Ympäristöohjelmat

Ympäristöohjelmamme auttavat asiakkaita parantamaan toimitilojensa energiatehokkuutta sekä jalkauttamaan kestävät arvot omaan yrityskulttuuriinsa.

Energiatehokkuusohjelma

Ohjelman tavoitteena on kiinteistön energiansäästö ja hiilijalanjäljen pienentäminen yhteistyössä kiinteistön käyttäjien kanssa. Jokaiselle kiinteistölle on määritelty energiatehokkuustavoite 2030, jonka toteutumiseksi tehdään mm. seuraavia toimenpiteitä:

 1. Seurataan kiinteistön energiankulutusta ja puututaan havaittuihin kulutusmuutoksiin hyödyntämällä teknologiaa ja älykkäitä ratkaisuja.
 2. Arvioidaan säännöllisillä energiakatselmuksilla kiinteistön energiankäytön tehostamismahdollisuuksia.
 3. Toteutetaan toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi.
 4. Parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta korjaus- ja perusparannushankkeissa.
 5. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa.
 6. Huomioidaan energiatehokkuus osana kaikkia kiinteistöihin hankittuja palveluita.
 7. Viestitään kiinteistön energiankulutuksesta ja energiatehokkuustavoitteen toteutumisesta kiinteistön käyttäjille muun muassa kiinteistön extranetissä.

 

Ympäristökumppanuusohjelma

Jopa 84 % asiakkaistamme näkee toimitiloihin liittyvät energiatehokkuustoimet yritykselleen tärkeiksi. Ympäristökumppaanuusohjelma pyrkii vähentämään kiinteistön käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta asiakkaiden toimintatapoja kehittämällä. 

 1. Ohjelmassa huomioidaan energiankulutuksen lisäksi asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutukset, kuten materiaalitehokkuus, vedenkulutus sekä kiinteistön sisäympäristön viihtyvyystekijät.
 2. Asiakkaat oppivat jalkauttamaan ohjeistuksen ja vastuullisiin toimintatapoihin ohjaavien tilaratkaisujen avulla kestävät toimintatavat myös omaan yrityskulttuuriinsa.
 3. Kiinteistön ympäristötehokkuudesta viestiminen on osa ympäristökumppanuutta. Asiakkaat saavat käyttöönsä vastuullisuusdataa, jonka avulla voivat kertoa ympäristöteoistaan myös omille sidosryhmilleen.
 4. Kumppanuuden toimintatavoista sovitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan kanssa, niin että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen omia vastuullisuustavoitteita.

 

Ympäristökoordinaattoripalvelu

Yritykset arvostavat toimistokiinteistön vastuullisuudessa tutkitusti eniten toimivaa jätehuoltoa.   

 1. Lassila&Tikanojan organisoiman palvelun tavoitteena on kehittää kiinteistön jätehuoltoa ja vuokralaisten opastusta. Ympäristökoordinaattori käy lajittelun yksityiskohdat läpi kädestä pitäen kaikkien kiinteistöissä toimivien yritysten kanssa.
 2. Toiminta parantaa merkittävästi kiinteistön kierrätysastetta ja materiaalitehokkuutta. Ympäristöhyötyjen lisäksi toiminnalla on sekajätteen hinnan nousun myötä yhä enemmän myös taloudellista merkitystä.
 3. Kiinteistöissämme syntyneistä jätteistä jo yli puolet menee kierrätykseen ja uusiokäyttöön – ja kierrätysaste on noussut joka vuosi. Jäljelle jäävä osuus hyödynnetään kokonaisuudessaan energiantuotannossa.