Sidosryhmät & hankintaketjut

1. Henkilöstö

Sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö on keskeisin voimavaramme. Pyrimme tarjoamaan spondalaisille hyvät työ- ja koulutusmahdollisuudet sekä avoimen keskusteluilmapiirin. Henkilöstön työhyvinvointi ja tasa-arvoinen kohtelu ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

2. Asiakkaat

Asiakkaamme edustavat lukuisia eri toimialoja, kuten kaupan alaa, julkista sektoria sekä pankki- ja sijoitussektoria. Pyrimme luomaan pitkäkestoisia asiakasuhteita tarjoamalla täydenpalvelun toimitilakumppanuutta ja opastamalla asiakkaitamme vastuulliseen toimintaan.

3. Toimittajat

Hankintatoimen tavoitteena on varmistaa tuotettavien tavaroiden, palveluiden ja urakoiden toimivuus ja tarpeiden täyttyminen hankinta- ja laatuprosessiemme mukaisesti. Hyödynnämme hankinnoissa ulkoisia toimittajia, joiden suoritusta mitataan, seurataan ja johdetaan erillisen toimittajahallinnan kautta. Pyrimme toimittajien kanssa pitkäjänteiseen, läpinäkyvään ja molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön, joka mahdollistaa lisäarvon tuottamisen asiakkaillemme.

4. Media

Mediasuhteemme perustuvat aktiivisuudelle, avoimuudelle ja ajankohtaisuudelle. Kehitämme jatkuvasti viestintätapojamme ja tuomme myös asiakkaillemme lisäarvoa nostamalla heitä esiin viestinnässämme.

5. Yhteiskunta ja viranomaiset

Olemme vastuullinen yhteiskunnallinen toimija niin työllistäjänä kuin kaupunkien kehittäjänäkin. Seuraamme aktiivisesti lainsäädännön muutoksia ja pyrimme tuomaan esille omia näkökantojamme yhteistyössä viranomaisten ja alan eri toimijoiden kanssa.

6. Kehitys ja -tutkimusyhteistyökumppanit

Toimimme aktiivisesti eri järjestöissä, kuten RAKLIssa, FIBSissä sekä Suomen Green Building Councilissa. Teemme kehitysyhteistyötä myös erilaisten oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa. 

Sidosryhmä  Odotukset Spondaa kohtaan Spondan toimenpiteitä
Asiakkaat
 • Laadukkaat ja energiatehokkaat toimitilat
 • Muuttuviin tilatarpeisiin ja työntekotapoihin vastaaminen
 • Toimitilapalvelut
 • Sujuva asiakaspalvelu
 • Ympäristövastuuasioiden huomioiminen
 • Pitkäkestoiset asiakassuhteet
 • Toimivien, joustavien ja energiatehokkaiden tilojen tarjoaminen
 • Toimistokonseptien ja -palveluiden kehittäminen
 • Parempien kauppapaikkojen kehittäminen
 • Asiakaspalvelun ja palvelukanavien kehittäminen
 • Säännöllinen yhteydenpito asiakkaiden kanssa sekä edellytysten luominen pitkille asiakassuhteille
 • Myynnin ja asiakashoidon prosessien kehittäminen
 • Asiakkaiden opastaminen ympäristöä ja energiaa säästävään toimintaan
Henkilöstö
 • Vakaa ja hyvämaineinen työnantaja
 • Turvalliset työskentelyolosuhteet
 • Avoin tiedonsaanti
 • Mahdollisuus työssä kehittymiseen
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Hyvien työ- ja kouluttautumismahdollisuuksien tarjoaminen
 • Tehokkaaseen viestintään ja avoimeen keskusteluilmapiiriin panostaminen
 • Työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kehityskeskusteluiden ja työtyytyväisyystutkimusten järjestäminen
 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu
Toimittajat
 • Toimittajien tasapuolinen kohtelu
 • Sopimusten vaatimusten ja tavoitteiden saavuttaminen
 • Pitkäjänteinen ja läpinäkyvä yhteistyö
 • Toimivat hankinta- ja laatuprosessit
 • Toimittajien suorituksen mittaus, seuranta ja johtaminen
Yhteiskunta ja viranomaiset
 • Lakisääteisten ja muiden viranomaisvaatimusten noudattaminen
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta
 • Verojen maksaminen
 • Lainsäädäntötyön seuraaminen ja omien näkökantojen esille tuominen
 • Kaupunkien kehittämiseen osallistuminen
 • Toimitilojen energiatehokkuuden edistäminen
 • Työpaikkojen tarjoaminen
Media
 • Aktiivinen, avoin ja nopea viestintä
 • Luotettava tieto yhtiöstä
 • Ajankohtainen, luotettava ja avoin viestintä
 • Viestintäkanavien kehittäminen ja laajentaminen
Muut sidosryhmät, kuten oppilaitokset sekä eri tutkimus- ja kehitysorganisaatiot  

 • Toimialan tutkimus- ja kehitystoimintaan osallistuminen
 • Harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyömahdollisuuksien tarjoaminen
 • Yhteiset hankkeet alan oppilaitosten kanssa
 • Opintomahdollisuuksien tarjoaminen alan opiskelijoille

 

Sopimuskumppanit

1. Hankinta

Hankimme suuren osan palveluista, tavaroista sekä urakoista ulkoisilta toimittajilta. Tehokkailla ja korkealaatuisilla hankintaratkaisuilla pyritään tuottamaan lisäarvoa hankintaketjun osapuolille sekä asiakkaille. Vaikka teemme hankinnat pääsääntöisesti Spondan omistamien kiinteistöyhtiöiden nimiin, tavoitteena on kokonaisvaltainen tehokkuus ja lisäarvon tuottaminen pitkäjänteisen ja läpinäkyvän yhteistyön kautta. Hankinnoissa huomioidaan myös kestävän kehityksen näkökulma.

2. Toimittajahallinta

Noudatamme avaintoimittajiemme kanssa toimittajahallintaprosessia, jonka tarkoituksena on toimittajien suorituksen mittaaminen, seuranta ja johtaminen sekä toiminnan molemminpuolinen kehittäminen. Pyrimme valitsemiemme toimittajien kanssa läpinäkyvään, avoimeen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Teemme muun muassa laatuun ja turvallisuuteen liittyviä auditointeja ja haluamme tukea toimittajiamme uusien ratkaisujen kehittämisessä.

 

Tutustu sidosryhmiämme koskevaan eettisiseen toimintaohjeistukseen, Code of Business Conductiin >>