• Julkaisut
  • Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sponda Oyj                                               
Pörssitiedote
10.8.2017 klo 16:45

Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sponda Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.9.2017 klo 15.00 alkaen Tapahtumatalo Bankin Auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyinen jäsen Outi Henriksson jatkaa hallituksen jäsenenä ja uusiksi hallituksen jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valittaisiin Leif Andersson, Jean-Francois Bossy, Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä ja Michael Swank.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle Outi Henrikssonille sekä hallituksen uudeksi jäseneksi valittavaksi ehdotetulle Svein Erik Lillelandille kummallekin maksetaan palkkiona 2.750 euroa kuukaudessa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta ja että tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavaksi ehdotetuille muille uusille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

9. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Yhtiökokous on 18.3.2013 päättänyt pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan.

10. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sponda Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://sijoittajat.sponda.fi/EGM2017. Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.9.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.8.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 30.8.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) internetsivujen http://sijoittajat.sponda.fi/EGM2017 kautta;
b) sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen.sponda@castren.fi;
c) telefaksilla numeroon +358 (0)20 7765 001 / Ilmoittautuminen Sponda; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ilmoittautuminen Sponda, PL 233, 00131 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Sponda Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.8.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.8.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ilmoittautuminen Sponda, PL 233, 00131 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sponda Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.8.2017 yhteensä 339.690.554 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 10.8.2017

Sponda Oyj
HallitusLisätietoja: Tuula Kunnas, päälakimies, puh. 020 431 3384

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.6.2017.