• Julkaisut
  • Sponda ohjeistaa velkasijoittajia tulevista rahoituksen uudelleenjärjestelyistä ja jo tehtyjen sekä tulevien rahoitusjärjestelyjen edellyttämistä vakuuksista ja vaikutuksesta taserakenteeseen

Sponda ohjeistaa velkasijoittajia tulevista rahoituksen uudelleenjärjestelyistä ja jo tehtyjen sekä tulevien rahoitusjärjestelyjen edellyttämistä vakuuksista ja vaikutuksesta taserakenteeseen

Sponda Oyj                    
Pörssitiedote
8.12.2017 klo 15:40

Sponda ohjeistaa velkasijoittajia tulevista rahoituksen uudelleenjärjestelyistä ja jo tehtyjen sekä tulevien rahoitusjärjestelyjen edellyttämistä vakuuksista ja vaikutuksesta taserakenteeseen

Sponda Oyj (”Sponda”) tiedotti 28.10.2017 päivätyssä pörssitiedotteessa Spondan konserniyhtiöiden allekirjoittaneen vakuudellisia rahoitussopimuksia noin 1,6 miljardin euron edestä. Jo allekirjoitettujen rahoitussopimusten lisäksi konserniyhtiöt suunnittelevat allekirjoittavansa lähiaikoina uuden noin 0,6 miljardin euron vakuudellisen rahoitussopimuksen. Uudet lainat tulevat käytettäväksi konserniyhtiöiden olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen ja tiettyihin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, sisältäen mahdollisen varojen jakamisen.

Ottaen huomioon jo allekirjoitetut noin 1,6 miljardin euron rahoitussopimukset ja suunnitteilla olevan noin 0,6 miljardin euron rahoitussopimuksen Spondan konserniyhtiöt tulevat olemaan osapuolina vakuudellisissa rahoitussopimuksissa yhteensä noin 2,2 miljardin euron edestä. Edellä mainitut jo allekirjoitetut ja suunnitteilla olevat vakuudelliset rahoitussopimukset tehdään pankki-instituutioiden kanssa, ja Sponda ja tietyt konserniyhtiöt panttaavat lainojen vakuudeksi kiinteistö- ja muuta omaisuutta yhteisarvoltaan noin 3,3 miljardia euroa sekä eräitä saataviaan. Jo allekirjoitettujen ja tässä tiedotteessa kerrottujen suunnitteilla olevien vakuudellisten rahoitussopimusten ulkopuolelle jää kiinteistö- ja muuta omaisuutta arvoltaan noin 0,6 miljardia euroa. Tämä omaisuus voi kuitenkin olla osana panttausjärjestelyitä mahdollisissa tulevissa rahoitusjärjestelyissä.

Edellä mainittujen jo allekirjoitettujen ja suunnitteilla olevien vakuudellisten rahoitussopimusten lisäksi Sponda ja tietyt muut konserniyhtiöt aikovat vielä jatkaa konsernin rahoituksen uudelleenjärjestelyyn liittyviä toimenpiteitä. Tarkoituksena on muun muassa järjestää vielä noin 0,4 miljardin euron arvosta vakuudellista, korollista vierasta pääomaa muista rahoituslähteistä käyttäen edellä mainittua noin 3,3 miljardin euron omaisuutta ja eräitä saatavia jälkipanttina. Lisärahoitus tulee käytettäväksi muun muassa tiettyihin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, sisältäen mahdollisen varojen jakamisen. Lisäksi Sponda on 5.12.2017 lunastanut oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainansa, jonka osalta Sponda julkisti lunastusilmoituksen 2.11.2017.

Spondan ja tiettyjen sen tytäryhtiöiden edellä mainittujen rahoitusjärjestelyiden vakuudeksi asettamien vakuuksien määrä ylittää Spondan vuonna 2018 erääntyvän 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja vuonna 2020 erääntyvän 175 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehdoissa mainitun 20 prosentin rajan Spondan konsernitaseen loppusummasta. Näin ollen Sponda on aiemmin joukkovelkakirjalainojen ehtojen mukaisesti ilmoittanut kyseisten joukkovelkakirjojen haltijoille mahdollisuudesta vaatia ennenaikaista takaisinmaksua. Takaisinmaksuvaatimus on aiemman ilmoituksen mukaisesti toimitettava Spondalle suoraan tai asianomaisen joukkovelkakirjalainan järjestäneen pankin kautta viimeistään 22.12.2017.

Edellä mainituilla rahoitusjärjestelyillä tulee olemaan vaikutus Spondan taseen keskeisiin tunnuslukuihin ja olemassa olevaan omavaraisuusastetta koskevaan ohjeistukseen. Riippuen konsernin tulevien korollisten velkojen lopullisesta määrästä ja lainojen lopullisesta käyttötarkoituksesta omavaraisuusaste voi olla noin 30 prosenttia tai sen alle ja Loan-To-Value (LTV) -tunnusluku todennäköisesti asettuu yli 65 prosentin tasolle.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 040 754 5961

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,9 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.9.2017.