• Julkaisut
  • Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sponda Oyj                      
Pörssitiedote        
4.2.2016 klo 08:31

Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sponda Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29.2.2016 klo 11:00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti ovista M4 ja K4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10:00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta merkintäetuoikeusannilla siten, että osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita.

Sponda Oyj on 4.2.2016 allekirjoittanut kuusi kiinteistöä omistavan Ab Mercator Oy:n osakkeiden sekä kiinteistöjä hallinnoivan Ab Forum Capita Oy:n osakkeiden kauppoja koskevat sopimukset Forum Fastighets Kb:n ja Föreningen Konstsamfundet r.f.:n kanssa. Ehdotetun osakeantivaltuutuksen nojalla tehtävän mahdollisen osakeantipäätöksen perusteella yhtiöön tulevat varat voidaan käyttää esimerkiksi tämän yrityskaupan osittaiseen rahoittamiseen. Yrityskaupan toteutuminen ei ole ehdollinen osakeannin toteutumiselle.

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 80.000.000 osaketta, joka vastaa noin 28,26 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen eli uudet osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi näiden omistusosuuksien suhteessa. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista mukaan lukien osakkeiden allokointi osakkeenomistajien kesken mahdollisessa toissijaisessa merkinnässä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.8.2016 saakka. Hallitus ehdottaa, että tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2015 päätettyä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sponda Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://sijoittajat.sponda.fi/EGM2016.  Muut osakeyhtiölain edellyttämät yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.2.2016 alkaen. Päätösehdotukset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.3.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.2.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 24.2.2016 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) internetsivujen http://sijoittajat.sponda.fi/EGM2016 kautta;
b) puhelimitse numeroon +358 (0)20 7765 432 tai +358 (0)20 7765 454, arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 16.00; 
c) sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen.sponda@castren.fi;
d) telefaksilla numeroon +358 (0)20 7765 001 / Ilmoittautuminen Sponda; tai
e) kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ilmoittautuminen Sponda, PL 233, 00131 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Sponda Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.2.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.2.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ilmoittautuminen Sponda, PL 233, 00131 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sponda Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2016 yhteensä 283.075.462 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Kokoukseen osallistujat ovat tervetulleita kahvitilaisuuteen kokouksen päättymisen jälkeen.

Helsingissä 4.2.2016

Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Tuula Kunnas, päälakimies, puh. 020 431 3384

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,1 miljoonaa neliömetriä.