• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009

Julkaisupäivä:6.8.2009luokka:

Sponda Oyj    
Osavuosikatsaus 
6.8.2009, klo 8:30Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Sponda-konsernin liikevaihdon ja nettotuottojen positiivinen kehitys jatkui
vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa n. 8 %
vertailukaudesta ollen 61,8 (30.6.2008: 57,3) milj. euroa. Nettotuotot
puolestaan nousivat 6 % 44,8 (42,3) milj. euroon. Taloudellinen vuokrausaste oli
katsauskauden lopussa 88,4 (91,9) %.

Kiinteistöjen arvonmuutos oli -129,3 (9,3) milj. euroa ensimmäisen puolen vuoden
aikana ja tästä toisen neljänneksen osuus oli -12,0 (-3,3) milj. euroa.
Sijoituskiinteistöjen arvon määritys tehtiin Spondassa sisäisesti ja
kiinteistörahastoissa arvion teki ulkopuolinen arvioitsija.
Sijoituskiinteistöjen negatiivinen muutos johtui pääasiassa markkinavuokrien
vähäisestä laskusta ja kiinteistörahastojen kiinteistöissä muutos tuli
tuottovaatimusten noususta.

Spondan tulos verojen jälkeen oli vuoden 2009 ensimmäiseltä puoliskolta -81,8
(34,3) milj. euroa. Vuoden toisen neljänneksen tulos puolestaan oli
positiivinen, 10,1 (13,8) milj. euroa.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-30.6.2009 (vertailukausi
1.1.-30.6.2008)

Liikevaihto kasvoi 12 % vertailukaudesta 122,4 (109,2) milj. euroon.
Nettotuotot kasvoivat myös n. 12 % 89,8 (80,5) milj. euroon.
Liikevoitto oli -49,9 (81,3) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli -81,8 (34,3) milj. euroa.
Tulos/osake oli -0,45 (0,19) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake parani 0,37 (0,29) euroon.
Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 786,2 (2 761,5) milj. euroa.
Nettovarallisuus/osake oli 3,54 (5,21) euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake oli 4,20 (6,26) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste oli 88,4 (91,1) %.
Spondan kaksi vuotta omistetun vertailukelpoisen kiinteistösalkun
vuokratuottojen kehitys viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana (nk.
like-for-like rental growth) oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä 5,32 %,
kauppakeskuksissa 6,85 % ja logistiikkakiinteistöissä -4,18 %.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.4.-30.6.2009 (vertailukausi
1.4.-30.6.2008):

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 8 % 61,8 (57,3) milj. euroon.
Nettotuotot olivat 44,8 (42,3) milj. euroa, kasvua vertailukauteen oli 6 %.
Liikevoitto oli 27,9 (34,9) milj. euroa. Luvussa on mukana -12,0 (-3,3) milj.
euroa kiinteistöjen arvonmuutosta.
Tulos verojen jälkeen oli 10,1 (13,8) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,05 (0,08) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,19 (0,15) euroa.

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|             | 4-6/09 | 4-6/08 | 1-6/09 |  1-6/08 |  1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen      |     |     |  88,4 |   91,1 |   88,5 |
| vuokrausaste, %     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  61,8 |  57,3 |  122,4 |  109,2 |   224,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me     |  44,8 |  42,3 |  89,8 |   80,5 |   166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me     |  27,9 |  34,9 |  -49,9 |   81,3 |   117,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e     |  0,05 |  0,08 |  -0,45 |  0,19* |   0,16* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      |  0,19 |  0,15 |  0,37 |   0,29 |   0,78 |
| kassavirta/osake, e   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen     |     |     |  3,54 |  5,21* |   4,93* |
| nettovarallisuus, e   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen  |     |     |  4,20 |  6,26* |   6,04* |
| nettovarallisuus, e   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   |     |     |   37 |    34 |    32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, |     |     |   144 |   160 |    180 |
| %            |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

* Toisen neljänneksen aikana toteutetusta osakeannista johtuen osakekohtaisia
tunnuslukuja on oikaistu IAS 33 -standardin mukaisesti.

Toimitusjohtaja Kari Inkinen:

Epävarmuus kiinteistömarkkinoilla jatkuu edelleen. Tämä näkyy
kiinteistökauppojen erittäin alhaisena määränä viime vuoteen verrattuna.
Kauppojen vähäisyys vaikeuttaa kiinteistöjen arvon määritystä, ja heijastuu myös
kiinteistöjen arvojen kehitykseen. Kiinteistöjen vuokratasoihin kohdistuu
jatkossa laskupaineita, ja tämä osaltaan vaikuttaa kiinteistöjen arvostukseen.

Sponda vahvisti pääomarakennettaan varautuakseen mm. mahdollisiin kiinteistöjen
arvonalennuksiin, ja järjesti olemassa oleville osakkeenomistajille
merkintäetuoikeusannin. Osakeanti, jolla kerättiin n. 200 milj. euroa, oli
onnistunut ja se ylimerkittiin. Varat käytettiin velkojen takaisinmaksuun, ja
näin vahvistettiin yhtiön omavaraisuutta. Haluan kiittää osakkeenomistajia
antiin osallistumisesta sekä luottamuksesta Spondaan.

Kiinteistöjen vuokrien laskupaineista huolimatta olemme onnistuneet pitämään
vuokrausasteen laskun varsin maltillisena. Erittäin myönteistä on myös se, että
uudet vuokrasopimukset on keskimäärin solmittu päättyneitä sopimuksia
korkeammalla vuokratasolla.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda ennustaa yhtiön nettotuottojen olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna
2008. Ennuste perustuu siihen, että vuonna 2008 vuokratasot nousivat ja Spondan
sijoituskiinteistösalkkuun valmistui täyteen vuokrattuja toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä.

Lisäksi yhtiö arvioi, että sen taloudellinen vuokrausaste heikkenee vain hieman
vuonna 2009 verrattuna vuoden 2008 lopun lukuun huolimatta siitä, että vuonna
2009 kiinteistömarkkinoilla odotetaan tyhjien toimitilojen määrän kasvavan
merkittävästi. Vuokrausasteen ennuste perustuu yhtiön arvioon vuoden 2009
loppuun mennessä alkavista ja päättyvistä vuokrasopimuksista.

Vuoden 2009 ennusteissa on oletettu, ettei epävarmasta markkinatilanteesta
huolimatta olennaisia vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvia
tulonmenetyksiä tapahdu vuonna 2009.

Toimintaympäristö - Suomi

Kiinteistömarkkinoiden transaktiovolyymi oli edelleen alhainen.
Kiinteistötalouden Instituutti ry:n (KTI) mukaan kesäkuun 2009 loppuun mennessä
kiinteistökauppoja tehtiin n. 680 milj. eurolla. Ostajina olivat pääasiassa
kotimaiset institutionaaliset sijoittajat.

Suomen talouden suhdanne-ennusteissa arvioidaan bruttokansantuotteen laskevan
5-6 % vuonna 2009. Työttömyys on kasvanut n. 9 %:iin, ja sen ennustetaan
edelleen kasvavan vuonna 2010. Kansantalouden supistumisen vuoksi
kiinteistömarkkinoilla ennustetaan, että kiinteistöjen vajaakäyttö lisääntyy
sekä valmistuneiden uusien kiinteistöjen että yrityksien toimitilatarpeiden
vähenemisen myötä. Vuokratasoihin odotetaan kohdistuvan laskupaineita.

Toimintaympäristö - Venäjä

Venäjän bruttokansantuotteen kasvun konsensusennuste vuodelle 2009 on n. -7 %.
Vuodelle 2010 ennustetaan positiivista kasvua lähinnä öljyn hinnan nousun,
ruplan vahvistumisen ja teollisuustuotannon kasvun myötä.

Vuonna 2009 kiinteistökauppoja ei ole Venäjällä juuri tehty, minkä vuoksi
kiinteistöjen markkinahintatasoa on erittäin haasteellista määrittää.
Välittäjien arviot tuottovaatimustasoista vaihtelevat 11,5-13,5 % Moskovassa ja
Pietarissa.

Tasokkaiden toimistotilojen vajaakäyttö Moskovan ja Pietarin alueella kasvoi
vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vajaakäyttö on molemmissa
kaupungeissa 15-25 %:n tasolla kohteen sijainnista riippuen. Vuokratasot
putosivat merkittävästi vuoden 2008 huippuluvuista sekä toimisto- että
liiketiloissa.

Liiketoiminta 1.1-30.6.2009

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt,
Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä. Sijoituskiinteistöt on jaettu
kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä
Logistiikkatilat. Muut segmentit ovat Kiinteistörahastot, Kiinteistökehitys ja
Venäjä.

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot olivat
katsauskauden aikana 89,8 (80,5) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus
tästä oli 53 %, kauppakeskusten 16 %, logistiikkatilojen 16 %,
Kiinteistörahastot-yksikön 6 % ja Venäjä-yksikön 10 %. Spondan kaksi vuotta
omistaman vertailukelpoisen kiinteistösalkun vuokratuottojen kehitys viimeksi
kuluneiden kahden vuoden aikana (nk. like-for-like rental growth) oli toimisto-
ja liiketilakiinteistöissä 5,32 %, kauppakeskuksissa 6,85 % ja
logistiikkakiinteistöissä -4,18 %. Vuokratuottojen kehitys on laskettu EPRAn
antamien suositusten mukaisesti.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä
maantieteellisesti seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi        |   30.6.09 |   30.6.08 |  31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto- ja liiketilat, %    |     90,3 |    90,5 |    91,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppakeskukset          |     97,1 |    95,7 |    96,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %          |     76,1 |    87,5 |    77,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä %             |     89,1 |    100,0 |    86,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |     88,4 |    91,1 |    88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue       |   30.6.09 |   30.6.08 |  31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin kantakaupunki, %    |     91,3 |    91,9 |    90,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %        |     91,2 |    90,6 |    92,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkis. logistiikka, %   |     74,5 |    85,8 |    75,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue, %            |     92,8 |    96,9 |    91,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |     88,4 |    91,1 |    88,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 30.6.2009 oli 1 108 (862)
milj. euroa. Spondalla oli asiakkaita 2018 kpl ja vuokrasopimuksia yhteensä 3150
kpl. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat Suomen valtio (8,4 % vuokratuotoista),
Kesko-konserni (6,5 % vuokratuotoista), Sampo Pankki Oyj (6,1 % vuokratuotoista)
sekä HOK-Elanto (4,1 % vuokratuotoista). Spondan 10 suurinta vuokralaista
muodostaa n. 33 % yhtiön vuokratuotoista. Vuokralaiset jakautuivat
toimialoittain seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala                     |    % nettovuokrasta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  |          5,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia                      |          0,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkinen sektori                 |          10,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppa                      |          27,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koulutus                     |          0,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media /Kustantaminen               |          2,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka/Liikenne/Kuljetus           |          8,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Majoitus- ja ravitsemustoiminta          |          4,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut palvelut                   |          7,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankki/Sijoitus                  |          11,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentaminen                   |          2,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus/valmistus               |          6,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Terveydenhuolto                  |          4,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tietoliikenne                   |          7,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |          1,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,7 (4,3) vuotta. Toimisto- ja
liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 5,0 vuotta,
kauppakeskusten 5,3 vuotta ja logistiikkatilojen 3,3 vuotta. Tammi-kesäkuussa
2009 tuli voimaan uusia vuokrasopimuksia yhteensä 176 kpl (42 000 m²). Luvussa
on mukana Kauppakeskus Elon vuokrasopimukset. Samana ajanjaksona päättyneitä
sopimuksia oli 86 kpl (30 000 m²). Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                 6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 30.6.2009 yhteensä 203 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 9 % kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen
pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Kesäkuun 2009 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen arvot arvioitiin sisäisesti.
Käyvän arvon muutos oli huhti-kesäkuussa -12,0 (30.6.2008: -3,3) milj. euroa ja
tammi-kesäkuussa -129,3 (9,3) milj. euroa. Vuoden toisella neljänneksellä
muutokseen vaikuttivat ajanmukaistamisinvestoinnit ja muutokset kiinteistöjen
markkinavuokrissa. Kiinteistörahastoissa, joissa Sponda on vähemmistöosakkaana,
kiinteistökannan käyvän arvon määritti ulkopuolinen arvioitsija. Käyvän arvon
muutoksen vaikutus Spondan tulokseen oli -5,6 milj. euroa.

Spondan kiinteistöjen voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   4-6/2009 |   1-6/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)     |       - |     -50,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)     |       - |     -49,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökehityksen hankkeista saatu    |       - |       - |
| kehitysvoitto                |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ajanmukaistamisinvestoinnit         |     -5,3 |     -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos  |     -3,1 |     -1,8 |
| (Suomi)                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos  |     2,0* |     -11,5 |
| (Venäjä)                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt yhteensä         |     -6,4 |    -123,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                   |     -5,6 |     -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä              |     -12,0 |    -129,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Muutos johtui lähinnä valuuttakurssimuutoksen vaikutuksesta.


Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen vuoden 2009 alusta jakautuivat
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Yht.  | Toimist | Kauppa | Logisti | Kiintei | Venäj |
|           |     | o- ja  | keskuk | ikka  | stökehi | ä   |
|           |     | liiketi | -set  |     | tys   |    |
|           |     | lat   |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot    |  114,1 |  64,0 |  18,6 |  20,0 |   0,1 | 11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut    |  -29,7 |  -16,5 |  -4,1 |  -5,9 |  -0,5 | -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot  |  84,4 |  47,5 |  14,5 |  14,1 |  -0,5 |  8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 2 915,5 | 1 460,6 | 541,6 |  462,8 |  189,1 | 261,3 |
| 1.1.2009, sis kum. |     |     |    |     |     |    |
| aktivoidut korot  |     |     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut korot  |   1,8 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |   1,5 |  0,3 |
| 2009        |     |     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2009   |   0,0 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit    |  29,2 |   6,6 |  12,6 |   0,5 |   8,7 |  0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot    |   0,0 |   1,5 |  -0,1 |  -1,2 |  -0,3 |  0,0 |
| segmenttien välillä |     |     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2009    |  -36,6 |  -0,4 |  0,0 |  -35,3 |  -0,8 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos | -123,7 |  -33,8 |  -9,6 |  -17,2 |  -1,7 | -61,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 2 786,2 | 1 434,4 | 544,6 |  409,6 |  196,5 | 201,0 |
| 30.6.2009      |     |     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos |  -4,2 |  -2,3 |  -1,8 |  -3,7 |  -0,9 | -23,5 |
| %          |     |     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen      |  6,8 % |  6,6 % | 6,0 % |  6,9 % |     | 9,4 % |
| nettovuokratuotto / |     |     |    |     |     |    |
| sijoituskiinteistöt |     |     |    |     |     |    |
| 30.6.2009(*     |     |     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu     |  6,84 |  6,62 |  6,11 |  8,03 |     | 11,48 |
| laskennassa     |     |     |    |     |     |    |
| käytetty      |     |     |    |     |     |    |
| keskimääräinen   |     |     |    |     |     |    |
| tuottovaatimus-%  |     |     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) poislukien    |     |     |    |     |     |    |
| kiinteistökehitys  |     |     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Investoinnit ja divestoinnit

Tammi-kesäkuussa Sponda myi sijoituskiinteistöjä yhteensä 36,6 milj. eurolla,
josta huhti-kesäkuussa 19,8 milj. eurolla. Kiinteistöjä ei ostettu katsauskauden
aikana.

Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin tammi-kesäkuussa 10,2 milj. euroa, josta
toisella neljänneksellä 5,5 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin
kesäkuun loppuun mennessä 19,3 milj. euroa, josta toisen neljänneksen aikana 3,4
milj. euroa. Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääosin Helsingin
keskustassa sijaitsevaan City-Centerin uudistamistyöhön.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 90,3
(30.6.2008: 90,5) %. Kiinteistösalkun käypä arvo oli 30.6.2009 1 434,4 milj.
euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2009 alusta oli -33,8 milj. euroa.
Toimisto-ja liiketilakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli noin 780 000 m²,
josta toimistotilojen osuus oli noin 80 % ja liiketilojen osuus 20 %. Yksikön
liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat katsauskaudella seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto-ja     | 4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| liiketila, Me    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   32,4 |   32,1 |   65,2 |   62,6 |   125,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto     |   23,9 |   23,7 |   48,0 |   46,2 |    92,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   19,9 |   20,9 |   11,3 |   45,1 |    47,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-kesäkuussa 2009 Sponda myi toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 0,9 milj.
eurolla. Kiinteistöjä ei ostettu katsauskaudella. Investoinnit ylläpitoon olivat
kesäkuun loppuun mennessä 7,5 milj. euroa.

Kauppakeskukset

Kauppakeskusten taloudellinen vuokrausaste oli 97,1 (96,1) %. Kiinteistöjen
käypä arvo oli 544,6 milj. euroa sisältäen käyvän arvon muutosta -9,6 milj.
euroa. Kauppakeskusten yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala oli noin 140 000
m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat katsauskaudella
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppakeskukset, Me | 4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   10,3 |   7,4 |   18,6 |   14,2 |    29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto     |   8,2 |   5,7 |   14,5 |   10,8 |    22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   5,8 |   5,0 |   4,3 |   10,6 |    17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-kesäkuussa 2009 segmentin investoinnit olivat 12,5 milj. euroa. Tämä
kohdistui huhtikuun 1. päivänä Ylöjärvellä avattuun Kauppakeskus Eloon.

Logistiikkakiinteistöt

Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 76,1 (30.6.2008: 77,4)
%. Vuokrausastetta laskee Vuosaaren logistiikkakeskuksen alhainen käyttöaste.
Kiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun 2009 lopussa 409,6 milj. euroa sisältäen
käyvän arvon muutosta -17,2 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen vuokrattava
pinta-ala oli yhteensä 530 000 m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja
liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, Me   | 4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   10,2 |   9,1 |   20,6 |   18,9 |    37,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto     |   7,3 |   6,7 |   14,5 |   14,0 |    28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   5,0 |   4,1 |   -3,0 |   10,1 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-kesäkuussa Sponda myi logistiikkakiinteistöjä 35,3 milj. eurolla josta
huhti-kesäkuussa 19,7 milj. eurolla. Myydyt kiinteistöt sijaitsivat Vantaalla ja
ostajat olivat Mandatum Henkivakuutusyhtiö sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kaleva. Kiinteistöt olivat täyteen vuokrattuja. Myynneillä ei ollut
tulosvaikutusta.

Uusia kiinteistöjä ei ostettu katsauskaudella. Investoinnit kiinteistöjen
ylläpitoon olivat vuoden alusta 0,5 milj. euroa.

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli kesäkuun 2009 lopussa 196,5 milj.
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 81,5 milj. euroa ja loput, 115,0 milj. euroa
oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin. Tammi-kesäkuussa
2009 investoitiin kiinteistöjen kehitykseen ja hankkeisiin yhteensä 7,9 milj.
euroa, joista suurin osa kohdistui City-Center -projektiin.

Spondan tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto projektien
investointikustannuksista. Tällä hetkellä yhtiön ainoa käynnissä oleva
kiinteistökehityskohde on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva City-Center
-kauppakeskus.

City-Center -projektissa jatketaan maanalaisten huoltotilojen rakennustöitä,
sekä tekniikkakuilujen rakentamista. Seuraava vaihe käsittää
toimistorakennuksen, 3. kerroksen liiketilojen ja kauppakeskuksen valoaulan
rakentamisen, ja alkaa aikaisintaan loppuvuodesta 2009. City-Centerin
uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin
arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipäätöstä ole tehty.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa: First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa
hallinnointipalkkion. Rahastojen kiinteistökannan arvioi Jones Lang LaSalle ja
Kiinteistötaito Peltola Co kesäkuun 2009 lopussa.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistörahastot, | 4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| Me         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   3,0 |   5,2 |   6,1 |   8,2 |    13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto     |   2,5 |   4,1 |   5,1 |   6,6 |    11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   -4,8 |   3,3 |   -3,7 |   14,5 |    14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Kesäkuu 2009
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten arvo oli 105,9 milj. euroa.

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Vuoden 2009 toisen
neljänneksen lopussa rahaston omistaman kiinteistösalkun arvo oli 190,1 milj.
euroa.

Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen
keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston
sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo kesäkuun
2009 lopussa oli 96,6 milj. euroa.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 300 milj. euroa, manageerauksesta.

Venäjä

Katsauskauden lopussa Venäjä-yksikön taloudellinen vuokrausaste oli 89,1
(30.6.2008: 100) %. Kiinteistösalkun käypä arvo oli kesäkuun lopussa 201,0 milj.
euroa, ja käyvän arvon muutos oli -61,3 milj. euroa. Toisen neljänneksen aikana
kiinteistöjen käyvät arvot muuttuivat 2,0 milj. euroa, mikä johtui lähinnä
valuuttakurssimuutoksen vaikutuksesta. Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen
käyvän arvon arviointi tehtiin vuoden toisella neljänneksellä Spondassa
sisäisesti.

Investoinnit kiinteistökehitykseen ja kiinteistöjen ylläpitoon olivat
tammi-kesäkuussa 2009 yhteensä 0,4 milj. euroa.

Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä, Me     | 4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   5,7 |   2,8 |   11,4 |   4,3 |    16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto     |   4,2 |   2,1 |   8,6 |   3,2 |    12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   5,4 |   0,8 |  -54,4 |   1,3 |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kk. Myös Spondan
vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western
Realty (Ducat II) ja OOO Adastra -kiinteistöjä Moskovassa ja Pietarissa joissa
vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Spondan vuokrasopimusten
keskimääräinen kesto 30.6.2009 Venäjällä oli 3,8 vuotta, ja vuokrasopimukset
erääntyvät seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                 6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                 9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda saa noin puolet Venäjältä tulevasta vuokratuotoista dollareina, ja noin
puolet ruplina. Ruplavuokrista merkittävä osa on sidottu sovittuun dollarin tai
euron kurssiin. Yhtiön ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa yksikön
kustannuksista on ruplamääräisiä. Spondan politiikkana on suojata Venäjän
liiketoiminnan 6 kuukauden valuuttamääräinen kassavirta.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-kesäkuussa 2009 42,4 (30.6.2008:
105,1) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -22,6 (-234,4) ja
rahoituksen nettorahavirta oli -6,2 (114,5) milj. euroa. Nettorahoituskulut
olivat katsauskauden aikana -33,2 (-36,1) milj. euroa. Aktivoitavat korkokulut
olivat 1,8 (5,2) milj. euroa.

Spondan omavaraisuusaste oli 30.6.2009 37 (30.6.2008: 34) % ja
nettovelkaantumisaste 144 (160) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 633,1
(1 705,5) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,8 (2,9)
vuotta. Keskikorko oli 3,8 (4,7) %. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen
lainojen osuus oli 63 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 1,7 (2,4)
vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 2,4 (2,2).

Sponda soveltaa suojauslaskentaa, jonka perusteella suojauslaskennan kriteerit
täyttävien koronvaihtosopimusten ja korko-optioiden käyvän arvon muutokset
kirjataan taseen omaan pääomaan.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 30.6.2009 nimellisarvoltaan yhteensä 685
milj. euron syndikoiduista lainoista, 259 milj. euron joukkovelkakirjalainoista,
140 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 552 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä luottolimiittejä 400 milj.
euroa sekä käyttämättömiä tililimiittejä 10 milj. euroa. Sponda-konsernilla oli
vakuudellisia lainoja 141,4 milj. euroa eli 4,7 % konsernin taseesta.

Sponda jatkoi huhtikuussa 2009 yritystodistusohjelmansa varaohjelmana olevia
luottolimiittisopimuksia 12 ja 24 kuukaudella. Sopimuksia jatkettiin nykyisten
luotonantajien kanssa siten, että 150 milj. euroa erääntyy 12 kk:n päästä ja 100
milj. euroa erääntyy 24 kk:n päästä.
Lisäksi Sponda solmi sopimuksen 82 milj.
euron vakuudellisesta luotosta Helaban (Landesbank Hessen-Thringen
Girozentralen) kanssa. Luotto on 5-vuotinen ja sillä varmistetaan vuonna 2010
erääntyvien joukkovelkakirjalainojen uudelleenrahoitus. Luottojen marginaalit
vastaavat nykyistä markkinatasoa, eikä lainajärjestelyillä ole oleellista
vaikutusta Spondan rahoituskuluihin. Tehtyjen lainajärjestelyjen jälkeen
Spondalla ei ole muita pitkäaikaisia luottoja, jotka erääntyvät ennen kevättä
2011.

Henkilöstö ja hallinto

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 135
(30.6.2008: 135) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 120
(124). Sponda-konsernin palveluksessa oli 30.6.2009 yhteensä 133 (135) henkilöä,
joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 119 (126). Spondalla on henkilöstöä
Suomessa ja Venäjällä. Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat
katsauskaudella 11,2 (30.6.2008: 12,3) milj. euroa.

Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu
yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylimmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen
sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006. Spondan hallitus päätti
jatkaa ylimmän johdon pitkäaikaista osakepohjaista sitouttamisjärjestelmää
vuosille 2009-2011. Järjestelmän piiriin kuuluvat yhtiön johtoryhmän jäsenet.
Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen
operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla
hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä
kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.

Konsernirakenne

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy, sekä näiden tytäryhtiöt.

Spondan osake ja osakkeenomistajat

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-kesäkuussa 2009 oli 2,55 euroa.
Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 3,93 euroa ja alin
1,87 euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun aikana 104,1 miljoonaa
kappaletta 267,9 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2009 oli 2,03 euroa,
ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 563 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.3.2009 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Huhti-kesäkuussa 2009 Sponda teki seuraavat liputusilmoitukset:

11.5.2009: Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ilmoitti, että sen omistamat osakkeet
edustavat 7,32 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
25.6.2009: Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ilmoitti, että sen omistamat osakkeet
edustavat 4,82 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Yhtiöllä oli 30.6.2009 yhteensä 9 831 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui
sektoreittain seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt               | 18 118 544 |       6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 93 166 191 |       33,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   | 13 965 134 |       5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                | 29 947 163 |       10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             | 117 518 335 |       42,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  3 793 217 |       1,4 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |   307 249 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erityistileillä               |   759 629 |       0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 277 575 462 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Ylimääräinen yhtiökokous

Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.5.2009. Yhtiökokous hyväksyi
Spondan hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään
merkintäetuoikeusannista ja sen ehdoista. Valtuutus sisälsi myös oikeuden
päättää mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden toissijaisesta
tarjoamisesta hallituksen päättämällä tavalla.
Merkintäetuoikeusanti

Sponda Oyj julkisti 7.5.2009 suunnittelevansa noin 200 miljoonan euron
merkintäetuoikeusannin toteuttamista. Spondan hallitus päätti 25.5.2009
ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2009 antaman valtuutuksen nojalla 208,2
miljoonan euron merkintäetuoikeusannin toteuttamisesta. Hallitus päätti laskea
liikkeeseen osakeannissa enintään 166.545.277 uutta osaketta siten, että Spondan
osakkeenomistajilla oli etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin
heillä oli ennestään Spondan osakkeita.

Osakeannin merkintähinta oli 1,25 euroa tarjottavalta osakkeelta. Merkintäaika
alkoi 2.6.2009 ja päättyi 22.6. klo 17.00. Merkintäetuoikeusannin lopullisen
tuloksen mukaan annissa merkittiin merkintäoikeuksilla 164 889 918 osaketta eli
99,0 prosenttia kaikista osakeannissa tarjotuista osakkeista. Jäljelle jääneet
1 655 359 osaketta (1,0
prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista), jotka merkittiin ilman
merkintäoikeuksia, jaettiin merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti niille
sijoittajille, jotka merkitsivät osakkeita myös merkintäoikeuksia käyttäen.

Väliaikaiset osakkeet, jotka vastasivat merkintäetuoikeusannissa
merkintäoikeuksilla merkittyjä osakkeita, otettiin kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä 23.6.2009. Osakeannissa merkityt osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet yhdistettiin Spondan entiseen
osakelajiin 30.6.2009.

Spondan hallitus hyväksyi 25.6.2009 kaikki merkintäoikeuksilla tehdyt merkinnät
ja ilman merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät merkintäetuoikeusannin ehtojen
mukaisesti. Osakeannin seurauksena Spondan osakkeiden määrä kasvoi 166 545 277
osakkeella 277 575 462 osakkeeseen.

Spondan suurin osakkeenomistaja, Solidium Oy, merkitsi osakeannissa 57 098 247
osaketta, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj 7 815 679 osaketta ja Keskinäinen
Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen 7 231 638 osaketta. Danske Markets ja UBS
Investment Bank toimivat merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjinä.

Hallitus ja tilintarkastajat

Spondan hallituksessa on seitsemän jäsentä: Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo
Korvenpää, Lauri Ratia, Martin Tallberg, Arja Talma ja Erkki Virtanen.
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2009 hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajakseen Timo Korvenpään.

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää,
Lauri Ratia ja Arja Talma ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittä-vistä osakkeenomistajista ja Martin Tallberg ja Erkki Virtanen ovat
riippumattomia yhtiöstä.

Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab, ja varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin 25.3.2009
pidetyn yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt: Arja Talma puheenjohtajaksi,
Timo Korvenpää varapuheenjohtajaksi ja Erkki Virtanen jäseneksi.
Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 25.3.2009 pidetyn
yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt: Lauri Ratia puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén sekä Tuula Entelä ja Martin Tallberg
jäseniksi.

Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja
sijoittajasuhdejohtaja, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Ympäristövastuu

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastomuutoksen torjunnassa ja ympäristön
hyvinvoinnin edistämisessä. Sponda ottaa ympäristönäkökohdat huomioon
kiinteistöjen suunnittelussa ja käytössä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta
parannetaan uusimalla kiinteistöjen teknisiä järjestelmiä ja laitteita.
Esimerkiksi lämmöntalteenottolaitteiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä
energiasäästöjä.

Itäkeskukseen vuoden 2008 lopussa valmistuneen Prisma-liikekiinteistön
suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota
energiatehokkuuteen, jota on lisätty taloteknisin ratkaisuin. Esimerkiksi
autopaikoitustilojen lämmityksessä hyödynnetään kylmälaitteiden lauhdelämpöä ja
parkkitilojen ilmanvaihtoa ohjataan pakokaasupitoisuuden mukaan. Energiasäästöä
tuovat lisäksi muun muassa tehokkaat oviverhokoneet pääsisäänkäyntien
yhteydessä.

Vuoden 2009 aikana Sponda ottaa käyttöön Sponda 10+-ohjelman. Ohjelman
pilottiprojektiin on valittu 10 kiinteistöä, joissa Sponda pyrkii yhdessä
kiinteistöjen käyttäjien kanssa paikantamaan energiansäästökohteita.
Kustannussäästöt investoidaan takaisin kiinteistöön, jolloin asiakkaat hyötyvät
ohjelmasta myös taloudellisesti. Spondan oma pääkonttori on yksi pilottivaiheen
kiinteistöistä.

Vuoden 2009 tavoitteena on kehittää edelleen uudishankkeiden perusohjeistoa
valmistuneista kohteista saadun palautteen pohjalta ja tarkistamalla ohjeiston
toteuttamisen vaikutuksia rakennuksen käytönaikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda ennustaa yhtiön nettotuottojen olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna
2008. Ennuste perustuu siihen, että vuonna 2008 vuokratasot nousivat ja Spondan
sijoituskiinteistösalkkuun valmistui täyteen vuokrattuja toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä.

Lisäksi yhtiö arvioi, että sen taloudellinen vuokrausaste heikkenee hieman
vuonna 2009 verrattuna vuoden 2008 lopun lukuun huolimatta siitä, että vuonna
2009 kiinteistömarkkinoilla odotetaan tyhjien toimitilojen määrän kasvavan
merkittävästi. Vuokrausasteen ennuste perustuu yhtiön arvioon vuoden 2009
loppuun mennessä alkavista ja päättyvistä vuokrasopimuksista.

Vuoden 2009 ennusteissa on oletettu, ettei epävarmasta markkinatilanteesta
huolimatta olennaisia vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvia
tulonmenetyksiä tapahdu vuonna 2009.

Lähiajan riskit ja epävarmuudet

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja
epävarmuustekijät aiheutuvat laskusuhdanteesta, ja liittyvät kiinteistöjen
käyvän arvon muutoksiin, taloudellisen vuokrausasteen laskuun, markkinavuokrien
alenemiseen ja vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvaan vuokratuottojen
alenemiseen.

Kiinteistöjen arvot seuraavat suhdanteita, ja nykyisessä markkinatilanteessa
myös Spondan kiinteistöjen arvot voivat vuoden loppuun mennessä laskea edelleen
sekä Suomessa että Venäjällä. Tällä voi olla heikentävä vaikutus sekä yhtiön
omavaraisuusasteeseen että tulokseen.

Yleinen taloudellinen tilanne sekä Suomessa että Venäjällä saattaa aiheuttaa
Spondan asiakkaiden maksukyvyn heikentymistä vuonna 2009, joka puolestaan voi
laskea Spondan vuokratuottoja ja lisätä vajaakäyttöastetta yhtiön omistamissa
kiinteistöissä.

Liiketoiminta Venäjällä lisää Spondan valuuttakurssiriskiä. Yhtiö suojaa
Venäjältä tulevan valuuttamääräisen kassavirran 6 kuukautta eteenpäin.
6.8.2009
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai
040-527 4462.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi


Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Sponda Oyj

Konsenin tuloslaskelma (IFRS)
Me

--------------------------------------------------------------------------------
|  |            | 4-6/09 | 4-6/08 | 1-6/09 | 1-6/08 | 1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja    |  58,9 |  51,7 |  116,4 |  100,5 |  210,8 |
|  | käyttökorvaukset   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot      |   0,1 |  0,1 |   0,2 |   0,2 |   0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimu |     |    |     |     |     |
|  | ksista        |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelutuotot     |    - |   - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen      |   2,8 |  5,5 |   5,9 |   8,5 |   13,1 |
|  | hallinnointipalkkiot |     |    |     |     |     |
|  | ja voitto-osuudet   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |  61,8 |  57,3 |  122,4 |  109,2 |  224,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut     |  -16,5 | -14,2 |  -31,7 |  -27,3 |  -55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelukulut     |    - |   - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät |  -0,5 |  -0,8 |  -0,9 |  -1,4 |   -2,0 |
|  | kulut         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |  -17,0 | -15,0 |  -32,6 |  -28,7 |  -57,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot        |  44,8 |  42,3 |  89,8 |  80,5 |  166,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen   |   0,3 |  0,9 |   0,5 |   1,3 |   12,1 |
| luovutusvoitot/-tappiot  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään   |  -12,0 |  -3,3 | -129,3 |   9,3 |  -44,9 |
| arvoon arvostamisesta   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon kohdistus    |    - |   - |    - |    - |  -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöj |   0,4 |  1,7 |   0,2 |   2,2 |   21,5 |
| en luovutusvoitot/-tappiot |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin  |  -0,4 |  -0,6 |  -0,7 |  -1,1 |   -2,1 |
| kulut           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut      |  -5,4 |  -6,0 |  -10,5 |  -11,2 |  -22,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten  |   0,0 |  -0,1 |   0,0 |  -0,1 |   -0,4 |
| tuloksesta         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |   0,2 |  0,1 |   0,4 |   0,8 |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |   0,0 |  -0,2 |  -0,3 |  -0,4 |   -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |  27,9 |  34,9 |  -49,9 |  81,3 |  117,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot       |   0,9 |  0,7 |   1,3 |   1,3 |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       |  -15,1 | -18,4 |  -34,5 |  -37,3 |  -76,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus      |    - |   - |    - |  -0,1 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut  |  -14,2 | -17,7 |  -33,2 |  -36,1 |  -75,1 |
| yhteensä          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    |  13,7 |  17,1 |  -83,0 |  45,2 |   42,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten  |  -0,8 |  -0,2 |  -1,2 |  -0,1 |   -1,3 |
| tilikausien verot     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot    |  -2,8 |  -3,1 |   2,4 |  -10,8 |  -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä     |  -3,6 |  -3,3 |   1,2 |  -10,9 |  -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |  10,1 |  13,8 |  -81,8 |  34,3 |   29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden       |     |    |     |     |     |
| voiton/tappion       |     |    |     |     |     |
| jakautuminen:       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |  10,1 |  13,9 |  -81,8 |  34,4 |   29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |   0,0 |  -0,1 |  -0,1 |  -0,1 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitosta   |     |    |     |     |     |
| laskettu osakekohtainen  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos:           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |  0,05 |  0,08 |  -0,45 |  0,19 |   0,16 |
| laimennusvaikutuksella   |     |    |     |     |     |
| oikaistu,         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajille    |  0,04 |  0,08 |  -0,48 |  0,19 |   0,13 |
| kuuluva laimentamaton ja  |     |    |     |     |     |
| laimennusvaikutuksella   |     |    |     |     |     |
| oikaistu,         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan haltijoille |  0,01 |  0,00 |  0,03 |  0,00 |   0,03 |
| kuuluva laimentamaton ja  |     |    |     |     |     |
| laimennusvaikutuksella   |     |    |     |     |     |
| oikaistu,         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin,   |     |    |     |     |     |
| milj. kpl         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja      |  187,8 | 178,0 |  182,9 |  178,0 |  178,0 |
| laimennusvaikutuksella   |     |    |     |     |     |
| oikaistu, milj. kpl    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma (IFRS) |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me |            |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden       |  10,1 |  13,8 |  -81,8 |  34,3 |   29,2 |
| voitto/tappio       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotappiot/-voitot    |   3,8 |  30,0 |  -13,8 |  17,7 |  -39,9 |
| rahavirran suojauksista  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |  -0,2 |  1,8 |   3,6 |  -0,5 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät         |    - |   - |    - |    - |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajantuloksen eriin    |  -0,7 |  -8,1 |   2,1 |  -4,5 |   10,4 |
| liittyvät verot      |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut laajan |   2,9 |  23,7 |  -8,1 |  12,7 |  -31,5 |
| tuloksen erät verojen   |     |    |     |     |     |
| jälkeen          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja    |  13,0 |  37,5 |  -89,9 |  47,0 |   -2,3 |
| voitto/tappio       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan    |     |    |     |     |     |
| voiton/tappion       |     |    |     |     |     |
| jakautuminen:       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |  13,0 |  37,6 |  -89,8 |  47,1 |   -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |   0,0 |  -0,1 |  -0,1 |  -0,1 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 | 1.1.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt    |  2 786,2 |  2 915,5 |  2 761,5 |  2 539,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset        |   57,8 |    60,6 |    57,2 |   35,0 |
| kiinteistörahastoihin   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset        |   14,6 |    14,5 |    14,4 |   15,7 |
| käyttöomaisuushyödykkeet  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo         |   14,5 |    14,5 |    27,5 |   27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat      |    0,0 |    0,0 |    0,1 |    4,1 |
| hyödykkeet         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset  |    2,7 |    2,7 |    2,7 |    2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet          |    2,8 |    3,3 |    3,0 |    0,0 |
| osakkuusyrityksissä    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset   |    4,2 |    4,7 |    43,9 |   26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset       |   53,2 |    56,6 |    53,1 |   56,9 |
| verosaamiset        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |  2 936,2 |  3 072,5 |  2 963,4 |  2 707,7 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt |   27,6 |    29,5 |    36,5 |   37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut   |   43,6 |    56,7 |    60,8 |   130,7 |
| saamiset          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat         |   28,9 |    16,0 |    12,5 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |   100,1 |   102,3 |   109,9 |   195,3 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä       |  3 036,3 |  3 174,7 |  3 073,3 |  2 903,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        |   111,0 |   111,0 |   111,0 |   111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto      |   159,5 |   159,5 |   159,5 |   159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |    0,8 |    -1,4 |    0,3 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto    |   -29,9 |   -19,7 |    22,9 |    9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto  |    0,6 |    0,6 |    0,6 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman   |   411,9 |   209,7 |   209,7 |   209,7 |
| pääoman rahasto      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun oman pääoman rahasto |   129,0 |   129,0 |   129,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat   |   327,6 |   418,4 |   423,1 |   444,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  1 110,4 |  1 007,1 |  1 056,1 |   935,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus     |    1,7 |    1,8 |    1,5 |    2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä    |  1 112,1 |  1 008,9 |  1 057,7 |   938,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat      |  1 326,9 |  1 543,8 |  1 262,1 |  1 056,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset         |    0,3 |    8,7 |    13,7 |   15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat         |   38,3 |    26,3 |    0,1 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  |   199,9 |   216,7 |   224,8 |   213,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    |  1 565,4 |  1 795,5 |  1 500,7 |  1 285,2 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset  |   306,2 |   284,5 |   443,3 |   606,3 |
| velat           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat  |   52,5 |    85,9 |    71,6 |   73,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |   358,8 |   370,4 |   514,9 |   679,7 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä       |  1 924,2 |  2 165,8 |  2 015,6 |  1 964,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat    |  3 036,3 |  3 174,7 |  3 073,3 |  2 903,0 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat      |  1 633,1 |  1 828,3 |  1 705,5 |  1 662,7 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (IRFS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  1-6/2009 |  1-12/2008 |   1-6/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |   -81,8 |     29,2 |     34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut             |   160,9 |    134,6 |     34,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos     |    12,5 |     49,8 |     73,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |    0,7 |     1,3 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |   -46,1 |    -70,3 |    -37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät         |    -3,2 |     -2,2 |     -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot          |    0,5 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut verot       |    -0,9 |     -1,8 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta   |    42,4 |    140,7 |    105,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |   -46,5 |    -466,7 |    -231,1 |
| sijoituskiinteistöihin      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -2,9 |    -16,3 |    -11,3 |
| kiinteistörahastoihin       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja   |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin hyödykkeisiin    |    -0,3 |     -0,8 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot           |    27,0 |     93,9 |     8,5 |
| sijoituskiinteistöistä      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineettomista ja  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineellisista hyödykkeistä    |     - |     0,0 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut   |    0,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |   -22,6 |    -389,8 |    -234,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |   200,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| joukkovelkakirjalainasta saadut  |     - |    128,6 |    128,7 |
| maksut              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |    91,2 |    540,7 |    214,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut          |   -207,9 |    -140,4 |     -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen      |   -78,2 |    -235,4 |    -167,9 |
| nostot/takaisinmaksut       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen       |   -11,4 |      - |      - |
| joukkovelkakirjalainan maksetut  |      |       |       |
| korot               |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |     - |    -55,5 |    -55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |    -6,2 |    238,0 |    114,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    13,6 |    -11,1 |    -14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa      |    16,0 |     27,4 |     27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten    |    -0,7 |     -0,3 |     -0,1 |
| vaikutus             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |    28,9 |     16,0 |     12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Osake- | Ylikurs | Muunto |  Käyvän | Uudelle | Sijoite |
|          | pääoma |   si | -erot |  arvon | enarvos |   tun |
|          |    | rahasto |    | rahasto | tusraha | vapaan |
|          |    |     |    |     |   sto |  oman |
|          |    |     |    |     |     | pääoman |
|          |    |     |    |     |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 111,0 |  159,5 |  0,7 |   9,8 |   0,6 |  209,7 |
| 31.12.2007    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23      |    |     |    |     |     |     |
| käyttöönoton   |    |     |    |     |     |     |
| vaikutus     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oma   | 111,0 |  159,5 |  0,7 |   9,8 |   0,6 |  209,7 |
| pääoma 1.1.2008  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |    |     |  -0,4 |   13,1 |     |     |
| tulos       |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina     |    |     |    |     |     |     |
| toteutettavat ja |    |     |    |     |     |     |
| maksettavat    |    |     |    |     |     |     |
| optiot      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 111,0 |  159,5 |  0,3 |   22,9 |   0,6 |  209,7 |
| 30.6.2008     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  Muun | Kertyne |  Yht. | Vähemmis |   Oma |     |
|          |  oman |   et |    |   tön | pääoma |     |
|          | pääoma | voitto- |    |  osuus | yhteens |     |
|          |   n |  varat |    |     |    ä |     |
|          | rahast |     |    |     |     |     |
|          |   o |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |   - |  441,3 | 932,6 |   2,2 |  934,8 |     |
| 31.12.2007    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23      |    |   3,3 |  3,3 |     |   3,3 |     |
| käyttöönoton   |    |     |    |     |     |     |
| vaikutus     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oma   |   - |  444,6 | 935,9 |   2,2 |  938,1 |     |
| pääoma 1.1.2008  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |    |  34,4 |  47,1 |   -0,1 |  47,0 |     |
| tulos       |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos      | 129,0 |     | 129,0 |   -0,6 |  -0,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |    |  -55,5 | -55,5 |     |  -55,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina     |    |  -0,4 |  -0,4 |     |  -0,4 |     |
| toteutettavat ja |    |     |    |     |     |     |
| maksettavat    |    |     |    |     |     |     |
| optiot      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 129,0 |  423,1 |   1 |   1,5 | 1 057,7 |     |
| 30.6.2008     |    |     | 056,1 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Osake- |   Yli | Muunto |  Käyvän | Uudelle | Sijoite |
|          | pääoma | kurssi- | -erot |  arvon | enarvos |   tun |
|          |    | rahasto |    | rahasto | tusraha | vapaan |
|          |    |     |    |     |   sto |  oman |
|          |    |     |    |     |     | pääoman |
|          |    |     |    |     |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 111,0 |  159,5 |  -1,4 |  -19,7 |   0,6 |  209,7 |
| 31.12.2008    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |    |     |  2,1 |  -10,2 |     |     |
| tulos       |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos      |    |     |    |     |     |  202,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 111,0 |  159,5 |  0,8 |  -29,9 |   0,6 |  411,9 |
| 30.6.2009     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  Muun | Kertyne |  Yht. | Vähemmis |   Oma |     |
|          |  oman |   et |    |   tön | pääoma |     |
|          | pääoma | voitto- |    |  osuus | yhteens |     |
|          |   n |  varat |    |     |    ä |     |
|          | rahast |     |    |     |     |     |
|          |   o |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 129,0 |  418,4 |   1 |   1,8 | 1 008,9 |     |
| 31.12.2008    |    |     | 007,1 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |    |  -81,8 | -89,8 |   -0,1 |  -89,9 |     |
| tulos       |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen   |  -8,4 |  -8,4 |     |  -8,4 |     |
| joukkovelkakirjalainan   |     |    |     |     |     |
| maksetut korot       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos      |    |  -0,6 | 201,5 |   0,0 |   0,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 129,0 |  327,6 |   1 |   1,7 | 1 112,1 |     |
| 30.6.2009     |    |     | 110,4 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti noudattaen samoja laadinta ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2008
tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta. Osavuosikatsauksen esitettävät tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Arvio uusien standardien ja tulkintojen vaikutuksesta

Seuraavilla vuoden 2009 alusta voimaanastuneilla standardimuutoksilla on ollut
vaikutusta Spondan konsernin raportointiin:

IAS 23 Vieraan pääoman menot: Uudistettu standardi edellyttää, että ehdot
täyttävän hyödykkeen hankintamenoon sisällytetään välittömästi kyseisen
hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan
pääoman menot. Spondan kohdalla tämä tarkoittaa lähinnä
kiinteistökehitystoiminnan rakennushankkeita. Yhtiö otti standardin käyttöön
takautuvasti alkaen 1.1.2006. Aikaisemmin vieraan pääoman menot on kirjattu
kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Laatimisperiaatteen
muutos vaikuttaa tuloslaskelmassa vieraan pääoman menoihin ja
kiinteistökehityshankkeiden käyvän arvon muutokseen. Muutoksen takia vuoden 2008
osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen tietoja on oikaistu. Muutoksen vaikutus
1.1.2008 kertyneisiin voittovaroihin on 3,3 MEUR ja vuoden 2008 tulokseen 2,6
MEUR. Vuoden 2008 toisen neljänneksen tulokseen vaikutus oli 2,1 MEUR ja
tammi-kesäkuun 2008 tulokseen vaikutus oli 3,8 MEUR.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen: Uudistetun standardin mukaisesti Sponda
esittää vuoden 2009 alusta alkaen kahtena erillisenä laskelmana tuloslaskelman
ja laajan tuloslaskelman. Uudistus vaikuttaa myös yhtiön oman pääoman laskelman
esittämiseen.

IAS 40 Sijoituskiinteistöt: Standardin muutoksen myötä Sponda esittää
rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt käypään arvoon. Tämä edellyttää
kuitenkin, että käypä arvo on luotettavasti määriteltävissä. Helsingin
keskustassa sijaitsevan City-Center -projektin kehitysinvestointien osalta
käyvän arvon arvostusta ei ole tehty. Standardimuutosta ei sovelleta
takautuvasti.

IFRS 8 Toimintasegmentit: Standardin mukaan segmenttitietojen tulee perustua
johdolle säännöllisesti toimitettavaan sisäiseen raportointiin. Standardin
käyttöön oton myötä Sponda on lisännyt Kauppakeskukset segmenttiraportointiin.

Kiinteistön hankintamenon ja sitä alemman käyvän arvon erotuksesta ei ole
kirjattu laskennallista verosaamista, mikäli kiinteistö on käsitelty IAS
12.15b-kohdan mukaisena omaisuuserähankintana eikä sen hankintamenon ja
kiinteistön verotuksellisen arvon erosta ole alun perin hankinnan yhteydessä
kirjattu verovelkaa.


Segmenttitiedot, tuloslaskelma
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimin |    |    |   |   |    |    |    |     |
| ta-alueet  |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskel | Toimis | Kaupp | Logi | Kiin | Venäj | Rahas | Muut | Konsern |
| ma-tiedot  | to- ja | akesk | stii | teis |   ä |  tot |    | i yht. |
| 1      | liiket | ukset | kka | töke |    |    |    |     |
| -6/2009   |  ilat |    |   | hity |    |    |    |     |
|       |    |    |   |  s |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  65,2 | 18,6 | 20,6 | 0,6 | 11,4 |  6,1 |  0,0 |  122,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokul | -17,2 | -4,1 | -6,1 | -1,6 | -2,7 | -0,9 |  0,0 |  -32,6 |
| ut ja    |    |    |   |   |    |    |    |     |
| rahastojen |    |    |   |   |    |    |    |     |
| välittömät |    |    |   |   |    |    |    |     |
| kulut    |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot |  48,0 | 14,5 | 14,5 | -1,0 |  8,6 |  5,1 |  0,0 |  89,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoito |  0,2 |  0,0 | 1,4 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   1,5 |
| t      |    |    |   |   |    |    |    |     |
| sijoitus-ki |    |    |   |   |    |    |    |     |
| inteistöist |    |    |   |   |    |    |    |     |
| ä      |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappi |  0,0 |  0,0 | -1,1 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  -1,1 |
| ot     |    |    |   |   |    |    |    |     |
| sijoitus-ki |    |    |   |   |    |    |    |     |
| inteistöist |    |    |   |   |    |    |    |     |
| ä      |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint. |  0,2 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,2 |
| luov.voitot |    |    |   |   |    |    |    |     |
| /tappiot  |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tapp | -33,8 | -9,6 | -17, | -1,7 | -61,3 | -5,6 |  0,0 | -129,3 |
| io käypään |    |    |  2 |   |    |    |    |     |
| arvoon   |    |    |   |   |    |    |    |     |
| arvostamise |    |    |   |   |    |    |    |     |
| ssa     |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |
| kohdoistus |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja |  -3,4 | -0,6 | -0,7 | -1,7 | -1,7 | -3,1 |  0,0 |  -11,2 |
| markkinoint |    |    |   |   |    |    |    |     |
| i      |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot |  0,1 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,1 |
| ja kulut  |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |  11,3 |  4,3 | -3,0 | -4,3 | -54,4 | -3,7 |  0,0 |  -49,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinni |  6,6 | 12,6 | 0,5 | 8,7 |  1,0 |  2,9 |  0,1 |  32,4 |
| t      |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin  |   1 | 544,6 | 409, | 211, | 201,0 | 57,8 | 175,1 | 3 036,3 |
| varat    | 437,1 |    |  6 |  1 |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskel | Toimis | Kaupp | Logi | Kiin | Venäj | Rahas | Muut | Konsern |
| ma-tiedot  | to- ja | akesk | stii | teis |   ä |  tot |    | i yht. |
| 1      | liiket | ukset | kka | töke |    |    |    |     |
| -6/2008   |  ilat |    |   | hity |    |    |    |     |
|       |    |    |   |  s |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  62,6 | 14,2 | 18,9 | 1,0 |  4,3 |  8,2 |  0,0 |  109,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokul | -16,4 | -3,4 | -4,9 | -1,3 | -1,1 | -1,6 |  0,0 |  -28,7 |
| ut ja    |    |    |   |   |    |    |    |     |
| rahastojen |    |    |   |   |    |    |    |     |
| välittömät |    |    |   |   |    |    |    |     |
| kulut    |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot |  46,2 | 10,8 | 14,0 | -0,3 |  3,2 |  6,6 |  0,0 |  80,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoito |  0,5 |  0,0 | 0,0 | 0,8 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   1,3 |
| t      |    |    |   |   |    |    |    |     |
| sijoitus-ki |    |    |   |   |    |    |    |     |
| inteistöist |    |    |   |   |    |    |    |     |
| ä      |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappi |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |
| ot     |    |    |   |   |    |    |    |     |
| sijoitus-ki |    |    |   |   |    |    |    |     |
| inteistöist |    |    |   |   |    |    |    |     |
| ä      |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint. |  0,9 |  0,0 | 0,0 | 0,1 |  0,0 |  1,2 |  0,0 |   2,2 |
| luov.voitot |    |    |   |   |    |    |    |     |
| /tappiot  |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/   |  1,2 |  0,5 | -2,7 | 0,9 |  0,0 |  9,4 |  0,0 |   9,3 |
| tappio   |    |    |   |   |    |    |    |     |
| käypään   |    |    |   |   |    |    |    |     |
| arvoon   |    |    |   |   |    |    |    |     |
| arvostamise |    |    |   |   |    |    |    |     |
| ssa     |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja |  -3,5 | -0,7 | -1,1 | -1,8 | -2,5 | -2,7 |  0,0 |  -12,3 |
| markkinoint |    |    |   |   |    |    |    |     |
| i      |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot |  -0,2 |  0,0 | -0,1 | 0,0 |  0,6 |  0,0 |  0,0 |   0,3 |
| ja kulut  |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |  45,1 | 10,6 | 10,1 | -0,3 |  1,3 | 14,5 |  0,0 |  81,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinni |  17,2 | 27,1 | 21,1 | 94,2 | 66,7 | 11,3 |  0,5 |  238,1 |
| t      |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin  |   1 | 448,8 | 357, | 364, | 145,7 | 57,2 | 224,3 | 3 073,3 |
| varat    | 475,4 |    |  5 |  4 |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteel |    |    |   |   |    |    |    |     |
| liset    |    |    |   |   |    |    |    |     |
| alueet   |    |    |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2009  | Tuotot | Varat |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi    | 111,0 |   2 |   |   |    |    |    |     |
|       |    | 835,3 |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä   |  11,4 | 201,0 |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  | 122,4 |   3 |   |   |    |    |    |     |
|       |    | 036,3 |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2008  | Tuotot | Varat |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi    | 104,9 |   2 |   |   |    |    |    |     |
|       |    | 927,6 |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä   |  4,3 | 145,7 |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  | 109,2 |   3 |   |   |    |    |    |     |
|       |    | 073,3 |   |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------Sijoituskiinteistöt
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo   |  2 915,5 |  2 534,9 |  2 534,9 |
| kauden alussa             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 23 käyttöönoton vaikutus kauden  |      |    4,5 |    4,5 |
| alkusaldoon              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt     |      |   210,6 |    90,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit           |    29,2 |   275,0 |   135,9 |
| sijoituskiinteistöihin        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt      |   -36,6 |   -82,8 |    -8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin         |      |    1,3 |    1,3 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellis |      |      |      |
| ista käyttöomaisuushyödykkeistä    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot vaihto-omaisuuskiinteistöistä |      |    14,7 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot             |      |    -2,5 |    -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan pääoman menot,   |    1,8 |    12,4 |    5,2 |
| kauden lisäys             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon     |   -123,7 |   -52,6 |     - |
| arvostamisesta            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo   |  2 786,2 |  2 915,5 |  2 761,5 |
| kauden lopussa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Spondalla oli 30.6 yhteensä 203 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava
pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja liiketilaa, 9 %
kauppakeskuksia ja 36 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen pinta-alasta
sijaitsee Venäjällä.

Kesäkuun 2009 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen arvot arvioitiin sisäisesti.
Käyvän arvon muutos oli huhti-kesäkuussa -12,0 (30.6.2008: -3,3) milj. euroa ja
tammi-kesäkuussa -129,3 (9,3) milj. euroa. Vuoden toisella neljänneksellä
muutokseen vaikuttivat ajanmukaistamisinvestoinnit ja muutokset kiinteistöjen
markkinavuokrissa. Kiinteistörahastoissa, joissa Sponda on vähemmistöosakkaana,
tehtiin kiinteistöjen arvonmääritys, jonka vaikutus Spondan tulokseen oli -5,6
milj. euroa.

Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset

City-Center -projektissa jatketaan maanalaisten huoltotilojen rakennustöitä,
sekä tekniikkakuilujen rakentamista. Seuraava vaihe käsittää
toimistorakennuksen, 3. kerroksen liiketilojen ja kauppakeskuksen valoaulan
rakentamisen, ja alkaa aikaisintaan loppuvuodesta 2009. City-Centerin
uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin
arvioidaan olevan noin 110 milj. euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, eikä lopullista investointipätöstä ole tehty.

--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 |
| Me                  |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa     |    14,5 |    15,7 |    15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |    0,3 |     0,8 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset             |     - |     0,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/   |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituskiinteistöihin        |     - |    -1,3 |    -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot             |     - |    -0,1 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot          |    -0,2 |    -0,6 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa    |    14,6 |    14,5 |    14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt      | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                  |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa     |    29,5 |    37,2 |    37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset      |    -1,9 |    -4,5 |    -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |      |       |    1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin    |      |    -3,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa    |    27,6 |    29,5 |    36,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus    |   141,4 |   24,2 |    50,3 |
| annettu                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset          |   269,2 |   80,3 |   109,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo |    17,2 |     - |    17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset           |     - |     - |    57,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä           |   286,4 |   80,3 |   183,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut        | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut             |   104,9 |   45,5 |    44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              |     - |    0,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset          |    2,9 |    2,8 |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset           |    13,4 |    7,9 |    7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset           | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman     |   997,8 |   735,0 |   915,0 |
| nimellisarvo              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo   |   -40,6 |   21,0 |   -27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot,       |   272,5 |   547,5 |   187,5 |
| nimellisarvo              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo |    0,6 |   20,2 |    1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo      |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo       |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset          | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, nimellisarvo    |     - |     - |    5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit, käypä arvo     |     - |     - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot, nimellisarvo |    4,7 |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut valuuttaoptiot, nimellisarvo |    4,7 |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptioiden käypä nettoarvo   |    0,1 |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|            |  4-6/09 |  4-6/8 | 1-6/09 | 1-12/08 |  1-6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e     |   0,05 |   0,08 |  -0,45 |   0,16 |   0,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %  |     |     |   37 |    32 |    34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, |     |     |   144 |   180 |   160 |
| %           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen     |     |     |  3,54 |   4,93 |   5,21 |
| omapääoma,      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen     |   0,19 |   0,15 |  0,37 |   0,78 |   0,29 |
| kassavirta/osake, e  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen  |     |     |  4,20 |   6,04 |   6,26 |
| nettovarallisuus, e  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,        | = |    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille |
|               |  |    | kuuluva tilikauden tulos     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien |
|               |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu |
|               |  |    | keskiarvo             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajille kuuluva | = |    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille |
| tulos/osake,        |  |    | kuuluva tilikauden tulos -    |
|               |  |    | hybridilainan kaudelle      |
|               |  |    | kohdistuvat korot         |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien |
|               |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu |
|               |  |    | keskiarvo             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan haltioille  | = |    | Hybdirilainan kaudelle      |
| kuuluva tulos/osake,    |  |    | kohdistuvat korot         |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien |
|               |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu |
|               |  |    | keskiarvo             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     | = | 100 x | Oma pääoma            |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | Taseen loppusumma - saadut    |
|               |  |    | ennakot              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %  | = | 100 x | Korolliset nettorahoitusvelat   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | Oma pääoma            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille   |
|              |  |    | kuuluva oma pääoma        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | - Muun oman pääoman rahasto    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | Osakkeiden laimentamaton     |
|               |  |    | lukumäärä tilinpäätöspäivänä   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen        | = |    | Liikevoitto            |
| kassavirta/osake,     |  |    |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon |
|               |  |    | arvostamisesta          |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | + Liikearvon kohdistus      |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | + Hallinnon poistot        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | +/- Varausten muutokset      |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | - Kassavirtavaikutteiset     |
|               |  |    | rahoitustuotot ja -kulut     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | - Kassavirtavaikutteiset verot  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | +/- Muut erät           |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | Tilikauden aikana ulkona olevien |
|               |  |    | osakkeiden lukumäärän painotettu |
|               |  |    | keskiarvo             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV, osakekohtainen  | = |    | Emoyhtiön osakkeenomistajille   |
| nettovarallisuus,     |  |    | kuuluva oma pääoma        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | - Muun oman pääoman rahasto    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | + Kiinteistöjen käypään arvoon  |
|               |  |    | arvostamisesta ja poistoerosta  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | syntynyt laskennallinen verovelka |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | - Kiinteistöjen laskennallisesta |
|               |  |    | verovelasta syntynyt       |
|               |  |    | goodwill-arvo           |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  |    | Osakkeiden laimentamaton     |
|               |  |    | lukumäärä tilinpäätöspäivänä   |
--------------------------------------------------------------------------------


Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 11,2 milj. euroa
tammi-kesäkuussa 2009 (1-12/2008: 23,9 milj. euroa).

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon työsuhde-etuudet      | 30.6.2009 | 30.6.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset    |    1,2 |    1,2 |      2,3 |
| työsuhde-etuudet          |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet      |    0,2 |    0,1 |      0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |    1,4 |    1,3 |      2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

  Liitteet:
  ovk 1-6 2009_txt_fin.pdf