• Julkaisut
  • SPONDA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018

SPONDA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018

Sponda Oyj                                               
Pörssitiedote                      
20.9.2018 klo 08:30

SPONDA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018:

YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUSTA (vertailukausi 1.1.-30.6.2017)

  • Konsernin liikevaihto laski 128,9 (133,0) milj. euroon.
  • Nettotuotot olivat 82,6 (88,8*) milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 82,9 (64,1*) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta 19,0 (-20,7) milj. euroa.
  • Tulos/osake oli 0,07 (0,12*) euroa.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4 036,7 (3 807,5) milj. euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 1-6/20181-6/20171-12/2017
Liikevaihto, M€128,9133,0263,7
Nettotuotot, M€82,688,8*193,7
Liikevoitto, M€82,964,1*173,5
Tulos/osake, €0,070,12*0,65
Osakekohtainen oma pääoma, €3,625,10*4,49
Omavaraisuusaste, %29,346,4*32,0

*) Koko vuoden kiinteistöverot on kirjattu kuluksi raportointikaudella muutetun laadintaperiaatteen mukaisesti. Laadintaperiaatteen muutos on viety myös vertailutietoihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen talouskasvu on ollut ennakoitua vahvempaa ja sen odotetaan jatkuvan vuonna 2018. Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan BKT kasvaa 2,9 % vuonna 2018. Talouden vahvistumisella on positiivinen vaikutus myös työllisyyteen. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli 6,5 % heinäkuun 2018 lopussa.

KONSERNIN TULOS TAMMI-KESÄKUU 2018

Sponda konsernin tilikauden tulos ajanjaksolta tammi-kesäkuu oli 22,8 (41,9) milj. euroa ja tulos ennen veroja oli 30,4 (39,8) milj. euroa. Liikevoitto oli 82,9 (64,1) milj. euroa.

Nettotuotot laskivat noin 7 %, ja olivat 82,6 (88,8) milj. euroa. Nettotuottojen kehitykseen negatiivisesti vaikutti erityisesti kahden toimistokohteen tyhjentyminen kehityshankkeiden vuoksi. Hallinnon ja markkinoinnin kulut sekä liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat yhteensä -15,8 (-12,1) milj. euroa. Tästä hallinnon ja markkinoinnin kulut olivat 14,4 (12,2) milj. euroa.

IFRIC 21:n mukaan yhtiö kirjaa velan taseeseen sen syntymishetkellä. Yhtiö on Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti kirjannut konsernitulokseen tarkastelujakson aikana koko vuoden kiinteistöverot kuluksi, kun taas aikaisempina kausina yhtiö on jaksottanut kiinteistöverot tuloslaskelmaan ajan kulumisen perusteella. Yhtiön segmenttitiedoissa puolen vuoden osuus kiinteistöveroista on kirjattu muut segmenttiin, koska liiketoimintojen sisäisten seurantaperiaatteiden mukaisesti kiinteistöverot kirjautuvat kuukausittain. Laadintaperiaatteen muutokset on viety myös vertailutietoihin.

Tilikauden aikana on kirjattu myyntivoittoa 0,5 (10,5) milj. euroa sekä sijoitus että vaihto-omaisuuskiinteistöjen myynneistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos kaudella oli positiivinen 19,0 (-20,7) milj. euroa. Positiivinen arvonmuutos tulee kokonaisuudessaan Suomessa sijaitsevasta kiinteistöportfoliosta, ja siihen on vaikuttanut erityisesti valmistuneista kehityskohteista kirjattu kehityskate.

Kauden rahoitustuotot ja -kulut olivat -52,5 (-24,3) milj. euroa. Rahoituskulujen muutos johtuu vuoden aikana tehdyistä rahoituksen uudelleenjärjestelyistä. Laskennalliset verosaamiset pienentyivät tilikauden aikana noin 6,8 milj. euroa.

KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-30.6.2018

Spondalla oli 30.6.2018 yhteensä 164 vuokrattavaa kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on n. 1,2 milj. m². Kiinteistöjen pinta-alasta noin 57 % on toimistotilaa, 25 % kauppakeskuksia ja 16 % logistiikkatilaa. Noin 1 % vuokrattavasta pinta-alasta on Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Kesäkuun 2018 lopun Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot tarkasti ulkopuolinen arvioitsija sekä Suomessa (Catella Property Oy) että Venäjällä (CB Richard Ellis). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kesäkuun 2018 lopussa oli noin 4,0 mrd euroa.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€1-6/20181-6/20171-12/2017
Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)23,815,246,2
Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)0,00,00,0
Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto24,85,413,9
Ajanmukaistamisinvestoinnit-14,2-18,5-37,8
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi)-5,1-9,62,8
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä)-6,0-13,0-15,8
Valuuttakurssien muutos-4,2-0,3-2,6
Sijoituskiinteistöt yhteensä19,0-20,76,7
Kiinteistörahastot0,00,0-1,7
Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet0,00,00,0
Konserni yhteensä19,0-20,74,9

Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuudessa 1.1.-30.6.2018

M€YhteensäToimisto-
kiinteistöt
Kauppa-
keskukset
Kiinteistö-
kehitys
Ei-
strateginen omaisuus
Vuokratuotot128,179,540,80,47,3
Ylläpitokulut-37,7-23,4-9,9-0,9-3,6
Nettovuokratuotot90,456,131,0-0,53,8
      
Sijoituskiinteistöt 1.1.20183 935,32 229,01 221,5305,8179,1
Myytävänä olevat 
sijoituskiinteistöt 1.1.2018
Aktivoidut korot 20181,91,9
Hankinnat
Investoinnit80,611,42,166,30,8
Siirrot segmenttien/
omaisuuserojen välillä
40,8295,0-335,8
Myynnit-0,2-0,2
Käyvän arvon muutos19,0-5,09,825,3-11,1
Myytävänä oleviin 
pitkäaikaisiin omaisuuseriin 
siirretyt
Sijoituskiinteistöt 30.6.20184 036,72 276,21 528,463,5168,5
Käyvän arvon muutos %0,5-0,20,88,3-6,2
     
     

VUOKRAUSTOIMINTA

Kesäkuun 2018 lopussa Spondalla oli 1 913 asiakasta ja vuokrasopimuksia oli yhteensä 3 148 kpl.

Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 3,6 (3,9) vuotta. Toimistotilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 (3,9) vuotta ja kauppakeskusten 3,9 (4,3) vuotta.

Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti:

% vuokratuotosta Koko kiinteistökanta
30.6.201830.6.201731.12.2017
1. vuoden sisällä18,618,817,0
2. vuoden sisällä12,511,912,8
3. vuoden sisällä12,911,310,3
4. vuoden sisällä13,210,912,6
5. vuoden sisällä7,512,211,3
6. vuoden sisällä4,42,33,4
6. vuoden jälkeen19,421,620,5
Toistaiseksi voimassa olevat11,611,112,1

SEGMENTTIKOHTAISET TULOKSET

Raportoitavat segmentit ovat: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset, Kiinteistökehitys, Ei-strateginen omaisuus sekä Muut. Ei-strateginen omaisuus -segmenttiin sisältyy jäljellä olevat logistiikkakiinteistöt ja kiinteistöt Venäjällä sekä Kiinteistösijoitusyhtiöt-segmentti. Muut-segmenttiin sisältyy konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut.

Toimistokiinteistöt

Toimistokiinteistöt-segmentti vastaa toimistotilojen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa.

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto oli 80,2 (85,5) milj. euroa ja nettotuotot olivat 56,3 (62,5) milj. euroa.

 1-6/20181-6/20171-12/2017
Liikevaihto, M€80,285,5170,1
Nettotuotto, M€*56,362,5125,6
Liikevoitto, M€*44,846,0109,5
Kiinteistöjen käypä arvo, M€2 276,22 195,62 229,0
-ei sisällä myytäväksi luokiteltuja kiinteistöjä, M€8,1
Käyvän arvon muutos vuoden alusta, M€-5,0-11,9-6,4
Vuokrattava pinta-ala, m2800 000801 500800 500

*Perustuu segmenttiraportointiin ja sisältää siten vain puolen vuoden kiinteistöverot

Kauppakeskukset

Kauppakeskukset-segmentti vastaa kauppakeskusten ja liiketilojen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto oli 40,8 (37,9) milj. euroa ja nettotuotot olivat 30,9 (29,2) milj. euroa.

 1-6/20181-6/20171-12/2017
Liikevaihto, M€40,837,976,2
Nettotuotto, M€*30,929,259,6
Liikevoitto, M€*35,826,171,8
Kiinteistöjen käypä arvo, M€1 528,41 198,11 221,5
Käyvän arvon muutos vuoden alusta, M€9,80,119,1
Vuokrattava pinta-ala, m2255 000201 500201 500

*Perustuu segmenttiraportointiin ja sisältää siten vain puolen vuoden kiinteistöverot

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys-segmentti vastaa uusien kiinteistöhankkeiden markkinoinnista ja toteuttamisesta. Kiinteistökehitystoiminta koostuu sekä uudishankekohteista että perusparannuskohteista.

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli kesäkuun 2018 lopussa 63,5 milj. euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 48,5 milj. euroa ja loput 15,0 milj. euroa oli sidottu kiinteistökehityshankkeisiin. Käyttämättömän rakennusoikeuden arvo on esitetty asianomaisen segmentin varoissa niissä sijoituskiinteistöissä, joissa on rakennus, ja osana Kiinteistökehitys-segmenttiä siltä osin kuin rakennusoikeus on rakentamattomissa tonteissa.

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Kiinteistökehitys-yksikkö investoi yhteensä 66,3 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin raportointikauden aikana valmistuneisiin Ratinan kauppakeskuksen ja Tikkurilan toimisto- ja liiketilakokonaisuuden rakentamisiin. Ratinan kauppakeskuksen kokonaisinvestointi oli noin 250 milj. euroa ja Tikkurilan kohteen 31,6 milj. euroa.

Ei-strateginen omaisuus

Ei-strateginen omaisuus -segmenttiin sisältyy jäljellä olevat logistiikkakiinteistöt ja kiinteistöt Venäjällä.

Ei-strateginen omaisuus -segmentin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun lopussa 168,5 milj. euroa, josta 80,8 milj. euroa on logistiikkakiinteistöjä ja 87,7 milj. euroa Venäjällä sijaitsevia kiinteistöjä.

Spondan omistusosuus Venäjän kiinteistökehityshankkeisiin sijoittavasta Russia Investistä on 27 %. Russia Invest omistaa 55 %:n omistusosuuden Pietarissa sijaitsevan Septem City -hankkeen I-vaiheesta, Okhta Mall -kauppakeskushankkeesta. Spondan sijoitus oli n. 20,7 milj. euroa kesäkuun 2018 lopussa.

RAHOITUS SEKÄ TASEEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Sponda-konsernin korollinen vieras pääoma kasvoi merkittävästi vertailuvuodesta johtuen rahoituksen uudelleenjärjestelyistä. Korollinen vieras pääoma oli kesäkuun 2018 lopussa 2 893 (1 939) milj. euroa. Konsernin kassavarat olivat 69 (33) milj. euroa, ja nettovelka 2 824 (1 906) milj. euroa. Lainasalkku muodostui yhteensä 320,5 milj. euron joukkovelkakirjalainoista ja 2 571 milj. euron rahalaitoslainoista. Spondalla oli kesäkuun lopussa investointeihin tarkoitettuja limiittejä 26,9 milj. euroa. Konsernin uusissa rahoitusjärjestelyissä siirryttiin vakuudelliseen lainotukseen ja sen myötä vakuudellisten lainojen määrä kasvoi merkittävästi. Yhtiöllä oli kesäkuun lopussa vakuudellisia lainoja 2 599 milj. euroa, joka on noin 61 % konsernin taseesta.

Taseen keskeiset tunnusluvut muuttuivat merkittävästi johtuen yllämainituista rahoitusjärjestelyistä, omistajalle maksetuista osingoista, sekä pääoman palautuksista. Spondan omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 29,3 (46,4) %. Loan to Value (LTV), perustuen nettovelkaan, oli 69,3 (49,3) %. Luottojen pääomilla painotettu keskimääräinen laina-aika oli 1,5 (2,2) vuotta ja keskikorko oli 3,7 (2,4) % sisältäen korkojohdannaiset sekä jaksotetut järjestelypalkkiot. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 60 (64) %.

Spondan nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -52,5 (-24,3) milj. euroa ja aktivoitavat korkokulut olivat 1,9 (1,2) milj. euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 34,1 (68,6) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -70,0 (-56,0) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli -623,7 (7,8) milj. euroa.

Taseen tunnusluvut

 30.6.201830.6.201731.12.2017
Omavaraisuusaste, %29,346,432,0
Loan to Value (LTV)*, %69,349,361,8
Korollinen vieraspääoma, milj. euroa2 8931 9393 186
Kassavaroja, milj. euroa6933729
Investointeihin tarkoitetut limiitit, milj. euroa27047

*) Nettovelkaan perustuen

SPONDAKONSERNI

Sponda Oyj kuuluu Luxemburgilaiseen Polar TopCo S.à r.l. – konserniin.

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä Sponda Oyj:stä, sekä sen kokonaan tai osittain omistamista kotimaisista osake- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Lisäksi konserniin kuuluvat Sponda Russia Oy:n omistamat ulkomaiset tytäryhtiöt.

SPONDAN JOHTO

Spondan uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 12.2.2018 Kai Aejmelaeus ja hän aloitti tehtävässä huhtikuun aikana. Aejmelaeus seuraa tehtävässään Kari Inkistä, joka siirtyi Senior Advisoriksi ja Spondan hallituksen jäseneksi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Sponda arvioi, että sen vuoden 2018 riskit ja epävarmuustekijät liittyvän pääosin seuraaviin alueisiin:

Tilakysynnän muutos johtuen esimerkiksi teknologian kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti vuokrausasteen ja nettotuottojen kehitykseen.

Venäjällä riskit liittyvät pääosin Venäjän talouden kehitykseen ja sen vaikutukseen Spondan Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen myyntiin vuonna 2018.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Sponda arvioi nettotuottojen laskevan hieman vuoden 2017 lukuun verrattuna. Lasku johtuu suurien korjaushankkeiden aiheuttamasta tilapäisestä vuokranmenetyksestä. Operatiivisen tuloksen ennen käyvän arvon muutoksia odotetaan kuitenkin pysyvän vakaana ja olevan edellisen vuoden raportoidulla tasolla. Arvio perustuu siihen, että kuluvan vuoden aikana valmistuu kaksi suurta kiinteistökehityskohdetta. Arviot eivät sisällä mahdollisten myyntien tai ostojen vaikutusta tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

20.9.2018
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Aejmelaeus, puh. 020 431 3340
Talous- ja rahoitusjohtaja Joonas Mäkipeska, puh. 020 431 3480

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Release attachment: