vahvistetut tappiot    
liittyivät vuonna 2006 toteutuneeseen Kapiteeli-kauppaan. Tarkempi selvitys   
veroasiasta on löydettävissä yhtiön tilinpäätöksestä 31.12.2009 ja       
osavuosikatsauksesta 1-3/2010, joka ilmestyi 5.5.2010. Yhtiö tiedotti korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksestä 6.7.2010.                     

Toimintaympäristö - Suomi                            

Suomen kiinteistökauppojen volyymi oli Kiinteistötalouden Instituutti ry:n (KTI)
mukaan vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 0,5 mrd euroa. Catella  
Property Groupin näkemyksen mukaan Helsingin ydinkeskustan prime-kohteiden   
tarjonnan vähäisyys sekä niihin kohdistuva kysyntä ovat hieman laskeneet    
kohteiden tuottovaatimuksia.                          

Catella Property Oyn mukaan kuluvan vuoden aikana markkinoiden vajaakäyttö   
kasvaa edelleen toimisto- ja logistiikkatiloissa, mutta kääntyy laskuun     
liiketiloissa. Uudisrakentaminen on edelleen vähäistä, eikä markkinoille ole  
tulossa merkittävästi uutta toimitilaa.                     

Toimistotilojen vuokratasojen kehityksen arvioidaan tasaantuvan erityisesti   
pääkaupunkiseudulla. Catellan mukaan uusissa, laadukkaissa tiloissa vuokratasot 
eivät näytä enää laskevan, mutta pääkaupunkiseudun reuna-alueilla on vielä   
hintajoustoa.                                  

Toimintaympäristö - Venäjä                           

Konsensusennuste Venäjän bruttokansantuotteen kasvuksi vuodelle 2010 on noin 3 
%. Venäjän päävientituotteiden, öljyn ja muiden raaka-aineiden kysyntä kasvoi, 
mutta kotimainen kysyntä on vielä heikkoa, mikä hidastaa kansantalouden kasvua. 

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana Moskovan kiinteistömarkkinoille   
valmistuneen uuden tilan määrä oli arviolta sama kuin käyttöönotettu tila.   
Valmistuneet tilat olivat lähinnä aikaisemmin keskeytettyjen projektien     
valmistumisia. Vuokratasot säilyivät vakaina ja markkinoiden vajaakäyttö kasvoi 
hieman. Asiantuntijoiden mukaan vajaakäyttöasteet sekä Moskovassa että     
Pietarissa ovat vielä korkealla 20-25 %:n tasolla, mutta vuokrausmarkkinoiden  
odotetaan elpyvän vuoden 2010 loppupuolella.                  

Liiketoiminta 1.1.-30.6.2010                          

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa       
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan     
toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt,    
Kiinteistökehitys, Venäjä sekä Kiinteistörahastot. Sijoituskiinteistöt on jaettu
kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä       
Logistiikkakiinteistöt. Muut segmentit ovat Kiinteistökehitys, Venäjä ja    
Kiinteistörahastot.                               

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot ja hallintopalkkiot
olivat katsauskauden aikana 83,4 (87,2) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen 
osuus tästä oli 52 %, kauppakeskusten 19 %, logistiikkatilojen 15 %,      
Venäjä-yksikön 10 % ja Kiinteistörahastot-yksikön 4 %. Spondan kaksi vuotta   
omistaman vertailukelpoisen kiinteistösalkun vuokratuottojen kehitys viimeksi  
kuluneiden kahden vuoden aikana (nk. like-for-like rental growth) oli toimisto- 
ja liiketilakiinteistöissä -4,21 %, kauppakeskuksissa 0,18 %          
logistiikkakiinteistöissä -4,66 % ja Venäjän kiinteistöissä -4,67 %. Venäjän  
like-for-like vuokrat on laskettu ruplamääräisenä ilman valuuttakurssimuutoksia.
Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.   

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä         
maantieteellisesti seuraavasti:                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi  | 30.6.10 | 31.3.10 | 31.12.09 | 30.9.09 | 30.6.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto- ja     |  87,7 |   86,5 |   87,9 |   87,9 |   90,3 |
| liiketilat, %     |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppakeskukset    |  96,7 |   96,5 |   96,4 |   97,3 |   97,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %    |  75,9 |   76,0 |   74,5 |   75,0 |   76,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä %       |  91,5 |   87,4 |   88,2 |   87,5 |   89,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, |  87,3 |   86,2 |   86,6 |   86,8 |   88,4 |
| %           |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue | 30.6.10 | 31.3.10 | 31.12.09 | 30.9.09 | 30.6.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin       |  88,6 |   86,5 |   86,2 |   85,5 |   91,3 |
| kantakaupunki, %   |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %  |  84,2 |   84,0 |   84,8 |   85,6 |   85,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turku, Tampere, Oulu |  96,7 |   95,5 |   95,7 |   95,4 |   96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä        |  91,5 |   87,4 |   88,2 |   87,5 |   89,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, |  87,3 |   86,2 |   86,6 |   86,8 |   88,4 |
| %           |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli kesäkuun 2010 lopussa  
1 114 (1 108) milj. euroa. Spondalla oli asiakkaita 1 983 kpl ja        
vuokrasopimuksia yhteensä 3 109 kpl. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat    
Julkinen sektori (11,2 % vuokratuotoista), Kesko-konserni (5,1 %        
vuokratuotoista), Sampo Pankki Oyj (3,9 % vuokratuotoista) sekä HOK-Elanto (3,8 
% vuokratuotoista). Spondan 10 suurinta vuokralaista muodostaa n. 32 % yhtiön  
vuokratuotoista. Vuokralaiset jakautuivat toimialoittain seuraavasti:      

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala                     |    % nettovuokrasta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  |          8,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia                      |          0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkinen sektori                 |          11,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppa                      |          26,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koulutus                     |          1,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka/Liikenne/Kuljetus           |          6,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media/kustantaminen                |          1,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Majoitus- ja ravitsemustoiminta          |          3,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut palvelut                   |          9,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankki/Sijoitus                  |          8,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentaminen                   |          2,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus/valmistus               |          6,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Terveydenhuolto                  |          3,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tietoliikenne                   |          5,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |          3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,7 (4,7) vuotta. Toimisto- ja
liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 5,3 vuotta,       
kauppakeskusten 5,1 vuotta ja logistiikkatilojen 3,6 vuotta. Huhti-kesäkuussa  
2010 tuli voimaan uusia vuokrasopimuksia yhteensä 82 kpl (27 600 m²). Samana  
ajanjaksona päättyneitä sopimuksia oli 132 kpl (21 700 m²). Vuokrasopimukset  
erääntyvät seuraavasti:                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen        |   % vuokratuotosta |    % vuokratuotosta |
|              |       30.6.2010 |        30.6.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 vuoden sisällä      |         15,3 |          13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 vuoden sisällä      |         10,9 |          11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 vuoden sisällä      |         11,1 |          11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 vuoden sisällä      |          9,5 |           6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 vuoden sisällä      |          5,9 |          10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 vuoden sisällä      |          4,7 |           5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 vuoden sisällä    |         29,2 |          27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi        |         13,4 |          13,9 |
| voimassaolevat       |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------


Kiinteistöomaisuus                               

Spondalla oli 30.6.2010 yhteensä 196 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,    
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja   
liiketilaa, 9 % kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.                        

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman       
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on   
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän 
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa    
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa     
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.       

Vuoden 2010 toisen neljänneksen lopussa Catella Property Oy arvioi Spondan   
Suomessa sijaitsevien sijoituskiinteistöjen arvot. Venäjällä sijaitsevat    
kiinteistöt arvioi CB Richard Ellis ja kiinteistörahastojen Sponda Fund I:n ja 
Sponda Fund II:n käyvät arvot arvioivat Jones Lang LaSalle ja Kiinteistötaito  
Peltola & Co Oy. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli tammi-kesäkuussa 
8,5 (-123,7) milj. euroa ja huhti-kesäkuussa 9,7 (-6,4) milj. euroa.      
Kiinteistörahastojen omistamien kiinteistöjen käyvän arvon muutos oli      
ensimmäisellä vuosipuoliskolla -1,4 (-5,6) milj. euroa, josta toisella     
neljänneksellä muutos oli -1,0 (-5,6) milj. euroa. Vuoden toisella       
neljänneksellä arvonmuutokseen vaikuttivat pääasiassa markkinavuokrien muutokset
sekä vajaakäytön lasku. Kiinteistörahastojen realisoituneet voitot olivat    
huhti-kesäkuussa 1,4 milj. euroa ja tammi-kesäkuussa 2,9 milj. euroa.      

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta                   

--------------------------------------------------------------------------------
| M                |    |  4-6/10 |  1-6/10 |  1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset    |    |   2,2 |   2,2 |   -54,7 |
| (Suomi)              |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset    |    |    0 |    0 |   -49,4 |
| (Venäjä)             |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökehityksen hankkeista  |    |   0,1 |   1,0 |   -1,2 |
| saatu kehitysvoitto        |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ajanmukaistamisinvestoinnit    |    |   -6,4 |  -12,0 |   -21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja        |    |   6,4 |   3,6 |   -8,4 |
| ylläpitokulujen muutos (Suomi)  |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja        |    |   2,6 |   2,6 | -26,9(** |
| ylläpitokulujen muutos (Venäjä)  |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutos      |    |   4,9 |   11,2 | -5,0 (*  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt yhteensä   |    |   9,7 |   8,5 |  -166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot             |    |   -1,0 |   -1,4 |   -8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastojen realisoituneet     |    |   1,4 |   2,9 |    5,8 |
| voitot/tappiot          |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         |    |   10,1 |   10,0 |  -169,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) valuuttakurssien muutoksista johtuva arvonmuutos 6-12/2009        |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) sisältää valuuttakurssien muutoksista johtuvat arvonmuutokset      |
| 1-6/2009                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen tammi-kesäkuussa 2010      
jakautuivat seuraavasti:                            

--------------------------------------------------------------------------------
| M       |  Yht. | Toimisto | Kauppa- |  Logis | Kiinteist | Venäjä |
|        |     |   - ja | keskuks |    t | ökehitys |    |
|        |     | liiketil |   et |  iikka |      |    |
|        |     |    at |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot  |  108,9 |   59,9 |  19,6 |  17,9 |    0,1 |  11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut |  -30,4 |  -16,5 |  -4,0 |  -6,1 |   -0,8 |  -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuo |  78,5 |   43,4 |  15,6 |  11,8 |   -0,6 |  8,4 |
| tot      |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinte | 2 767,5 | 1 425,8 |  543,6 |  396,1 |   220,6 | 181,4 |
| istöt     |     |     |     |     |      |    |
| 1.1.2010, sis |     |     |     |     |      |    |
| kum.      |     |     |     |     |      |    |
| aktivoidut   |     |     |     |     |      |    |
| korot     |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut   |   2,3 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |    1,9 |  0,4 |
| korot 2010   |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat   |   0,5 |   0,0 |   0,5 |   0,0 |    0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit  |  30,0 |   11,0 |   0,1 |   3,6 |   14,7 |  0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot  |   0,0 |   5,8 |   0,0 |   0,0 |   -5,8 |  0,0 |
| segmenttien  |     |     |     |     |      |    |
| välillä    |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit    |  -10,7 |   -9,0 |   0,0 |  -0,3 |   -1,4 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon  |   8,5 |   -0,1 |  -4,0 |  -1,2 |    0,2 |  13,6 |
| muutos     |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinte | 2 798,0 | 1 433,5 |  540,2 |  398,2 |   230,2 | 196,0 |
| istöt     |     |     |     |     |      |    |
| 30.6.2010   |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon  |   0,3 |   0,0 |  -0,7 |  -0,3 |    0,1 |  7,5 |
| muutos %    |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen   |  6,4 % |  6,1 % |  6,5 % |  5,9 % |      | 9,6 % |
| nettovuokratuo |     |     |     |     |      |    |
| tto /     |     |     |     |     |      |    |
| sijoituskiinte |     |     |     |     |      |    |
| istöt     |     |     |     |     |      |    |
| 30.6.2010(*  |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu   |   7,2 |   6,6 |   6,1 |   8,1 |      |  11,5 |
| laskennassa  |     |     |     |     |      |    |
| käytetty    |     |     |     |     |      |    |
| keskimääräinen |     |     |     |     |      |    |
| tuottovaatimus |     |     |     |     |      |    |
| -%       |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu   |   6,8 |     |     |     |      |    |
| laskennassa  |     |     |     |     |      |    |
| käytetty    |     |     |     |     |      |    |
| keskimääräinen |     |     |     |     |      |    |
| tuottovaatimus |     |     |     |     |      |    |
| -% Suomi    |     |     |     |     |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) poislukien kiinteistökehitys             |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Investoinnit ja divestoinnit                          

Tammi-kesäkuussa 2010 aikana Sponda myi sijoituskiinteistöjä yhteensä 10,7 milj.
eurolla, josta toisella neljänneksellä myytiin 1,4 milj. euroa. Kiinteistöjä  
ostettiin heinä-kesäkuussa 0,5 milj. eurolla.                  

Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin katsauskaudella 12,0 milj. euroa, josta  
toisella neljänneksellä 6,4 milj. euroa. Spondan kiinteistökehityshankkeisiin  
investoitiin 18,0 milj. euroa, josta huhti-kesäkuussa 13,6 milj. euroa.     
Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääosin Helsingin keskustassa  
sijaitsevaan City-Centerin uudistamistyöhön sekä Vantaan Hakkilaan       
rakennettavaan tuotantolaitokseen.                       

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt                        

Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 87,7     
(30.6.2009: 90,3) %. Kiinteistösalkun käypä arvo 30.6.2010 oli 1 433,5 milj.  
euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2010 alusta oli -0,1 milj. euroa.     
Toimisto-ja liiketilakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli noin 760 000 m²,  
josta toimistotilojen osuus oli noin 73 % ja liiketilojen osuus 27 %. Segmentin 
liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat katsauskaudella seuraavat:    

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto-ja liiketila, | 4-6/10 | 4-6/09 |  1-6/10 |  1-6/09 |  1-12/09 |
| Me           |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  30,7 |  32,4 |   61,0 |   65,2 |   129,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |  22,6 |  23,9 |   43,9 |   48,0 |   96,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |  26,3 |  19,9 |   41,9 |   11,3 |   46,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-kesäkuussa Sponda myi toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 9,0 milj.    
eurolla. Kiinteistöjä ei ostettu katsauskaudella. Investoinnit ylläpitoon olivat
katsauskauden loppuun mennessä 10,9 milj. euroa, josta huhti-kesäkuussa     
investoitiin 5,5 milj. euroa.                          

Kauppakeskukset                                 

Kauppakeskusten taloudellinen vuokrausaste oli 96,7 (97,1) %. Kiinteistöjen   
käypä arvo oli 540,2 milj. euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2010 alusta oli 
-4,0 milj. euroa. Kauppakeskusten yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala oli noin
140 000 m². Segmentin liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat    
katsauskaudella seuraavasti:                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppakeskukset, Me  | 4-6/10 | 4-6/09 |  1-6/10 |  1-6/09 |  1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   9,6 |  10,3 |   19,6 |   18,6 |   39,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |   7,9 |   8,2 |   15,6 |   14,5 |   31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   5,0 |   5,8 |   11,0 |   4,3 |   18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-kesäkuussa 2010 segmentillä ei ollut merkittäviä investointeja      
kiinteistöjen ylläpitoon eikä uushankintoihin.                 

Logistiikkakiinteistöt                             

Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 75,9 (76,1) %.     
Kiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun 2010 lopussa 398,2 milj. euroa, ja käyvän 
arvon muutos oli vuoden 2010 alusta -1,2 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen 
vuokrattava pinta-ala oli yhteensä 530 000 m². Segmentin liikevaihto,      
nettotuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, Me    | 4-6/10 | 4-6/09 |  1-6/10 |  1-6/09 |  1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   9,1 |  10,2 |   18,5 |   20,6 |   38,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |   6,4 |   7,3 |   12,1 |   14,5 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   5,6 |   5,0 |   10,4 |   -3,0 |   -4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda myi logistiikkakiinteistöjä  
0,3 milj. eurolla. Uusia kiinteistöjä ei ostettu. Investoinnit kiinteistöjen  
ylläpitoon olivat vuoden alusta 0,6 milj. euroa ja kiinteistökehitykseen 3,0  
milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat Metso Automationille  
saneerattaviin toimistotiloihin Vantaan Hakkilassa.               

Kiinteistökehitys                                

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli maaliskuun 2010 lopussa 230,2 milj.
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 88,1 milj. euroa ja loput, 142,1 milj. euroa
oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin. Tammi-kesäkuussa  
2010 kiinteistöjen kehitykseen ja hankkeisiin investoitiin yhteensä 14,7 milj. 
euroa, joista suurin osa kohdistui City-Center -projektiin ja Vantaan Hakkilan 
tuotantolaitoksen rakennuttamiseen.                       

Spondan tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto kiinteistökehityshankkeiden  
investointikustannuksista. Spondan kiinteistökehitystoiminta koostuu sekä    
uudishankekohteista että perusparannuskohteista.                

City-Center -projektissa korttelin sisäpihalle rakennettavan toimistotalon   
rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Toimistotalon sekä       
kauppakeskuksen toisessa vaiheessa rakennettavien uusien liiketilojen arvioidaan
valmistuvan kesällä 2011. Koko City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan
vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 125 milj. euroa. 

Vantaan Hakkilaan rakennetaan pinta-alaltaan n. 22 000 m²:n tuotantotila, joka 
on kokonaan vuokrattu Metso Automationille. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle   
uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000 m²:n   
toimisto- ja varastotilat, joihin tehdään perusparannusinvestointeja.      
Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 milj. euroa, ja kohde valmistuu 
vuoden 2011 alussa.                               

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka    
kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen lopullista 
investointipäätöstä ei ole tehty.                        

Sponda myi kesäkuussa 2010 Skanska Talonrakennus Oy:lle kahden hehtaarin    
maa-alueen Helsingin Hakuninmaalta noin 6,5 milj. eurolla. Hakuninmaantie 3:ssa 
sijaitseva tontti on osa suunnitteilla olevaa Kuninkaantammen asuntoaluetta.  
Sponda kirjasi kaupasta noin 5,4 milj. euron myyntivoiton.           
Lisäksi Sponda myi                               
Skanska Talonrakennus Oy:lle asuntotuotantoon suunnitellun maa-alueen myös   
Kauniaisten keskustasta noin 3 milj. eurolla. Sponda kirjasi kaupasta noin 2,9 
milj. euron myyntivoiton.                            
Venäjä                                     

Katsauskauden lopussa Venäjä-yksikön taloudellinen vuokrausaste oli 91,5 (89,1) 
%. Kiinteistösalkun käypä arvo oli 196,0 milj. euroa, ja käyvän arvon muutos  
vuoden 2010 alusta oli 13,6 milj. euroa, mikä johtui pääosin kurssimuutoksista. 
Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen käyvät arvot arvioi CB Richard Ellis.   

Investoinnit kiinteistökehitykseen ja kiinteistöjen ylläpitoon olivat yhteensä 
0,3 milj. euroa.                                

Segmentin liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti:   

--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä, Me       | 4-6/10 | 4-6/09 |  1-6/10 |  1-6/09 |  1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   5,8 |   5,7 |   11,4 |   11,4 |   21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |   4,3 |   4,2 |   8,4 |   8,6 |   16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |  10,9 |   5,4 |   20,4 |  -54,4 |   -70,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kk. Myös Spondan     
vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western 
Realty (Ducat II) ja OOO Adastra -kiinteistöjä Moskovassa ja Pietarissa, joissa 
vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Spondan vuokrasopimusten     
keskimääräinen kesto 30.6.2010 Venäjällä oli 3,2 vuotta, ja vuokrasopimukset  
erääntyvät seuraavasti:                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen       |    % vuokratuotosta |    % vuokratuotosta |
|              |       30.6.2010 |        30.6.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.           |          32,6 |          22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.           |          3,8 |           6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.           |          19,1 |           9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.           |          11,3 |          12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.           |          6,2 |          14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.           |          8,0 |          13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.         |          19,0 |          21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda saa noin puolet Venäjältä tulevista vuokratuotoista dollareina, ja noin 
puolet ruplina. Ruplavuokrista merkittävä osa on sidottu sovittuun dollarin tai 
euron kurssiin. Yhtiön ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa yksikön  
kustannuksista on ruplamääräisiä. Spondan politiikkana on suojata Venäjän    
liiketoiminnan tuleva 6 kuukauden valuuttamääräinen kassavirta.         

Kiinteistörahastot                               

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa: First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen 
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa      
hallinnointipalkkion. Sponda Fund I Ky:n sekä Sponda Fund II Ky:n        
kiinteistökannan arvioivat Jones Lang LaSalle ja Kiinteistötaito Peltola & Co Oy
kesäkuun 2010 lopussa.                             

Kiinteistörahastojen voitto-osuudet esitetään vuoden 2010 toisesta       
neljänneksestä lähtien konsernin tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän  
arvon muutos -rivillä. Voitto-osuus oli tammi-kesäkuussa 2,9 (2,6) milj. euroa 
ja huhti-kesäkuussa 1,4 (1,2) milj. euroa. Vertailuluvut on oikaistu      
vastaavasti. Kiinteistörahastot-segmentin liikevaihto, nettotuotot ja      
liikevoitto olivat:                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistörahastot, Me | 4-6/10 | 4-6/09 |  1-6/10 |  1-6/09 |  1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   1,9 |   1,8 |   3,7 |   3,5 |    6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto      |   1,5 |   1,3 |   3,0 |   2,5 |    5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   0,6 |  -4,8 |   1,8 |   -3,7 |   -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto- 
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. 30.6.2010   
rahaston kiinteistösijoitusten arvo oli 104,1 milj. euroa.           

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin           
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Kesäkuun 2010   
lopussa rahaston omistaman kiinteistösalkun arvo oli 185,5 milj. euroa.     
                                        
Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen     
keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston    
sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo 30.6.2010 
oli 95,6 milj. euroa.                              

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja  
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn          
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 270 milj. euroa, manageerauksesta.     

Rahavirta ja rahoitus                              

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-kesäkuussa 2010 50,2 (30.6.2009:
42,4) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -19,3 (-22,6) milj. euroa ja
rahoituksen nettorahavirta oli -43,5 (-6,2) milj. euroa. Nettorahoituskulut   
olivat katsauskauden aikana -31,3 (-33,2) milj. euroa. Aktivoitavat korkokulut 
olivat 2,3 (1,8) milj. euroa.                          

Spondan omavaraisuusaste 30.6.2010 oli 37 (30.6.2009: 37) % ja         
nettovelkaantumisaste 142 (144) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 597,7     
(1 633,1) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,6 (2,8)   
vuotta. Keskikorko oli 3,9 (3,8) % sisältäen korkojohdannaiset.         
Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 70 (63) %. Koko    
velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 1,9 (1,7) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava
korkokate oli 2,9 (2,4).                            

Sponda soveltaa suojauslaskentaa niihin korkojohdannaisiin, jotka täyttävät   
suojauslaskennan kriteerit. Suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten käyvän
arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Muiden korkojohdannaisten ja  
valuuttaoptioiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.       

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 30.6.2010 nimellisarvoltaan yhteensä 635 
milj. euron syndikoiduista lainoista, 250 milj. euron joukkovelkakirjalainoista,
79 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 637 milj. euron  
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 375 milj. 
euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 141,2 milj. euroa eli 4,7 % 
konsernin taseesta.                               

Toukokuussa 2010 Sponda laski liikkeeseen 100 milj. euron suuruisen kotimaisen 
joukkovelkakirjalainan. Laina-aika on viisi vuotta ja kiinteä vuotuinen korko  
4,375 %. Lainan pääjärjestäjinä toimivat Nordea Pankki ja Sampo Pankki.     

Henkilöstö                                   

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 125 
(135) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 112 (120).    
Sponda-konsernin palveluksessa oli 30.6.2010 yhteensä 121 (133) henkilöä, joista
emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 109 (120). Spondalla on henkilöstöä Suomessa
ja Venäjällä. Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat katsauskaudella 10,1  
(11,2) milj. euroa.                               

Tulospalkkio- ja kannustinjärjestelmät                     

Spondalla on käytössään koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka 
perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle asetettuihin     
henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Keskeisiä palkkioon vaikuttavia tekijöitä ovat 
kannattavuus ja liiketoiminnan kehittäminen.                  

Spondalla on lisäksi pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä, jossa on kaksi yhden 
vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2010 ja 2011, sekä kaksi kolmen vuoden  
ansaintajaksoa, kalenterivuodet 20102012 ja 20112013. Kannustinjärjestelmän  
ansaintakriteerit on sidottu osakekohtaiseen kassavirtaan sekä sijoitetun    
pääoman tuottoon.                                

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.   
Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta  
aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa     
ansaintajaksoja seuraavien sitouttamisjaksojen aikana, jotka vuoden       
ansaintajaksoille ovat kaksi vuotta ja kolmen vuoden ansaintajaksoille kolme  
vuotta. Tämän jälkeenkin avainhenkilöllä on velvoite työ- ja toimisuhteen aikana
omistaa osakkeita ja tavoitteena on, että avainhenkilöillä on tämän järjestelmän
kautta hankittuja osakkeita vähintään bruttovuosipalkan verran.         

Kannustinjärjestelmän vuosittainen enimmäispalkkio on avainhenkilön       
bruttovuosipalkka palkkion maksuhetkellä. Bruttovuosipalkalla tarkoitetaan   
kiinteää peruspalkkaa ilman vuositulospalkkiota ja pitkäjänteistä        
palkitsemisjärjestelmää.                            

Kannustinjärjestelmään kuuluvat tällä hetkellä yhtiön johtoryhmän jäsenet,   
yhteensä seitsemän henkilöä. Kannustinjärjestelmää on kuvattu tarkemmin yhtiön 
pörssitiedotteessa 17.3.2010.                          

Konsernirakenne                                 

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä   
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön       
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Oy ja Sponda  
Asset Management Oy, sekä näiden tytäryhtiöt.                  

Spondan osake ja osakkeenomistajat                       

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-kesäkuussa 2010 oli 2,82 euroa.  
Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 3,19 euroa ja alin 
2,45 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 63,4 milj. kappaletta  
178,9 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2010 oli 2,48 euroa, ja yhtiön 
osakekannan markkina-arvo oli 688,4 milj. euroa.                

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 17.3.2010 hallituksen omien osakkeiden    
hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen  
asti. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.               

Huhti-kesäkuussa 2010 Sponda ei tehnyt liputusilmoituksia.           

Yhtiöllä oli 30.6.2010 yhteensä 9 659 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui
sektoreittain seuraavasti:                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt               | 17 658 332 |       6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 121 887 960 |       43,9 |
|                       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |  5 868 463 |       2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                | 25 920 406 |       9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             | 101 278 394 |       36,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  3 826 648 |       1,4 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |  1 135 259 |       0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 277 575 462 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallitus ja tilintarkastajat                          

Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo     
Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen. Hallituksen puheenjohtaja 
on Lauri Ratia ja varapuheenjohtaja Timo Korvenpää.               

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää, 
Lauri Ratia ja Arja Talma ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen      
merkittä-vistä osakkeenomistajista ja Erkki Virtanen on riippumaton yhtiöstä.  

Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG 
Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli, ja varatilintarkastaja 
on KHT Riitta Pyykkö.                              

Hallituksen valiokunnat                             

Tarkastusvaliokunnassa toimivat seuraavat henkilöt: Arja Talma (puheenjohtaja), 
Timo Korvenpää (varapuheenjohtaja) ja Erkki Virtanen (jäsen).          

Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnassa toimivat seuraavat henkilöt: Lauri Ratia  
(puheenjohtaja), Klaus Cawén (varapuheenjohtaja) ja Tuula Entelä (jäsen).    

Johto                                      

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat   
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja       
sijoittajasuhdejohtaja, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Ympäristövastuu                                 

Kiinteistöalan rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristön hyvinvoinnin 
turvaamisessa on keskeinen. Sponda nosti ympäristöosaamisen yritysvastuun    
strategiseksi painopistealueeksi vuonna 2009.                  

Vuodelle 2010 Sponda on asettanut tavoitteita, jotka yritystasolla liittyvät mm.
energiankulutuksen vähentämiseen Spondan omistamissa kiinteistöissä,      
ympäristövastuullisen toiminnan vaatimusten huomioonottamiseen kaikessa     
rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa, ympäristörasitteiden pienentämiseen
sekä terveellisen ja viihtyisän työympäristön luomiseen asiakkaalle.      

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Korkein hallinto-oikeus päätti Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettujen tappioiden
vähennysoikeuden Spondan hyväksi heinäkuussa 2010. Päätöksestä ei ole      
mahdollista valittaa. Ratkaisulla ei ole vaikutusta vuoden 2010 tulokseen.   

Tulevaisuuden näkymät                              

Sponda arvioi, että vuoden toisella neljänneksellä alkanut vuokrausasteen kasvu 
jatkuu loppuvuonna 2010. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin   
vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2010.    

Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun 
syynä ovat sekä strategian mukaiset kiinteistömyynnit että vuonna 2009 alkanut 
ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä jatkunut vuokrausasteen lasku.   

Lähiajan riskit ja epävarmuudet                         

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja        
epävarmuustekijät aiheutuvat talouden arvioidun kohentumisen lykkääntymisestä ja
liittyvät taloudellisen vuokrausasteen laskuun sekä vuokralaisten        
maksukyvyttömyydestä johtuvaan vuokratuottojen menettämiseen.          

Yleinen taloudellinen tilanne saattaa aiheuttaa Spondan asiakkaiden maksukyvyn 
heikentymistä Suomessa ja Venäjällä vuonna 2010, joka puolestaan voi laskea   
Spondan vuokratuottoja ja lisätä vajaakäyttöastetta yhtiön omistamissa     
kiinteistöissä.                                 

Venäjän lainsäädännön ja viranomaiskäytännön erilaisuus Suomeen verrattuna   
voivat aiheuttaa ylimääräisiä riskejä Spondalle. Liiketoiminta Venäjällä lisää 
Spondan valuuttakurssiriskiä. Valuuttakurssimuutoksista voi aiheutua      
kurssitappioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tulokseen. Sponda   
suojaa tulevan valuuttamääräisen kassavirran 6 kuukautta eteenpäin.       

Nopea ja voimakas markkinakorkojen nousu vuonna 2010 lisäisi Spondan      
rahoituskuluja, sekä vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tulokseen.        


5.8.2010                                    
Sponda Oyj                                   
Hallitus                                    Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,        
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja  
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai    
040-527 4462.                                  

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Tiedotusvälineet                                
www.sponda.fi                                  Sponda Oyj                                   

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)                         
M                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |  4-6/10 | 4-6/09 | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja    |   56,3 |  58,9 |  112,2 |  116,4 |  230,3 |
|  | käyttökorvaukset   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot      |   0,1 |  0,1 |   0,2 |   0,2 |   0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimu |     |    |     |     |     |
|  | ksista        |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen      |   1,9 |  1,6 |   3,5 |   3,3 |   6,6 |
|  | hallinnointipalkkiot |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |   58,3 |  60,6 |  115,9 |  119,8 |  237,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut     |  -14,9 | -16,5 |  -31,8 |  -31,7 |  -59,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät |   -0,4 |  -0,5 |  -0,7 |  -0,9 |  -1,9 |
|  | kulut         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |  -15,2 | -17,0 |  -32,4 |  -32,6 |  -61,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot        |   43,0 |  43,6 |  83,4 |  87,2 |  175,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen   |   0,9 |  0,3 |   2,1 |   0,5 |   0,3 |
| luovutusvoitot/-tappiot  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään   |   10,1 | -10,8 |  10,0 | -126,7 | -169,3 |
| arvoon arvostamisesta   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon poisto     |    - |   - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöj |   8,5 |  0,4 |   8,8 |   0,2 |   4,0 |
| en luovutusvoitot/-tappiot |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin  |   -0,3 |  -0,4 |  -0,7 |  -0,7 |  -1,5 |
| kulut           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut      |   -4,8 |  -5,4 |  -9,4 |  -10,5 |  -20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten  |   0,0 |  0,0 |  -0,1 |   0,0 |   0,0 |
| tuloksesta         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |   0,1 |  0,2 |   0,1 |   0,4 |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |   -0,7 |  0,0 |  -1,3 |  -0,3 |  -2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |   56,7 |  27,9 |  93,0 |  -49,9 |  -13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot       |   0,3 |  0,9 |   0,6 |   1,3 |   2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       |  -14,9 | -15,1 |  -31,9 |  -34,5 |  -67,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut  |  -14,7 | -14,2 |  -31,3 |  -33,2 |  -65,0 |
| yhteensä          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    |   42,1 |  13,7 |  61,7 |  -83,0 |  -78,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten  |   -0,9 |  -0,8 |  -1,9 |  -1,2 |  -3,2 |
| tilikausien verot     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot    |   -8,8 |  -2,8 |  -13,0 |   2,4 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä     |   -9,7 |  -3,6 |  -14,9 |   1,2 |  -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |   32,4 |  10,1 |  46,8 |  -81,8 |  -81,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden       |     |    |     |     |     |
| voiton/tappion       |     |    |     |     |     |
| jakautuminen:       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |   32,5 |  10,1 |  47,0 |  -81,8 |  -81,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |   -0,1 |  0,0 |  -0,2 |  -0,1 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |     |    |     |     |     |
| kuuluvasta voitosta    |     |    |     |     |     |
| laskettu osakekohtainen  |     |    |     |     |     |
| tulos:           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |   0,11 |  0,04 |  0,15 |  -0,48 |  -0,40 |
| laimennusvaikutuksella   |     |    |     |     |     |
| oikaistu,         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin,   |     |    |     |     |     |
| milj. kpl         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |  277,6 | 187,8 |  277,6 |  182,9 |  230,6 |
| laimennusvaikutuksella   |     |    |     |     |     |
| oikaistu,milj.kpl     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen tulos    |   17,8 |  17,4 |  32,4 |  27,2 |  61,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivinen tulos   |   14,7 |  -7,2 |  14,6 | -108,9 | -143,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma (IFRS) |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden       |   32,4 |  10,1 |  46,8 |  -81,8 |  -81,6 |
| voitto/tappio       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajantuloksen erät  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotappiot/-voitot    |   -1,3 |  3,8 |  -6,8 |  -13,8 |  -10,4 |
| rahavirran suojauksista  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |   0,8 |  -0,2 |   2,0 |   3,6 |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajantuloksen eriin    |   0,5 |  -0,7 |   2,1 |   2,1 |   2,4 |
| liittyvät verot      |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut laajan |   -0,1 |  2,9 |  -2,6 |  -8,1 |  -7,3 |
| tuloksen erät verojen   |     |    |     |     |     |
| jälkeen          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja    |   32,3 |  13,0 |  44,2 |  -89,9 |  -88,9 |
| voitto/tappio       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan    |     |    |     |     |     |
| voiton/tappion       |     |    |     |     |     |
| jakautuminen:       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |   32,4 |  13,0 |  44,3 |  -89,8 |  -88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |   -0,1 |  0,0 |  -0,2 |  -0,1 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)                               
M                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.6.2010 |  30.6.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |   2 798,0 |   2 786,2 |   2 767,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset kiinteistörahastoihin |    55,3 |    57,8 |     56,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            |    13,9 |    14,6 |     14,3 |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |    14,5 |    14,5 |     14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |     0,2 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset      |     2,7 |     2,7 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä    |     1,9 |     2,8 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset      |     2,5 |     4,2 |     7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |    33,6 |    53,2 |     41,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |   2 922,7 |   2 936,2 |   2 906,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt    |    21,6 |    27,6 |     22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |    30,7 |    43,6 |     31,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |    18,2 |    28,9 |     29,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |    70,5 |    100,1 |     83,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |   2 993,2 |   3 036,3 |   2 990,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    111,0 |    111,0 |    111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    159,5 |    159,5 |    159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     1,4 |     0,8 |     -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto       |    -32,4 |    -29,9 |    -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto     |     0,6 |     0,6 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |    412,0 |    411,9 |    412,0 |
| rahasto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun oman pääoman rahasto     |    129,0 |    129,0 |    129,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |    333,3 |    327,6 |    328,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1 114,4 |   1 110,4 |   1 111,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |     1,7 |     1,7 |     1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   1 116,1 |   1 112,1 |   1 113,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 258,5 |   1 326,9 |   1 287,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |     0,0 |     0,3 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat            |    41,1 |    38,3 |     30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |    192,7 |    199,9 |    193,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |   1 492,4 |   1 565,4 |   1 511,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat  |    339,2 |    306,2 |    310,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |    45,5 |    52,5 |     54,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |    384,7 |    358,8 |    365,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |   1 877,0 |   1 924,2 |   1 876,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |   2 993,2 |   3 036,3 |   2 990,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 597,7 |   1 633,1 |   1 597,8 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)                       
M                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1-6/2010 |   1-6/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |     46,8 |     -81,8 |   -81,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut             |     37,2 |     160,9 |   243,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos    |     0,7 |     12,5 |    19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |     0,4 |      0,7 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |    -29,2 |     -46,1 |   -78,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät        |     -5,0 |     -3,2 |    -5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot          |     0,0 |      0,5 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöltä saadut osingot |     0,9 |       - |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut verot      |     -1,6 |     -0,9 |    -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |     50,2 |     42,4 |    96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -30,4 |     -46,5 |   -77,2 |
| sijoituskiinteistöihin      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |     -0,5 |     -2,9 |    -3,9 |
| kiinteistörahastoihin      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja   |     -0,2 |     -0,3 |    -0,3 |
| aineettomiin hyödykkeisiin    |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot          |     11,0 |     27,0 |    40,6 |
| sijoituskiinteistöistä      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineettomista ja  |     0,0 |       - |     - |
| aineellisista hyödykkeistä    |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |     0,8 |      0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    -19,3 |     -22,6 |   -40,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |      - |     200,0 |   200,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |    315,1 |     91,2 |    91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |    -240,2 |    -207,9 |   -248,0 |
| takaisinmaksut          |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |    -73,7 |     -78,2 |   -73,7 |
| nostot/takaisinmaksut      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen      |    -11,4 |     -11,4 |   -11,4 |
| joukkovelkakirjalainan maksetut |       |        |      |
| korot              |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    -33,3 |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |    -43,5 |     -6,2 |   -41,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    -12,5 |     13,6 |    13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa     |     29,1 |     16,0 |    16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten    |     1,7 |     -0,7 |    -0,5 |
| vaikutus             |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |     18,2 |     28,9 |    29,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset                        
M                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|  |       | Osakep | Ylikurss | Muuntoe | Käyvän | Uudellee | Vapaan |
|  |       | ääoma | irahast |   rot |  arvon | narvost |  oman |
|  |       |    |    o |     | rahasto | usrahas | pääoman |
|  |       |    |     |     |     |    to | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 111,0 |  159,5 |  -1,4 |  -19,7 |   0,6 |  209,7 |
| 31.12.2008   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |     |   2,1 |  -10,2 |     |     |
| laaja tulos   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos     |    |     |     |     |     |  202,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 111,0 |  159,5 |   0,8 |  -29,9 |   0,6 |  411,9 |
| 30.6.2009    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |       |  Muun | Kertynee |  Yht. | Vähemmi |   Oma |     |
|  |       |  oman |    t |     |  stön |  pääoma |     |
|  |       | pääoma | voittov |     |  osuus |   yht. |     |
|  |       |   n |   arat |     |     |     |     |
|  |       | rahast |     |     |     |     |     |
|  |       |   o |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 129,0 |  418,4 | 1 007,1 |   1,8 | 1 008,9 |     |
| 31.12.2008   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |  -81,8 |  -89,8 |  -0,1 |  -89,9 |     |
| laaja tulos   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman  |    |   -8,4 |  -8,4 |     |   -8,4 |     |
| ehtoisen    |    |     |     |     |     |     |
| joukkovelkakirj |    |     |     |     |     |     |
| alainan     |    |     |     |     |     |     |
| maksetut korot |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos     |    |   -0,6 |  201,5 |   0,0 |  201,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 129,0 |  327,6 | 1 110,4 |   1,7 | 1 112,1 |     |
| 30.6.2009    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |       | Osakep | Ylikurss | Muuntoe | Käyvän | Uudellee | Vapaan |
|  |       | ääoma | irahast |   rot |  arvon | narvost |  oman |
|  |       |    |    o |     | rahasto | usrahas | pääoman |
|  |       |    |     |     |     |    to | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 111,0 |  159,5 |  -0,9 |  -27,4 |   0,6 |  412,0 |
| 31.12.2009   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |     |   2,4 |  -5,0 |     |     |
| laaja tulos   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 111,0 |  159,5 |   1,4 |  -32,4 |   0,6 |  412,0 |
| 30.6.2010    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  |       |  Muun | Kertynee |  Yht. | Vähemmi |   Oma |     |
|  |       |  oman |    t |     |  stön |  pääoma |     |
|  |       | pääoma | voittov |     |  osuus |   yht. |     |
|  |       |   n |   arat |     |     |     |     |
|  |       | rahast |     |     |     |     |     |
|  |       |   o |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 129,0 |  328,0 | 1 111,7 |   1,8 | 1 113,6 |     |
| 31.12.2009   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |   47,0 |  44,3 |  -0,2 |   44,2 |     |
| laaja tulos   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman  |    |   -8,4 |  -8,4 |     |   -8,4 |     |
| ehtoisen    |    |     |     |     |     |     |
| joukkovelkakirj |    |     |     |     |     |     |
| alainan     |    |     |     |     |     |     |
| maksetut korot |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |  -33,3 |  -33,3 |     |  -33,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos     |    |   0,1 |   0,1 |   0,0 |   0,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 129,0 |  333,3 | 1 114,4 |   1,7 | 1 116,1 |     |
| 30.6.2010    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot                      

Laatimisperiaatteet                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin  
vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu   
voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja.                 

Vuoden 2010 alusta voimaantulleilla muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla 
ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön osavuosikatsaukseen eikä  
laadintaperiaatteisiin.                             

Osavuosikatsauksen luvut on esitetty miljoonina euroina ja ne on pyöristetty  
lähimpään 0,1 milj. euroon, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa   
esitetystä summasta.                              

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


Tuloslaskelmatiedot segmenteittäin                       
Me                                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelm | Toimis | Kaup | Logis | Kiint | Venäj | Raha | Muut | Konser |
| atiedot   | to- ja | pake | tiikk | eistö |   ä | stot |    | ni   |
| 1-6/     | liiket | skuk |   a | kehit |    |   |    | yht.  |
| 2010     |  ilat | set |    |  ys |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  61,0 | 19,6 | 18,5 |  1,6 | 11,4 | 3,7 |  0,0 | 115,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulu | -17,2 | -4,0 | -6,4 | -1,2 | -3,0 | -0,7 |  0,0 | -32,4 |
| t ja     |    |   |    |    |    |   |    |    |
| rahastojen  |    |   |    |    |    |   |    |    |
| välittömät  |    |   |    |    |    |   |    |    |
| kulut    |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot |  43,9 | 15,6 | 12,1 |  0,5 |  8,4 | 3,0 |  0,0 |  83,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot |  1,2 | 0,0 |  0,0 |  0,9 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  2,1 |
| sijoituskiin |    |   |    |    |    |   |    |    |
| teistöistä  |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappio |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |
| t      |    |   |    |    |    |   |    |    |
| sijoituskiin |    |   |    |    |    |   |    |    |
| teistöistä  |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.l |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  8,7 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  8,8 |
| uov.voitot/t |    |   |    |    |    |   |    |    |
| appiot    |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappi |  -0,1 | -4,0 | -1,2 |  0,2 | 13,6 | 1,5 |  0,0 |  10,0 |
| o käypään  |    |   |    |    |    |   |    |    |
| arvoon    |    |   |    |    |    |   |    |    |
| arvostamises |    |   |    |    |    |   |    |    |
| sa      |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja |  -3,2 | -0,6 | -0,5 | -1,6 | -1,4 | -2,7 |  0,0 | -10,1 |
| markkinointi |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot |  0,0 | 0,0 |  0,0 | -1,1 | -0,1 | 0,0 |  0,0 |  -1,2 |
| ja kulut   |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |  41,9 | 11,0 | 10,4 |  7,5 | 20,4 | 1,8 |  0,0 |  93,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit |  11,0 | 0,6 |  3,6 | 14,7 |  0,6 | 0,5 |  0,3 |  31,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin  |   1 | 540, | 398,2 | 244,7 | 196,0 | 55,3 | 122,6 |   2 |
| varat    | 436,2 |  2 |    |    |    |   |    | 993,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelm | Toimis | Kaup | Logis | Kiint | Venäj | Raha | Muut | Konser |
| atiedot   | to- ja | pake | tiikk | eistö |   ä | stot |    | ni   |
| 1-6/     | liiket | skuk |   a | kehit |    |   |    | yht.  |
| 2009     |  ilat | set |    |  ys |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  65,2 | 18,6 | 20,6 |  0,6 | 11,4 | 3,5 |  0,0 | 119,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulu | -17,2 | -4,1 | -6,1 | -1,6 | -2,7 | -0,9 |  0,0 | -32,6 |
| t ja     |    |   |    |    |    |   |    |    |
| rahastojen  |    |   |    |    |    |   |    |    |
| välittömät  |    |   |    |    |    |   |    |    |
| kulut    |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot |  48,0 | 14,5 | 14,5 | -1,0 |  8,6 | 2,5 |  0,0 |  87,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot |  0,2 | 0,0 |  1,4 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  1,5 |
| sijoituskiin |    |   |    |    |    |   |    |    |
| teistöistä  |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappio |  0,0 | 0,0 | -1,1 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  -1,1 |
| t      |    |   |    |    |    |   |    |    |
| sijoituskiin |    |   |    |    |    |   |    |    |
| teistöistä  |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.l |  0,2 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,2 |
| uov.voitot/t |    |   |    |    |    |   |    |    |
| appiot    |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappi | -33,8 | -9,6 | -17,2 | -1,7 | -61,3 | -3,0 |  0,0 | -126,7 |
| o käypään  |    |   |    |    |    |   |    |    |
| arvoon    |    |   |    |    |    |   |    |    |
| arvostamises |    |   |    |    |    |   |    |    |
| sa      |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja |  -3,4 | -0,6 | -0,7 | -1,7 | -1,7 | -3,1 |  0,0 | -11,2 |
| markkinointi |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot |  0,1 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,1 |
| ja kulut   |    |   |    |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |  11,3 | 4,3 | -3,0 | -4,3 | -54,4 | -3,7 |  0,0 | -49,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit |  6,6 | 12,6 |  0,5 |  8,7 |  1,0 | 2,9 |  0,1 |  32,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin  |   1 | 544, | 409,6 | 211,1 | 201,0 | 57,8 | 175,1 |   3 |
| varat    | 437,1 |  6 |    |    |    |   |    | 036,3 |
--------------------------------------------------------------------------------Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos                     

Operatiivisella tuloksella kuvataan konsernin ydinliiketoiminnan tulosta.    
Operatiivinen tulos lasketaan oikaisemalla konsernin tuloslaskelmaa muun muassa 
kiinteistöjen sekä rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksilla,     
myyntivoitoilla ja -tappioilla, liikearvon poistoilla sekä muilla sellaisilla  
tuotoilla ja kuluilla, jotka yhtiön mielestä ovat ei-operatiivisia eriä.    

--------------------------------------------------------------------------------
| M |             | 4-6/10 | 4-6/09 | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen tulos     |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Nettotuotot       |  43,0 |  43,6 |  83,4 |  87,2 |  175,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Markkinoinnin ja    |  -5,2 |  -5,8 | -10,1 |  -11,2 |  -22,0 |
|  | hallinnon kulut     |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Liiketoiminnan muut   |  -0,4 |  0,5 |  -0,7 |   0,6 |  -1,1 |
|  | tuotot ja kulut     |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahoitustuotot ja    |  -15,1 | -15,1 | -30,4 |  -35,0 |  -68,7 |
|  | -kulut         |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Operatiiviseen     |   1,4 |  -0,7 |  -1,9 |  -1,1 |  -3,2 |
|  | tulokseen perustuvat  |     |    |    |     |     |
|  | verot          |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Operatiiviseen     |  -5,9 |  -5,1 |  -7,9 |  -13,3 |  -19,1 |
|  | tulokseen perustuvat  |     |    |    |     |     |
|  | laskennalliset verot  |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Operatiivinen      |   0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |
|  | vähemmistön osuus    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |  17,8 |  17,4 |  32,4 |  27,2 |  61,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivinen tulos    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Sijoituskiinteistöjen  |   0,9 |  0,3 |  2,1 |   0,5 |   0,3 |
|  | luovutusvoitot/-tappiot |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Voitto/tappio käypään  |  10,1 | -10,8 |  10,0 | -126,7 | -169,3 |
|  | arvoon arvostamisesta  |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vaihto-omaisuuskiinteis |   8,5 |  0,4 |  8,8 |   0,2 |   4,0 |
|  | töjen          |     |    |    |     |     |
|  | luovutusvoitot/-tappiot |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Markkinoinnin ja    |   0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |
|  | hallinnon kulut     |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Liiketoiminnan muut   |  -0,3 |  -0,3 |  -0,5 |  -0,5 |  -1,0 |
|  | tuotot ja kulut     |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahoitustuotot ja    |   0,4 |  0,9 |  -0,9 |   1,8 |   3,7 |
|  | -kulut         |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ei-operatiiviseen    |  -2,2 |  -0,1 |  0,0 |  -0,1 |   0,0 |
|  | tulokseen perustuvat  |     |    |    |     |     |
|  | verot          |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ei-operatiiviseen    |  -2,9 |  2,3 |  -5,1 |  15,7 |  19,0 |
|  | tulokseen perustuvat  |     |    |    |     |     |
|  | laskennalliset verot  |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ei-operatiivinen    |   0,1 |  0,0 |  0,2 |   0,1 |   0,1 |
|  | vähemmistön osuus    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |  14,7 |  -7,2 |  14,6 | -108,9 | -143,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Keskeiset tunnusluvut vuosineljänneksittäin                   

--------------------------------------------------------------------------------
|              |  Q2/10 |  Q1/10 |  Q4/09 |  Q3/09 |  Q2/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  58,3 |  57,6 |  58,3 |  59,1 |  60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot        |  43,0 |  40,4 |  43,0 |  45,5 |  43,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään   |  10,1 |  -0,1 |  -12,9 |  -29,7 |  -10,8 |
| arvoon arvostamisesta   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |  56,7 |  36,3 |  23,5 |  13,1 |  27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut  |  -14,7 |  -16,6 |  -15,4 |  -16,4 |  -14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |  32,4 |  14,5 |   6,3 |  -6,1 |  10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt    | 2 798,0 | 2 768,1 | 2 767,5 | 2 768,8 | 2 786,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         | 1 116,1 | 1 092,0 | 1 113,6 | 1 102,5 | 1 112,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma  | 1 597,7 | 1 610,4 | 1 597,8 | 1 619,2 | 1 633,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e*      |  0,11 |  0,04 |  0,01 |  -0,03 |  0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta  |  0,11 |  0,08 |  0,07 |  0,10 |  0,19 |
| per osake         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV          |  4,19 |  4,10 |  4,18 |  4,14 |  4,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen       |  87,3 |  86,2 |  86,6 |  86,8 |  88,4 |
| vuokrausaste, %      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| * Lukuun sisältyy hybridilainan   |     |     |     |     |
| korkojen vaikutus          |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Sijoituskiinteistöt                               
M                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  30.6.2010 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden    |   2 767,5 |    2 915,5 |
| alussa                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt         |     0,5 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin   |     30,0 |     53,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt          |    -10,7 |     -40,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin             |     0,0 |      0,0 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellisista   |       |        |
| käyttöomaisuushyödykkeistä          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot vaihto-omaisuuskiinteistöistä     |     0,0 |      2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                 |     0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan pääoman menot, kauden   |     2,3 |      3,7 |
| lisäys                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta  |     8,5 |    -166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden    |   2 798,0 |    2 767,5 |
| lopussa                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Spondalla oli 30.6.2010 yhteensä 196 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,    
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja   
liiketilaa, 9 % kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.                        

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman       
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on   
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän 
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa    
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa     
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.       

Vuoden 2010 toisen neljänneksen lopussa Catella Property Oy arvioi Spondan   
Suomessa sijaitsevien sijoituskiinteistöjen arvot. Venäjällä sijaitsevat    
kiinteistöt arvioi CB Richard Ellis. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 
oli tammi-kesäkuussa 8,5 (-123,7) milj. euroa ja huhti-kesäkuussa 9,7 (-6,4)  
milj. euroa. Vuoden toisella neljänneksellä arvonmuutokseen vaikuttivat     
pääasiassa markkinavuokrien muutokset sekä vajaakäytön lasku.          

Merkittävimmät investointisitoumukset                      

City-Center -projektissa korttelin sisäpihalle rakennettavan toimistotalon   
rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Toimistotalon sekä       
kauppakeskuksen toisessa vaiheessa rakennettavien uusien liiketilojen arvioidaan
valmistuvan kesällä 2011. Koko City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan
vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 125 milj. euroa. 

Vantaan Hakkilaan rakennetaan pinta-alaltaan n. 22 000 m²:n tuotantotila, joka 
on kokonaan vuokrattu Metso Automationille. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle   
uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000 m²:n   
toimisto- ja varastotilat, joihin tehdään perusparannusinvestointeja.      
Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 milj. euroa, ja kohde valmistuu 
vuoden 2011 alussa.                               

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka    
kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen lopullista 
investointipäätöstä ei ole tehty.                        

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                      
M                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 30.6.2010 |  30.6.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |   14,3 |     14,5 |     14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |    0,0 |     0,3 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |    0,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/  |     - |      - |      - |
| sijoituskiinteistöihin       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot            |     - |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot         |   -0,4 |     -0,2 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |   13,9 |     14,6 |     14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt     | 30.6.2010 |  30.6.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |   22,8 |     29,5 |     29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset     |   -1,3 |     -1,9 |     -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |     - |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin   |     - |      - |     -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |   21,6 |     27,6 |     22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------Vastuusitoumukset                                
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita     
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus annettu |   141,2 |   141,4 |   141,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset          |   269,2 |   269,2 |   269,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo  |   17,9 |   17,2 |    17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset            |     - |     - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä            |   287,1 |   286,4 |   286,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut         | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut              |   101,7 |   104,9 |   103,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              |      |     - |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset          |    3,9 |    2,9 |    16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset            |   15,9 |   13,4 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussitoumukset           |   17,8 |   18,3 |    18,3 |
| kiinteistörahastoihin          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset            | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman     |   972,8 |   997,8 |   1027,8 |
| nimellisarvo              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo    |   -43,8 |   -40,6 |   -37,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo |   437,5 |   272,5 |   512,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo  |    1,1 |    6,0 |    3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo      |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo       |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset          | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, nimellisarvo     |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, käypä arvo      |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot, nimellisarvo  |    5,6 |    4,7 |    4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut valuuttaoptiot, nimellisarvo  |    3,0 |    4,7 |    4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptioiden käypä nettoarvo    |   -0,2 |    0,1 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tunnusluvut                              
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 4-6/10 | 4-6/09 | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e*       |  0,11 |  0,04 |  0,15 |  -0,48 |  -0,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |     |    |   37 |   37 |   37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   |     |    |  142 |   144 |   141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen omapääoma,  |     |    |  3,55 |  3,54 |  3,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen        |  0,11 |  0,19 |  0,19 |  0,37 |  0,45 |
| kassavirta/osake, e     |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen     |     |    |  4,19 |  4,20 |  4,18 |
| nettovarallisuus, e     |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Lukuun sisältyy hybridilainan    |    |    |     |     |
| korkojen vaikutus           |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentakaavat                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | = |    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille   |
|             |  |    | kuuluva tilikauden tulos -      |
|             |  |    | hybridilainan kaudelle kohdistuvat  |
|             |  |    | korot                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | = | 100 x | Oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Taseen loppusumma - saadut ennakot  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, | = | 100 x | Korolliset nettorahoitusvelat     |
| %            |  |    |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
| pääoma,        |  |    | oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Muun oman pääoman rahasto      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä  |
|             |  |    | tilinpäätöspäivänä          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      | = |    | Liikevoitto              |
| kassavirta/osake,   |  |    |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon   |
|             |  |    | arvostamisesta            |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Liikearvon kohdistus        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Hallinnon poistot          |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Varausten muutokset        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset       |
|             |  |    | rahoitustuotot ja -kulut       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kassavirtavaikutteiset verot    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | +/- Muut erät             |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien   |
|             |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu   |
|             |  |    | keskiarvo               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,        | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
| osakekohtainen netto-  |  |    | oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
| varallisuus,      |  |    | - Muun oman pääoman rahasto      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | + Kiinteistöjen käypään arvoon    |
|             |  |    | arvostamisesta ja poistoerosta    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    |  syntynyt laskennallinen verovelka |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | - Kiinteistöjen laskennallisesta   |
|             |  |    | verovelasta syntynyt goodwill-arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  |    | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä  |
|             |  |    | tilinpäätöspäivänä          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Lähipiiritapahtumat                               

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:            

Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 11,6 milj.euroa       
tammi-kesäkuussa 2010 (2009: 11,2 milj.euroa).                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon työsuhde-etuudet        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset      |    1,1 |    1,2 |    2,2 |
| työsuhde-etuudet            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet        |    0,2 |    0,2 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    1,3 |    1,4 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Release attachment: