• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008

Julkaisupäivä:7.8.2008luokka:

Sponda Oyj     
Osavuosikatsaus 
7.8.2008, klo 8.30
Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008


Sponda-konsernin liikevaihto oli kesäkuun 2008 lopussa 109,2 (30.6.2007: 107,5)
milj. euroa. Nettotuotot kiinteistöjen ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien
kulujen jälkeen olivat 80,5 (76,8) milj. euroa.

Liikevoitto oli 81,4 (146,5) milj. euroa, joka sisältää ensimmäisen neljänneksen
aikana kiinteistörahastoihin tehdyt arvonmuutokset 9,4 milj. euroa. Vuoden
toisella neljänneksellä Spondan kiinteistösalkun arvonmuutos oli -3,2 milj.
euroa. Käyvän arvon muutos johtui kiinteistöjen tuottovaatimusten noususta,
markkinavuokrien noususta sekä ajanmukaistamisinvestoinneista. Lisäksi toisen
neljänneksen aikana valmistunut logistiikkakiinteistö Vantaalla vaikutti
positiivisesti kiinteistöjen käyvän arvon muutokseen. Spondan taloudellinen
vuokrausaste oli katsauskauden lopussa 91,1 (89,8) %.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-30.6.2008 (vertailukausi
1.1.-30.6.2007)

Liikevaihto oli 109,2 (107,5) milj. euroa.
Nettotuotot olivat 80,5 (76,8) milj. euroa.
Liikevoitto oli 81,4 (146,5) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli 30,5 (79,7) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,28 (0,76) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,29 (0,45) euroa.
Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 751,8 (2 305,4) milj. euroa.
Nettovarallisuus/osake oli 8,29 (7,94) euroa.
EPRA nettovarallisuus/osake oli 9,95 (9,43) euroa.
Taloudellinen vuokrausaste oli 91,1 (89,8) %.
Spondan kaksi vuotta omistetun vertailukelpoisen kiinteistösalkun
vuokratuottojen kehitys viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana (nk.
like-for-like rental growth) oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä 6,73 % ja
logistiikkakiinteistöissä 9,48 %.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.4.-30.6.2008 (vertailukausi
1.4.-30.6.2007):

Liikevaihto oli 57,3 (48,4) milj. euroa.
Nettotuotot olivat 42,3 (36,4) milj. euroa.
Liikevoitto oli 34,9 (43,1) milj. euroa.
Tulos verojen jälkeen oli 11,7 (22,0) milj. euroa.
Tulos/osake oli 0,11 (0,20) euroa.
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,15 (0,17) euroa.

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|             | 4-6/08 | 4-6/07 | 1-6/08 |  1-6/07 |  1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen      |     |     |  91,1 |   89,8 |   91,2 |
| vuokrausaste, %     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  57,3 |  48,4 |  109,2 |  107,5 |   210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me     |  42,3 |  36,4 |  80,5 |   76,8 |   152,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me     |  34,9 |  43,1 |  81,4 |  146,5 |   256,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e     |  0,11 |  0,20 |  0,28 |   0,76 |   1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      |  0,15 |  0,17 |  0,29 |   0,45 |   0,81 |
| kassavirta/osake, e   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen     |     |     |  8,29 |   7,94 |   8,40 |
| nettovarallisuus, e   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA, osakekohtainen  |     |     |  9,95 |   9,43 |   10,04 |
| nettovarallisuus, e   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   |     |     |   34 |    35 |    32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, |     |     |   161 |   159 |    175 |
| %            |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Toimitusjohtaja Kari Inkinen:

Spondan vuokraustoiminnan tulos kehittyi erittäin positiivisesti toisen
neljänneksen aikana, ja nettotuotot kasvoivat 16 % vuoden 2007 vastaavaan lukuun
verrattuna. Yhtiön taloudellinen vuokrausaste laski hieman vuoden ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna johtuen Logistiikkatilat-yksikön yhden kiinteistön
vuokrasopimuksen päättymisestä. Toimisto- ja liiketilat -yksikön vuokrausaste
kehittyi kuitenkin yhä positiivisesti. Spondan kiinteistökehitysprojektit ovat
aikataulussa ja suurin osa nyt käynnissä olevista hankkeista valmistuu
suunnitelmien mukaisesti tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2008 lopussa
valmistuvien kiinteistökehityshankkeiden investointien arvioidaan olevan noin
220 milj. euroa. Yhtiön hankkeille asettama vähintään 15 %:n katetavoite tullaan
saavuttamaan.

Suomen transaktiomarkkinat ovat hiljentyneet, ja markkinoilla tehtiin toisen
vuosineljänneksen aikana vain vähän kauppoja. Toistaiseksi Helsingin
ydinkeskustan kiinteistöjen kauppahinnoissa ei ole havaittu laskua markkinoiden
odotuksista huolimatta. Sponda on varautunut kiinteistöjen arvojen negatiiviseen
kehitykseen tulevaisuudessa. Vuoden toisella neljänneksellä tuottovaatimusten
muutoksen vaikutus Spondan kiinteistökantaan oli -11,4 milj. euroa.

Tämän hetken rahoitus- ja kiinteistömarkkinoiden epävarmuudesta johtuen
mahdolliset uudet investoinnit sekä Venäjälle että kotimaan
kiinteistöinvestointeihin tullaan rahoittamaan pääosin olemassa olevan
kiinteistökannan myynneillä.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2008 Spondan nettovuokratuottojen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta.
Arvio perustuu sekä keskivuokrien että taloudellisen vuokrausasteen paranemiseen
vuonna 2007. Vuoden 2008 taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan olevan vuoden
2007 lopun tasolla. Muutos aikaisempaan näkymään, jossa vuokrausasteen
arvioitiin paranevan vuoden 2007 tasosta, johtuu Vuosaaren sataman
logistiikka-alueen vuokraustilanteen arvioitua hitaammasta kehityksestä. Asialla
ei ole vaikutusta Spondan vuoden 2008 tulokseen.

Osakekohtainen tulos paranee vuonna 2008 verrattuna vuoden 2007 osakekohtaiseen
tulokseen, kun luvuista eliminoidaan käyvän arvon muutokset. Vuonna 2008
kiinteistökehitykseen sitoutuu noin 150 milj. euroa pääomaa. Yhdessä
ennakoitujen rahoituskustannusten nousun kanssa tämä vaikuttaa siihen, että
osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, joka sisältää kiinteistöjen
myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan olevan hieman alle vuoden 2007
vertailuluvun.

Toimintaympäristö - Suomi

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden vilkas kaupankäyntitahti hidastui vuoden
2008 toisella neljännellä merkittävästi. Kiinteistötalouden instituutti ry:n
(KTI) alustavan arvion mukaan kiinteistökauppoja tehtiin kesäkuun loppuun
mennessä noin 2,7 miljardilla eurolla kun vastaava luku maaliskuun lopussa oli
noin 2 miljardia euroa. Kiinteistöjen tuottovaatimustasoissa on nähtävissä
hienoista nousua pääkaupunkiseudulla.

Toimistotilojen vajaakäytön odotetaan hieman nousevan pääkaupunkiseudun
ulkopuolella etenkin vuoden 2009 alkupuolella kun markkinoille valmistuu
arviolta 240 000 m² uutta toimistotilaa. Vuokrien arvioidaan yhä hieman nousevan
vuoden 2008 aikana.

Liiketilojen vajaakäyttö pysyy alhaisena, vaikka uutta liiketilaa valmistuu
Catella Property Groupin mukaan lähes 200 000 m². Määrä on edellisvuotta
huomattavasti enemmän, mutta kysyntä näyttää silti ylittävän tarjonnan.

Logistiikkatilojen vajaakäyttö on alhainen, ja uusista tiloista on puutetta.
Vuonna 2008 valmistuu modernia varastotilaa kysyntää vastaamaan, ja vajaakäytön
odotetaan kohdistuvan etenkin kunnostamattomiin logistiikkatiloihin. Uusien
tilojen myötä logistiikkatilojen vuokrat nousevat hieman.

Toimintaympäristö - Venäjä

Nopean talouskasvun myötä Venäjän kiinteistömarkkinat ovat yksi dynaamisimmin
kehittyviä markkinoita maailmassa mikä on houkutellut markkinoille myös
ulkomaisia kiinteistösijoittajia useamman vuoden ajan. Kansainvälisen
rahoituskriisin myötä toteutuneiden investointien määrä on tasoittunut ja
vastaavasti kohteita on markkinoilla enemmän kaupan. Vuokratuotto-odotukset ovat
Knight Frankin mukaan tasoittuneet vuoden 2007 tasolle.

Toimistotilojen kysyntä jatkuu sekä Pietarissa että Moskovassa vilkkaana ja
erityisesti korkeatasoisista toimitiloista on edelleen puutetta, etenkin
Moskovassa. Tästä johtuen vuokrien arvioidaan kehittyvän edelleen
positiivisesti. Colliersin arvion mukaan uutta toimistotilaa valmistuu Moskovaan
tänä vuonna noin 2 milj. m², mutta kysyntä ylittää yhä tarjonnan. Pietariin
uutta toimistotilaa valmistunee noin 500.000 m² tänä vuonna, mikä on kolmannes
kaupungin olemassa olevasta toimistokannasta. Vajaakäyttö edelleenkin
kummassakin kaupungissa jää keskimäärin alle 5 %.

Jones Lang Lasallen asiantuntijoiden mukaan liiketilamarkkinat Venäjällä ovat
kehittyneet varsin nopeasti hyvän talouskasvun ja sitä kautta lisääntyvän
kulutuksen myötä. Moskovassa on edelleen liiketiloja tarjolla vain 171 m²/1000
asukasta kohti, kun Euroopassa luku on keskimäärin yli 200 m²/1000 asukasta.
Pietarissa vastaava luku on 349 m²/1000 asukasta. Pietarissa onkin uusien
liiketilojen valmistuminen hidastunut edellisiin vuosiin verrattuna. Vuokrien
nousu on tasoittunut mutta vajaakäyttöaste on edelleen varsin alhainen (2-5 %).

Talouskehityksen hidastuminen maailmalla heijastuu Venäjällä logistiikkatilojen
kehityshankkeisiin. Kansainväliset ja merkittävimmät paikalliset
kiinteistökehittäjät Moskovan alueella ovat Knight Frankin arvion mukaan
siirtäneet uusia kehityshankkeita vuoden 2009 puolelle. Pietarissa on
rakenteilla 630,000 m² uutta tilaa, joka valmistuessaan tuplaisi markkinoilla
olevan määrän. Vajaakäyttöaste Pietarissa on tällä hetkellä noin 3%. Moskovassa
vastaavasti A-luokan logistiikkatilaa ei ole tarjolla, ja myös B-luokan
vajaakäyttöaste on lähellä nollaa. Korkeasta käyttöasteesta huolimatta vuokrat
nousevat varsin maltillisesti.

Liiketoiminta 1.1.-30.6.2008

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääosin
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot jaetaan viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö,
Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä ja Baltia.

Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat katsauskauden lopussa 80,5
(30.6.2007: 76,8) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 71 %,
logistiikkatilojen 17 %, Kiinteistörahastot-yksikön 8 % ja Venäjä ja Baltia
-yksikön 4 %. Spondan kaksi vuotta omistaman vertailukelpoisen kiinteistösalkun
(ei sisällä Kapiteeli-kaupan mukana tulleita kiinteistöjä) vuokratuottojen
kehitys viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana (nk. like-for-like rental
growth) oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä 6,73 % ja
logistiikkakiinteistöissä 9,48 %. Vuokratuottojen kehitys on laskettu EPRAn
antamien suositusten mukaisesti.

Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste parani Toimisto- ja liiketilat
-yksikössä edelleen. Logistiikkatilat-yksikön taloudellinen vuokrausaste
heikentyi johtuen yhden noin 18 000 m²:n suuruisen kiinteistön vuokrasopimuksen
päättymisestä. Taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin sekä
maantieteellisesti seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi         |   30.6.08 |  31.3.08 |   31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimistot ja liiketilat, %     |    91,5 |    91,2 |     91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %           |    87,5 |    92,8 |     91,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia          |    100,0 |   100,0 |    100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |    91,1 |    92,0 |     91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue       |   30.6.08 |  31.3.08 |   31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin kantakaupunki, %     |    91,9 |    90,9 |     90,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %        |    90,6 |    90,3 |     90,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkis. logistiikka, %    |    85,8 |    91,8 |     90,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue, %            |    96,9 |    97,8 |     96,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %      |    91,1 |    92,0 |     91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 30.6.2008 oli 862 (30.6.2007:
755) milj. euroa ja koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,3 (4,3)
vuotta. Toimisto- ja liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,7
vuotta ja logistiikkatilojen 3,0 vuotta. Huhti-kesäkuussa 2008 solmittiin uusia
sopimuksia yhteensä 138 kpl (40 300 m²). Vastaavalla ajanjaksolla päättyneitä
sopimuksia oli 115 kpl (31 500 m²). Kiinteistökannan vuokrasopimukset erääntyvät
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                 7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


Kiinteistöomaisuus

Spondalla oli 30.6.2008 yhteensä 210 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,4 milj. m². Tästä noin 64 % on toimisto- ja
liiketilaa ja 36 % logistiikkatilaa.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Kesäkuun
2008 lopussa Spondan kiinteistökannan arvioitiin Catellan toimesta, ja
virallinen lausunto on luettavissa Spondan internet-sivuilta.

Tammi-kesäkuussa 2008 Spondan sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvostuksella
ei ollut tulosvaikutusta. Koko kiinteistösalkun käypä arvo oli kauden päättyessä
2 751,8 (30.6.2007: 2 305,4) milj. euroa.

Huhti-kesäkuussa Spondan sijoituskiinteistöjen tappio käypään arvoon
arvostamisesta oli -3,2 (30.6.2007: 9,4) milj. euroa. Muutokseen vaikuttivat
sopimusvuokrien ja ylläpitokustannusten muutos, toisella neljänneksellä
valmistuneen logistiikkakiinteistön arvostus ja joidenkin kiinteistöjen
tuottovaatimusten nousu.

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan kiinteistöjen voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta      |
| Me                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  4-6/2008 |  1-6/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovaatimusten muutokset            |   -11,4 |    -11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökehityksen hankkeista saatu       |    1,0 |     1,0 |
| kehitysvoitto                   |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ajanmukaistamisinvestoinnit            |    -6,1 |    -12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos    |    13,3 |    22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt yhteensä           |    -3,2 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                     |     - |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä                 |    -3,2 |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen vuoden 2008 alusta jakautuivat
seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan       | Yhteensä | Toimistot | Logisti | Kiinteistö |  Venäjä |
| sijoituskiinteistöt |     |    ja |  ikka |  kehitys |    ja |
| 1.1.-30.6.2008   |     | liiketila |     |      |  Baltia |
|           |     |     t |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot    |  101,0 |   76,8 |  18,9 |    1,0 |   4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut    |  -27,1 |   -19,8 |  -4,9 |    -1,3 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot  |   73,9 |   57,0 |  14,0 |    -0,3 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 2 534,9 |  1 883,9 |  327,6 |   246,2 |   77,2 |
| 1.1.2008      |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2008   |   90,4 |    7,0 |  18,8 |    0,0 |   64,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit    |  135,9 |   37,3 |   2,3 |    94,2 |   2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot    |   -1,2 |   -1,2 |  11,5 |   -11,5 |   0,0 |
| segmenttien välillä |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2008    |   -8,2 |   -7,3 |   0,0 |    -0,9 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio    |   0,0 |    1,7 |  -2,7 |    1,0 |   0,0 |
| käypään arvoon   |     |      |     |      |     |
| arvostamisesta   |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 2 751,8 |  1 921,4 |  357,5 |   329,0 |  143,9 |
| 30.6.2008      |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos |   0,0 |    0,1 |  -0,8 |    0,4 |   0,0 |
| %          |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen      |  6,5 % |   6,1 % |  8,2 % |      |  10,9 % |
| nettovuokratuotto / |     |      |     |      |     |
| sijoituskiinteistöt |     |      |     |      |     |
| 30.6.2008(*     |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |     | 5,2-10,0 | 7,0-8,2 |      |     |
| laskennassa     |     |      |    5 |      |     |
| käytettävät     |     |      |     |      |     |
| tuottovaatimus-%  |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu     |   6,5 |      |     |      |     |
| keskimääräinen   |     |      |     |      |     |
| tuottovaatimus-%  |     |      |     |      |     |
| koko portfoliolle  |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


(* Poislukien kiinteistökehitys

Investoinnit ja divestoinnit

Tammi-kesäkuussa 2008 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 90,4 milj.
eurolla, josta toisen neljänneksen aikana kiinteistöjä ostettiin 0,3 milj.
eurolla. Tammi-kesäkuussa Sponda myi sijoituskiinteistöjä 8,2 milj. eurolla,
josta toisen neljänneksen osuus oli 2,5 milj. euroa.

Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat tammi-kesäkuussa 11,2 milj. euroa,
josta huhti-kesäkuussa investoitiin 4,9 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen
investoitiin ensimmäisen puolen vuoden aikana 124,7 milj. euroa, josta toisen
neljänneksen osuus oli 67,2 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat meneillään
oleviin kiinteistökehityshankkeisiin, eli Helsingin keskustassa sijaitsevaan
City-Centerin uudistamistyöhön, Vuosaaren sataman logistiikkakeskukseen,
toimistotaloihin Helsingin Ruoholahdessa ja Sörnäisissä sekä liiketilakohteeseen
Helsinkin Itäkeskuksessa.

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -yksikön taloudellinen vuokrausaste parani
edelleen, ja oli 91,5 (30.6.2007: 89,7) %. Positiivinen kehitys jatkui sekä
Helsingin ydinkeskustassa että pääkaupunkiseudun alueella. Kiinteistösalkun
käypä arvo oli kauden päättyessä 1 921,4 (1 820,4) milj. euroa, ja voitto
käypään arvoon arvostamisesta oli 1,7 (41,7) milj. euroa. Toimisto- ja
liiketilakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli yhteensä noin 870 000 m².
Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimisto-ja    | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
| liiketilat, Me   |      |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   39,5 |   36,5 |   76,8 |   80,9 |   154,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto    |   29,4 |   27,8 |   57,0 |   58,8 |   113,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   25,9 |   34,3 |   55,7 |  115,6 |   197,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2008 toisella neljänneksellä Sponda ei ostanut toimisto- ja
liiketilakiinteistöjä. Kiinteistöjä myytiin 1,6 milj. eurolla. Investoinnit
kiinteistöjen ylläpitoon olivat tammi-kesäkuussa 9,8 milj. euroa, josta toisen
neljänneksen aikana investoitiin 4,3 milj. euroa.

Logistiikkakiinteistöt

Logistiikkakiinteistöt-yksikön taloudellinen vuokrausaste laski 87,5 (30.6.2007:
89,5) %:iin. Lasku johtui Vantaalla sijaitsevan, noin 18 000 m²:n kiinteistön
vuokrasopimuksen päättymisestä. Kiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun lopussa
357,5 (280,8) milj. euroa, ja tappio käypään arvoon arvostamisesta oli -2,7
(-0,8) milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli yhteensä
485 000 m². Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, Me  | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |    9,1 |   7,1 |   18,9 |   14,9 |   32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto    |    6,7 |   5,1 |   14,0 |   10,8 |   24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |    4,1 |   8,1 |   10,1 |   25,9 |   47,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä Sponda osti logistiikkakiinteistöjä 0,2
milj. eurolla. Katsauskaudella ei myyty logistiikkakiinteistöjä. Investoinnit
kiinteistöjen ylläpitoon olivat tammi-kesäkuussa 1,5 milj. euroa, josta toisen
neljänneksen aikana 0,6 milj. euroa.

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli kesäkuun 2008 lopussa 329,0 milj.
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 74 milj. euroa ja loput, 255 milj. euroa oli
sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin.

Tammi-kesäkuussa 2008 investoitiin kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan
yhteensä 93,3 milj. euroa, josta vuoden toisen neljänneksen aikana 38,0 milj.
euroa. Sponda arvostaa kehityshankkeet käypään arvoon hankkeen valmistuttua, ja
yhtiön tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto projektien
investointikustannuksista.

City-Center -projektin käynnissä oleva rakennusvaihe, keskustan huoltotunneliin
liittyvien maanalaisten huoltotilojen rakentaminen, alkoi alkuvuodesta 2008 ja
etenee suunnitelmien mukaisesti. City-Centerin uudistustyön arvioidaan
valmistuvan vuonna 2011 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110
milj. euroa.

Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja
matkustajaterminaalin rakentaminen etenee aikataulussa. Kiinteistöistä on
hankkeen tässä vaiheessa vuokrattu noin 30 %. Hankkeen kokonaisinvestointi on
noin 140 milj. euroa, josta ensimmäisen, vuoden 2008 lopussa valmistuvan vaiheen
osuus on 100 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa.
Sponda vastaa kaikkien omistamiensa kohteiden rakennuttamisesta, vuokrauksesta
ja manageroinnista.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen etenee
suunnitelman mukaisesti. Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj.
euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 21 500 m². Kohde on kokonaan vuokrattu HOK
Elannolle. Rakennus valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä.

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalon
rakentaminen etenee suunnitellusti. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa
ja vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennus on täyteen vuokrattu, ja se
valmistuu syksyllä 2008. Kiinteistön päävuokralaisina ovat Altia Oy ja Diacor
Oy.

Toimistorakennuksen rakentaminen Helsingin Sörnäisissä osoitteessa
Lautatarhankatu 2 etenee aikataulussa. Kohde on kokonaan vuokrattu, ja sen
päävuokralaiseksi tulee Tradeka Oy, jonka pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin.
Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava
pinta-ala on noin 9 200 m². Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna 2008.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, ja rakentamisen arvioidaan alkavan aikaisintaan
vuoden 2008 lopussa.

Sponda Oyj ja Helsingin Satama allekirjoittivat 11.4.2008 sopimuksen Vuosaaren
sataman Service Centerin rakentamisesta. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa,
ja ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi on n. 12 miljoonaa euroa.
Hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan vuokrattavalta pinta-alaltaan 2 600 neliön
toimisto- ja sosiaalitilarakennus, 1 500 neliön huolto- ja korjaamorakennus sekä
niihin liittyvät pysäköintitilat noin 300 autolle. Toimisto- ja
sosiaalitilarakennuksen sekä huolto- ja korjaamorakennuksen rakennustyöt
käynnistyvät huhtikuussa 2008. Rakennukset valmistuvat osittain marraskuun 2008
loppuun mennessä, kun satama avataan, ja kokonaisuudessaan helmikuun 2009
loppuun mennessä. Kiinteistöt palvelevat Vuosaaren satamassa toimivien yritysten
tarpeita.
Vuosaari Service Centerin tiloista on tällä hetkellä vuokrattu 60 %,
ja päävuokralaisiksi tulevat Multilink Oy ja Steveco Oy.

Kiinteistörahastot

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa
hallinnointipalkkion. Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistörahastot | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
| , Me        |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   5,2 |   0,5 |    8,2 |    5,1 |   14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto    |   4,1 |   0,4 |    6,6 |    2,7 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   3,3 |   -5,3 |   14,5 |    0,9 |    6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Kesäkuun 2008
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 109 milj. euroa.

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Katsauskauden
lopussa kiinteistöjen käypä arvo oli 205 milj. euroa. Rahaston tavoitekoko
saavutettiin vuoden 2008 alussa.

Sponda perusti helmikuussa 2008 uuden kiinteistörahaston, Sponda Fund II Ky:n,
joka sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen keskisuurissa
kaupungeissa. Spondan osuus rahastossa on 44 %, ja muut sijoittajat ovat
Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Henkivakuutusyhtiö Veritas, Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Varma ja Kirkon Keskusrahasto. Rahaston sijoitusten
tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo kesäkuun 2008 lopussa
oli 73,8 milj. euroa. Rahaston toimikausi on 7 vuotta.

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn
kiinteistöportfolion, arvoltaan hieman alle 300 milj. euroa, manageerauksesta.

Venäjä ja Baltia

Katsauskauden lopussa Venäjä ja Baltia -yksikön taloudellinen vuokrausaste oli
100 (30.6.2007: 100) %. Kiinteistösalkun käypä arvo oli kesäkuun lopussa 143,9
milj. euroa. Investoinnit tammi-kesäkuussa kiinteistökehitykseen ja
uudishankintaan olivat yhteensä 66,7 milj. euroa, josta toisen vuosineljänneksen
osuus oli 1,1 milj. euroa. Yksikön liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto
olivat:--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia, | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
| Me         |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   2,8 |   0,4 |    4,3 |    0,7 |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotto    |   2,1 |   0,3 |    3,2 |    0,6 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   0,8 |   -0,1 |    1,3 |   -0,4 |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sponda osti 8.7.2008 Moskovan keskustassa sijaitsevan Ducat II
-toimistokiinteistön 185 miljoonalla dollarilla LR Ducat Holding AB:lta. Spondan
nettotuottotavoite kiinteistölle on yli 9 %.
Ducat II sijaitsee keskeisellä
paikalla Tverskaya-kadun ja Pushkin-aukion läheisyydessä lähellä Mayakovskayan
metroasemaa. Täyteen vuokratussa kiinteistössä on vuokrattavaa A-luokan
toimistotilaa n. 14 300 ja liiketilaa n. 1 300 neliömetriä sekä paikoitustilaa
143 autolle.
Kiinteistökauppa rahoitettiin maaliskuussa 2008 sovitulla,
nostamattomalla lainalla.

Rahavirta ja rahoitus

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli 30.6.2008 105,1 (30.6.2007: 227,1)
milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -234,4 (169,9) ja rahoituksen
nettorahavirta oli 114,5 (-413,7) milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskauden aikana -41,4 (-38,7) milj. euroa.
Spondan omavaraisuusaste oli 30.6.2008 34 (30.6.2007: 35) % ja
nettovelkaantumisaste 161 (159) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 705,5
(1 409,6) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,9 (3,1) vuotta
ja keskikorko 4,7 (4,5) %. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus
oli 69 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,4 (3,5) vuotta.
Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 2,2 (2,0).

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui yhteensä 650 milj. euron syndikoiduista
lainoista, 396 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 286 milj. euron
liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 374 milj. euron
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä luottolimiittejä 250 milj.
euroa ja sitova nostamaton 150 milj. euron pitkäaikainen laina.
Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja 24 milj. euroa eli 0,8 % yhtiön
taseesta.

Sponda laski 17.6.2008 liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille
sijoittajille suunnatun 130 milj. euron oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina), jonka kuponkikorko on 8,750 %. Laina
on eräpäivätön, mutta Spondalla on oikeus lunastaa se takaisin viiden vuoden
kuluttua. Yhtiöllä on oikeus lykätä kuponkikoron maksua, mikäli yhtiö ei
edellisenä vuonna ole jakanut osinkoa.

Laina käsitellään Spondan IFRS-tilinpäätöksessä kokonaisuudessaan omana
pääomana, ja se näkyy yhtiön taseessa muun oman pääoman rahastona. Järjestely ei
laimenna yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistusta. Laina haetaan julkisesti
listatuksi syyskuun 2008 loppuun mennessä. Lainan pääjärjestäjänä toimi Nordea
Markets.
Toteutetulla järjestelyllä, yhdessä jo aikaisemmin tänä vuonna
sovittujen rahoitusjärjestelyjen kanssa, Sponda varmistaa vuodelle 2008
suunniteltujen investointien rahoituksen.
Järjestelyn lisäksi Sponda
valmistelee yksittäisten kiinteistöjen myyntiä lähitulevaisuudessa.

Henkilöstö ja hallinto

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli
vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna 136 (220) henkilöä, joista emoyhtiö
Sponda Oyj:n palveluksessa oli 126 (133). Sponda-konsernin palveluksessa oli
30.6.2008 yhteensä 137 (222) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n
palveluksessa 128 (133). Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä.
Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat tammi-kesäkuussa 2008 12,3
(tammi-kesäkuu 2007: 15,4) milj. euroa.

Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on
sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen
osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006.
Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen
operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla
hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä
kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.

Konsernirakenne

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Ltd ja Sponda
Asset Management Oy.

Spondan osake

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-kesäkuussa 2008 oli 7,38 euroa.
Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 8,75 euroa ja alin 5,35
euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa 46,6 miljoonaa kappaletta 342,9
milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2008 oli 5,53 euroa, ja yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli 614 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.3.2008 hallituksen omien osakkeiden
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.

Tammi-kesäkuussa Sponda ei tehnyt liputusilmoituksia.

Katsauskauden päättyessä 30.6.2008 Spondan omistus jakautui seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen valtio                | 38 065 498 |       34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut julkisyhteisöt             |  4 065 440 |       3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 57 061 118 |       51,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                |  7 714 985 |       6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  1 459 310 |       1,3 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             |  1 675 124 |       1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |   896 122 |       0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |   92 588 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 111 030 185 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumustensa
mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia ja
Arja Talma sekä uusina jäseninä Klaus Cawén ja Erkki Virtanen.

Spondan hallitus perusti kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä
rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat: Arja
Talma (puheenjohtaja) sekä Timo Korvenpää ja Erkki Virtanen (jäsenet).

Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat: Lauri Ratia (puheenjohtaja)
sekä Tuula Entelä ja Klaus Cawén (jäsenet).

Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT Raija-Leena Hankonen ja
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli, ja
varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Johto

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja
treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kahdeksan henkilöä.

Velkomusvaatimus

Helsingin käräjäoikeus velvoitti 11.1.2007 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa
korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj jätti Helsingin
hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2007, ja
hovioikeus käsittelee asiaa 21.10.2008. Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6
milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuonna
2007 korkokuluvarausta on kirjattu 0,6 milj.euroa ja vuonna 2008 0,1 milj.euroa,
jolloin varauksen kokonaismäärä on 8,3 milj.euroa 30.6.2008.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda allekirjoitti 3.7.2008 sitovan sopimuksen Kluuvikatu 8 -kiinteistöyhtiön
myynnistä Exilion Capital Oy:n hallinnoimalle kiinteistöpääomarahastolle noin 42
milj. eurolla. Pinta-alaltaan n. 10 000 neliön kiinteistö on vuokrattu
pitkäaikaisella sopimuksella Sokotel Oy:lle ja siinä toimii Sokos Hotelli
Helsinki.
Kaupalla ei ole tulosvaikutusta, ja se on tarkoitus saattaa
päätökseen elokuun loppuun mennessä.
Sponda osti 8.7.2008 Moskovan keskustassa
sijaitsevan Ducat II -toimistokiinteistön 185 miljoonalla dollarilla LR Ducat
Holding AB:lta. Spondan nettotuottotavoite kiinteistölle on yli 9 %.
Ducat II
sijaitsee keskeisellä paikalla Tverskaya-kadun ja Pushkin-aukion läheisyydessä
lähellä Mayakovskayan metroasemaa. Täyteen vuokratussa kiinteistössä on
vuokrattavaa A-luokan toimistotilaa n. 14 300 ja liiketilaa n. 1 300 neliömetriä
sekä paikoitustilaa 143 autolle.
Kiinteistökauppa rahoitettiin maaliskuussa
2008 sovitulla, nostamattomalla lainalla.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2008 Spondan nettovuokratuottojen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta.
Arvio perustuu sekä keskivuokrien että taloudellisen vuokrausasteen paranemiseen
vuonna 2007. Vuoden 2008 taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan olevan vuoden
2007 lopun tasolla. Muutos aikaisempaan näkymään, jossa vuokrausasteen
arvioitiin paranevan vuoden 2007 tasosta, johtuu Vuosaaren sataman
logistiikka-alueen vuokraustilanteen arvioitua hitaammasta kehityksestä. Asialla
ei ole vaikutusta Spondan vuoden 2008 tulokseen.

Osakekohtainen tulos paranee vuonna 2008 verrattuna vuoden 2007 osakekohtaiseen
tulokseen, kun luvuista eliminoidaan käyvän arvon muutokset. Vuonna 2008
kiinteistökehitykseen sitoutuu noin 150 milj. euroa pääomaa. Yhdessä
ennakoitujen rahoituskustannusten nousun kanssa tämä vaikuttaa siihen, että
osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, joka sisältää kiinteistöjen
myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan olevan hieman alle vuoden 2007
vertailuluvun.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja
epävarmuustekijät liittyvät kiinteistöjen käyvän arvon muutoksiin ja rahoituksen
korkotason nousuun. Lisäksi rakennuskustannusten nousu ja projektien
aikataulujen siirtyminen eteenpäin voivat lisätä kiinteistökehitykseen liittyviä
kustannuksia ja vaikuttaa yhtiön tulokseen heikentävästi. Ennen
kehitysprojektien käynnistämistä yhtiö laatii investointilaskelmat, jotka
ottavat huomioon projektien sekä aikataulu- että hintamuutoksia.

Epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vuonna 2008 vaikuttaa siihen, että Spondan
kasvustrategian toteuttamiseen tarvittavan pääoman hinta nousee ja sen saatavuus
heikkenee. Spondassa jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla
luottosopimuksilla, hajauttamalla rahoituksen lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön
mainetta luotettavana velallisena. Vaihtuvakorkoisen rahoituksen korkoriskiä
pienennetään korkojohdannaissopimuksilla.

Kasvava liiketoiminta Venäjällä lisää Spondan valuuttakurssiriskiä. Yhtiön
tarkoitus on suojata Venäjän kassavirtariskiä 6 kuukautta eteenpäin. Venäjällä
on myös lupamenettelyihin liittyviä riskejä, jotka saattavat vaikuttaa
suunnitteilla olevien kiinteistökehitysprojektien aikatauluihin.


7.8.2008
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653 ja
talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh. 020-431 3320 tai 040-540 0741.Jakelu:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Osavuosikatsaustiedote on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on
noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia.Sponda Oyj

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            | 4-6/08 | 4-6/07 | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vuokratuotot ja    |  51,7 |  44,0 |  100,5 |  101,0 |  193,4 |
|  | käyttökorvaukset   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Korkotuotot      |   0,1 |   0,1 |   0,2 |   0,2 |   0,3 |
|  | rahoitusleasingsopimu |     |     |     |     |     |
|  | ksista        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelutuotot     |    - |   1,5 |    - |   2,7 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen      |   5,5 |   2,8 |   8,5 |   3,6 |  11,1 |
|  | hallinnointipalkkiot |     |     |     |     |     |
|  | ja voitto-osuudet   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |  57,3 |  48,4 |  109,2 |  107,5 |  210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ylläpitokulut     |  -14,2 |  -11,2 |  -27,3 |  -29,5 |  -55,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palvelukulut     |    - |  -0,3 |    - |  -0,6 |  -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Rahastojen välittömät |  -0,8 |  -0,5 |  -1,4 |  -0,6 |  -1,5 |
|  | kulut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |            |  -15,0 |  -12,0 |  -28,7 |  -30,7 |  -58,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot        |  42,3 |  36,4 |  80,5 |  76,8 |  152,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen   |   0,9 |  -0,2 |   1,3 |   1,1 |   1,2 |
| luovutusvoitot/-tappiot  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään   |  -3,2 |   9,4 |   9,4 |  56,4 |  92,9 |
| arvoon arvostamisesta   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöj |   1,7 |   5,2 |   2,2 |  26,8 |  35,6 |
| en luovutusvoitot/-tappiot |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin  |  -0,6 |  -0,4 |  -1,1 |  -0,9 |  -2,0 |
| kulut           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut      |  -6,0 |  -7,7 |  -11,2 |  -14,5 |  -23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |   0,1 |   0,5 |   0,8 |   1,0 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |  -0,3 |  -0,1 |  -0,5 |  -0,2 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |  34,9 |  43,1 |  81,4 |  146,5 |  256,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot       |   0,7 |   1,5 |   1,3 |   3,3 |   4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       |  -21,3 |  -14,9 |  -42,6 |  -42,0 |  -76,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus      |    - |    - |  -0,1 |    - |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut  |  -20,6 |  -13,4 |  -41,4 |  -38,7 |  -72,3 |
| yhteensä          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    |  14,3 |  29,7 |  40,0 |  107,8 |  184,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja edellisten  |  -0,2 |    - |  -0,1 |    - |  -0,4 |
| tilikausien verot     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot    |  -2,4 |  -7,7 |  -9,4 |  -28,1 |  -47,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä     |  -2,6 |  -7,7 |  -9,5 |  -28,1 |  -47,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |  11,7 |  22,0 |  30,5 |  79,7 |  136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |  11,8 |  21,8 |  30,6 |  79,6 |  136,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |  -0,1 |   0,2 |  -0,1 |   0,1 |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |  11,7 |  22,0 |  30,5 |  79,7 |  136,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |     |     |     |     |     |
| kuuluvasta         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitosta laskettu     |     |     |     |     |     |
| osakekohtainen       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos:           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton       |     |     |  0,28 |  0,76 |  1,27 |
| osakekohtainen tulos,   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella   |     |     |     |     |     |
| oikaistu          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos,   |     |     |  0,28 |  0,76 |  1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin,   |     |     |     |     |     |
| milj. kpl         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton       |     |     |  111,0 |  104,7 |  107,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu        |     |     |  111,0 |  104,7 |  107,8 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.6.2008 | 31.12.2007 |  30.6.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |   2 751,8 |   2 534,9 |   2 305,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset kiinteistörahastoihin |    57,2 |    35,0 |     26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            |    14,4 |    15,7 |     15,8 |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |    27,5 |    27,5 |     27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |     0,1 |     4,1 |     4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset      |     2,7 |     2,7 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä    |     3,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset      |    43,9 |    26,4 |     33,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |    53,1 |    56,9 |     60,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |   2 953,7 |   2 703,2 |   2 475,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt    |    36,5 |    37,2 |     48,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |    60,9 |    130,7 |     24,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |    12,5 |    27,4 |     6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |    109,9 |    195,3 |     79,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |   3 063,6 |   2 898,5 |   2 555,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    111,0 |    111,0 |    111,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    159,5 |    159,5 |    159,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     0,3 |     0,7 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto       |    22,9 |     9,8 |     16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto     |     0,6 |     0,6 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |    209,7 |    209,7 |    209,7 |
| rahasto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun oman pääoman rahasto     |    129,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |    416,0 |    441,3 |    384,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1 049,0 |    932,6 |    881,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |     1,5 |     2,2 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   1 050,5 |    934,8 |    882,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 262,1 |   1 056,4 |   1 100,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |    13,7 |    15,0 |     14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |    222,3 |    212,6 |    199,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |   1 498,1 |   1 284,0 |   1 314,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat  |    443,4 |    606,3 |    309,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |    71,6 |    73,4 |     49,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |    515,0 |    679,7 |    358,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |   2 013,1 |   1 963,7 |   1 672,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |   3 063,6 |   2 898,5 |   2 555,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 705,5 |   1 662,7 |   1 409,6 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
Me
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-6/2008 |  1-12/2007 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    30,5 |    136,6 |     79,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut             |    38,6 |     26,9 |     1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos    |    73,0 |    135,1 |    189,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |     1,1 |     4,5 |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |    -37,1 |    -78,4 |    -45,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät        |    -0,9 |    -13,7 |     -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut verot      |    -0,1 |     0,5 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |    105,1 |    211,5 |    227,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |   -231,1 |    -280,3 |    -100,7 |
| sijoituskiinteistöihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -11,3 |    -15,6 |     -6,8 |
| kiinteistörahastoihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja   |    -0,5 |     -1,7 |     -0,9 |
| aineettomiin hyödykkeisiin    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot          |     8,5 |    277,9 |    277,7 |
| sijoituskiinteistöistä      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |      - |     0,7 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |   -234,4 |    -19,0 |    169,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |      - |    239,5 |    239,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta     |    128,7 |      - |      - |
| joukkovelkakirjalainasta saadut |       |       |       |
| maksut              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |    214,4 |    810,5 |    680,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |    -5,2 |    -371,9 |    -337,4 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |   -167,9 |    -822,1 |    -951,7 |
| nostot/takaisinmaksut      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    -55,5 |    -44,7 |    -44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |    114,5 |    -188,7 |    -413,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    -14,8 |     3,8 |    -16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa     |    27,4 |     23,6 |     23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten    |    -0,1 |      - |      - |
| vaikutus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |    12,5 |     27,4 |     6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset
Me
--------------------------------------------------------------------------------
| |         | Osake |   Yli | Muunto | Käyvän | Uudelle |  Sijoi |
| |         | pääom |   kur |  erot |  arvon |   en |    t |
| |         |   a |   ssi |    | rahasto | arvostu |  etun |
| |         |    | rahasto |    |     |    s | vapaan |
| |         |    |     |    |     | rahasto |  oman |
| |         |    |     |    |     |     | pääoman |
| |         |    |     |    |     |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 79,3 |  159,5 |   - |   2,3 |   0,6 |    - |
| 31.12.2006     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus: |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan  |    |     |    |  17,9 |     |     |
| | merkitty määrä  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan |    |     |    |   0,3 |     |     |
| | siirretty määrä |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun     |    |     |    |   0,3 |     |     |
| | suojauslaskennan |    |     |    |     |     |     |
| | instrumentit   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan   |    |     |    |  -4,8 |     |     |
| kirjattuihin tai  |    |     |    |     |     |     |
| sieltä pois     |    |     |    |     |     |     |
| siirrettyihin eriin |    |     |    |     |     |     |
| liittyvät verot   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    |     |    |  13,7 |     |     |
| pääomaan kirjatut  |    |     |    |     |     |     |
| tuotot ja kulut   |    |     |    |     |     |     |
| yhteensä      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella    |    |     |    |  13,7 |     |     |
| kirjatut tuotot ja |    |     |    |     |     |     |
| kulut yhteensä   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti      | 31,7 |     |    |     |     |  209,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 |  159,5 |   - |  16,0 |   0,6 |  209,7 |
| 30.6.2007      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |         | Muun | Kertyne | Yhteen |  Vähem |   Oma |     |
| |         | oman |   et |   sä | mistön | pääoma |     |
| |         | pääom | voitto |    |  osuus | yhteens |     |
| |         |  an |  varat |    |     |    ä |     |
| |         | rahas |     |    |     |     |     |
| |         |  to |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |   - |  349,3 | 591,0 |   1,8 |  592,8 |     |
| 31.12.2006     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus: |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan  |    |     |  17,9 |     |  17,9 |     |
| | merkitty määrä  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan |    |     |  0,3 |     |   0,3 |     |
| | siirretty määrä |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun     |    |     |  0,3 |     |   0,3 |     |
| | suojauslaskennan |    |     |    |     |     |     |
| | instrumentit   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan   |    |     |  -4,8 |     |  -4,8 |     |
| kirjattuihin tai  |    |     |    |     |     |     |
| sieltä pois     |    |     |    |     |     |     |
| siirrettyihin eriin |    |     |    |     |     |     |
| liittyvät verot   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    |     |  13,7 |     |  13,7 |     |
| pääomaan kirjatut  |    |     |    |     |     |     |
| tuotot ja kulut   |    |     |    |     |     |     |
| yhteensä      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  |    |  79,6 |  79,6 |   0,1 |  79,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella    |    |  79,6 |  93,3 |   0,1 |  93,4 |     |
| kirjatut tuotot ja |    |     |    |     |     |     |
| kulut yhteensä   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |  -44,6 | -44,6 |  -0,3 |  -44,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti      |    |     | 241,4 |     |  241,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |   - |  384,3 | 881,1 |   1,6 |  882,7 |     |
| 30.6.2007      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman   |    |     |    |     |     |     |
| pääoman muutokset  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| M         |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| |         | Osake |   Yli | Muunto | Käyvän |  Uudel |  Sijoi |
| |         | pääo |   kur |  erot |  arvon |    l |    t |
| |         |  ma |   ssi |    | rahasto |   een |  etun |
| |         |    | rahasto |    |     | arvostu | vapaan |
| |         |    |     |    |     |    s |  oman |
| |         |    |     |    |     | rahasto | pääoman |
| |         |    |     |    |     |     | rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 |  159,5 |  0,7 |   9,8 |   0,6 |  209,7 |
| 31.12.2007     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus: |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan  |    |     |    |  17,0 |     |     |
| | merkitty määrä  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan |    |     |    |   0,5 |     |     |
| | siirretty määrä |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun     |    |     |    |   0,2 |     |     |
| | suojauslaskennan |    |     |    |     |     |     |
| | instrumentit   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys      |    |     |  -0,5 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan   |    |     |  0,1 |  -4,6 |     |     |
| kirjattuihin tai  |    |     |    |     |     |     |
| sieltä pois     |    |     |    |     |     |     |
| siirrettyihin eriin |    |     |    |     |     |     |
| liittyvät verot   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    |     |  -0,4 |  13,1 |     |     |
| pääomaan kirjatut  |    |     |    |     |     |     |
| tuotot ja kulut   |    |     |    |     |     |     |
| yhteensä      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella    |    |     |  -0,4 |  13,1 |     |     |
| kirjatut tuotot ja |    |     |    |     |     |     |
| kulut yhteensä   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    |    |     |    |     |     |     |
| ehtoinen      |    |     |    |     |     |     |
| joukkovelkakirjalai |    |     |    |     |     |     |
| na         |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina      |    |     |    |     |     |     |
| toteutettavat ja  |    |     |    |     |     |     |
| maksettavat optiot |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 111,0 |  159,5 |  0,3 |  22,9 |   0,6 |  209,7 |
| 30.6.2008      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |         | Muun |  Kerty | Yhteen |  Vähem |   Oma |     |
| |         | oman |    n |   sä |    m | pääoma |     |
| |         | pääom |   eet |    |  istön | yhteens |     |
| |         |  an | voitto |    |  osuus |    ä |     |
| |         | rahas | varat |    |     |     |     |
| |         |  to |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |   - |  441,3 | 932,6 |   2,2 |  934,8 |     |
| 31.12.2007     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus: |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan  |    |     |  17,0 |     |  17,0 |     |
| | merkitty määrä  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan |    |     |  0,5 |     |   0,5 |     |
| | siirretty määrä |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun     |    |     |  0,2 |     |   0,2 |     |
| | suojauslaskennan |    |     |    |     |     |     |
| | instrumentit   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys      |    |     |  -0,5 |     |  -0,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan   |    |     |  -4,5 |     |  -4,5 |     |
| kirjattuihin tai  |    |     |    |     |     |     |
| sieltä pois     |    |     |    |     |     |     |
| siirrettyihin eriin |    |     |    |     |     |     |
| liittyvät verot   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    |     |  12,7 |     |  12,7 |     |
| pääomaan kirjatut  |    |     |    |     |     |     |
| tuotot ja kulut   |    |     |    |     |     |     |
| yhteensä      |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  |    |  30,6 |  30,6 |  -0,1 |  30,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella    |    |  30,6 |  43,3 |  -0,1 |  43,2 |     |
| kirjatut tuotot ja |    |     |    |     |     |     |
| kulut yhteensä   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys      |    |     |   - |  -0,6 |  -0,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |  -55,5 | -55,5 |     |  -55,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    | 129,0 |     | 129,0 |     |  129,0 |     |
| ehtoinen      |    |     |    |     |     |     |
| joukkovelkakirjalai |    |     |    |     |     |     |
| na         |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeina      |    |  -0,4 |  -0,4 |     |  -0,4 |     |
| toteutettavat ja  |    |     |    |     |     |     |
| maksettavat optiot |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 129,0 |  416,0 |   1 |   1,5 | 1 050,5 |     |
| 30.6.2008      |    |     | 049,0 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot

Laatimisperiaatteet

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2007.

Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmati | Toimi | Logist | Kiinte | Venäjä | Rahast | Muut | Konser |
| edot      | stot | iikka | istöke |   / |   ot |    |   ni |
| 1-6/2008    |  ja |    | hitys | Baltia |    |    | yhteen |
|         | liike |    |    |    |    |    |   sä |
|         | tilat |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 76,8 |  18,9 |  1,0 |  4,3 |  8,2 |  0,0 | 109,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut  | -19,8 |  -4,9 |  -1,3 |  -1,1 |  -1,6 |  0,0 | -28,7 |
| ja rahastojen  |    |    |    |    |    |    |    |
| välittömät   |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot   | 57,0 |  14,0 |  -0,3 |  3,2 |  6,6 |  0,0 |  80,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot  |  0,5 |  0,0 |  0,8 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,3 |
| sijoituskiintei |    |    |    |    |    |    |    |
| stöistä     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappiot  |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| sijoituskiintei |    |    |    |    |    |    |    |
| stöistä     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luov |  0,9 |  0,0 |  0,1 |  0,0 |  1,2 |  0,0 |  2,2 |
| .voitot/tappiot |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio  |  1,7 |  -2,7 |  1,0 |  0,0 |  9,4 |  0,0 |  9,4 |
| käypään arvoon |    |    |    |    |    |    |    |
| arvostamisessa |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja   | -4,2 |  -1,1 |  -1,8 |  -2,5 |  -2,7 |  0,0 | -12,3 |
| markkinointi  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja | -0,2 |  -0,1 |  0,0 |  0,6 |  0,0 |  0,0 |  0,3 |
| kulut      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 55,7 |  10,1 |  -0,2 |  1,3 |  14,5 |  0,0 |  81,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmati | Toimi | Logis- | Kiinte | Venäjä | Rahast | Muut | Konser |
| edot      | stot | tiikka | istöke | /Balti |   ot |    |   ni |
| 1-6/2007    |  ja |    | hitys |   a |    |    |  yht. |
|         | liike |    |    |    |    |    |    |
|         | tilat |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 80,9 |  14,9 |  0,8 |  0,7 |  5,1 |  5,1 | 107,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut  | -22,2 |  -4,1 |  -0,7 |  -0,1 |  -2,4 | -1,4 | -30,8 |
| ja rahastojen  |    |    |    |    |    |    |    |
| välittömät   |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot   | 58,8 |  10,8 |  0,2 |  0,6 |  2,7 |  3,7 |  76,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot  |  0,0 |  1,8 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,8 |
| sijoituskiintei |    |    |    |    |    |    |    |
| stöistä     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntitappiot  | -0,7 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  -0,7 |
| sijoituskiintei |    |    |    |    |    |    |    |
| stöistä     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| V-om.kiint.luov | 20,7 |  0,0 |  6,6 |  0,0 |  -0,5 |  0,0 |  26,8 |
| .voitot/tappiot |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio  | 41,7 |  14,8 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  56,4 |
| käypään arvoon |    |    |    |    |    |    |    |
| arvostamisessa |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja   | -4,9 |  -1,4 |  -1,7 |  -1,0 |  -1,3 | -5,1 | -15,4 |
| markkinointi  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,8 |  0,8 |
| kulut      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 115,6 |  25,9 |  5,0 |  -0,4 |  0,9 | -0,6 | 146,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sijoituskiinteistöt

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.6.2008 | 31.12.2007 |  30.6.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo  |  2 534,9 |   2 455,1 |   2 455,1 |
| kauden alussa            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt    |    90,4 |    115,1 |    18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit          |   135,9 |    138,9 |    48,0 |
| sijoituskiinteistöihin       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt     |    -8,2 |   -277,0 |   -276,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin        |    1,3 |     4,2 |     3,2 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineell |      |       |       |
| isista käyttöomaisuushyödykkeistä  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot               |     - |     7,6 |     0,3 |
| vaihto-omaisuuskiinteistöistä    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot            |    -2,5 |    -1,9 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon    |     - |    92,9 |    56,4 |
| arvostamisesta           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo  |  2 751,8 |   2 534,9 |   2 305,4 |
| kauden lopussa           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan
hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Spondan
sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Kesäkuun
2008 lopussa Spondan kiinteistökannan arvioitiin Catellan toimesta, ja
virallinen lausunto on luettavissa Spondan internet-sivuilta.

Tammi-kesäkuussa 2008 Spondan sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvostuksella
ei ollut tulosvaikutusta. Koko kiinteistösalkun käypä arvo oli kauden päättyessä
2 751,8 (30.6.2007: 2 305,4) milj. euroa.

Huhti-kesäkuussa Spondan sijoituskiinteistöjen tappio käypään arvoon
arvostamisesta oli -3,2 (30.6.2007: 9,4) milj. euroa. Muutokseen vaikuttivat
sopimusvuokrien ja ylläpitokustannusten muutos, toisella neljänneksellä
valmistuneen logistiikkakiinteistön arvostus ja joidenkin kiinteistöjen
tuottovaatimusten nousu.

Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset

City-Center -projektin käynnissä oleva rakennusvaihe, keskustan huoltotunneliin
liittyvien maanalaisten huoltotilojen rakentaminen, alkoi alkuvuodesta 2008 ja
etenee suunnitelmien mukaisesti. City-Centerin uudistustyön arvioidaan
valmistuvan vuonna 2011 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110
milj. euroa.

Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja
matkustajaterminaalin rakentaminen etenee aikataulussa. Kiinteistöistä on
hankkeen tässä vaiheessa vuokrattu noin 30 %. Hankkeen kokonaisinvestointi on
noin 140 milj. euroa, josta ensimmäisen, vuoden 2008 lopussa valmistuvan vaiheen
osuus on 100 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa.
Sponda vastaa kaikkien omistamiensa kohteiden rakennuttamisesta, vuokrauksesta
ja manageroinnista.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen etenee
suunnitelman mukaisesti. Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj.
euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 21 500 m². Kohde on kokonaan vuokrattu HOK
Elannolle. Rakennus valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä.

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalon
rakentaminen etenee suunnitellusti. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa
ja vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennus on täyteen vuokrattu, ja se
valmistuu syksyllä 2008. Kiinteistön päävuokralaisina ovat Altia Oy ja Diacor
Oy.

Toimistorakennuksen rakentaminen Helsingin Sörnäisissä osoitteessa
Lautatarhankatu 2 etenee aikataulussa. Kohde on kokonaan vuokrattu, ja sen
päävuokralaiseksi tulee Tradeka Oy, jonka pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin.
Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava
pinta-ala on noin 9 200 m². Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna 2008.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen
suunnittelu on meneillään, ja rakentamisen arvioidaan alkavan aikaisintaan
vuoden 2008 lopussa.

Sponda Oyj ja Helsingin Satama allekirjoittivat 11.4.2008 sopimuksen Vuosaaren
sataman Service Centerin rakentamisesta. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa,
ja ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi on n. 12 miljoonaa euroa. Vuosaari
Service Centerin tiloista on tällä hetkellä vuokrattu 60 %, ja päävuokralaisiksi
tulevat Multilink Oy ja Steveco Oy.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.6.2008 | 31.12.2007 |  30.6.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |    15,7 |    19,5 |    19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |     0,4 |     2,6 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |      - |    -1,7 |    -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituskiinteistöihin       |    -1,3 |    -4,2 |    -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot            |    -0,1 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot         |    -0,3 |    -0,5 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    14,4 |    15,7 |    15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vaihto-omaisuuskiinteistöt

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.6.2008 | 31.12.2007 |  30.6.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |    37,2 |    231,1 |    231,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset      |    -1,7 |   -186,3 |   -182,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |    1,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöihin   |     - |    -7,6 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa    |    36,5 |    37,2 |    48,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sampo Pankin velkomusvaatimus

Helsingin käräjäoikeus velvoitti antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n suorittamaan
Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa korkoa,
viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj jätti Helsingin
hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2007, ja
hovioikeus käsittelee asiaa 21.10.2008. Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6
milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuonna
2007 korkokuluvarausta on kirjattu 0,6 milj.euroa ja vuonna 2008 0,1 milj.euroa,
jolloin varauksen kokonaismäärä on 8,3 milj.euroa 30.6.2008.

Verottajan päätös

Sponda tiedotti 1.11.2007 osavuosikatsauksen yhteydessä verottajan
päätöksestä poiketa yhtiön verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuuden osalta. Verotuksen
oikaisulautakunta muutti Sponda Kiinteistöt Oy:n (ent. Kapiteeli Oy)
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevaa päätöstä Spondan hyväksi
joulukuussa 2007. Yhtiö tiedotti asiasta 19.12.2007.
Veroasiamies on valittanut oikaisulautakunnan päätöksestä.

Vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita
Me

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   30.6.2008 |    30.6.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu |     24,2 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset            |     80,3 |       0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä             |     80,3 |       0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut          |   30.6.2008 |    30.6.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut               |      1,9 |       1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                |      0,1 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset            |      2,8 |       2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset             |      7,9 |      25,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset             |   30.6.2008 |    30.6.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman       |     735,0 |      605,0 |
| nimellisarvo                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo     |     21,0 |      14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo  |     547,5 |      557,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo   |     20,2 |      17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,    |   0,11 |   0,20 |   0,28 |   0,76 |   1,27 |
|           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % |     |     |    34 |    35 |    32 |
|           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisas |     |     |   161 |    159 |    175 |
| te, %        |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääoma,      |     |     |   8,29 |   7,94 |   8,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen    |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kassavirta/osake, |   0,15 |   0,17 |   0,29 |   0,45 |   0,81 |
|           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,      |     |     |     |      |      |
| osakekohtainen   |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| nettovarallisuus, |     |     |   9,95 |   9,43 |   10,04 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | =    | Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva     |
|        |     | voitto/tappio___________________________________ |
|        |     | ___                       |
|        |     | Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden     |
|        |     | lukumäärän painotettu keskiarvo         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus-a | = 100 X | Oma pääoma        __                 |
| ste, %     |     | Taseen loppusumma - saadut ennakot        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantu | = 100 X | Korolliset nettorahoitusvelat          |
| -misaste, %  |     | Oma pääoma                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | =    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma |
| oma pääoma,  |     | - Muun oman pääoman rahasto*           |
|        |     |                         |
|        |     | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä        |
|        |     | tilinpäätöspäivänä                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen | =    | Liikevoitto                   |
| kassavirta/  |     | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta |
| osake,    |     | + Hallinnon poistot               |
|        |     | +/- Varausten muutokset             |
|        |     | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut            |
|        |     | - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja    |
|        |     | -kulut                      |
|        |     | - Kassavirtavaikutteiset verot  _________________ |
|        |     | Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden     |
|        |     | lukumäärän painotettu keskiarvo         |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA NAV,   | =    | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma |
| osakekohtainen |     | 30.6.                      |
| nettovaral-lis |     | - Muun oman pääoman rahasto           |
| uus,     |     | + Kiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta ja |
|        |     | poistoerosta syntynyt laskennallinen verovelka  |
|        |     | - Kiinteistöjen laskennallisesta verovelasta   |
|        |     | syntynyt                     |
|        |     | goodwill-arvo________________________________  |
|        |     | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 30.6.     |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Muun oman pääoman rahasto käsittää hybridilainan
Lähipiiritapahtumat
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 12,3 milj.euroa
tammi-kesäkuussa 2008 (1-12/2007: 24,9 milj.euroa).

Johdon työsuhde-etuudet

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-6/2008 |  1-12/2007 |  1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset    |    2,0 |     2,3 |     0,9 |
| työsuhde-etuudet          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet |     - |     0,7 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset etuudet      |     - |     0,2 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |    2,0 |     3,2 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 30.6.2008 tai 31.12.2007.
Hallituksen jäsenet omistivat 4 600 osaketta ja johtoryhmä 107 981 osaketta
30.6.2008 (31.12.2007: 3 970 ja 31 368 osaketta).
Suomen valtion omistusosuus Spondan osakkeista oli 30.6.2008 34,3 % (31.12.2007:
34,3 %).


Osavuosijakson jälkeiset tapahtumat

Sponda allekirjoitti 3.7.2008 sitovan sopimuksen Kluuvikatu 8 -kiinteistöyhtiön
myynnistä Exilion Capital Oy:n hallinnoimalle kiinteistöpääomarahastolle noin 42
milj. eurolla. Pinta-alaltaan n. 10 000 neliön kiinteistö on vuokrattu
pitkäaikaisella sopimuksella Sokotel Oy:lle ja siinä toimii Sokos Hotelli
Helsinki.
Kaupalla ei ole tulosvaikutusta, ja se on tarkoitus saattaa
päätökseen elokuun loppuun mennessä.
Sponda osti 8.7.2008 Moskovan keskustassa
sijaitsevan Ducat II -toimistokiinteistön 185 miljoonalla dollarilla LR Ducat
Holding AB:lta. Spondan nettotuottotavoite kiinteistölle on yli 9 %.
Ducat II
sijaitsee keskeisellä paikalla Tverskaya-kadun ja Pushkin-aukion läheisyydessä
lähellä Mayakovskayan metroasemaa. Täyteen vuokratussa kiinteistössä on
vuokrattavaa A-luokan toimistotilaa n. 14 300 ja liiketilaa n. 1 300 neliömetriä
sekä paikoitustilaa 143 autolle.
Kiinteistökauppa rahoitettiin maaliskuussa
2008 sovitulla, nostamattomalla lainalla.

  Liitteet:
  sponda_ovk_tiedote_fin.pdf