• Julkaisut
  • Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista

Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista

Sponda Oyj                                         
Pörssitiedote                *
3.2.2017 klo 8:34

Spondan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista

Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta ja sen tavoitteista kalenterivuosille 2017-2019. Ansaintajakson 1.1.2017-31.12.2019 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2017-2019, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2017-2019 ja kiinteistöomaisuuden kasvu. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Ansaintajakson 2017-2019 mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2020. 

Ansaintajaksolla 2017-2019 järjestelmän kohderyhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenet, yhteensä seitsemän henkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan järjestelmään. Ansaintajakson 2017-2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 331.534 Sponda Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Johtoryhmän kokoonpanon muutoksista johtuen yhtiö tarkentaa voimassa olevien ansaintajaksojen enimmäisosakemääriä. Ansaintajakson 2015-2017 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 319.175 (5.2.2015 tiedotettu: 400.000) Sponda Oyj:n osakkeen arvoa ja ansaintajakson 2016-2018 perusteella enintään 376.853 (4.2.2016 tiedotettu: 350.000) Sponda Oyj:n osakkeen arvoa.

Kannustinjärjestelmän ehdoista on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteissa 5.2.2015 ja 4.2.2016.Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja puh. 0400 402 653

Sponda Oyj

Kari Inkinen
Toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.