• Julkaisut
  • Sponda Oyj julkaisee uuden raportointirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2016

Sponda Oyj julkaisee uuden raportointirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2016

Sponda Oyj                                               
Pörssitiedote
3.4.2017 klo 9:05

Sponda Oyj julkaisee uuden raportointirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2016

Spondan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2017 julkistetaan perjantaina 5.5.2017 uuden taloudellisen raportointirakenteen mukaisesti. Organisaatiomuutoksesta tiedotettiin pörssitiedotteella 21.11.2016.

1.1.2017 alkaen Spondan raportoitavat segmentit ovat: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset, Kiinteistökehitys ja Ei-strateginen omaisuus sekä Muut-segmentti.

Ei-strateginen omaisuus -segmenttiin sisältyy jäljellä olevat logistiikkakiinteistöt ja kiinteistöt Venäjällä sekä nykyinen Kiinteistösijoitusyhtiöt-segmentti. Muut-segmenttiin sisältyy konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut.

Uuden segmenttijaon mukaiset vertailukelpoiset luvut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

1-3/2016, M€Toi-
misto-
kiin-

teistöt
Kauppa-
kesku-

kset
Kiin-
teistö-
kehitys
Ei-
strate-
ginen
omai-

suus
MuutKon-
serni-
yh-
teensä
       
Liikevaihto40,014,10,24,90,059,3
Ylläpi-
tokulut ja raha-
stojen välit-
tömät kulut
-11,6-3,0-0,5-2,20,0-17,2
Nettotuotot28,411,1-0,22,80,042,1
Luovu-
tusvoitot sijoitus-
kiintei-
stöistä
0,20,00,2
Luovu-
tustappiot sijoitus-
kiintei-
stöistä
0,00,0
Luovu-
tusvoitot/
-tappiot osakkuu-
syrityk-
sistä
Luovu-
tusvoitot/
-tappiot vaihto-om.
12,512,5
Voitto/-
tappio käypään arvoon arvosta-
misesta
1,10,21,7-5,0-2,0
Liike-
arvon poisto
-0,60,0-0,6
Hallinto ja mark-
kinointi
-3,0-0,9-1,1-0,6-0,1-5,7
Muut tuotot ja kulut0,1-0,10,00,10,20,3
Liike-
voitto
26,710,312,3-2,70,146,7
       
Inves-
toinnit
166,3427,912,10,20,0606,6
Segmentin varat2 168,61 161,7154,6262,0151,73 898,6
– joista myytä-
viksi luokiteltu
3,65,79,3
Talou-
dellinen vuok-
rausaste
88,193,877,488,7
1-6/2016, M€Toi-
misto-
kiin-

teistöt
Kauppa-
kesku-

kset
Kiin-
teistö-
kehitys
Ei-
strate-
ginen
omai-

suus
MuutKon-
serni- 
yh-
teensä
       
Liikevaihto82,833,30,610,20,1126,9
Ylläpitokulut 
ja rahastojen 
välittömät kulut
-22,3-7,2-1,2-4,00,0-34,6
Nettotuotot60,526,1-0,66,20,192,3
Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä0,20,20,4
Luovutustappiot sijoituskiinteistöistä-0,40,0-0,4
Luovutusvoitot/-tappiot osakkuusyrityksistä
Luovutusvoitot/-tappiot vaihto-om.12,50,012,5
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta12,66,23,9-19,73,0
Liikearvon poisto-1,30,0-1,3
Hallinto ja markkinointi-5,7-1,9-2,1-1,3-0,4-11,4
Muut tuotot ja kulut0,1-0,10,10,10,20,5
Liikevoitto67,630,312,2-14,5-0,195,6
       
Investoinnit171,2430,124,31,80,0627,5
Segmentin varat2 185,01 177,1159,6247,1143,03 911,8
– joista myytäviksi luokiteltu8,613,522,1
Taloudellinen vuokrausaste88,394,278,589,1
1-9/2016, M€Toi
misto-
kiin-

teistöt
Kauppa-
kes-

kukset
Kiin-
teistö-
kehitys
Ei-
strate-
ginen
omai-
suus
MuutKon-
serni-
yh-
teensä
       
Liikevaihto125,351,81,014,90,2193,2
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut-31,7-10,7-1,7-5,40,0-49,5
Nettotuotot93,641,1-0,69,60,1143,8
Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä0,21,21,4
Luovutustappiot sijoituskiinteistöistä-0,1-0,40,00,0-0,5
Luovutusvoitot/-tappiot osakkuusyrityksistä-0,1-0,1
Luovutusvoitot/-tappiot 
vaihto-om.
13,30,013,3
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta10,8-1,54,7-21,0-7,0
Liikearvon poisto-2,10,0-2,1
Hallinto ja markkinointi-8,3-2,8-3,0-1,9-0,3-16,4
Muut tuotot ja kulut0,00,00,00,10,20,3
Liikevoitto96,236,811,9-12,10,1132,8
       
Investoinnit176,8431,641,02,10,1651,7
Segmentin varat2 183,91 170,9176,7232,680,73 844,8
– joista myytäviksi luokiteltu30,28,538,7
Taloudellinen vuokrausaste88,893,279,889,3
1-12/2016, M€Toi-
misto-
kiin-

teistöt
Kauppa-
keskukset
Kiin-
teistö-
kehitys
Ei-
strate-
ginen
omai-

suus
MuutKon-
serni-
yh-
teensä
       
Liikevaihto167,270,31,320,00,2259,0
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut-43,1-15,5-2,2-7,30,0-68,0
Nettotuotot124,154,8-0,912,70,1190,9
Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä0,71,22,0
Luovutustappiot sijoituskiinteistöistä-0,1-0,4-0,70,0-1,1
Luovutusvoitot/-tappiot osakkuusyrityksistä-0,1-0,1
Luovutusvoitot/-tappiot 
vaihto-om.
14,60,014,6
Voitto/tappio käypään 
arvoon arvostamisesta
25,221,34,9-24,826,7
Liikearvon poisto-3,10,0-3,1
Hallinto ja markkinointi-11,5-4,0-4,2-2,6-0,5-22,8
Muut tuotot ja kulut-0,1-0,2-0,40,10,2-0,4
Liikevoitto138,472,010,5-14,1-0,1206,7
Rahoitustuotot ja -kulut    -51,2-51,2
Voitto ennen veroja    -51,3155,5
Tuloverot    -17,9-17,9
Tilikauden voitto    -69,3137,5
       
Investoinnit187,1433,360,74,30,3685,6
Segmentin varat2 203,81 195,4196,0226,794,53 916,5
– joista myytäviksi luokiteltu10,63,319,032,8
Taloudellinen vuokrausaste89,293,579,989,6

Sponda Oyj 
 
  

Lisätietoja: 
Niklas Nylander, Talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 431 3480 tai 040 754 5961
Pia Arrhenius, Yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 431 3454 tai 040 527 4462

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.