• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Sponda Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Sponda Oyj            
Osavuosikatsaus
3.11.2010 klo 8.30                                 

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010                                    

Sponda Oyj:n liikevaihto oli 173,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2010 (30.9.2009:
178,9 milj. euroa). Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeiset 
nettotuotot laskivat ennakoidusti 126,2 (132,7) milj. euroon. Lasku johtui      
kiinteistöjen myynneistä, arvioitua korkeammista ylläpitokuluista ja vajaakäytön
kasvusta alkuvuonna. Spondan liikevoitto oli 133,2 (-36,7) milj. euroa.        

Yhtiön liikevaihtoon vaikutti kiinteistörahastojen voitto-osuuden esittäminen   
tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän arvon muutos -rivillä. Voitto-osuus 
oli tammi-syyskuussa 4,2 milj. euroa ja heinä-syyskuussa 1,3 milj. euroa.       
Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.                                         

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-30.9.2010 (vertailukausi            
1.1.-30.9.2009)                                                                 

Liikevaihto oli 173,6 (178,9) milj. euroa. Lasku johtui kiinteistöjen           
myynneistä, arvioitua korkeammista ylläpitokuluista ja vajaakäytön kasvusta     
alkuvuonna.                                                                     
Nettotuotot olivat 126,2 (132,7) milj. euroa.                                   
Liikevoitto oli 133,2 (-36,7) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 11,1   
(-156,4) milj. euroa.                                                           
Tulos verojen jälkeen oli 66,2 (-88,0) milj. euroa.                             
Tulos/osake oli 0,22 (-0,45) euroa. Lukuun sisältyy hybridilainan korkojen      
vaikutus, 0,02 euroa/osake.                                                     
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,28 (0,41) euroa.                           
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 795,9 (2 768,8) milj. euroa.             
Nettovarallisuus/osake oli 3,63 (3,50) euroa.                                   
Taloudellinen vuokrausaste oli 87,4 (86,8) %.                                  

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.7.-30.9.2010 (vertailukausi            
1.7.-30.9.2009)                                                                

Liikevaihto oli 57,7 (59,1) milj. euroa.                                        
Nettotuotot olivat 42,8 (45,5) milj. euroa.                                     
Liikevoitto oli 40,2 (13,1) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 1,1      
(-29,7) milj. euroa.                                                            
Tulos verojen jälkeen oli 19,4 (-6,1) milj. euroa.                              
Tulos/osake oli 0,06 (-0,03) euroa. Lukuun sisältyy hybridilainan korkojen      
vaikutus, 0,01 euroa/osake.                                                     
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,09 (0,10) euroa.                          

Konsernin tunnusluvut                                                          

Toimitusjohtaja Kari Inkinen                                                    

Tällä hetkellä kiinteistösektorin jälkisyklisyys näkyy etenkin                 
toimistotiloissa, joissa markkinoiden vajaakäyttö kohosi vielä vuoden 2010      
ensimmäisen 6 kuukauden aikana Suomen talouden elpymisestä huolimatta. Spondan  
vajaakäyttö on laskenut ennustetun mukaisesti vuoden 2010 aikana, mikä on       
mielestäni osoitus yhtiön kiinteistökannan hyvästä sijainnista ja laadusta.     
Vuoden kolmannen neljänneksen lopussa Spondan vajaakäyttö oli laskenut hieman   
edellisestä neljänneksestä, ja oli 12,6 %. Kiinteistömarkkinoiden verkkaisesta  
kehityksestä huolimatta arvioimme, että erityisesti keskustan                   
prime-kiinteistöjen arvot lähtevät nousuun.                                    

Lokakuussa vietettiin City-Centeriin rakennettavan toimistotalon                
harjannostajaisia. Tämän hetkisen rakennusvaiheen aikana valmistuvat Evli Pankki
Oyj:lle vuokrattu toimistotalo korttelin sisäpihalle sekä luonnonvaloa          
kauppakeskuksen kaikkiin kerroksiin tuova valoaukko sitä ympäröivine            
liiketiloineen. Hanke edistyy aikataulussa, ja nyt käynnissä olevat työt        
valmistuvat syksyllä 2011.                                                     

Jatkamme kiinteistösalkun aktiivista managerointia. Tämä tarkoittaa sitä, että  
yhtiö jatkaa strategiaan kuulumattomien kiinteistöjen myymistä ja hakee parasta 
vuokratuottoa olemassa olevalle kiinteistökannalle. Keskitymme jatkossa entistä 
enemmän toimisto- ja liiketilakiinteistöihin sekä kauppakeskuksiin ja           
pienennämme logistiikkakiinteistöjen osuutta salkussamme. Panostamme edelleen   
vajaakäytön laskuun kiinteistöissämme.                                        

Tulevaisuuden näkymät                                                           

Sponda arvioi, että vuoden toisella neljänneksellä alkanut vuokrausasteen kasvu 
jatkuu loppuvuonna 2010. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin      
vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2010.       

Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun 
syynä ovat sekä strategian mukaiset kiinteistömyynnit että vuonna 2009 alkanut  
ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä jatkunut vuokrausasteen lasku.     

Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistetut tappiot                                    

Korkein hallinto-oikeus päätti kiistan Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettujen   
tappioiden vähennysoikeudesta Spondan hyväksi heinäkuussa 2010. Päätöksestä ei  
ole mahdollista valittaa. Ratkaisulla ei ole vaikutusta vuoden 2010 tulokseen. 

Toimintaympäristö – Suomi                                                      

Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrä on hieman vilkastunut kesän jälkeen, ja 
Kiinteistötalouden Instituutti ry:n (KTI) mukaan syyskuun loppuun mennessä      
kauppoja tehtiin noin miljardilla eurolla.                                     

Pääkaupunkiseudun toimistojen vajaakäyttö oli Catella Property Oy:n mukaan      
edelleen noussut kesäkuun loppuun mennessä, ja oli 12,8 (31.12.2009: 12,3) %.   
Nousu oli kuitenkin loivempaa kuin alkuvuonna, ja sen odotetaan tasaantuvan     
erityisesti Helsingin ydinkeskustan ja Ruoholahden alueilla.                   

Vuokrien lasku pysähtyi toimistotiloissa kevään ja kesän 2010 aikana. Vuokrat   
ovat alemmalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä, mutta esimerkiksi Helsingin  
keskustassa ja Ruoholahdessa sijaitsevissa toimistotiloissa sekä                
pääkaupunkiseudun liiketiloissa vuokratasot ovat pitäneet hyvin.                

Toimintaympäristö – Venäjä                                                     

Suomen Pankin ennusteen mukaan Venäjän talouskasvun odotetaan olevan noin 5 %:n 
tasolla vuonna 2011. Talouden kasvua tukee öljyn hinnan nousu, työttömyyden     
lasku sekä kuluttajien kasvanut luottamus.                                     

Vajaakäyttö on loivassa laskussa Moskovan alueella. CBRE:n mukaan vajaakäyttö on
Moskovassa noin 16 %:n tasolla mutta Pietarissa noin 30 % vaihdellen kiinteistön
sijainnin ja laadun mukaan. Vuokratasot ovat pysyneet vakaina.                 

Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuus 1.1.-30.9.2010                             

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa              
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan         
toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt,        
Kiinteistökehitys, Venäjä sekä Kiinteistörahastot. Sijoituskiinteistöt on jaettu
kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä              
Logistiikkakiinteistöt. Muut segmentit ovat Kiinteistökehitys, Venäjä ja        
Kiinteistörahastot.                                                            

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot ja hallintopalkkiot
olivat katsauskauden aikana 126,2 (132,7) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen
osuus tästä oli 52 %, kauppakeskusten 19 %, logistiikkatilojen 15 %,            
Venäjä-yksikön 11 % ja Kiinteistörahastot-yksikön 3 %.                          

Spondalla oli 30.9.2010 yhteensä 195 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,        
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja     
liiketilaa, 10 % kauppakeskuksia ja 35 % logistiikkatilaa. Noin 3 %             
kiinteistöjen pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.                                

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman             
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on      
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän  
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa       
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa         
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.            

Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen arvot  
arvioitiin sisäisesti sekä Suomessa että Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käyvän
arvon muutos oli tammi-syyskuussa 8,2 (-155,0) milj. euroa ja heinä-syyskuussa  
-0,3 (-31,4) milj. euroa. Vuoden kolmannella neljänneksellä                     
sijoituskiinteistöjen tuottovaatimuksia ei muutettu. Vuoden kolmannen           
neljänneksen arvonmuutos Venäjällä, -6,1 milj. euroa, tuli lähes kokonaan       
valuuttakurssien muutoksista. Kiinteistörahastojen omistamien kiinteistöjen     
käyvän arvon muutos oli tammi-syyskuussa -1,4 (-5,6) milj. euroa.               
Heinä-syyskuussa rahastoissa olevien kiinteistöjen arvostusta ei tehty.         
Kiinteistörahastojen realisoituneet voitot olivat tammi-syyskuussa 4,2 milj.    
euroa ja heinä-syyskuussa 1,3 milj. euroa.                                     

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta                                     

Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen tammi-syyskuussa 2010           
jakautuivat seuraavasti:                                                       

Vuokraustoiminta                                                                

Vuokrien tämän hetkistä kehitystä Suomessa kuvaa kaudella päättyneiden ja       
alkaneiden sopimusten keskimääräisen neliövuokran ero. Heinä-syyskuussa tuli    
voimaan ja irtisanottiin vuokrasopimuksia seuraavasti:                         

Alkaneet ja päättyneet sopimukset eivät välttämättä kohdistu samoihin           
segmentteihin eikä tiloihin.                                                   

Lisäksi Sponda laskee kiinteistöjensä vuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi   
vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten     
mukaisesti (nk. like-for-like rental growth). Tämä oli toimisto- ja             
liiketilakiinteistöissä -4,53 %, kauppakeskuksissa 3,93 %                       
logistiikkakiinteistöissä -5,21 % ja Venäjän kiinteistöissä -5,12 %. Venäjän    
like-for-like vuokrat on laskettu ruplamääräisenä. Kaikki Spondan               
vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.                   

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä                  
maantieteellisesti seuraavasti:                                                

Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli syyskuun 2010 lopussa    
1 098 (1 062) milj. euroa. Spondalla oli asiakkaita 2 002 kpl ja                
vuokrasopimuksia yhteensä 3 084 kpl. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat       
Julkinen sektori (11,2 % vuokratuotoista), Kesko-konserni (5,9 %                
vuokratuotoista), Sampo Pankki Oyj (3,9 % vuokratuotoista) sekä HOK-Elanto (3,8 
% vuokratuotoista). Spondan 10 suurinta vuokralaista muodostaa n. 32 % yhtiön   
vuokratuotoista. Vuokralaiset jakautuivat toimialoittain seuraavasti:          

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,7 (4,6) vuotta. Toimisto- ja
liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 5,3 vuotta,              
kauppakeskusten 4,8 vuotta ja logistiikkatilojen 3,6 vuotta. Vuokrasopimukset   
erääntyvät seuraavasti:                                                        

Investoinnit ja divestoinnit                                                   

Tammi-syyskuussa 2010 Sponda myi sijoituskiinteistöjä yhteensä 33,0 milj.       
eurolla, josta kolmannen neljänneksen aikana toteutui 22,3 milj. euroa.         
Vaihto-omaisuuskiinteistöjä myytiin tammi-syyskuussa 10,1 milj. eurolla, luku   
sisältää myyntivoitot. Kiinteistöjä ei ostettu heinä-syyskuussa.               

Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin 18,4 milj. euroa, josta heinä-syyskuussa  
6,4 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin tammi-syyskuussa 30,8 milj. 
euroa, josta vuoden kolmannella neljänneksellä 12,8 milj. euroa.                
Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääosin Helsingin keskustassa    
sijaitsevaan City-Centerin uudistamistyöhön sekä Vantaan Hakkilaan              
rakennettavaan tuotantolaitokseen.                                             

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt                                              

Tammi-syyskuussa 2010 Sponda myi toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 23,2 milj.  
eurolla, josta vuoden kolmannen neljänneksen aikana 14,2 milj. euroa.           
Katsauskauden aikana ei ostettu kiinteistöjä.                                  

Sponda myi 27.9.2010 toimistotalon Turusta noin 15 milj. eurolla. Vuokrattavalta
pinta-alaltaan noin 7 300 m²:n kiinteistössä on toimistotilojen lisäksi         
liiketiloja.                                                                   

Kauppakeskukset                                                                 

Katsauskaudella ostettiin kiinteistöjä 0,5 milj. eurolla. Segmentissä ei ollut  
merkittäviä investointeja kiinteistöjen ylläpitoon.                            

Logistiikkakiinteistöt                                                          

Tammi-syyskuussa 2010 Sponda myi logistiikkakiinteistöjä 4,7 milj. eurolla,     
josta heinä-syyskuussa 4,4 milj. euroa. Uusia logistiikkakiinteistöjä ei        
ostettu. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat katsauskaudella 1,7 milj. 
euroa, josta heinä-syyskuussa 1,1 milj. euroa.                                 

Kiinteistökehitys                                                              

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli syyskuun 2010 lopussa 233,6 milj.  
euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 84,9 milj. euroa ja loput, 148,7 milj. euroa
oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin. Tammi-syyskuussa    
2010 kiinteistöjen kehitykseen ja hankkeisiin investoitiin yhteensä 30,3 milj.  
euroa, joista suurin osa kohdistui City-Center -projektiin ja Vantaan Hakkilan  
tuotantolaitoksen rakennuttamiseen.                                            

Spondan tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto kiinteistökehityshankkeiden   
investointikustannuksista. Spondan kiinteistökehitystoiminta koostuu sekä       
uudishankekohteista että perusparannuskohteista.                               

City-Center -projektissa korttelin sisäpihalle rakennettavan toimistotalon      
rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Toimistotalon sekä              
kauppakeskuksen toisessa vaiheessa rakennettavien uusien liiketilojen arvioidaan
valmistuvan kesällä 2011. Koko City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan
vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 125 milj. euroa.

Vantaan Hakkilaan rakennetaan pinta-alaltaan n. 22 000 m²:n tuotantotila, joka  
on kokonaan vuokrattu Metso Automationille. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle     
uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000 m²:n      
toimisto- ja varastotilat, joihin tehdään perusparannusinvestointeja.           
Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 milj. euroa, ja kohde valmistuu  
alkuvuodesta 2011.                                                             

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka       
kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen lopullista 
investointipäätöstä ei ole tehty.                                              

Venäjä                                                                         

Vuoden kolmannella neljänneksellä Venäjän kiinteistöjen arvonmuutos, yhteensä   
-6,1 milj. euroa, johtui lähes kokonaisuudessaan valuuttakurssien muutoksista. 

Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kk. Myös Spondan          
vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western  
Realty (Ducat II) ja OOO Adastra -kiinteistöjä Moskovassa ja Pietarissa, joissa 
vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Spondan vuokrasopimusten         
keskimääräinen kesto 30.9.2010 Venäjällä oli 3,1 vuotta, ja vuokrasopimukset    
erääntyvät seuraavasti:                                                         

Sponda saa noin puolet Venäjältä tulevista vuokratuotoista dollareina, ja noin  
puolet ruplina. Ruplavuokrista merkittävä osa on sidottu sovittuun dollarin tai 
euron kurssiin. Yhtiön ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa yksikön    
kustannuksista on ruplamääräisiä. Spondan politiikkana on suojata Venäjän       
liiketoiminnan tuleva 6 kuukauden valuuttamääräinen kassavirta.                

Kiinteistörahastot                                                              

Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa: First Top LuxCossa,
Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen  
että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa           
hallinnointipalkkion. Syyskuun 2010 lopussa rahastojen kiinteistökannassa ei    
tehty käyvän arvon arvostusta.                                                 

Kiinteistörahastojen voitto-osuudet esitetään vuoden 2010 toisesta              
neljänneksestä lähtien konsernin tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän    
arvon muutos -rivillä. Voitto-osuus oli tammi-syyskuussa 4,1 (4,3) milj. euroa  
ja heinä-syyskuussa 1,2 (1,7) milj. euroa. Vertailuluvut on oikaistu            
vastaavasti. Kiinteistörahastot-segmentin liikevaihto, nettotuotot ja           
liikevoitto olivat:                                                            

First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto-  
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. 30.9.2010      
rahaston kiinteistösijoitusten arvo oli 104,1 milj. euroa.                     

Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin                      
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Syyskuun 2010      
lopussa rahaston omistaman kiinteistösalkun arvo oli 185,5 milj. euroa.         
                                                                                
Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen         
keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston       
sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo 30.9.2010 
oli 104.8 milj. euroa.                                                          

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja    
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn                    
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 270 milj. euroa, manageerauksesta.        

Rahavirta ja rahoitus                                                          

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-syyskuussa 86,3 (30.9.2009:     
70,3) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -20,0 (-33,8) milj. euroa ja
rahoituksen nettorahavirta oli -60,9 (-20,1) milj. euroa. Nettorahoituskulut    
olivat katsauskauden aikana -45,1 (-49,6) milj. euroa. Aktivoitavat korkokulut  
olivat 3,5 (2,7) milj. euroa.                                                  

Spondan omavaraisuusaste 30.9.2010 oli 38 (30.9.2009: 37) % ja                  
nettovelkaantumisaste 136 (144) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 580,3         
(1 619,2) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,4 (2,6)      
vuotta. Keskikorko oli 3,9 (3,5) % sisältäen korkojohdannaiset.                 
Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 74 (63) %. Koko        
velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,2 (1,5) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava
korkokate oli 3,0 (2,6).                                                        

Sponda soveltaa suojauslaskentaa niihin korkojohdannaisiin, jotka täyttävät     
suojauslaskennan kriteerit. Suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten käyvän
arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Muiden korkojohdannaisten ja   
valuuttaoptioiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.            

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 30.9.2010 nimellisarvoltaan yhteensä 635 
milj. euron syndikoiduista lainoista, 250 milj. euron joukkovelkakirjalainoista,
62 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 637 milj. euron   
rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 375 milj.  
euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 141,2 milj. euroa eli 4,7 % 
konsernin taseesta.                                                            

Marraskuun 1. päivä Sponda allekirjoitti 550 milj. euron syndikoidun            
luottosopimuksen ja 100 milj. euron luottolimiittisopimuksen.                  

Syndikoitu luotto on 5-vuotinen, ja sen marginaali oli allekirjoitushetkellä    
1,50 %. Syndikoitu luottosopimus sisältää 400 milj. euron lainan sekä 150 milj. 
euron luottolimitiin. Laina käytetään kokonaisuudessaan olemassa olevien        
lainojen takaisinmaksuun. Lainan ehdot vastaavat Spondan muiden lainojen ehtoja 
ja keskeiset kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen.   

Yritystodistusohjelman varalimiittinä toimiva nyt uusittava 100 milj. euron     
luottolimiitti on 3-vuotinen.                                                   

Henkilöstö                                                                     

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 124  
(135) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 112 (120).       
Sponda-konsernin palveluksessa oli 30.9.2010 yhteensä 120 (135) henkilöä, joista
emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 108 (121). Spondalla on henkilöstöä Suomessa
ja Venäjällä.  Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat katsauskaudella 15,0   
(16,1) milj. euroa.                                                            

Tulospalkkio- ja kannustinjärjestelmät                                         

Spondalla on käytössään koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka  
perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle asetettuihin         
henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Keskeisiä palkkioon vaikuttavia tekijöitä ovat 
kannattavuus ja liiketoiminnan kehittäminen.                                   

Spondalla on lisäksi pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä, jossa on kaksi yhden  
vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2010 ja 2011, sekä kaksi kolmen vuoden   
ansaintajaksoa, kalenterivuodet 20102012 ja 20112013. Kannustinjärjestelmän   
ansaintakriteerit on sidottu osakekohtaiseen kassavirtaan sekä sijoitetun       
pääoman tuottoon.                                                              

Kannustinjärjestelmään kuuluvat tällä hetkellä yhtiön johtoryhmän jäsenet,      
yhteensä seitsemän henkilöä. Kannustinjärjestelmää on kuvattu tarkemmin yhtiön  
pörssitiedotteessa 17.3.2010.                                                  

Konsernirakenne                                                                

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä     
(entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj
tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön             
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Oy ja Sponda    
Asset Management Oy, sekä näiden tytäryhtiöt.                                  

Spondan osake ja osakkeenomistajat                                             

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-syyskuussa 2010 oli 2,89 euroa.   
Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 3,57 euroa ja alin  
2,42 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 98,8 milj. kappaletta    
285,4 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2010 oli 3,56 euroa, ja yhtiön  
osakekannan markkina-arvo oli 988,2 milj. euroa.                               

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 17.3.2010 hallituksen omien osakkeiden        
hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen    
asti. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.                            

Heinä-syyskuussa 2010 Sponda ei tehnyt liputusilmoituksia.                     

Yhtiöllä oli 30.9.2010 yhteensä 9 733 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui
sektoreittain seuraavasti:                                                      

Hallitus ja tilintarkastajat                                                   

Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo         
Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen. Hallituksen puheenjohtaja 
on Lauri Ratia ja varapuheenjohtaja Timo Korvenpää.                            

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää,  
Lauri Ratia ja Arja Talma ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen            
merkittä-vistä osakkeenomistajista ja Erkki Virtanen on riippumaton yhtiöstä.  

Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG 
Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli, ja varatilintarkastaja 
on KHT Riitta Pyykkö.                                                          

Hallituksen valiokunnat                                                        

Tarkastusvaliokunnassa toimivat seuraavat henkilöt: Arja Talma (puheenjohtaja), 
Timo Korvenpää (varapuheenjohtaja) ja Erkki Virtanen (jäsen).                  

Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnassa toimivat seuraavat henkilöt: Lauri Ratia   
(puheenjohtaja), Klaus Cawén (varapuheenjohtaja) ja Tuula Entelä (jäsen).      

Johto                                                                          

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat      
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja              
sijoittajasuhdejohtaja, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Ympäristövastuu                                                                

Kiinteistöalan rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristön hyvinvoinnin  
turvaamisessa on keskeinen. Ympäristöosaaminen on yksi Spondan strategisia      
painopistealueita.                                                             

Vuodelle 2010 Sponda on asettanut tavoitteita, jotka yritystasolla liittyvät mm.
energiankulutuksen vähentämiseen Spondan omistamissa kiinteistöissä,            
ympäristövastuullisen toiminnan vaatimusten huomioonottamiseen kaikessa         
rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa, ympäristörasitteiden pienentämiseen
sekä terveellisen ja viihtyisän työympäristön luomiseen asiakkaalle.           

WWF myönsi Spondan Helsingissä sijaitsevalle pääkonttorille Green Office -merkin
käyttöoikeuden. Toimisto täytti merkin myöntämisen edellyttämät vaatimukset     
WWF:n elokuussa 2010 toteuttamassa toimistotarkastuksessa.                      

Spondan tämän hetken suurimman kiinteistökehityshankkeen, City-Centerin,        
keskelle nousevan toimistotalon rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota
energiatehokkuuteen ja ympäristömyönteisiin ratkaisuihin. Toimistotilojen       
valaistus toteutetaan energiatehokkailla LED-valaisimilla. LED-tekniikan käyttö 
toimistotaloissa näin suuressa mittaluokassa on harvinaista Pohjoismaissa.     

City-Centerin toimistorakennukselle haetaan LEED-sertifikaattia, joka on yksi   
tunnetuimmista kansainvälisistä rakennusten ympäristöluokituksista.             
LEED-luokitus tähtää rakentamisen ja rakennuksen käytön ympäristövaikutusten    
vähentämiseen sekä terveellisempien työympäristöjen kehittämiseen.             

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                                             

Marraskuun 1. päivä Sponda allekirjoitti 550 milj. euron syndikoidun            
luottosopimuksen ja 100 milj. euron luottolimiittisopimuksen.                  

Syndikoitu luotto on 5-vuotinen, ja sen marginaali oli allekirjoitushetkellä    
1,50 %. Syndikoitu luottosopimus sisältää 400 milj. euron lainan sekä 150 milj. 
euron luottolimitiin. Laina käytetään kokonaisuudessaan olemassa olevien        
lainojen takaisinmaksuun. Lainan ehdot vastaavat Spondan muiden lainojen ehtoja 
ja keskeiset kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen.   

Yritystodistusohjelman varalimiittinä toimiva nyt uusittava 100 milj. euron     
luottolimiitti on 3-vuotinen.                                                   

Tulevaisuuden näkymät                                                          

Sponda arvioi, että vuoden toisella neljänneksellä alkanut vuokrausasteen kasvu 
jatkuu loppuvuonna 2010. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin      
vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2010.       

Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun 
syynä ovat sekä strategian mukaiset kiinteistömyynnit että vuonna 2009 alkanut  
ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä jatkunut vuokrausasteen lasku.     

Lähiajan riskit ja epävarmuudet                                                

Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja               
epävarmuustekijät aiheutuvat taloudellisen kasvun mahdollisesta hidastumisesta, 
ja liittyvät taloudellisen vuokrausasteen laskuun sekä vuokralaisten            
maksukyvyttömyydestä johtuvaan vuokratuottojen menettämiseen.                  

Venäjän lainsäädännön ja viranomaiskäytännön erilaisuus Suomeen verrattuna      
voivat aiheuttaa ylimääräisiä riskejä Spondalle. Liiketoiminta Venäjällä lisää  
Spondan valuuttakurssiriskiä. Valuuttakurssimuutoksista voi aiheutua            
kurssitappioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tulokseen. Sponda      
suojaa tulevan valuuttamääräisen kassavirran 6 kuukautta eteenpäin.            

Nopea ja voimakas markkinakorkojen nousu vuoden 2010 lopussa lisäisi Spondan    
rahoituskuluja, sekä vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tulokseen.              

Taloudellisen tiedottamisen aikataulu vuonna 2011                              

Sponda julkistaa vuotta 2010 koskevan tilinpäätöstiedotteen torstaina 3.2.2011. 
Yhtiökokouspäiväksi on varattu keskiviikko 16.3.2011. Vuoden 2011               
osavuosikatsaukset julkistetaan 6.5.2011, 5.8.2011 ja 3.11.2011.               

3.11.2010                                                                       
Sponda Oyj                                                                      
Hallitus                                                                       

Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,               
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja    
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai       
040-527 4462.                                                                  

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Tiedotusvälineet                                                                
www.sponda.fi                             

Sponda Oyj                                                                     

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)                                                  
M                                                                              

Konsernitase (IFRS)                                                             
M                                                                             

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)                                              
M                                                                             

Konsernin oman pääoman muutokset                                                
M                                                                              

Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot                                           

Laatimisperiaatteet                                                            

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin         
mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin    
vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu      
voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja.                                 

Vuoden 2010 alusta voimaantulleilla muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla  
ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön osavuosikatsaukseen eikä    
laadintaperiaatteisiin.                                                         

Osavuosikatsauksen luvut on esitetty miljoonina euroina ja ne on pyöristetty    
lähimpään 0,1 milj. euroon, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa      
esitetystä summasta.                                                           

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.            

Tuloslaskelmatiedot segmenteittäin                                              
Me                                                                             

Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos                                        

Operatiivisella tuloksella kuvataan konsernin ydinliiketoiminnan tulosta.       
Operatiivinen tulos lasketaan oikaisemalla konsernin tuloslaskelmaa muun muassa 
kiinteistöjen sekä rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksilla,          
myyntivoitoilla ja -tappioilla, liikearvon poistoilla sekä muilla sellaisilla   
tuotoilla ja kuluilla, jotka yhtiön mielestä ovat ei-operatiivisia eriä.       

Keskeiset tunnusluvut vuosineljänneksittäin                                    

Sijoituskiinteistöt                                                             
M                                                                             

Spondalla oli 30.9.2010 yhteensä 195 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,        
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja     
liiketilaa, 10 % kauppakeskuksia ja 35 % logistiikkatilaa. Noin 3 %             
kiinteistöjen pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.                                 

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman             
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on      
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän  
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa       
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa         
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.            

Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen arvot  
arvioitiin sisäisesti sekä Suomessa että Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käyvän
arvon muutos oli tammi-syyskuussa 8,2 (-155,0) milj. euroa ja heinä-syyskuussa  
-0,3 (-31,4) milj. euroa. Vuoden kolmannella neljänneksellä                     
sijoituskiinteistöjen tuottovaatimuksia ei muutettu. Venäjällä puolestaan       
negatiivinen arvonmuutos, -6,1 milj. euroa, tuli lähes kokonaan valuuttakurssien
muutoksista.                                                                    

Merkittävimmät investointisitoumukset                                          

City-Center -projektissa korttelin sisäpihalle rakennettavan toimistotalon      
rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Toimistotalon sekä              
kauppakeskuksen toisessa vaiheessa rakennettavien uusien liiketilojen arvioidaan
valmistuvan kesällä 2011. Koko City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan
vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 125 milj. euroa.

Vantaan Hakkilaan rakennetaan pinta-alaltaan n. 22 000 m²:n tuotantotila, joka  
on kokonaan vuokrattu Metso Automationille. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle     
uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000 m²:n      
toimisto- ja varastotilat, joihin tehdään perusparannusinvestointeja.           
Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 milj. euroa, ja kohde valmistuu  
alkuvuodesta 2011.                                                              

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden
kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka       
kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen lopullista 
investointipäätöstä ei ole tehty.                                              

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                                            
M                                                                             

Vastuusitoumukset                                                               
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita         
M                                                                             

Konsernin tunnusluvut                                                           

Tunnuslukujen laskentakaavat                                                   

Lähipiiritapahtumat                                                            

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:                       

Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 17,7 milj.euroa             
tammi-syyskuussa 2010 (2009: 16,8 milj.euroa).                                 

Release attachment: