Sisäpiirihallinto

Sponda Oyj:n sisäpiirihallinto perustuu soveltuvaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöön (erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen 596/2014, ”MAR”), viranomaisten antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen. Yhtiö on laatinut sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen.

Sponda Oyj:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on 3.7.2016 alkaen MAR:n mukaisesti ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiön on julkaistava tiedot liiketoimista pörssitiedotteella. Spondan johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Yhtiössä pidetään sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Nämä sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä. Aiemman lainsäädännön mukaisen julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n sisäpiirirekisterissä (rekisterin päivitys lakannut 2.7.2016) yhtiön verkkosivuilla arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännösten edellyttämällä tavalla.

Yhtiön johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen julkaisemista. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty ei saa käydä hankkeen aikana kauppaa omaan tai kolmannen lukuun yhtiön rahoitusvälineillä. Myöskään yhtiön laajennetun kaupankäyntirajoituksen kiellon piiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana.