• Julkaisut
  • Sponda Oyj antaa lisätietoja suunnitellusta merkintäetuoikeusannista ja Forum-kaupan rahoittamisesta

Sponda Oyj antaa lisätietoja suunnitellusta merkintäetuoikeusannista ja Forum-kaupan rahoittamisesta

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Sponda Oyj                      
Pörssitiedote        
19.2.2016 klo 9:50

Sponda Oyj antaa lisätietoja suunnitellusta merkintäetuoikeusannista ja Forum-kaupan rahoittamisesta

Sponda Oyj:n (”Sponda” tai ”yhtiö”) hallitus on ehdottanut maanantaina 29.2.2016 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään enintään 80.000.000 osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannilla.

Hallitus antaa seuraavat lisätiedot suunnitellusta merkintäetuoikeusannista ja Forum-kaupan rahoittamisesta:

Mahdollisella merkintäetuoikeusannilla suunnitellaan kerättäväksi arviolta 220 miljoonaa euroa.

Sponda tiedotti 4.2.2016 ostavansa yhteensä kuusi prime-kiinteistöä Forum-korttelissa omistavan Ab Mercator Oy:n sekä kyseisiä kiinteistöjä hallinnoivan Ab Forum Capita Oy:n osakkeet. Sponda rahoittaa osakkeiden kaupan kassavaroillaan ja 325 miljoonan euron bridge-lainalla. Mahdollisella merkintäetuoikeusannilla hankittavilla varoilla yhtiö pyrkii palauttamaan kauppaa edeltävän pääomarakenteen ja omavaraisuustason.

Yhtiö aikoo käyttää mahdollisella merkintäetuoikeusannilla saamansa nettovarat Forumin kiinteistöjen hankintaa varten otetun bridge-lainan takaisinmaksuun.

Yhtiö on tänään allekirjoittanut edellä kuvattua 325 miljoonan euron rahoitusjärjestelyä koskevan sopimuksen Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin kanssa. Laina nostetaan enintään kuudeksi kuukaudeksi. Laina on vakuudeton ja lainan keskeiset ehdot noudattavat yhtiön muiden luottosopimusten ehtoja.

Lisäksi yhtiö on vastaanottanut tähän päivään mennessä Forum Fastighets Kb:lta suunniteltuun merkintäetuoikeusantiin liittyvän peruuttamattoman merkintäsitoumuksen, jonka mukaan Forum Fastighets Kb sitoutuu merkitsemään kaikki suunnitellussa merkintäetuoikeusannissa merkitsemättä jääneet uudet osakkeet. Sitoumuksen ehtona on muun muassa se, että osakekohtainen merkintähinta on enintään 3,90 euroa ja merkittävien uusien osakkeiden määrä enintään 57.000.000 osaketta. Hallitus päättää merkintäsitoumuksen mahdollisesta hyväksymisestä, mikäli merkintäetuoikeusanti järjestetään.

Suunniteltu merkintäetuoikeusanti voi toteutua vain, jos ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa Spondan hallituksen päättämään merkintäetuoikeusannista ja jos hallitus päättää mahdollisen valtuutuksen saatuaan merkintäetuoikeusannin järjestämisestä ja merkintäetuoikeusannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnasta.   

Sponda arvioi, että yrityskauppa toteutetaan helmikuun 2016 loppuun mennessä tavanomaisten yrityskaupan ehtojen toteuduttua. Yrityskaupan toteutuminen ei ole ehdollinen suunnitellun merkintäetuoikeusannin toteutumiselle.  

Suunnitellun merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ja oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy. Järjestäjän oikeudellinen neuvonantaja on Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Helsingissä 19.2.2016

SPONDA OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020 431 3311 tai 0400 402 653

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

VASTUUNRAJOITUS

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Yhtiö ei ole tehnyt julkista tarjousta tai pyyntöä hankkia yhtiön arvopapereita tässä tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja se ja mahdolliset täydennykset siihen on julkaistu lain mukaisesti.

Tämä tiedotetta ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua. Sijoittajien ei tule hankkia mitään arvopapereita, elleivät he tee sitä vain yhtiön aikanaan julkaiseman esitteen tietojen perusteella.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.